ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interchange

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interchange-, *interchange*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interchange(n) การแลกเปลี่ยน, See also: การสับเปลี่ยนกัน, Syn. exchange
interchange(vt) สับกัน, See also: สับเปลี่ยน, Syn. exchange, swap, switch
interchange(vi) สับกัน, See also: สับเปลี่ยน, Syn. exchange, swap, switch
interchangeable(adj) ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้, See also: ซึ่งสลับกันได้, Syn. exchangeable
interchangeably(adv) โดยเปลี่ยนกันได้, See also: อย่างสลับกันได้, Syn. exchangeably, reciprocally
interchange with(phrv) แลกเปลี่ยนกับ, Syn. alternate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graphic interchange formaรูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกใช้ตัวย่อว่า GIF (อ่านว่า จิฟ) เป็นรูปแบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่มีภาพแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือแมคอินทอชก็จะสามารถเรียกมาใช้ได้ มักจะมีไว้ใช้ในบริการ CompuServe ดู CompuServe ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
interchange(n) การสับเปลี่ยน, การแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยนที่
interchange(vt) สับเปลี่ยนกัน, แลกเปลี่ยนกัน, เปลี่ยนที่กัน
interchangeable(adj) สับเปลี่ยนกันได้, แลกเปลี่ยนกัน, แลกกันได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interchange๑. สับเปลี่ยน๒. การสับเปลี่ยน [ มีความหมายเหมือนกับ translocation ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interchangeสับเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interchangeการสับเปลี่ยน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interchangeable-สับเปลี่ยนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interchangeable Facingหน้าฟัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We 're at the Haruki-ya snack barnear the highway interchange in Ward 8.เราอยู่ที่ ฮารูกิ กำลังกินอาหาร บนทางหลวงระหว่างสับเปลี่ยนในเขต 8 Akira (1988)
It appears to be hand-held, automatic, with interchangeable magazines.แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมือถืออัตโนมัติกับนิตยสารแทน Showtime (2002)
With interchange other to improvement health body, wisdom mindด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดการพัฒนา ร่างกายที่แข็งแกร่ง , การติดสินใจอันเฉียบแหลม Fearless (2006)
City council has voted to name the freeway interchangeสภาเทศบาลลงมติเลือกชื่อแยกทางด่วน Do You Take Dexter Morgan? (2008)
He murdered my friend and now he's got an interchange?เขาฆ่าเพื่อนฉัน และตอนนี้เขาได้ถนนทั้งสาย? Do You Take Dexter Morgan? (2008)
We're at an abandoned warehouse five miles down the road from the barrios interchange.เราอยู่ที่โกดังร้าง 5 ไมลส์ลงมาตามถนนจากแยกแบโร่วส์ Hell or High Water (2008)
Well, I guess we're all interchangeable.ผมคิดว่าเราได้แลกเปลี่ยนกัน The Ugly Truth (2009)
The meathead with attitude and interchangeable hands is Gobber.ชายบ้องตื้น ขี้เต๊ะ กับมืออะไหล่เปลี่ยนได้ How to Train Your Dragon (2010)
Books shall not be interchangeable between the white and colored schools, but shall continue to be used by the race first using them.ห้ามมีการแลกเปลี่ยนหนังสือ ระหว่างโรงเรียนคนผิวขาวกับผิวสี ให้ใช้ต่อไปโดยเชื้อชาติที่เริ่มใช้ The Help (2011)
And overpriced and interchangeable--และเกินราคา และใช้แทนกันได้ While You Weren't Sleeping (2011)
Of course, the faces of your women are interchangeable, aren't they, James?แต่นายก็เปลี่ยนหญิงไม่ซ้ำหน้าอยู่แล้วนี่ เจมส์ Spectre (2015)
Admiral Transport interchange.Admiral Transport interchange Green Arrow (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แลกเปลี่ยน(v) exchange, See also: interchange, change, Syn. แลก, เปลี่ยน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แลก[laēk] (v) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; interchange ; barter ; trade  FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเปลี่ยน[laēkplīen] (v) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap  FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
สลับกัน[salap kan] (v, exp) EN: alternate  FR: alterner ; interchanger
สลับกันได้[salap kan dāi] (adj) EN: interchangeable  FR: interchangeable
ที่ประชุม[thīprachum] (n) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
interchange
interchange
interchanges
interchanges
interchangeable
interchangeable
interchangeably
interchangeably

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interchange
interchange
interchanged
interchanges
interchanges
interchangeable
interchangeably

WordNet (3.0)
interchange(n) a junction of highways on different levels that permits traffic to move from one to another without crossing traffic streams
interchange(n) mutual interaction; the activity of reciprocating or exchanging (especially information), Syn. reciprocation, give-and-take
interchange(v) reverse (a direction, attitude, or course of action), Syn. tack, flip, flip-flop, alternate, switch
interchangeable(adj) (mathematics, logic) such that the arguments or roles can be interchanged
interchangeably(adv) in an interchangeable manner
counterchange(v) cause to change places, Syn. interchange, transpose
exchange(n) the act of changing one thing for another thing, Syn. interchange
exchange(n) reciprocal transfer of equivalent sums of money (especially the currencies of different countries), Syn. interchange
exchange(v) give to, and receive from, one another, Syn. interchange, change
substitute(v) put in the place of another; switch seemingly equivalent items, Syn. replace, exchange, interchange

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Interchange

v. t. [ imp. & p. p. Interchanged p. pr. & vb. n. Interchanging ] [ OE. entrechangen, OF. entrechangier. See Inter-, and Change. ] [ 1913 Webster ]

1. To put each in the place of the other; to give and take mutually; to exchange; to reciprocate; as, to interchange places; they interchanged friendly offices and services. [ 1913 Webster ]

I shall interchange
My waned state for Henry's regal crown. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To cause to follow alternately; to intermingle; to vary; as, to interchange cares with pleasures. [ 1913 Webster ]

Interchange

v. i. To make an interchange; to alternate. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

Interchange

n. [ Cf. OF. entrechange. ] [ 1913 Webster ]

1. The act of mutually changing; the act of mutually giving and receiving; exchange; as, the interchange of civilities between two persons. “Interchange of kindnesses.” South. [ 1913 Webster ]

2. The mutual exchange of commodities between two persons or countries; barter; commerce. Howell. [ 1913 Webster ]

3. Alternate succession; alternation; a mingling. [ 1913 Webster ]

The interchanges of light and darkness. Holder. [ 1913 Webster ]

Sweet interchange
Of hill and valley, rivers, woods, and plains. Milton. [ 1913 Webster ]

4. An intersection between highways, having two or more levels and a series of connecting roadways so that traffic on one highway may pass over or under the other highway without crossing through the line of traffic, and vehicles may pass from one highway to the other while traffic on both highways continues uninterrupted. A common interchange is the cloverleaf. [ PJC ]

Interchangeability

n. The state or quality of being interchangeable; interchangeableness. [ 1913 Webster ]

Interchangeable

a. [ Cf. OF. entrechangeable. ] [ 1913 Webster ]

1. Admitting of exchange or mutual substitution. “Interchangeable warrants.” Bacon. [ 1913 Webster ]

2. Following each other in alternate succession; as, the four interchangeable seasons. Holder.

-- In`ter*change"a*ble*ness, n. -- In`ter*change"a*bly, adv. [ 1913 Webster ]

Interchangement

n. [ Cf. OF. entrechangement. ] Mutual transfer; exchange. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターチェンジ[inta-chienji] (n) interchange; service interchange #1,663 [Add to Longdo]
交流[こうりゅう, kouryuu] (n, vs) (1) (cultural) exchange; interchange; interaction; (inter-) mingling; (social, etc.) networking; intercourse; (2) alternating current; AC; (P) #1,837 [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] (n, vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) #2,286 [Add to Longdo]
インター[inta-] (n) (1) (abbr) (See インターチェンジ) interchange; (2) (abbr) (See インターナショナル) international; (P) #5,212 [Add to Longdo]
互換[ごかん, gokan] (n, vs) (1) transposition; interchange; (adj-f) (2) compatible (e.g. PC); (P) #7,382 [Add to Longdo]
アスキー[asuki-] (n) { comp } American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P) #8,416 [Add to Longdo]
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) { comp } Animated Graphics Interchange Format [Add to Longdo]
ジャンクション[jankushon] (n) junction; system interchange (between highways); (P) [Add to Longdo]
ハーフインターチェンジ[ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions) [Add to Longdo]
フルインターチェンジ[furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability [Add to Longdo]
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
交換データ要素[こうかんデータようそ, koukan de-ta youso] interchange data element [Add to Longdo]
交換様式[こうかんようしき, koukanyoushiki] interchange format [Add to Longdo]
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] interchange format class [Add to Longdo]
相互互換性[そうごごかんせい, sougogokansei] interchangeability, interoperability [Add to Longdo]
電子データ交換[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] EDI, Electronic Data Interchange [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top