ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

way of life

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -way of life-, *way of life*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง The Great Dictator (1940)
we must make no mistakes this time. our whole way of life hangs in the balance.คราวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด ความสงบสุขของโลก ขึ้นอยู่กับพวกเขา Spies Like Us (1985)
to guarantee the American way of life... I'm willing to take that risk.เพื่อประกันวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน... Spies Like Us (1985)
Protect the dodo way of life!ป้องกันโดโดด้วยชีวิต! Ice Age (2002)
Protect the dodo way of life!ป้องกันโดโดด้วยชีวิต! Ice Age (2002)
Like the waters of the mighty ocean people also represent tremendous force the understanding of which is the greatest importance to the American way of life.เช่นเดียวกับคลื่นในมหาสมุทรใหญ่ ประชาชนเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจมหาศาล ความเข้าใจในเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง The Corporation (2003)
they're advertising a way of life.แต่โฆษณาวิถีชีวิต The Corporation (2003)
But I do know from experience backing down can become a way of lifeแต่ฉันรู้จากประสบการณ์ว่าชีวิตก็ต้องมีช่วงที่ไม่ดีบ้าง Raise Your Voice (2004)
It's my way of lifeมันเป็นชีวิตของฉัน Rice Rhapsody (2004)
They were looking for a simpler way of life.พวกเขามองหาวิถีชีวิตที่ง่ายขึ้น The Wicker Man (2006)
I don't know the commoner's way of life.ฉันไม่รู้ วิถีชีวิตของคนสามัญชน Unstoppable Marriage (2007)
That bitch has threatened our mutant way of life for too long.นังมารเผือดคุกคาม ชีวิตของเหล่ากลายพันธ์มานานมากหแล้ว Epic Movie (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
way of lifeGordon is interested in Japanese way of life.
way of lifeHe could not adapt his way of life to the company.
way of lifeHe has the problem of adapting to a new way of life.
way of lifeIn this harsh petty world where money does the talking his way of life is (like) a breath of fresh air.
way of lifeIt's really hard to turn your back on your way of life.
way of lifeShe slipped into a new way of life.
way of lifeShe soon adjusted to his way of life.
way of lifeSome people are apt to think of their own way of life as the normal one and to look down on life-styles that differ from it.
way of lifeThis book will give you a clear idea of the American way of life.
way of lifeThis is the American way of life.
way of lifeThis word conjures up a new way of life.
way of lifeWhy don't you adapt your way of life to circumstances?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิถีแห่งชีวิต[N] way of life, Example: การยิ้มเป็นวิถีแห่งชีวิตของชาวไทย ที่ปฏิบัติมาจนเกิดความเคยชิน, Thai definition: ความเป็นไปแห่งชีวิต
การกินอยู่[N] way of living, See also: way of life, Syn. การกินการอยู่, Example: ในชนบทที่กันดารการกินอยู่เป็นไปอย่างลำบาก
การดำเนินชีวิต[N] way of life

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัฒนธรรม[n.] (watthanatham = watthanātham) EN: culture ; civilization ; way of life   FR: culture [f] ; civilisation [f]
วิถีแห่งชีวิต[n. exp.] (withī haeng chīwit) EN: way of life   FR: mode de vie [m] ; façon de vivre [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生态[shēng tài, ㄕㄥ ㄊㄞˋ, / ] way of life; ecology, #1,913 [Add to Longdo]
生活方式[shēng huó fāng shì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄕˋ, ] way of life; lifestyle, #6,913 [Add to Longdo]
原生[yuán shēng, ㄩㄢˊ ㄕㄥ, ] way of life; ecology; primary, #25,644 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異国趣味[いこくしゅみ, ikokushumi] (n) taste for the exotic; infatuation with a foreign way of life; exoticism [Add to Longdo]
自主独往[じしゅどくおう, jishudokuou] (n) independent way of life [Add to Longdo]
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]
生きる道[いきるみち, ikirumichi] (n) way of life [Add to Longdo]
生き方[いきかた, ikikata] (n) way of life; how to live; (P) [Add to Longdo]
生き様[いきざま, ikizama] (n) (sens) form of existence; way of life [Add to Longdo]
生活振り[せいかつぶり, seikatsuburi] (n) way of life [Add to Longdo]
生活法[せいかつほう, seikatsuhou] (n) art of living; way of life [Add to Longdo]
暮らし振り;暮らしぶり[くらしぶり, kurashiburi] (n) lifestyle; way of life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 way of life
   n 1: a course of conduct; "the path of virtue"; "we went our
      separate ways"; "our paths in life led us apart"; "genius
      usually follows a revolutionary path" [syn: {way}, {path},
      {way of life}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top