Search result for

lewd

(44 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lewd-, *lewd*, lew
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lewd[ADJ] ที่แสดงถึงตัณหา, See also: เต็มไปด้วยกิเลส, Syn. lascivious, libidinous, lustful
lewdness[N] ความลามก, See also: ความเลวทราม, Syn. obscenity, lewdness, bawdry, salaciousness, salacity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lewd(ลูด) adj. ลามก,กระตุ้นกำหนัด,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เลวทราม,ชั่วช้า,แพศยา, See also: lewdness n. ดูlewd, Syn. lustful

English-Thai: Nontri Dictionary
lewd(adj) มีตัณหา,แพศยา,ลามก,เสเพล
lewdness(n) ตัณหา,ความแพศยา,ความลามก,ความเสเพล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน Portrait of a Beauty (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
They're loud, they're lewd (horny) and they expect free oral sex.พวกเขาส่งเสียงดัง หื่นจัด และยังหวังออรัลเซ็กส์ฟรีอีก The Bank Job (2008)
Who made lewd remarks to a cheerleader...ที่ไปลวนลาม สาวเชียร์ลีดเดอร์ The Coffee Cup (2009)
You should have thought about that before you decided to engage in lewd behavior in public which, in case you didn't know, is against the law.นายควรจะคิดด้วย ก่อนที่นายจะทำอนาจาร ในที่สาธารณะ ในกรณีที่นายไม่รู้ นี่มันผิดกฎหมาย I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Whether your perfume taste is lewd or indirect.เค้าจะรู้ถึงรสนิยมของคุณจากกลิ่นน้ำหอมที่คุณใช้ Episode #1.12 (2010)
I don't have a perfume taste but I have a lewd shampoo taste. And even worse taste of toothpaste.ฉันไม่มีกลิ่นน้ำหอม แต่ฉันมีกลิ่นของแชมพูและกลิ่นปากที่แย่ ๆ จากยาสีฟัน Episode #1.12 (2010)
Mugging, lewd behavior, car theft.พฤติกรรมลามกอนาจาร, ขโมยรถ With Friends Like These (2011)
Filter out sexual assault and lewd behavior.เอาละ, คัดกรองออกจากการ ทำร้ายทางเพศและพฤติกรรมลามก The Stranger (2011)
I lost my wedding ring, and you're making lewd jokes.หึหึ ฉันทำแหวนแต่งงานหาย แล้วเธอก็ทำเรื่องตลกลามก Dangerous Territory (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำลามก[N] obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
หยาบโลน[ADJ] obscene, See also: lewd, salacious, Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก, Example: เพลงพื้นบ้านบางเพลงมีเนื้อหาหยาบโลน สองแง่สองง่าม
กากี[ADJ] promiscuous, See also: lewd, dissolute, Syn. แพศยา, Example: หล่อนถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงกากี, Thai definition: หญิงมากชู้หลายผัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque   FR: obscène ; indécent
หยาบโลน[adj.] (yāplōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty   FR: impudique ; obscène ; immoral

CMU English Pronouncing Dictionary
LEWD    L UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lewd    (j) (l y uu1 d)
lewder    (j) (l y uu1 d @ r)
lewdly    (a) (l y uu1 d l ii)
lewdest    (j) (l y uu1 d i s t)
lewdness    (n) (l y uu1 d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzüchtig {adj} | unzüchtiger | am unzüchtigstenlewd | lewder | lewdest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n,adj-no) evil nature; licentiousness; lewdness [Add to Longdo]
淫画[いんが, inga] (n) lewd pictures [Add to Longdo]
淫蕩[いんとう, intou] (adj-na,n) dissipation; lewdness [Add to Longdo]
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot [Add to Longdo]
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality [Add to Longdo]
淫奔[いんぽん, inpon] (adj-na,n) lewdness; lasciviousness [Add to Longdo]
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]
好色[こうしょく, koushoku] (adj-na,n,adj-no) lust; sensuality; lewdness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lewd \Lewd\ (l[=u]d), a. [Compar. {Lewder} (-[~e]r); superl.
   {Lewdest}.] [{OE}. lewed, lewd, lay, ignorant, vile, AS.
   l[=ae]wed laical, belonging to the laity.]
   1. Not clerical; laic; laical; hence, unlearned; simple.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For if a priest be foul, on whom we trust,
       No wonder is a lewed man to rust.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       So these great clerks their little wisdom show
       To mock the lewd, as learn'd in this as they. --Sir.
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to the lower classes, or the rabble; idle and
    lawless; bad; vicious. [Archaic] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       But the Jews, which believed not, . . . took unto
       them certain lewd fellows of the baser sort, . . .
       and assaulted the house of Jason.   --Acts xvii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       Too lewd to work, and ready for any kind of
       mischief.               --Southey.
    [1913 Webster]
 
   3. Given to the promiscuous indulgence of lust; dissolute;
    lustful; libidinous. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Suiting, or proceeding from, lustfulness; involving
    unlawful sexual desire; as, lewd thoughts, conduct, or
    language.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lustful; libidinous; licentious; profligate; dissolute;
     sensual; unchaste; impure; lascivious; lecherous;
     rakish; debauched. -- {Lewd"ly}, adv. -- {Lewd"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lewd
   adj 1: suggestive of or tending to moral looseness; "lewd
       whisperings of a dirty old man"; "an indecent gesture";
       "obscene telephone calls"; "salacious limericks" [syn:
       {lewd}, {obscene}, {raunchy}, {salacious}]
   2: driven by lust; preoccupied with or exhibiting lustful
     desires; "libidinous orgies" [syn: {lascivious}, {lewd},
     {libidinous}, {lustful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top