ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -講-, *講*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[講, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] talk, speech, lecture; to speak, to explain
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 7,283

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, / ] to speak; to explain; a speech; a lecture, #625 [Add to Longdo]
讲话[jiǎng huà, ㄐㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a speech; to speak; to talk; to address, #2,244 [Add to Longdo]
演讲[yǎn jiǎng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] lecture; to make a speech, #4,345 [Add to Longdo]
讲述[jiǎng shù, ㄐㄧㄤˇ ㄕㄨˋ, / ] to talk about; to narrate; to give an account, #4,549 [Add to Longdo]
讲究[jiǎng jiu, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡ˙, / ] to pay particular attention to; exquisite; aesthetic, #6,266 [Add to Longdo]
讲座[jiǎng zuò, ㄐㄧㄤˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] a course of lectures, #6,640 [Add to Longdo]
讲解[jiǎng jiě, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] to explain, #8,334 [Add to Longdo]
讲课[jiǎng kè, ㄐㄧㄤˇ ㄎㄜˋ, / ] teach; lecture, #13,613 [Add to Longdo]
讲授[jiǎng shòu, ㄐㄧㄤˇ ㄕㄡˋ, / ] to lecture; to teach (a college course), #17,823 [Add to Longdo]
宣讲[xuān jiǎng, ㄒㄩㄢ ㄐㄧㄤˇ, / ] to preach; to explain publicly, #18,325 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうぎ, kougi] (n) เลคเชอร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n,n-suf) (1) (Buddhist) lecture meeting; (2) religious association; (3) mutual assistance association (i.e. for financial assistance) [Add to Longdo]
じる[こうじる, koujiru] (v1,vt) (1) (See ずる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See ずる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See ずる・3) to confer [Add to Longdo]
ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vt) (1) (See じる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See じる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See じる・3) to confer; (P) [Add to Longdo]
[こうえん, kouen] (n,vs) lecture; address; speech; (P) [Add to Longdo]
演会[こうえんかい, kouenkai] (n) lecture [Add to Longdo]
演者[こうえんしゃ, kouensha] (n) lecturer; speaker [Add to Longdo]
演料[こうえんりょう, kouenryou] (n) lecture's fee [Add to Longdo]
[こうぎ, kougi] (n,vs) lecture; (P) [Add to Longdo]
義資料[こうぎしりょう, kougishiryou] (n) lecture materials [Add to Longdo]
義室[こうぎしつ, kougishitsu] (n) lecture hall; lecture room [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の義を聞いていましたか」と学生がたずねた。
As many as fifty students gathered to hear his lecture.50人もの学生が彼の義を聞きに集まった。
You were nodding off at times during my lecture.あなたは私の義の間、ときおりうとうとと居眠りをしていた。
His lectures are terribly boring.あの先生の義はあくびが出る。
Kate took careful notes on the history lecture.ケイトは歴史の義を丹念にノートにとった。
His utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.このまえの和会議で、完全に失敗してから、かれはざん新な権謀術策で、十分に武装すべきことを学んだ。
This course teaches basic skills in First Aid.この座では応急手当の基本的な技能を教えます。
This course will help you master correct pronunciation.この座は正確な発音を習得するための手助けになります。
Please give us a call now if you want to participate in the workshop!この習会に参加をご希望のかたは、今すぐお電話ください。
This lesson is cancelled tomorrow.この授業は明日休です。
Mr Smith gave a lecture on literature.スミス氏は文学についての義をした。
Mr Smith always begins his lectures with a joke.スミス先生はいつも冗談から義を始める。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I attended a few lectures at the Sorbonne.[JA] ソルボンヌ大学の いくつかの義に出席したことだ The Legend of Tarzan (2016)
More, more.[CN] 288)}再多一點 Star 80 (1983)
The University of Paris has asked me to do a lecture, in fact.[JA] パリの大学から義をしてくれないか っていう話があるの Split (2016)
Well, in your lecture, it was an umbrella, I believe.[JA] あなたの義は 影響力があったと思います The Return (2017)
At a highly-respected institute for the advancement of human potential where many a forward-looking CEO go.[JA] 先進的なCEOが多く通う 有名な機関の座よ Okja (2017)
(All) Burn! Burn! Burn![CN] 燒 燒 燒 威爾士王子有話要 安靜 Witchsmeller Pursuivant (1983)
And now the rains weep o'er our halls.[JA] そして 雨が堂を泣き濡らしている The Queen's Justice (2017)
They said you can't have your own panel at the national conference.[JA] 全国大会での君の 演の枠はなくなったよ Split (2016)
I was talking to him just now.[CN] 我剛才還在和他 Witchsmeller Pursuivant (1983)
Perfect art.[CN] 288)}他們求的是蕓術 Star 80 (1983)
Girls here are too proud[CN] 香港的女孩子太不像話 動不動要面子 Meng gui chu long (1983)
Well, here's this teenager in a town in Canada working in a tasty freeze or a dairy queen, et cetera, whatever, and this, uh...[CN] 288)}她是個高中生,在速食店裡打工 288)}而一個老江湖,對她來很刺激 Star 80 (1983)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] VORLESUNG, STUDIUM [Add to Longdo]
[こうわ, kouwa] Friedensschluss, Frieden [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] Vortragssaal, Auditorium [Add to Longdo]
[こうし, koushi] Dozent, Lektor, Vortragender [Add to Longdo]
[こうざ, kouza] Kurs [Add to Longdo]
[こうえん, kouen] Vortrag, Rede [Add to Longdo]
[こうぎ, kougi] Vortrag, Vorlesung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top