ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insubordinate

IH2 N S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insubordinate-, *insubordinate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insubordinate[ADJ] กระด้างกระเดื่อง, See also: แข็งข้อ, ดื้อดึง, Syn. difiant, disobedient, rebellious, Ant. obedient
insubordinate[N] ผู้กระด้างกระเดื่อง, See also: คนที่แข็งข้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient

English-Thai: Nontri Dictionary
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cameras, protests, insubordinate kids.กล้อง การประท้วง เด็กที่แข็งข้อ Charlie Bartlett (2007)
He was insubordinate twice.เขาขัดคำสั่ง 2 ครั้ง Audition (2010)
Nick Fowler quit his job a week ago before I could fire him for being insubordinate and lazy.นิค ฟาวเลอร์ลาออกจากงานเป็นอาทิตย์แล้ว ก่อนที่ฉันอยากจะไล่เขาออก สำหรับการแข็งข้อและขี้เกียจ The Road Not Taken (2012)
Yup, and you're an arrogant, insubordinate prick.ใช่ และคุณก็เป็นไอ้กุ๊ยหยิ่งยะโสหัวแข็ง Vengeance, Part 1 (2012)
There's been a pattern of insubordinate behavior recently.นี่ดีแล้วล่ะ ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่เคยสนองเลย Oblivion (2013)
From the first day on the job, you've been an insubordinate troublemaker.ตั้งเเต่วันเเรก ที่คุณเข้ามาทำงาน คุณมันเป็นตัวเเสบชอบเเข็งข้อ Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insubordinateWhy are you so insubordinate to your boss?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir

CMU English Pronouncing Dictionary
INSUBORDINATE IH2 N S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T
INSUBORDINATE IH2 N S AH0 B AO1 R D AH0 N AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insubordinate (j) ˌɪnsəbˈɔːdɪnət (i2 n s @ b oo1 d i n @ t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insubordinate \In`sub*or"di*nate\, a.
   Not submitting to authority; disobedient; rebellious;
   mutinous.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insubordinate
   adj 1: not submissive to authority; "a history of insubordinate
       behavior"; "insubordinate boys" [ant: {subordinate}]
   2: disposed to or engaged in defiance of established authority
     [syn: {insubordinate}, {resistant}, {resistive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top