Search result for

เกณฑ์

(82 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกณฑ์-, *เกณฑ์*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) (n ) enlisted personnel, enlisted soldiers

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกณฑ์[N] criterion, See also: standard, measure, evaluation principle, Syn. กฏเกณฑ์, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, Example: การตัดพยางค์ในความเรียง อาจใช้พยางค์ในพจนานุกรมเป็นเกณฑ์ได้อย่างหนึ่ง, Thai definition: หลักที่กำหนดไว้
เกณฑ์[V] force, See also: drive, urge, enroll, conscript, press, enlist, push, Syn. กะเกณฑ์, บังคับ, Example: ข้าพเจ้าถูกเกณฑ์ให้มาบรรยาย โดยจำกัดให้กล่าวตามหัวข้อที่วิทยาลัยกำหนดไว้, Thai definition: บังคับหรือขอร้องแกมบังคับ
เกณฑ์หัด[N] levying troops for military training, See also: drafting people for armed forces training, recruit, Thai definition: ทหารลูกหมู่เลกสมที่ให้หัดตามแบบทหารสมัยใหม่
เกณฑ์ทหาร[V] conscript (for army service), See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist, Example: ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, Thai definition: เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกณฑ์น. หลักที่กำหนดไว้ เช่น อายุเข้าเกณฑ์, หลักวินิจฉัย เช่น ถือความรู้เป็นเกณฑ์.
เกณฑ์ก. บังคับหรือขอร้องแกมบังคับ เช่น เกณฑ์ประชาชนมาทำถนน.
เกณฑ์ตะพัดน. เครื่องผูกสำหรับหัดช้างให้เดินฝีเท้าเรียบ.
เกณฑ์ทหารก. เรียกบุคคลมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปรกติ.
เกณฑ์หัดน. ทหารลูกหมู่เลกสมที่ให้หัดตามแบบทหารสมัยใหม่.
เกณฑ์เมืองรั้งน. ตำแหน่งเก่าในราชการ ซึ่งเป็นตำแหน่งสำรองเจ้าเมือง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criterion; criterium (L.)เกณฑ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
touchstoneเกณฑ์กำหนดค่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
quotient, electoral; quota, electoralเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quota, electoral; quotient, electoralเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral quota; electoral quotientเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral quotient; electoral quotaเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
basis of valuationเกณฑ์ตีมูลค่าประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protocolเกณฑ์วิธี, โพรโทคอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protocolเกณฑ์วิธี, โพรโทคอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Address Resolution Protocol (ARP)เกณฑ์วิธีการจำแนกเลขที่อยู่ (เออาร์พี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protocolเกณฑ์วิธี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Allocation criteriaเกณฑ์การคัดสรร [เศรษฐศาสตร์]
Thailand Quality Awardเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย [การจัดการความรู้]
Emergency action level ระดับต้องปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน, อีเอแอล, เกณฑ์แสดงระดับปฏิบัติกรณีฉุกเฉินทางรังสี โดยกำหนดเป็นค่าเฉพาะเพื่อระบุระดับของเหตุการณ์ฉุกเฉินทางรังสี [นิวเคลียร์]
Criteria เกณฑ์กำหนด
เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการหนึ่ง เช่น เกณฑ์กำหนดสำหรับออกแบบอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Design Criteria เกณฑ์กำหนดการออกแบบ
เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการหนึ่ง เช่น เกณฑ์กำหนดสำหรับออกแบบอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Accrual basisเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ [การบัญชี]
Basis of accountingเกณฑ์ทางการบัญชี [การบัญชี]
Cash basisเกณฑ์เงินสด [การบัญชี]
Clinical Competenceเกณฑ์มาตรฐานแพทย์ฝึกหัดของแพทย์สภา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That we don't have to do things that way. I don't understand.เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นแบบแผนเป็นหลักเกณฑ์/หนูไม่เข้าใจค่ะ New Haven Can Wait (2008)
We were thinking more along the lines of some guidelines.เราเลยคิดเรื่องกฏเกณฑ์อะไรบ้างอย่างนิดหน่อย Chuck in Real Life (2008)
Many new clones are rushed into service to support their Jedi generals.โคลนรุ่นใหม่ต้องถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบอย่างเร่งรีบ เพื่อช่วยเหลือนายพลเจไดของตน Rookies (2008)
Who's the one who made this rule?ใครเป็นคนตั้งกฏเกณฑ์นี้ขึ้นมา? Beethoven Virus (2008)
You have all these rules, and you think they'll save you.นายมีกฎเกณฑ์ต่างๆ และนายคิดว่ามันจะช่วยนายได้ The Dark Knight (2008)
The only sensible way to live is without rules.วิธีการใช้ชีวิต โดยปราสจากกฎเกณฑ์ The Dark Knight (2008)
Introduce a little anarchy upset the established order and everything becomes chaos.เริ่มต้นความวุ่นวาย ปวดหัวกับการตั้งกฎเกณฑ์ และทุกอย่างเริ่มอลม่าน The Dark Knight (2008)
We've recruited a few extra thumbs for you, Skipper.เราไปเกณฑ์กำลังพลมา ช่างฝีมือเพิ่มเติมให้นายอีกนิดหน่อย สคิปเปอร์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
That your recruiting numbers are still coming up a little short.ว่าจำนวนทหารเกณฑ์ที่คุณกำลังจัดหามันยังน้อยเกินไป 24: Redemption (2008)
/He enslaved his conquered enemies /and forced them to build his Great Wall.ฮ่องเต้เกณฑ์เชลยศึกมาเป็นแรงงานทาส บังคับให้สร้างกำแพงเมือง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Hippies, draft dodgers, dilettantes, the same people who'd spit on me when I got back from Vietnam.พวกฮิปปี้ พวกหนีเกณฑ์ทหาร\ พวกคลั่งงานศิลปะ มันก็พวกเีดียวกันที่ถ่มน้ำลายใส่ผม ตอนที่ผมกลับมาจากสงครามเวียดนาม Frost/Nixon (2008)
Well,that's just not the natural order.มันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติ The Art of the Deal (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: unit ; standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; measure ; evaluation principle   FR: standard [m] ; critère [m]
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์การตัดสินใจ[n. exp.] (kēn kān tatsinjai) EN: decision criteria   FR: critère de décision [m]
เกณฑ์ทหาร[n.] (kēn thahān) EN: conscription ; draft (Am.)   FR: conscription [f]
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer

English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benchmark[N] เกณฑ์มาตรฐาน
commandeer[VT] เกณฑ์คนเพื่อเข้ารบ
criterion[N] เกณฑ์, See also: บรรทัดฐาน, Syn. basis, standard
conscript into[PHRV] เกณฑ์ทหาร, See also: เกณฑ์ให้เข้าร่วมกองทัพ, บังคับ(ด้วยกฎหมาย)ให้เข้าร่วมกองทัพ
draft[VT] เกณฑ์, See also: เกณฑ์ทหาร, Syn. conscript, levy
levy[VT] เกณฑ์ทหาร, See also: เกณฑ์, Syn. enlist, callup
mark[N] ระดับ, See also: เกณฑ์, มาตรฐาน
module[N] เกณฑ์ในการวัด, See also: มาตรฐานในการวัด
par[N] เกณฑ์, See also: ค่าเฉลี่ย, Syn. average
press[VT] เกณฑ์เข้าเป็นทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal ###A. regular, normal)
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

English-Thai: Nontri Dictionary
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณฑ์
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์
conscribe(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
conscript(adj) ที่ถูกเกณฑ์(ทหาร)
conscript(n) ทหารเกณฑ์
conscript(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล
criterion(n) มาตรฐาน,บรรทัดฐาน,เกณฑ์,มาตรา
dogma(n) กฎเกณฑ์,หลักเกฎท์,ความเชื่อ,คำสอน,ลัทธิศาสนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
criteria[คไรเทีย-เรียน] (prep) เกณฑ์, บรรทัดฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
目安[めやす, meyasu] (n) เกณฑ์ บรรทัดฐาน จุดประสงค์ ความมุ่งหมาย คร่าว ๆ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: เกณฑ์ English: level

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top