ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insubordinate

IH2 N S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insubordinate-, *insubordinate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insubordinate[ADJ] กระด้างกระเดื่อง, See also: แข็งข้อ, ดื้อดึง, Syn. difiant, disobedient, rebellious, Ant. obedient
insubordinate[N] ผู้กระด้างกระเดื่อง, See also: คนที่แข็งข้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient

English-Thai: Nontri Dictionary
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cameras, protests, insubordinate kids.กล้อง การประท้วง เด็กที่แข็งข้อ Charlie Bartlett (2007)
He was insubordinate twice.เขาขัดคำสั่ง 2 ครั้ง Audition (2010)
So I'm perfectly willing to write that you are an insubordinate, dishonest drunk.ผมจะเขียนว่าคุณขี้เมากินเหล้าในออฟฟิศ Horrible Bosses (2011)
You two. Are you always this stubborn and insubordinate?พวกคุณสองคนเนี่ยหัวดื้อ และไม่ทำตามคำสั่งแบบนี้ประจำเหรอ? Countdown (2011)
All right, you're insubordinate, you never do what I tell you to do, and every time I turn my back, you're off doing who-knows-what with God-knows-who!นายมันคนไม่เชื่อฟัง นายไม่เคยทำตามคำสั่งฉันเลย และทุกครั้งที่ฉันหันหลัง Dentist of Detroit (2011)
What if said poet worked for a patron and his poetry was perceived as insubordinate?มันคืออะไร ถ้าหากพูดว่านักกวีทำงานเพื่อผู้อุปถัมส์ และการประพันธ์ของเขาถูกรับรู้ว่าเป็นแบบพวกทรยศแหกคอก? Upper West Side Story (2012)
Nick Fowler quit his job a week ago before I could fire him for being insubordinate and lazy.นิค ฟาวเลอร์ลาออกจากงานเป็นอาทิตย์แล้ว ก่อนที่ฉันอยากจะไล่เขาออก สำหรับการแข็งข้อและขี้เกียจ The Road Not Taken (2012)
Yup, and you're an arrogant, insubordinate prick.ใช่ และคุณก็เป็นไอ้กุ๊ยหยิ่งยะโสหัวแข็ง Vengeance, Part 1 (2012)
- I don't mean to sound insubordinate...ฉันไม่ได้ตั้งใจจะขัดคำสั่งนะคะ... Resurrection (2012)
There's been a pattern of insubordinate behavior recently.นี่ดีแล้วล่ะ ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่เคยสนองเลย Oblivion (2013)
He indicates you've been repeatedly insubordinate...เขาระบุว่า คุณไม่ให้ความร่วมมือบ่อยครั้ง.. King's Castle (2013)
He's also wreckless and insubordinate.แต่เขาก็ยังสะเพร่า คาดเดาไม่ได้ Red X (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insubordinateWhy are you so insubordinate to your boss?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir

CMU English Pronouncing Dictionary
INSUBORDINATE    IH2 N S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T
INSUBORDINATE    IH2 N S AH0 B AO1 R D AH0 N AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insubordinate    (j) ˌɪnsəbˈɔːdɪnət (i2 n s @ b oo1 d i n @ t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insubordinate \In`sub*or"di*nate\, a.
   Not submitting to authority; disobedient; rebellious;
   mutinous.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insubordinate
   adj 1: not submissive to authority; "a history of insubordinate
       behavior"; "insubordinate boys" [ant: {subordinate}]
   2: disposed to or engaged in defiance of established authority
     [syn: {insubordinate}, {resistant}, {resistive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top