Search result for

*liz*

(786 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: liz, -liz-
English-Thai: Longdo Dictionary
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด
globalization(n) โลกาภิวัตน์, R. localization

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lizard[N] สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกหรือตุ๊กแก
idolize[VT] เลื่อมใสบูชาเหมือนเป็นเทพเจ้า
idolize[VT] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. adore, worship
idolize[VI] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. admire, adulate
realize[VT] เข้าใจ, Syn. get wise to, understand
realize[VT] ตระหนัก, See also: รู้, สำนึก, Syn. comprehend, perceive
realize[VT] ทำให้เป็นจริง, See also: ทำให้สมปรารถนา, Syn. achieve, succeed
realize[VT] แลกเป็นเงินสด, Syn. turn into cash
realize[VT] ได้กำไร, See also: ขายได้กำไร, มีรายได้
stylize[VT] ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เข้ากับรูปแบบ, Syn. accord, conform, formalize
utilize[VT] ใช้ประโยชน์, See also: ใช้ให้เป็นประโยชน์, Syn. use
utilize[VT] ทำให้เป็นประโยชน์, Syn. employ, employ, apply, consume
alkalize[VT] ทำให้เป็นด่าง, Syn. alkalinize
blizzard[N] พายุหิมะ, Syn. snowstorm
canalize[VT] ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น, Syn. canalise
civilize[VT] ทำให้มีความศิวิไลซ์, See also: ให้การศึกษาจนมีการพัฒนาทางวัฒนธรรม, Syn. civilise, cultivate
equalize[VI] ทำคะแนนเท่ากัน (กีฬา), See also: ทำคะแนนเสมอกัน
equalize[VT] ทำให้เท่ากัน, See also: ทำให้เท่าเทียมกัน, Syn. equate
finalize[VT] ทำให้เสร็จสมบูรณ์, Syn. work out, complete, settle
finalize[VI] เสร็จสมบูรณ์ (ข้อตกลง), See also: บรรลุความสำเร็จ, Syn. conclude, settle
idealize[VT] ทำให้เลอเลิศ, See also: ทำให้ไม่มีที่ติ, Syn. romanticize
idealize[VI] เป็นอุดมคติ
legalize[VT] ทำให้ถูกกฎหมาย, See also: การให้อำนาจตามกฎหมาย, Syn. authorization, validity, legitimization, enactment, legislation
localize[VT] จำกัด, See also: จำกัดวง
mobilize[VI] ระดมกำลัง, See also: ชุมนุมคน, รวมพล, Syn. assemble, gather, Ant. immobilize
mobilize[VT] ระดมกำลัง, See also: ชุมนุมคน, รวมพล, Syn. assemble, gather, Ant. immobilize
moralize[VT] สั่งสอนศีลธรรม, Syn. moralise
nasalize[VI] ทำเสียงขึ้นจมูก, Syn. drone
nasalize[VT] ทำเสียงขึ้นจมูก, Syn. drone
novelize[VT] ทำให้เป็นนวนิยาย
penalize[VT] ทำโทษ, See also: ลงโทษทัณฑ์, ลงอาญา, Syn. punish, fine, imprison, Ant. excuse, pardon
plurlize[VI] ้เป็นพหูพจน์, See also: ้มีจำนวนมากกว่าหนึ่ง
plurlize[VT] ทำให้เป็นพหูพจน์, See also: ทำให้มีจำนวนมากกว่าหนึ่ง
totalize[VT] คิดรวม, See also: รวมยอด
utilizer[N] ผู้ใช้ประโยชน์
vitalize[VT] ทำให้มีชีวิต, See also: ให้พลัง, Syn. invigorate, Ant. let down, deaden, kill
vocalize[VT] เปล่งเสียง, See also: ทำให้มีเสียง, Syn. speak
vocalize[VI] เปล่งเสียง
vocalize[VT] ทำให้กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์)
vocalize[VI] กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์)
actualize[VT] ทำให้เป็นจริง, Syn. actualise, realize, make real
brutalize[VT] ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize
fertilize[VT] ผสมพันธุ์, See also: ผสมเทียม
fertilize[VT] ใส่ปุ๋ย, See also: ทำให้ดินอุดม, Syn. feed, nourish, Ant. starve
feudalize[VT] ทำให้เป็นระบบศักดินา
formalize[VT] ทำให้เป็นทางการ
formalize[VT] ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง, Syn. form, fashion, shape
formalize[VI] ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
formalize[VT] ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
globalize[VT] ทำให้กระจายไปทั่วโลก, See also: เปลี่ยนแปลงทั่วโลก, Syn. generalize, internationalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetylize(อะเซท' ทิไลซ) vt., vi. acetylate - acetylization ., n.
alizarin(อะลิซ' ซาริน) n., chem. สีย้อมชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมชนิดอื่น
alkalise alkalize(แอค' คะไลซ) vt. ทำให้เป็นด่าง, เปลี่ยนให้เป็นด่าง -alkalization, alkalisation n.
blizzard(บลิซ'เซิร์ด) n. พายุหิมะ
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) {capitalized,capitalised,capitalizing,capitalising,capitalizes,capitalises} vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่,เสนอทุนให้,ให้ทุน,ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น,ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat
centralization(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
centralized systemระบบศูนย์กลางหมายถึง วิธีการประมวลผลที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ผ่านศูนย์กลางจากเครื่องปลายทาง (terminal) การเรียกหาข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะใช้ จะเรียกจากศูนย์กลางทั้งหมดดู terminal ประกอบ
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
civilizable(ซิฟ'วิไลซะเบิล) adj. พอจะอบรมให้มีอารยธรรมได้
civilization(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
commercialize(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
crystallization(คริสทะไลเซ'เชิน) n. การตกผลึก,ผลึก,ก้อนผลึก, Syn. crystallisation
crystallize(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
decentralize(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralized data procesการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์หมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงานแต่ละหน่วย ต่างฝ่ายต่างประมวลผลไปได้เองโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากกัน
delocalizevt. ทำให้ออกจากที่เดิม
demobilize(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
demoralize(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
denominationalizevt. แบ่งแยกออกเป็นนิกายสำนักหรือฝ่าย
desexualizevt. ตอน,ตัดอัณฑะออก,ขจัดความต้องการทางเพศ
devocalize(ดีโว'คะไลซ) vt. ทำให้หมดเสียงขุ่น
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้
encarnalizevt. ทำให้มีตัณหา
equalize(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน
eternalize(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation
fertilize(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
fertilizer(เฟอ'ทะไลเซอะ) n. ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก,ตัวทำให้เกิดลูก
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
generalizationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
generalizevt. วางหลัก,พูดคลุม,ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป,ลงความเห็น. vi. ลงความเห็นทั่วไป,พูดคลุม., See also: generalizer,generaliser n.
ground lizardแย้
hospitalization(ฮอสพเทิลเซ'เชิน) n. การนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล,ระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล
hospitalize(ฮอส'พิเทิลไลซ) vt. นำเข้ารักษาในโรงพยาบาล
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
immobilize(อิโม'บิไลซ) vt. ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้,ทำให้หยุดเคลื่อนไหว,ทำให้หยุดนิ่ง., See also: immobilisation,immobiliszation n., Syn. fix
individualize(อินดะวิด'จวลไลซ) vt. ทำให้เป็นเฉพาะราย, See also: individualisation,individualization n. individualiser,individualiszer n.
industrialize(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
initializeเริ่มต้นหมายถึง การเตรียมการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมที่จะทำงานได้ การเริ่มต้นในอุปกรณ์ส่วนใดก็จะลบล้างข้อมูลเก่าที่บรรจุไว้ที่ส่วนนั้นหมดไป สำหรับเครื่องแมคอินทอช คำ "intialize" จานบันทึก มีความหมายเหมือนคำ format ในระบบดอส กล่าวคือ แปลว่า จัดเตรียมรูปแบบการบันทึก หมายถึง กำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ให้มีความหมายเหมือนคำ format
legalize(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
liberalize(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden ###A. lim
lizard(ลิซ'เซิร์ด) n. สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Lacertilia (Sauria) ได้แก่ จิ้งจก,ตุ๊กแก,จิ้งเหลน,กิ้งก่า,เหี้ย,แย้,หนังของสัตว์ดังกล่าว
localize(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ,เปลี่ยนเป็นเงิน,ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย,ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง,ปรากฎให้เห็นจริง,กลายเป็นความจริง, Syn. materialise,, See also: materialization n. material
metabolize(มะแทบ'บะไลซ) vt.,vi. สันดาป,เผาผลาญ
mobilize(โม'บิไลซ) vt.,vi. เคลื่อนพล,ระดมพล,ระดม,เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis (z) ation n.
monopolize(มะนอพ'พะไลซ) vt. เอาไว้เสียคนเดียว,ทำให้เป็นเอกสิทธิ์,ทำให้เป็นผู้ถือเอกสิทธิ์., See also: monopolisation n. monopoliszation n. monopoliser n. monopolizer n., Syn. corner,control
moralize(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize

English-Thai: Nontri Dictionary
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
blizzard(n) พายุหิมะ
capitalization(n) การใช้ทุน,การใช้ประโยชน์
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์,ใช้เป็นทุน,เขียนตัวโต
centralization(n) การรวบรวม,การรวมอำนาจ
centralize(vt) รวบรวม,รวมอำนาจ
civilization(n) อารยธรรม,ความเจริญ
civilize(vt) ทำให้มีอารยธรรม,ทำให้จริญ,ทำให้มีการศึกษา
commercialize(vt) ทำให้เป็นการค้า,ทำให้เป็นเงิน
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป
decentralize(vt) กระจายอำนาจ,แบ่งอำนาจ
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม,การทำลาย,การทำให้เสื่อมเสีย
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ
equalization(n) การทำให้เท่ากัน,การทำให้เท่าเทียมกัน,การทำให้เสมอกัน
equalize(vt) ทำให้เท่ากัน,จัดแบ่งให้เท่ากัน,ทำให้เสมอภาคกัน
fertilization(n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์
fertilize(vt) เพาะพันธุ์,ทำให้มีผล,ทำให้เกิดผล,ทำให้อุดม
fertilizer(n) ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก
generalization(n) การพูดคลุม,การกล่าวอย่างกว้างๆ,ลักษณะทั่วไป
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ,วางหลัก,ลงความเห็น,พูดคุย
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
idolize(vt) รักมาก,เคารพบูชา,หลงใหล,เลื่อมใสมาก
immortalize(vt) ทำให้ไม่ตาย,ทำให้เป็นอมตะ
individualize(vt) ทำให้เป็นเฉพาะบุคคล,ทำให้ต่างกัน,ทำให้ไม่เหมือนกัน
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ
legalize(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ปฎิบัติตามกฎหมาย
lizard(n) จิ้งจก,ตุ๊กแก,ตะกวด
localize(vt) จำกัด,เฉพาะที่
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
mobilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์,การระดมพล,การเคลื่อนพล
mobilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์,ชุมนุม,เกณฑ์,ระดมพล,เคลื่อนพล
monopolize(vt) ผูกขาด,ถือสิทธิ์ขาด,ถือเอกสิทธิ
moralize(vt) สอนศีลธรรม,เทศนา,อบรมศีลธรรม
nationalize(vt) ให้สัญชาติแก่
naturalization(n) การโอนสัญชาติ,การเปลี่ยนสัญชาติ
naturalize(vt) โอนสัญชาติ,เปลี่ยนสัญชาติ
neutralize(vt) วางตัวเป็นกลาง,ถอนพิษ,ลบล้าง,แก้,ต่อต้าน
penalize(vt) ลงโทษ,ลงอาญา,ลงทัณฑ์,ปรับไหม
realization(n) การทำให้สำเร็จ,การทำให้เป็นจริง,การสำนึก,ความสมปรารถนา
realize(vi) เข้าใจ,ตระหนักแก่ใจ,เห็นจริง,สำนึก
realize(vt) ทำให้สมปรารถนา,ทำให้เป็นจริง,ทำให้บรรลุผล,สำนึก
scandalize(vt) ทำให้อื้อฉาว,ทำให้อัปยศ,ทำให้เสื่อมเสีย,นินทา
signalize(vt) ทำให้เด่นชัด,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ,บอกใบ้
socialize(vt) ทำให้เป็นสังคมนิยม
specialization(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ
specialize(vt) ศึกษาเฉพาะสาขา,มีความชำนาญเป็นพิเศษ,ระบุ
spiritualize(vt) ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ
stabilization(n) การทำให้มีเสถียรภาพ,การทำให้คงที่,การทำให้มั่นคง
stabilize(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้มีเสถียรภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peritonealize; peritonealise; peritonise; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrified wood; agatized wood; opalized wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ptyalise; ptyalizeกระตุ้นการหลั่งน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonize; peritonealise; peritonealize; peritoniseหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonealise; peritonealize; peritonise; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngalizationลักษณะโคนลิ้นสู่ผนังคอ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
political socializationการกล่อมเกลาทางการเมือง, การปลูกฝังให้เข้าร่วมสังคมการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalize; ptyaliseกระตุ้นการหลั่งน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, generalize; peritonitis, general; peritonitis, generaliseเยื่อบุช่องท้องอักเสบทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, local; peritonitis, localised; peritonitis, localizedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, localised; peritonitis, local; peritonitis, localizedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, localized; peritonitis, local; peritonitis, localisedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatalizationลักษณะลิ้นส่วนหน้าสู่เพดานแข็ง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
peritonise; peritonealise; peritonealize; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, general; peritonitis, generalise; peritonitis, generalizeเยื่อบุช่องท้องอักเสบทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, generalise; peritonitis, general; peritonitis, generalizeเยื่อบุช่องท้องอักเสบทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legalizationการทำให้ถูกกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legalizationการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labializationลักษณะการห่อปาก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
local peritonitis; peritonitis, localised; peritonitis, localizedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localizing symptom; symptom, localisingอาการบ่งตำแหน่งโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localised peritonitis; peritonitis, local; peritonitis, localizedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localising symptom; symptom, localizingอาการบ่งตำแหน่งโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localized peritonitis; peritonitis, local; peritonitis, localisedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localized porosityความพรุนเฉพาะที่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
realise; realize๑. ได้มีได้เป็นขึ้น๒. จำหน่ายทรัพย์เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rationalisation; rationalizationการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalise; rationalizeทำให้เป็นรูปตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rationalization; rationalisationการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalizationการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rationalize; rationaliseทำให้เป็นรูปตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
remineralisation; remineralizationการคืนแร่ธาตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remineralization; remineralisationการคืนแร่ธาตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruralizationการมีลักษณะแบบชนบท, การทำให้เป็นชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruralizationการทำให้เป็นชนบท, การมีลักษณะแบบชนบท [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiation castration; sterilisation, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sterilisation; castration, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources mobilizationการระดมทรัพยากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sterilization; castration, radiation; sterilisation, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrystallizationการเกิดผลึกใหม่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
realization; happening; manifestationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
realize; realise๑. ได้มีได้เป็นขึ้น๒. จำหน่ายทรัพย์เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spontaneous; naturalizedเกิดเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stabilizer bar; antiroll bar; stabilizer; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SGML (Standard Generalized Markup Language)(ภาษา)เอสจีเอ็มแอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sway bar; antiroll bar; stabilizer; stabilizer barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensibilization; sensibilisation๑. การเพิ่มความไว, การเพิ่มภูมิไว๒. การทำให้แพ้ (โรค) [มีความหมายเหมือนกับ sensitisation ๑; sensitization ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilizationการทำให้มีเสถียรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilizationการรักษาเสถียรภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilization clauseข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fertilization (Biology)ปฏิสนธิ (ชีววิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fertilizerปุ๋ย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biofertilizerปุ๋ยชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nitrogen fertilizerปู่ยไนโตรเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phosphatic fertilizerปุ๋ยฟอสเฟต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Organic fertilizerปุ๋ยอินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Immobilized cellsการตรึงเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Denationalizationการโอนกลับเป็นของเอกชน [เศรษฐศาสตร์]
Domestic resources mobilizationการระดมทรัพยากรในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Capital utilizationการใช้ประโยชน์จากทุน [เศรษฐศาสตร์]
Commercializationการทำให้เป็นธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Production specializationความชำนาญพิเศษในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Commodity stabilizationการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Industrializationการทำให้เป็นอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Rationalizationการจัดให้เข้าหลักเหตุผล [เศรษฐศาสตร์]
Economic stabilizationการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Reginalizationการรวมเป็นภูมิภาค [เศรษฐศาสตร์]
Resources mobilizationการเคลื่อนย้ายทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Resources utilizationการใช้ประโยชน์ทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Stabilization programmeแผนงานรักษาเสถียรภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Crystallizationการตกผลึก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sterilizationการทำไร้เชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fertilization of plants by insectsการผสมพันธุ์พืชโดยแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Localization การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น [คอมพิวเตอร์]
Waste immobilizationการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว
[นิวเคลียร์]
Thermalizationการเทอร์มัลไลซ์, กระบวนการที่นิวตรอนพลังงานสูง หรือนิวตรอนเร็ว เกิดการสูญเสียพลังงานจากการชนวัสดุรอบข้าง [นิวเคลียร์]
globalizationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiation sterilization in insectsการทำหมันแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีแมลงในระยะใดๆ ของการเจริญเติบโต เพื่อทำให้เป็นหมัน โดยแมลงตัวเมียไม่สามารถผลิตไข่ หรือตัวผู้ไม่สามารถสร้างสเปิร์ม หรือสเปิร์มไม่แข็งแรงไม่สามารถผสมกับไข่ได้ หรือแมลงไม่สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ หรือไข่ที่ปฏิสนธิแล้วไม่ฟักออกเป็นตัว เนื่องจากการกลายของเซลล์สืบพันธุ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิด ระยะการเจริญเติบโตของแมลง และปริมาณรังสีที่ใช้
(ดู sterile insect technique (SIT) ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Immobilization, wasteการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว [นิวเคลียร์]
initializeกำหนดค่าตั้งต้น [คอมพิวเตอร์]
Nationalizationการแปรรูปกิจการเอกชนไปเป็นของรัฐ [ธุรกิจ]
Individualized Education planแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล, แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ (special needs) ของคนพิการแต่ละคน (ซึ่งไม่เหมือนกัน) ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา [Assistive Technology]
Market capitalizationมูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าโดยรวมของหุ้นสามัญของบริษัทใด ๆ ที่คำนวณขึ้นโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นนั้นคูณกับจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว [ตลาดทุน]
Stabilizationการปรับเสถียร
การรักษาระดับปริมาตรอัตราการไหลหรือสภาพอื่นๆให้คงที่ ; ในการลดความกระด้างของน้ำโดยไลม์โซดา หมายถึง กระบวนการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดตะกรันน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ; ในการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการที่ทำให้สมบัติของน้ำคงที่ก่อนปล่อยน้ำทิ้ง เช่น บ่อปรับเสถียร ; ในการควบคุมการกัดเซาะหมายถึง การสร้างกำแพงน้ำ สร้างแนวป้องกันริมฝั่งโดยการปลูกพืชคลุมให้รากยึดดินหรือวิธีอื่นๆ ; ในการควบคุมการกัดกร่อน หมายถึง การปรับค่าพีเอชของน้ำเพื่อรักษาสมดุลคาร์บอเนตที่จุดอิ่มตัว [สิ่งแวดล้อม]
Acoustic localizationแหล่งกำเหนิดเสียง [TU Subject Heading]
Arts and globalizationศิลปกรรมกับโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Biofertilizersปุ๋ยชีวภาพ [TU Subject Heading]
Civilizationอารยธรรม [TU Subject Heading]
Civilization, Ancientอารยธรรมสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Civilization, Hinduอารยธรรมฮินดู [TU Subject Heading]
Civilization, Islamicอารยธรรมอิสลาม [TU Subject Heading]
Civilization, Medievalอารยธรรมสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Civilization, Modernอารยธรรมสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Civilization, Orientalอารยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Civilization, Westernอารยธรรมตะวันตก [TU Subject Heading]
Civilization, Western, in literatureอารยธรรมตะวันตกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Classroom utilizationการใช้ประโยชน์จากห้องเรียน [TU Subject Heading]
Climate and civilizationภูมิอากาศกับอารยธรรม [TU Subject Heading]
Comparative civilizationอารยธรรมเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Computers and civilizationคอมพิวเตอร์กับอารยธรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
centralizing operation (n phrase slang ) centralizing operation
industrialized (adj ) ที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
knowledge visualizationความรู้ผ่านจักษุทัศน์
localization (n ) การแปลเพื่อปลายทาง การแปลเพื่อท้องถิ่น
nebulizer (n ) เครื่องพ่นหมอก
self-actualization (n ) การค้นหาศักยภาพสูงสุดของตัวเอง; การค้นหาตัวตนที่แท้จริง
specialization[สเปเชียล ไล้เซชั่น] (n ) จุดประสงค์เฉพาะ (ถ้าเขียนแบบอังกฤษจะเขียนเป็น Specialisation)
stabilizer (n) ขาค้ำยัน
trivialize (vt ) ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นราวกับไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือมีคุณค่าอย่างที่เป็นจริง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eliza....Eliza... My Fair Lady (1964)
Eliza?Eliza? My Fair Lady (1964)
- Mm, Liz?- Mm, LizWhat's New Pussycat (1965)
Police.- Polizei. Torn Curtain (1966)
liz:LIZHouse of Dark Shadows (1970)
Cops.Polizei. Death Notice (1975)
- Cop.- Ein Polizist. Pariah (1975)
Police.Polizei! Peur sur la ville (1975)
Police!Polizei! Giallo a Venezia (1979)
ELIZABETH:ELIZABETH: The Idol (1980)
ELIZABETH:ELIZABETH: The Medal (1980)
- ELIZABETH:- ELIZABETH: The Triumph (1980)
ELIZABETH:- ELIZABETH: The Indiscretion (1981)
ELIZABETH:ELIZABETH: The Pearls (1981)
ELIZABETH:ELIZABETH: The Whirlwind (1981)
Liz.LizRich and Famous (1981)
- Yo, yo.Ich rufe die Polizei. Trust Doesn't Rust (1982)
COP: Hey!(Polizist) Hey! Be My Baby (1991)
Hi, Liz...Hallo, LizStrictly Ballroom (1992)
COP:POLIZIST: Dragonswing (1993)
Police!Polizei! The Adventure of the Italian Nobleman (1993)
Police!Polizei! Training Day (2001)
Police.Polizei. Kansas (2002)
Police.Polizei. Carnivores (2002)
Police work.Polizeiarbeit. Old Cases (2002)
Liz.LizBlind Horizon (2003)
- Liz.- LizFight Face (2005)
Liz!- LizMartian Child (2007)
- Sajak !- Polizei! Believe the Lie (2007)
Oh.Liz lemon! MILF Island (2008)
Liz.LizSuccession (2008)
Elizabeth.Elizabeth. Episode #1.1 (2008)
No.Polizei! Brooklyn's Finest (2009)
- Freeze!Polizei! A Marine Story (2010)
Hi, Liz.Hi, LizBeginners (2010)
The cult?- Visualize? The Blood on His Hands (2010)
Cop.Polizei. Unforgiven (2011)
Liz.LizShy Dial (2011)
Freeze!Polizei! The Viral Factor (2012)
Police.Polizei. Episode #1.4 (2012)
Police!Polizei! The Flying Stars (2013)
- Liz?LizThe Things We Do (2013)
Some copPolizist, hä? Police Story: Lockdown (2013)
Elizabeth.Elizabeth. The Colonel (2013)
Booms?Booms? LizTwist the Knife (2014)
Liz!LizThe Scimitar (No. 22) (2014)
Police!Polizei! Chickens (2015)
Elizah?Elizah? Elizah (2016)
ELIZA:ELIZA: Myriad (2016)
NYPD!Polizei von New York! Secret Sauce (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lizYou must realize that prosperity does not last forever.
lizHaving realized his hope, he returned home.
lizI was sure I understood it, but on thinking it over, I realized I didn't know at all.
lizIt was not until I saw him laughing that I realized what a fool I had been.
lizWhen you get married and have kids, you'll realize that actions speak louder than words.
lizIn the greatest of all works of art everything had been realized, I could give nothing, and my restless mind tired of passive contemplation.
lizAt last, he realized his error.
lizIs using fingers uncivilized?
lizShe was named Elizabeth after her aunt.
lizI didn't realize till I visited Australia how small Japan really is.
lizElizabeth, Queen of England.
lizThe country is well on the way to industrialization.
lizThis kind of specialized knowledge has very little to do with daily life.
lizWe live in a civilized society.
lizIt wasn't until I left school that I realized the importance of study.
lizShe will specialize in American history.
lizAn olive branch symbolizes peace.
lizIt is sick and got hospitalized in the hospital.
lizOnly then did I realize what he meant.
lizBob Johnson tried to make people realize the seriousness of the situation in Africa.
lizAs soon as they realized the Mayor was on his way down, his critics started coming out of the woodwork.
lizIt was not until then that I realized my mistake.
lizLittle did he realize the danger he was facing.
lizFor example, lizards can change the color of their skin and blend with the trees and leaves around them.
lizThe second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.
lizI realized I was off my guard.
lizYou do not realize how important health is until you get sick.
lizNot till then did I realize the danger of the situation.
lizThis time he dressed down, having realized that the smart suit would be out of place.
lizYou will never realize what I went through.
lizCivilization is now threatened by nuclear war.
lizRecently he has come to realize the significance of married life.
lizIt is only recently that people have begun to realize the importance of nature conservation.
lizThe more we learn the more we realize how little we know.
lizThe value of his discovery was not realized until after his death.
lizThe first word of every sentence should be capitalized.
lizThe study which Mr Smith specializes in is economics.
lizIt was some time before he realized his mistake.
lizStan has always carried a torch for Liz.
lizAt length my wish was realized.
lizAlkalis neutralize acids.
lizIt is only when you have your own children that you realize the trouble of parenthood.
lizIt is not until we lose our health that we realize the value of it.
lizIt is time not only to equalize men's and women's wages, but also to equalize responsibility for housework.
lizShe specialized in economic.
lizA little reflection will make you realize you are wrong.
lizHer hope isn't realized.
lizThe nineteenth century was the age of the white men's civilization.
lizAll civilization is against war.
lizThe Middle East is the cradle of civilization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกาภิวัตน์[N] globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
ยานอนหลับ[N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ยาระงับประสาท[N] sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย
รู้แน่แก่ใจ[V] exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
รู้เรื่องราว[V] know, See also: realize, understand, Syn. ทราบเรื่องราว, Example: ตัวเธอเองแทบไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวพ่อเลย
รับโทษ[V] be punished, See also: be penalized, be chastised, be sentenced, Syn. ต้องโทษ, Ant. ทำโทษ, Example: ผู้กระทำทารุณต่อบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพิง ต้องได้รับโทษ, Thai definition: ยอมให้ลงโทษ
อุปโภค[V] consume, See also: use, utilize, Example: เกือบทุกบ้านในหมู่บ้านจะขุดบ่อน้ำไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคและอุปโภค, Thai definition: เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ถึงบางอ้อ[V] realize, See also: be aware of, Syn. เข้าใจ, Example: ผมมาถึงบางอ้อว่างานนี้ใครเป็นกุนซือของผอ.ทศท, Notes: (ปาก)
นิค[N] NIC, See also: newly industrialized country, Syn. ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ตระหนักถึง[V] realize, See also: become aware of, Example: พ่อแม่จะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในแง่ที่จะเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้า, Thai definition: รู้ชัดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สำนึก[V] realize, See also: appreciate, Syn. รู้ตัว, รับรู้
รู้สำนึก[V] realize, See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world, Syn. รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก, Example: เด็กเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆ รู้สำนึกในการที่จะรับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น
ประจักษ์ชัด[V] realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai definition: ปรากฏชัด
ผู้มีวัฒนธรรม[N] civilized person, Example: ผู้คนในประเทศของเราเป็นผู้มีวัฒนธรรม ไม่ใช่คนป่าเถื่อนอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีศีลธรรมอันดี
ระดม[V] mobilize, See also: assemble, muster, gather, come in force, Example: คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต, Thai definition: รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
ระเหย[V] evaporate, See also: volatilize, volatilise, Example: ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำ และลอยขึ้นไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่ของเหลวกลายเป็นไอ
วิสาสะ[V] speak, See also: converse, be acquainted, associate, get together, socialize, Example: ชาวบ้านจะมีโอกาสวิสาสะกันในทางสังคม ก็ในวันตรุษสารทนี่เอง, Thai definition: สมาคม, พูดคุย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โหม[V] mobilize, See also: concentrate, strain, exert, Syn. ระดม, Example: บริษัทเหล่านี้ได้โหมโฆษณาสร้างภาพสังคมข้อมูลขนานใหญ่
รู้[V] know, See also: understand, comprehend, realize, see, Syn. ทราบ, เข้าใจ, Example: เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าความเชื่อเช่นนั้นไร้สาระ, Thai definition: มีอยู่ในสมองเนื่องจากประสบการณ์หรือการเรียน
รู้ซึ้ง[V] realize, See also: know well, understand, Syn. รู้ดี, Example: ผมได้รู้ซึ้งถึงอุปสรรคขวากหนามนานัปการที่รออยู่เบื้องหน้า
รู้สึกตัว[V] realize one's error, See also: become aware of, Syn. สำนึกตัว, รู้สำนึก, Example: เขาจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมามัดตัวเขา, Thai definition: รู้ว่าตนได้ทำผิดไป
วัฒนธรรม[N] culture, See also: civilization, way of life, Example: ผู้คนมากมายเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ
วาดภาพ[V] imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
สำนึก[V] realize, See also: be penitent, be remorseful, be regretful, feel repentant, be apologetic, Syn. สำนึกผิด, รู้สึกผิด, Example: คนทำผิดแล้วสำนึกตน เป็นคนที่น่าให้อภัย, Thai definition: รู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไปอีก
อารยธรรม[N] civilization, Syn. ความศิวิไลซ์, Example: รัชกาลที่ 4 รับเอาอารยธรรมจากตะวันตกเข้ามาเพื่อปรับประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ, Thai definition: ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี
อารยประเทศ[N] civilized country, Syn. อารยชาติ, Example: ผู้นำประเทศรับเอาอารยธรรมจากตะวันตกเข้ามาเพื่อปรับประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ, Thai definition: ประเทศที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี, ประเทศที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อน
คืนสติ[V] be conscious of, See also: be aware of, come to realize, Syn. ได้สติ, Example: เขาคืนสติคิดขึ้นมาได้ก็เพราะคำพูดของอาจารย์, Thai definition: ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
คิดได้[V] realize, See also: become aware of, comprehend, understand, Example: เขาคงจะคิดได้ เลยกลับมาเรียนเอาปริญญาแทนที่จะเกเรไปวันๆ, Thai definition: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วทำในสิ่งที่ถูกที่ควร
เกลี่ย[V] equalize, See also: spread out, level down, average, Syn. ปรับ, เฉลี่ย, กระจาย, Example: เมื่อหว่านเมล็ดหญ้าแล้ว ควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Thai definition: กระจายออกไปให้เสมอกัน
ขุน[V] feed, See also: fatten, fertilize, Syn. เลี้ยงดู, Example: เจ้าของฟาร์มพยายามขุนหมูให้มีน้ำหนักมากๆ เพื่อราคาที่สูงขึ้น, Thai definition: ให้อาหารสัตว์เพื่อให้อ้วนท้วนสมบูรณ์
ไข่ลม[N] undeveloped egg, See also: unfertilized egg, Example: ไข่ที่ได้จากฟาร์มบางทีก็เป็นไข่ลมปนอยู่บ้าง, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่ไม่มีเชื้อตัวผู้ผสม
ฆ่าเชื้อ[V] sterilize, See also: disinfect, purify, clean, Syn. ทำลายเชื้อ, Example: ฝ่ายบรรจุและผลิตอาหารจะต้องควบคุมกระบานการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โฆษะ[N] voice, See also: vocalization, sound, Syn. ก้อง, Ant. ไม่ก้อง, อโฆษะ, Example: เสียงระเบิดมักออกเสียงแทนกันสลับไปมาระหว่างเสียงโฆษะและเสียงอโฆษะ, Thai definition: เรียกพยัญชนะในภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีเสียงก้องว่า พยัญชนะโฆษะ ได้แก่พยัญชนะตัวที่ 3, 4, 5 ของวรรค และ ย ร ล ว ห ฬ.
ปิดประตูค้า[V] monopolize, Example: ตลอดรัชสมัยของกษัตริย์องค์นี้ ไทยไม่ได้ปิดประตูค้ากับต่างชาติเลย, Thai definition: ถืออำนาจค้าแต่ผู้เดียว
ป่าเถื่อน[ADJ] barbarous, See also: savage, uncivilized, brutal, Example: พวกนี้ไม่ใช่แขกขาวเหมือนก่อนอีกแล้ว กลายเป็นนักก่อการร้ายเหี้ยมโหดป่าเถื่อน, Thai definition: โหดร้ายอย่างผู้ไร้อารยธรรม, ไม่เจริญ
พลิกแพลง[V] modify, See also: wield, apply, change, utilize, Syn. ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับ, Example: ถ้ารู้ภาษาไทยจะต้องรู้จักคำและไวยากรณ์ดีพอที่จะพลิกแพลงแต่งให้เข้ากับข้อบังคับทางฉันทลักษณ์ให้ได้ความหมายบริบูรณ์และเสียงไพเราะ
ปุ๋ยไนโตรเจน[N] nitrogen fertilizer, Example: หลังจากการตัดหรือปล่อยโคแทะเล็มหญ้า 1-2 ครั้งควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น ยูเรีย เพื่อบำรุงใบ
ปุ๋ยอินทรีย์[N] organic fertilizer, See also: natural fertilizer, Syn. ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: การใช้ปุ๋ยเคมีสะดวกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ และทำให้พืชโตเร็วกว่า
ปุ๋ยหมัก[N] compost, See also: fertilizer, Syn. ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: ชาวสวนทำปุ๋ยหมักใช้เอง
ปุ๋ยธรรมชาติ[N] natural fertilizer, See also: organic fertilizer, Syn. ปุ๋ยอินทรีย์, Example: ้ชาวนาใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
ปุ๋ยเคมี[N] chemical fertilizer, Example: สมัยนี้ชาวนานิยมใช้ปุ๋ยเคมีกันมากขึ้น
ปุ๋ย[N] fertilizer, See also: manure, compost, Example: การดูแลรักษาไม้ประดับไม้ผลและพืชผักสวนครัวที่ปลูกควรใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินและฉีดยาฆ่าแมลงเป็นครั้งคราว, Thai definition: สิ่งที่ช่วยบำรุงพันธุ์ไม้ให้งอกงามเติบโต
เป็นรูปเป็นร่าง[V] crystallize, See also: be formed, take shape, Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นตัว, จับตัว, Example: แท่งแก้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อเขาใช้ไฟเป่า, Thai definition: เริ่มเห็นเค้าโครงเป็นรูปนั้นขึ้นมา
แปลงชาติ[V] naturalize, Syn. แปลงสัญชาติ, เปลี่ยนสัญชาติ, Example: มีฝรั่งหลายคนที่แปลงชาติเป็นคนไทยเพราะได้ภรรยาเป็นคนไทย, Thai definition: เปลี่ยนสถานะตามกฎหมายของบุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่งมาเป็นุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศอื่น, Notes: (โบราณ)
รู้อยู่แก่ใจ[V] realize, See also: aware of, know, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่เต็มอก, Example: นายกฯ แต่งตั้งเขาให้ไปคุมทหารทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่า เขากับผู้นำทหารชุดปัจจุบันเป็นขมิ้นกับปูนกัน, Thai definition: ตระหนักดี
ลงทัณฑ์[V] punish, See also: penalize, chasten, Syn. ลงโทษ, Example: คนร้ายที่เผาจักรยานยนต์และประตูโรงงานถูกลงทัณฑ์ไปแล้วด้วย 6 ข้อหาฉกรรจ์
ลงโทษ[V] punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงทัณฑ์, ลงอาญา, Example: ตำรวจต้องสืบหาผู้ก่อคดีฆาตกรรมโหดคดีมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว
ลงอาชญา[V] punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงโทษ, ลงอาญา, ลงทัณฑ์, Thai definition: ลงโทษ หรือทำโทษด้วยวิธีเฆี่ยน จำขัง ปรับเอาเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยะ[adj.] (āraya) EN: civilized   FR: civilisé
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people   FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathēt) EN: civilized country   FR: pays civilisé [m]
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization   FR: civilisation [f]
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
ได้คิด[v. exp.] (dāi khit) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
เหี้ย[n.] (hīa) EN: monitor lizard ; water lizard ; iguana   FR: iguane [m] ; varan [m]
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert   FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
จิ้งจก[n.] (jingjok) EN: lizard ; common lizard   FR: lézard [m] ; lézard commun [m]
จิ้งเหลน[n.] (jinglēn) EN: skink ; scincoid lizard   
จินตนาการ[v.] (jintanākān) EN: imagine ; fancy ; visualize   FR: imaginer ; rêver
จิตใจท้อแท้[adj.] (jitjai thøthaē) EN: demoralized   
การอธิบายด้วยหลักเหตุผล[n. exp.] (kān athibāi dūay lak hētphon) EN: rationalization   
การแบ่งแผนก[n. exp.] (kān baeng phanaēk) EN: departmentalization   
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเอง[n. exp.] (kān banlu paomāi sūngsut khøng ton-ēng) EN: self-actualization   
การใช้ประโยชน์[n. exp.] (kān chai prayōt) EN: utilization   
การฆ่าเชื้อ[n. exp.] (kān khā cheūa) EN: desinfection ; sterilization   FR: désinfection [f] ; stérilisation [f]
การกระจายอำนาจ[n. exp.] (kān krajāi amnāt) EN: decentralization   
การโอนเป็นของชาติ[n. exp.] (kān ōn pen khøng chāt) EN: nationalization   
การผูกขาด[n.] (kān phūkkhāt) EN: monopolization ; monopoly   FR: monopole [m]
การแปลงสัญชาติ[n. exp.] (kān plaēng sanchāt) EN: naturalization   FR: naturalisation [f]
การปล่อยเสรี[n.] (kān plǿi sērī) EN: liberalization ; deregulation   
การระดม[n.] (kān radom) EN: mobilization   FR: mobilisation [f]
การแสวงหากำไร[n. exp.] (kān sawaēnghā kamrai) EN: realization of profits   
การทำให้เป็นสากล[n. exp.] (kān thamhai pen sākon) EN: internationalization ; globalization   FR: internationalisation [f]
การทำให้อยู่ในระดับธรรมดา[n. exp.] (kān thamhai yū nai radap thammadā) EN: normalization   
การทำให้อยู่ในรูปปกติ[n. exp.] (kān thamhai yū nai rūp pakati = kān thamhai yū nai rūp pokkati) EN: normalization process   
การทำกำไร[n. exp.] (kān tham kamrai) EN: realization of profits   
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ฆ่าเชื้อ[v.] (khā cheūa) EN: sterilize ; disinfect ; purify ; clean   FR: désinfecter ; nettoyer
ไข่ลม[n. exp.] (khailom) EN: unfertilized egg ; undeveloped egg   FR: oeuf non fécondé [m]
ขุน[v.] (khun) EN: feed ; fatten ; fertilize   FR: gaver ; engraisser
ความชำนาญเฉพาะด้าน[n. exp.] (khwām chamnān chaphǿ dān) EN: specialization   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: be demoralized   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
กิ้งก่า[n.] (kingkā) EN: chameleon ; tree lizard   FR: caméléon [m]
กล่าวโดยเหมารวม[v. exp.] (klāo dōi mao rūam) EN: generalize   
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average   FR: aplanir ; niveler ; égaliser
กระจายจากส่วนกลาง[v. exp.] (krajāi jāk suanklāng) EN: decentralize   
แหล่งอารยธรรม[n. exp.] (laēng ārayatham) EN: place of civilization ; source of civilization   FR: berceau de la civilisation [m]
เล่นการสอน[v. exp.] (len kān søn) EN: specialize in teaching methodology   
โลกาภิวัตน์[n.] (lōkāphiwat) EN: globalization   FR: globalisation [f]
ลงอาชญา[v.] (long-ātyā) EN: punish ; penalize ; chastise   
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour   FR: punir ; sanctionner
ลงโทษ[v.] (longthōt) EN: punish ; penalize ; chastise   FR: punir ; sanctionner ; châtier (litt.)
นำมาใช้[v. exp.] (nam mā chai) EN: apply ; bring to use ; put to use ; use ; make use of ; utilize ; adopt ; make use of   FR: utiliser
นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์[v. exp.] (nam mā chai hai pen prayōt) EN: utilize   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIZ    L IH1 Z
LIZA    L IY1 Z AH0
FELIZ    F EH1 L IH2 Z
VELIZ    V EH1 L IH2 Z
LIZZY    L IH1 Z IY0
LIZAK    L IH1 Z AH0 K
LIZHI    L IH1 Z IY0
SOLIZ    S OW1 L IY0 Z
ELIZA    AH0 L AY1 Z AH0
LIZZIE    L IH1 Z IY0
ALIZAC    AE1 L AH0 Z AE0 K
LIZARD    L IH1 Z ER0 D
BELIZE    B EH0 L IY1 Z
LIZOTTE    L IH2 Z AO1 T
WALIZER    W AO1 L AY0 Z ER0
REALIZE    R IY1 L AY2 Z
UTILIZE    Y UW1 T AH0 L AY2 Z
REALIZE    R IY1 AH0 L AY2 Z
STYLIZE    S T AY1 L AY2 Z
POLIZZI    P OW0 L IY1 T S IY0
LIZARDS    L IH1 Z ER0 D Z
MALIZIA    M AH0 L IH1 Z IY0 AH0
BLIZARD    B L IH1 Z ER0 D
IDOLIZE    AY1 D AH0 L AY2 Z
LEGALIZE    L IY1 G AH0 L AY2 Z
ELIZONDO    EH2 L AH0 Z AA1 N D OW0
IDEALIZE    AY0 D IY1 L AY2 Z
ELIZALDE    EH0 L IY0 Z AA1 L D IY0
STYLIZED    S T AY1 L AY2 Z D
IDOLIZES    AY1 D AH0 L AY2 Z AH0 Z
EQUALIZE    IY1 K W AH0 L AY2 Z
REALIZES    R IY1 L AY2 Z AH0 Z
CREOLIZE    K R IY1 OW2 L AY2 Z
LIZARD'S    L IH1 Z ER0 D Z
MOBILIZE    M OW1 B AH0 L AY2 Z
REALIZES    R IY1 AH0 L AY2 Z AH0 Z
PANELIZE    P AE1 N AH0 L AY2 Z
BELLIZZI    B EH0 L IY1 T S IY0
BLIZZARD    B L IH1 Z ER0 D
PENALIZE    P EH1 N AH0 L AY2 Z
TERLIZZI    T ER0 L IY1 T S IY0
REALIZED    R IY1 L AY2 Z D
LOCALIZE    L OW1 K AH0 L AY2 Z
MORALIZE    M AO1 R AH0 L AY2 Z
LIZABETH    L IH1 Z AH0 B EH0 TH
FINALIZE    F AY1 N AH0 L AY2 Z
UTILIZED    Y UW1 T AH0 L AY2 Z D
IDOLIZED    AY1 D AH0 L AY2 Z D
PENALIZE    P IY1 N AH0 L AY2 Z
REALIZED    R IY1 AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Liz    (n) (l i1 z)
Liza    (n) (l ai1 z @)
Eliza    (n) (i1 l ai1 z @)
Lizzy    (n) (l i1 z ii)
lizard    (n) (l i1 z @ d)
idolize    (v) (ai1 d @ l ai z)
lizards    (n) (l i1 z @ d z)
realize    (v) (r i@1 l ai z)
stylize    (v) (s t ai1 @ l ai z)
utilize    (v) (y uu1 t i l ai z)
blizzard    (n) (b l i1 z @ d)
canalize    (v) (k a1 n @ l ai z)
civilize    (v) (s i1 v i l ai z)
equalize    (v) (ii1 k w @ l ai z)
finalize    (v) (f ai1 n @ l ai z)
idealize    (v) (ai1 d i@1 l ai z)
idolized    (v) (ai1 d @ l ai z d)
idolizes    (v) (ai1 d @ l ai z i z)
legalize    (v) (l ii1 g @ l ai z)
localize    (v) (l ou1 k @ l ai z)
mobilize    (v) (m ou1 b i l ai z)
moralize    (v) (m o1 r @ l ai z)
nasalize    (v) (n ei1 z @ l ai z)
penalize    (v) (p ii1 n @ l ai z)
realized    (v) (r i@1 l ai z d)
realizes    (v) (r i@1 l ai z i z)
stylized    (v) (s t ai1 @ l ai z d)
stylizes    (v) (s t ai1 @ l ai z i z)
utilized    (v) (y uu1 t i l ai z d)
utilizes    (v) (y uu1 t i l ai z i z)
vitalize    (v) (v ai1 t @ l ai z)
vocalize    (v) (v ou1 k @ l ai z)
Elizabeth    (n) (i1 l i1 z @ b @ th)
blizzards    (n) (b l i1 z @ d z)
brutalize    (v) (b r uu1 t @ l ai z)
canalized    (v) (k a1 n @ l ai z d)
canalizes    (v) (k a1 n @ l ai z i z)
civilized    (v) (s i1 v i l ai z d)
civilizes    (v) (s i1 v i l ai z i z)
equalized    (v) (ii1 k w @ l ai z d)
equalizer    (n) (ii1 k w @ l ai z @ r)
equalizes    (v) (ii1 k w @ l ai z i z)
fertilize    (v) (f @@1 t @ l ai z)
finalized    (v) (f ai1 n @ l ai z d)
finalizes    (v) (f ai1 n @ l ai z i z)
formalize    (v) (f oo1 m @ l ai z)
fossilize    (v) (f o1 s @ l ai z)
idealized    (v) (ai1 d i@1 l ai z d)
idealizes    (v) (ai1 d i@1 l ai z i z)
idolizing    (v) (ai1 d @ l ai z i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
利用[りよう, riyou] Thai: การใช้ประโยชน์ English: utilization
的中[てきちゅう, tekichuu] Thai: ถูกเผง English: become realized
文化[ぶんか, bunka] Thai: อารยธรรม English: civilization

German-Thai: Longdo Dictionary
Polizei(n) |die| ตำรวจ
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, See also: die Polizistin
Polizei(n) |die, nur Sg.| ตำรวจ, กองตำรวจ (ใช้เรียกโดยรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงหมายถึงนายตำรวจ) เช่น Der Gastwirt rief die Polizei. เจ้าของร้านอาหารเรียกตำรวจ , See also: Related: Polizist
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น Ein Schulkamerad ist Polizist geworden. เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งกลายเป็นนายตำรวจ , See also: Related: Polizei, Polizistin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgötterei {f}idolization [Add to Longdo]
Abschottung {f} des Marktescompartmentalization (walling-off; partitioning-off) of the market [Add to Longdo]
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Amtslizenz {f}ex officio licence [Add to Longdo]
Anordnung {f}serialization [Add to Longdo]
Anstalt {f}; Institution {f} | Anstalten {pl} | jdn. in eine Anstalt einweisenestablishment; institute | institutions | to institutionalize someone [Add to Longdo]
Assoziativgesetz {n} [math.] | allgemeines Assoziativgesetzassociative law | generalized associative law [Add to Longdo]
Aufbietung {f}; Mobilmachung {f}mobilization [Add to Longdo]
Aufsicht {f} (Polizei)surveillance [Add to Longdo]
Ausführbarkeit {f}; Realisierbarkeit {f}feasibility; practicability; realizability [Add to Longdo]
Ausgleich {m} | Ausgleichungen {pl}; Gleichstellungen {pl}equalization | equalizations [Add to Longdo]
Ausgleicher {m}equalizer [Add to Longdo]
Ausgleichszahlung {f} | Ausgleichszahlungen {pl}equalization payment | equalization payments [Add to Longdo]
Ausschlachtung {f} | Ausschlachtungen {pl}cannibalization | cannibalizations [Add to Longdo]
Autobahnpolizei {f}highway patrol [Add to Longdo]
Beendigung {f}finalization [Add to Longdo]
Befruchtung {f}fertilization; fertilisation [Add to Longdo]
Belebung {f} | Belebungen {pl}vitalization | vitalizations [Add to Longdo]
Bereitschaftspolizei {f}task force [Add to Longdo]
Bergkristall {m} [min.]rock crystal; crystallized quartz [Add to Longdo]
Bewusstwerdung {f}ideational realization [Add to Longdo]
Blechkiste {f} | Blechkisten {pl}junker; wreck; jalopy; tin lizzy; flivver | junkers [Add to Longdo]
Bulle {m} (unfreundlich für Polizist) | Bullen {pl}screw; bobby [Br.]; rozzer [Br.]; bull; cop; fuzz [slang] | bobbies [Add to Longdo]
Bundessicherheitspolizist {m} | Bundessicherheitspolizisten {pl}fed [Am.] | feds [Add to Longdo]
Datenverarbeitung {f} | Datenverarbeitungen {pl} | automatisierte Datenverarbeitung {f} | dezentralisierte Datenverarbeitung {f} | graphische Datenverarbeitung {f} | kommerzielle Datenverarbeitung {f}data processing; data handling | data processings | automatic data processing | decentralized data processing | computer graphics | business data processing [Add to Longdo]
Demobilisierung {f} | Demobilisierungen {pl}demobilization | demobilizations [Add to Longdo]
Demoralisation {f}demoralization [Add to Longdo]
Depersonalisation {f}depersonalization [Add to Longdo]
Devisenausgleichfonds {m}exchange equalization fund [Add to Longdo]
Dezentralisierung {f}decentralization [Add to Longdo]
Digitalisierung {f}digitalization [Add to Longdo]
Düngemittel {n}; Dünger {m}fertilizer [Add to Longdo]
Düngung {f}; Düngen {n}fertilization; fertilisation; fertilizing [Add to Longdo]
Durchführung {f}; Ausführung {f}realization; realisation [Br.] [Add to Longdo]
Einheitsstaat {m}centralized state [Add to Longdo]
Einsicht {f}; Erkenntnis {f}insight; realization [Add to Longdo]
US-Einwanderungsbehörde {f}immigration and naturalization service (INS) [Add to Longdo]
Einweisung {f} ins Krankenhaus | Zwangseinweisung {f}hospitalization | compulsory hospitalization [Add to Longdo]
Entpersönlichung {f}depersonalization [Add to Longdo]
Entsalzung {f}demineralization; desalting [Add to Longdo]
Entzerr...equalizing [Add to Longdo]
Entzerrer {m}; Ausgleicher {m}equalizer [Add to Longdo]
Entzerrung {f} | adaptive Entzerrungequalization | adaptive equalization [Add to Longdo]
Erkenntnis {f}; Erkennen {n}recognition; realization [Add to Longdo]
Europäisches PolizeiamtEuropean Police Office [Add to Longdo]
Fachgeschäft {n}; Fachhändler {m}specialized dealer [Add to Longdo]
Fachhandel {m}specialized trade [Add to Longdo]
Fachinformation {f}specialized information; science information [Add to Longdo]
Fachkenntnisse {pl}specialized knowledge [Add to Longdo]
Fachmesse {f}specialized fair [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก
See also: S. hey, A. hello, R. here

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
アイデアライズ[, aidearaizu] (vs) idealize [Add to Longdo]
アオシタトカゲ;アオジタトカゲ[, aoshitatokage ; aojitatokage] (n) bluetongued lizard; sleepy lizard [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
アポミクシス[, apomikushisu] (n) apomixis (seed development without fertilization) [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アリザリン[, arizarin] (n) alizarin [Add to Longdo]
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen) [Add to Longdo]
イエローヘッドモニター[, iero-heddomonita-] (n) yellow-head monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); quince monitor [Add to Longdo]
イコライザ;イコライザー[, ikoraiza ; ikoraiza-] (n) equalizer; equaliser [Add to Longdo]
イニシャライザルーチン[, inisharaizaru-chin] (n) {comp} initializer routine [Add to Longdo]
イニシャライズ;イニシアライズ[, inisharaizu ; inishiaraizu] (n,vs) initialize; initialise [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
イワヒメオオトカゲ[, iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor [Add to Longdo]
インターナショナライゼーション;インターナショナリゼーション[, inta-nashonaraize-shon ; inta-nashonarize-shon] (n) {comp} internationalization [Add to Longdo]
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] (n) {comp} normalization transformation; Viewing transformation; window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
エーゲ文明[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
オーダーメード医療;オーダーメイド医療[オーダーメードいりょう(オーダーメード医療);オーダーメイドいりょう(オーダーメイド医療), o-da-me-do iryou ( o-da-me-do iryou ); o-da-meido iryou ( o-da-meido iryou )] (n) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus) [Add to Longdo]
オオトカゲ属[オオトカゲぞく, ootokage zoku] (n) Varanus (genus of carnivorous monitor lizards in the family Varanidae) [Add to Longdo]
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor [Add to Longdo]
カリ肥料[カリひりょう, kari hiryou] (n) potash fertilizer; potash fertiliser [Add to Longdo]
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh) [Add to Longdo]
キングヒメオオトカゲ[, kinguhimeootokage] (n) King's goanna (Varanus kingorum, species of small carnivorous monitor lizard native to the Australia) [Add to Longdo]
クジャクオオトカゲ[, kujakuootokage] (n) peacock monitor (Varanus auffenbergi, species of carnivorous monitor lizard native to the island of Roti in Indonesia); Auffenberg's monitor [Add to Longdo]
クロコダイルモニター;クロコダイル・モニター[, kurokodairumonita-; kurokodairu . monita-] (n) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia [Add to Longdo]
グライコ[, guraiko] (n) (abbr) graphic equalizer; graphic equaliser; (P) [Add to Longdo]
グラフィックイコライザー[, gurafikkuikoraiza-] (n) graphic equalizer; graphic equaliser [Add to Longdo]
グレイオオトカゲ[, gureiootokage] (n) Gray's monitor (Varanus olivaceus, species of carnivorous monitor lizard from Luzon and the Catanduanes Islands in the Philippines) [Add to Longdo]
グローバリゼーション;グローバライゼイション[, guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
グローバル化[グローバルか, guro-baru ka] (n,vs) (See グローバリゼーション) globalization; (P) [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] (n) {comp} connection setup, initialization [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一侧化[yī cè huà, ㄧ ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] lateralization [Add to Longdo]
一般性[yī bān xìng, ㄧ ㄅㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] general; in general terms; generalized [Add to Longdo]
下放[xià fàng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤˋ, ] to delegate; to decentralize; to demote a party cadre to work on the shop floor or countryside [Add to Longdo]
不明白[bù míng bái, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ, ] fails to realize (intuitively) what is going on [Add to Longdo]
不了解[bù liǎo jiě, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] does not understand; not realizing [Add to Longdo]
不遂[bù suì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ, ] fail; fail to materialize [Add to Longdo]
中和[zhōng hé, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ, ] to neutralize [Add to Longdo]
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, / ] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer [Add to Longdo]
中央专制集权[zhōng yāng zhuān zhì jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] centralized autocratic rule [Add to Longdo]
中央集权[zhōng yāng jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] centralized state power [Add to Longdo]
中枢[zhōng shū, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ, / ] hub (e.g. of transport network); center; by ext. imperial court as the hub of centralized government [Add to Longdo]
中等专业学校[zhōng děng zhuān yè xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] specialized middle school [Add to Longdo]
中苏解决悬案大纲协定[Zhōng Sū jiě jué xuán àn dà gāng xié dìng, ㄓㄨㄥ ㄙㄨ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄩㄢˊ ㄢˋ ㄉㄚˋ ㄍㄤ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] the treaty of 1923 normalizing relations between the Soviet Union and the Northern Warlord government of China [Add to Longdo]
了了[liǎo liǎo, ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ, ] to realize clearly [Add to Longdo]
人格化[rén gé huà, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to personalize; anthropomorphism [Add to Longdo]
伊莉莎白[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, ] Elizabeth; also written 伊麗莎白|伊丽莎白 [Add to Longdo]
伊莉萨白[Yī lì sà bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄙㄚˋ ㄅㄞˊ, / ] Elizabeth (name); also written 伊麗莎白|伊丽莎白 [Add to Longdo]
伊丽莎白[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, / ] Elizabeth (person name) [Add to Longdo]
伯利兹[Bó lì zī, ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄗ, / ] Belize [Add to Longdo]
住院[zhù yuàn, ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ, ] to be in hospital; to be hospitalized [Add to Longdo]
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, / ] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse [Add to Longdo]
个性化[gè xìng huà, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to personalize; to customize (software) [Add to Longdo]
偏远[piān yuǎn, ㄆㄧㄢ ㄩㄢˇ, ] remote; far from civilization [Add to Longdo]
儒勒・凡尔纳[Rú lè, ㄖㄨˊ ㄌㄜˋ· Fan2 er3 na4, / ] Jules Verne (1828-1905), French novelist specializing in science fiction and adventure stories, author of Around the World in Eighty Days 八十天环绕地球 [Add to Longdo]
入院[rù yuàn, ㄖㄨˋ ㄩㄢˋ, ] to enter hospital; to be hospitalized [Add to Longdo]
全球化[quán qiú huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] globalization [Add to Longdo]
两河文明[liǎng hé wén míng, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] Mesopotamian civilization [Add to Longdo]
八大工业国组织[bā dà gōng yè guó zǔ zhī, ㄅㄚ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] G8 (group of eight major industrialized nations) [Add to Longdo]
公有化[gōng yǒu huà, ㄍㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to nationalize; to take over as communal property [Add to Longdo]
兼容并包[jiān róng bìng bāo, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄅㄠ, / ] to include and monopolize many things; all-embrasing [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar) [Add to Longdo]
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize [Add to Longdo]
动员[dòng yuán, ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] mobilize; arouse [Add to Longdo]
动用[dòng yòng, ㄉㄨㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] to utilize; to put sth to use [Add to Longdo]
包打天下[bāo dǎ tiān xià, ㄅㄠ ㄉㄚˇ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] to run everything (成语 saw); to monopolize the whole business; not allow anyone else to have a look in [Add to Longdo]
化肥[huà féi, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˊ, ] fertilizer [Add to Longdo]
化解[huà jiě, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄝˇ, ] to dissolve; to resolve (contradictions); to dispel (doubts); to iron out (difficulties); to defuse (conflicts); to neutralize (fears) [Add to Longdo]
半开化[bàn kāi huà, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, / ] semi-civilized [Add to Longdo]
受精[shòu jīng, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ, ] to receive sperm; fertilized; insemination [Add to Longdo]
受精卵[shòu jīng luǎn, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄢˇ, ] fertilized ovum [Add to Longdo]
古文化[gǔ wén huà, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] ancient civilization [Add to Longdo]
古文明[gǔ wén míng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] ancient civilization [Add to Longdo]
合法化[hé fǎ huà, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to legalize; to make legal; legalization [Add to Longdo]
合理化[hé lǐ huà, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to rationalize; to make compatible; to streamline; rationalization [Add to Longdo]
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, ] mix with other people; socialize; deal with; contend with [Add to Longdo]
[āi, , ] an interjection; to express realization or agreement (yes, oh, right etc) [Add to Longdo]
商业化[shāng yè huà, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to commercialize [Add to Longdo]
[á, ㄚˊ, ] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress [Add to Longdo]
[wo, ㄨㄛ˙, ] (particle) marker of surprise, sudden realization, reminder [Add to Longdo]
丧气话[sàng qì huà, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] demoralizing talk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization [Add to Longdo]
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
メタライズ[めたらいず, metaraizu] metalize (vs) [Add to Longdo]
ローカライズ[ろーからいず, ro-karaizu] localize (vs) [Add to Longdo]
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] visualization (vs) (data, results, etc.) [Add to Longdo]
回線利用効率[かいせんりようこうりつ, kaisenriyoukouritsu] line utilization rate [Add to Longdo]
金属被膜加工[きんぞくひまくかこう, kinzokuhimakukakou] metalization (vs) [Add to Longdo]
現地化[げんちか, genchika] localization [Add to Longdo]
構造体中央記憶[こうぞうたいちゅうおうきろく, kouzoutaichuuoukiroku] centralized structure store [Add to Longdo]
使用率[しようりつ, shiyouritsu] utilization rate, activity ratio [Add to Longdo]
試験実現者[しけんじつげんしゃ, shikenjitsugensha] test realizer [Add to Longdo]
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
実現された内部[じつげんされたないぶ, jitsugensaretanaibu] realized interior [Add to Longdo]
実現された辺[じつげんされたへん, jitsugensaretahen] realized edge [Add to Longdo]
集中データ処理[しゅうちゅうデータしょり, shuuchuu de-ta shori] centralized data processing [Add to Longdo]
集中データ処理システム[しゅうちゅうデータしょりシステム, shuuchuu de-ta shori shisutemu] centralized data processing system [Add to Longdo]
集中化[しゅうちゅうか, shuuchuuka] centralization (vs) [Add to Longdo]
集中管理[しゅうちゅうかんり, shuuchuukanri] centralized management [Add to Longdo]
集中型N多端点コネクション[しゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, shuuchuugata N tatantenkonekushon] centralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
集中処理[しゅうちゅうしょり, shuuchuushori] centralized (data) processing [Add to Longdo]
集中制御[しゅうちゅうせいぎょ, shuuchuuseigyo] centralized control [Add to Longdo]
初期化[しょきか, shokika] initialization (vs) [Add to Longdo]
初期化コード[しょきかコード, shokika ko-do] initialization code [Add to Longdo]
初期化子[しょうきかし, shoukikashi] initializer [Add to Longdo]
初期化部[しょきかぶ, shokikabu] initialization section [Add to Longdo]
初期設定[しょきせってい, shokisettei] initialization (vs) [Add to Longdo]
初期値[しょきち, shokichi] initializing value (IV) [Add to Longdo]
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization [Add to Longdo]
正規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC [Add to Longdo]
正規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC [Add to Longdo]
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form [Add to Longdo]
設定時[せっていじ, setteiji] initialization time [Add to Longdo]
占有[せんゆう, senyuu] occupy, monopolize [Add to Longdo]
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] specialized thesaurus [Add to Longdo]
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system [Add to Longdo]
等化[とうか, touka] equalization [Add to Longdo]
特殊アクセス[とくしゅアクセス, tokushu akusesu] specialized access [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]
非集中型N多端点コネクション[ひしゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, hishuuchuugata N tatantenkonekushon] decentralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
分散化[ぶんさんか, bunsanka] decentralization [Add to Longdo]
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] distributed processing, decentralized processing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交番[こうばん, kouban] Polizeiwache [Add to Longdo]
免許[めんきょ, menkyo] (amtl.) Erlaubnis, (amtl.) Lizenz, Konzession [Add to Longdo]
[かん, kan] PUBLIZIEREN, VEROEFFENTLICHEN [Add to Longdo]
巡査[じゅんさ, junsa] Schutzmann, Polizist [Add to Longdo]
掛ける[かける, kakeru] haengen, aufhaengen, verwenden, multiplizieren [Add to Longdo]
派出所[はしゅつじょ, hashutsujo] Zweigstelle, Polizeiwache [Add to Longdo]
煩雑[はんざつ, hanzatsu] Verwicklung, Kompliziertheit [Add to Longdo]
発行[はっこう, hakkou] herausgeben, publizieren [Add to Longdo]
複雑[ふくざつ, fukuzatsu] kompliziert [Add to Longdo]
警官[けいかん, keikan] Polizeibeamter, Polizist [Add to Longdo]
警察[けいさつ, keisatsu] Polizei [Add to Longdo]
警察署[けいさつしょ, keisatsusho] Polizeirevier [Add to Longdo]
警視[けいし, keishi] Polizeiinspektor [Add to Longdo]
警視庁[けいしちょう, keishichou] Polizeipraesidium [Add to Longdo]
豚箱[ぶたばこ, butabako] Polizeizelle, Knast [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top