Search result for

การเปลี่ยน

(86 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเปลี่ยน-, *การเปลี่ยน*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
政権交代[せいけんこうたい] การเปลี่ยนพรรคการเมืองที่มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล(ดังนั้นหากเป็นแค่การเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาล โดยที่พรรคที่เป็นผู้นำยังคงเป็นพรรคเดิม ก็ยังไม่สามารถใช้คำนี้ได้)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงระบบ เช่น ปฏิวัติอุตสาหกรรม, การเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง เช่น ปฏิวัติการปกครอง.
สนธิการเปลี่ยนแปลงเสียงซึ่งเกิดจากการเชื่อมเสียง ๒ เสียง ที่อยู่ชิดกันให้กลมกลืนกัน ในภาษาบาลีและสันสกฤตมีพยัญชนะสนธิ เช่น ทุส + ชน เป็น ทุรชน สระสนธิ เช่น พจน + อนุกรม เป็น พจนานุกรม และนิคหิตฺสนธิ เช่น เอวํ + เม เป็น เอวมฺเม ในภาษาอื่น ๆ ที่มีวรรณยุกต์เช่นภาษาจีนมีวรรณยุกต์สนธิ เช่น เกี๊ยม + ฉ่าย เป็น เกี่ยมฉ่าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faunal breakการเปลี่ยนกลุ่มซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dilationการเปลี่ยนขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vasomotionการเปลี่ยนขนาดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure change of expansion valveการเปลี่ยนความดันทางออกของวาล์วระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion valve superheat changeการเปลี่ยนค่าความร้อนยวดยิ่งของวาล์วระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
job mobilityการเปลี่ยนงาน, การเคลื่อนที่ทางงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
change of nameการเปลี่ยนชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name, change ofการเปลี่ยนชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of company nameการเปลี่ยนชื่อบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name, change of companyการเปลี่ยนชื่อบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deformations (Mechanics)การเปลี่ยนรูป (กลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Climate exchangeการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global environmental change การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global temperature changes การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industrial relocationการเปลี่ยนที่ตั้งอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Job dislocationการเปลี่ยนงาน [เศรษฐศาสตร์]
Occupational mobilityการเปลี่ยนอาชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Climatic changesการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge conversionการเปลี่ยนแปลงความรู้, การเปลี่ยนแปลงความรู้ [การจัดการความรู้]
Chromosome mutationการกลายของโครโมโซม, การเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างหรือจำนวนโครโมโซม [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We tried alternating between you and the archibaldsเราเหนื่อยกับการเปลี่ยนไประหว่างเธอกับคุณอาร์ชิบอล Chuck in Real Life (2008)
But the circumstances have changed.แต่สถานการเปลี่ยนไปแล้วน่ะครับ Dead Space: Downfall (2008)
Did you have a corneal transplant five years ago?คุณเคยได้รับการเปลี่ยนแก้วตา เมื่อ 5 ปีก่อนรึปล่าว Not Cancer (2008)
Every other patient who had a transplanted organ From that donor is either dead or dying.คนไข้ทุกรายที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะจากผู้บริจาคคนนั้น ต่างก็ตาย รึกำลังจะเสียชีวิต Not Cancer (2008)
It would be a coincidence if six transplant recipientsมันคงเป็นเรื่องบังเอิญ ถ้าผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะทั้ง 6 Not Cancer (2008)
Does your theory include any genetic mutationsคุณว่าทฤษฎีของคุณเกี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของยีนส์ไหม? Adverse Events (2008)
You have a chance to break this cycle to do something great for this baby.คุณต้องการเปลี่ยน หยุดวงจรนี้ ทำสิ่งที่ดีที่สุดกับเด็กคนนี้ Joy (2008)
You're afraid to take a chance because it's too big a chance.คุณกลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกินไป The Itch (2008)
You think that a change of venue...นายคิดเหรอว่าการเปลี่ยนสถานที่... Dying Changes Everything (2008)
I just need a change of scenery.ฉันแค่ต้องการการเปลี่ยนแปลง Dying Changes Everything (2008)
- A lot changes in three years.-สามปีมานี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย Pilot (2008)
Good. You know, people change. I'm not the same girl I was 10 years ago.ดี คุณก็รู้ คนเรามีการเปลี่ยนแปลง ฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนเดิมเมื่อสิบปีก่อน Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปลี่ยน[n.] (kān plīen) EN: changement   FR: changement [m] ; transformation [f]
การเปลี่ยนกลุ่ม[n. exp.] (kān plīen klum) FR: associativité [f]
การเปลี่ยนชื่อตัว[n. exp.] (kān plīen cheūtūa) FR: changement de prénom [m]
การเปลี่ยนตัว[n.] (kān plīentūa) EN: substitution   FR: changement [m]
การเปลี่ยนตัวผู้เล่น[n. exp.] (kān plīentūa phūlēn) FR: remplacement d'un joueur [m]
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง[n. exp.] (kān plīen thāi nāmman khreūang) EN: oil change   FR: changement de l'huile nmoteur [m]
การเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ[n. exp.] (kān plīen thāi nām mønām) EN: water coolant replacement   
การเปลี่ยนถ่ายสินค้า[n. exp.] (kān plīen thāi sinkhā) EN: transshipment ; crossdocking   
การเปลี่ยนทิศทาง[n. exp.] (kān plīen thitthāng) EN: change of course   
การเปลี่ยนที่อยู่ [n. exp.] (kān plīen thīyū) FR: changement d'adresse [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ablaut[N] การเปลี่ยนแปลงเสียงสระของชุดคำ(เช่น sing sang sang)
alchemy[N] การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นหรือมีพลังมากขึ้น
alteration[N] การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง, Syn. modification, revision, remodeling
anthropomorphosis[N] การเปลี่ยนให้เป็นรูปร่างคน
backdown[N] การยกเลิกข้อเรียกร้อง, See also: การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดั้งเดิม, Syn. retraction
biorhythm[N] การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์
break[N] การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
caprice[N] การเปลี่ยนใจอย่างกะทันหัน, Syn. whim, vagary, notion
cataclysm[N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางสังคมหรือการเมือง)
cataclysm[N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของเปลือกโลก, Syn. catastrophe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
amylolysis(แอมมิลอล' ลิซิส) n. การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล. -amylolytic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง,การแปลงหนี้,การเปลี่ยนศาสนา,การแลกเปลี่ยน
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง
discoloration(n) การทำเปื้อน,การเปลี่ยนสี,การทำให้สีตก,การทำให้สีด่าง
inflection(n) การเบน,การผันไปตามเพศพจน์,การเปลี่ยนแปลงคำ
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
interchange(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนที่
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
future shock (n ) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทันหัน
transition (n ) การเปลี่ยนผ่าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
変わりよう[かわりよう, kawariyou] (n ) การเปลี่ยนแปลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

German-Thai: Longdo Dictionary
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
Umwandlung(n) |die, pl. Umwandlungen| การเปลี่ยนรูป, การแปรรูป, การปฎิรูป, การเปลี่ยนสภาพ
Änderung(n) |die, pl. Änderungen| การเปลี่ยนแปลง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
veraenderung (n ) การเปลี่ยนแปลง การแปลผัน

French-Thai: Longdo Dictionary
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top