ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fertilize

F ER1 T AH0 L AY2 Z   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fertilize-, *fertilize*
English-Thai: Longdo Dictionary
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fertilize[VT] ผสมพันธุ์, See also: ผสมเทียม
fertilize[VT] ใส่ปุ๋ย, See also: ทำให้ดินอุดม, Syn. feed, nourish, Ant. starve
fertilizer[N] ปุ๋ย, See also: ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยธรรมชาติ, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยอินทรีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fertilize(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
fertilizer(เฟอ'ทะไลเซอะ) n. ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก,ตัวทำให้เกิดลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
fertilize(vt) เพาะพันธุ์,ทำให้มีผล,ทำให้เกิดผล,ทำให้อุดม
fertilizer(n) ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fertilizeทำให้มีลูก, ผสมเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fertilizeผสม [การแพทย์]
Fertilizedเชื้อเพศหญิงที่ผสมแล้ว [การแพทย์]
Fertilized Ovumสิ่งปฏิสนธิ [การแพทย์]
Fertilized Ovumไข่ที่ถูกผสมแล้ว,ไข่เมื่อผสมแล้ว,ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว,ไข่ที่ผสมพันธุ์แล้ว [การแพทย์]
Fertilizerปุ๋ย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fertilizer ปุ๋ย
อาหารที่พืชใช้ในการสร้างความเจริญเติบโต ผลิดอกออกผล อาหารของพืช ที่สำคัญซึ่งรู้จักกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ ทางการเกษตรมีทั้งหมด 16 ธาตุ ซึ่งทั้ง 16 ธาตุนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช จะขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง ในจำนวน 16 ธาตุไม่ได้ ถ้าขาดหรือมีปริมาณไม่พอหรือมีมากไปจะทำให้พืชไม่เจริญเติบโตตามปกติ และพืชอาจจะตายได้ ธาตุเหล่านี้ได้แก่ คาร์บอน (C), ไฮโดรเจน (H), ออกซิเจน (O), ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K), แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), กำมะถัน (S), แมงกานีส (Mn), โบรอน (B), ทองแดง (Cu), สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe), โมลิบดินัม (Mo), และคลอรีน (Cl) สามารถแบ่งปุ๋ยได้เป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) และปุ๋ยอนินทรีย์ (Inorganic fertilizer) [สิ่งแวดล้อม]
fertilizerปุ๋ย, สารซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fertilizer industryอุตสาหกรรมปุ๋ย [TU Subject Heading]
Fertilizer Requirement ความต้องการปุ๋ย
ปริมาณปุ๋ยที่ต้องใส่ในดินเพื่อช่วยให้พืช เจริญเติบโต และให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงระดับตามต้องการ [สิ่งแวดล้อม]
Fertilizer spreadersเครื่องหว่านปุ๋ย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We fertilize the egg.เราหาไข่มา Junior (1994)
And I'm pretty sure you're gonna wanna fertilize that patch of petunias.และผมรู้ว่าพวกคุณ อยากจะใส่ปุ๋ยให้ดอกพิทูเนียแสนสวยแน่นอน The Ugly Truth (2009)
Be sure to fertilize all this.ใส่ปุ๋ยด้วย คุณอย่าลืม Crazy, Stupid, Love. (2011)
The deer eats the grass, and someday, when the deer dies, he'll fertilize the ground so more grass will grow, so more deer can eat.กวางกินหญ้า และในวันหนึ่ง พอกวางตาย มันก็จะเป็นปุ๋ยให้หญ้าได้โต Mockingbird Lane (2012)
The deer eats the grass and then is itself eaten, and then the thing that ate it dies and fertilizes the ground so more grass can grow, so more deer can eat and then...กวางกินหญ้า แล้วมันก็ถูกกิน แล้วตัวที่กินกวางก็ตาย และเป็นปุ๋ยให้หญ้าได้โต Mockingbird Lane (2012)
One cubic meter of crap has enough phosphorous in it to fertilize a whole field!ขี้มัน 1 ลบ.ม. มีฟอสฟอรัสมากพอ ที่จะเอาไปทำปุ๋ยทั้งไร่ Pacific Rim (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fertilizeIt is cheaper than chemical fertilizers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุ๋ยหมัก[N] compost, See also: fertilizer, Syn. ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: ชาวสวนทำปุ๋ยหมักใช้เอง
ปุ๋ย[N] fertilizer, See also: manure, compost, Example: การดูแลรักษาไม้ประดับไม้ผลและพืชผักสวนครัวที่ปลูกควรใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินและฉีดยาฆ่าแมลงเป็นครั้งคราว, Thai definition: สิ่งที่ช่วยบำรุงพันธุ์ไม้ให้งอกงามเติบโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ลม[n. exp.] (khailom) EN: unfertilized egg ; undeveloped egg   FR: oeuf non fécondé [m]
ขุน[v.] (khun) EN: feed ; fatten ; fertilize   FR: gaver ; engraisser
เพิ่มปุ๋ย[v. exp.] (phoēm pūi) EN: apply additional manure ; apply fertilizer   FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser
ปุ๋ย[n.] (pui) EN: fertilizer ; manure   FR: engrais [m] ; fertlisant [m] ; compost [m] ; amendement [m] ; fumier [m] ; fumure [f]
ปุ๋ยอินทรีย์[n.] (pui insī) EN: organic fertilizer   FR: engrais organique [m] ; terreau [m] ; humus [m]
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี[n. exp.] (pui insī khēmī) EN: chemical fertilizer   FR: engrais chimque [m]
ปุ๋ยจุลินทรีย์[n. exp.] (puijulinsī) EN: bio-fertilizer ; microbial fertilizer   
ปุ๋ยเคมี[n. exp.] (pui khēmī) EN: chemical fertilizer   FR: engrais chimque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FERTILIZE F ER1 T AH0 L AY2 Z
FERTILIZED F ER1 T AH0 L AY2 Z D
FERTILIZER F ER1 T AH0 L AY2 Z ER0
FERTILIZES F ER1 T AH0 L AY2 Z IH0 Z
FERTILIZERS F ER1 T AH0 L AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fertilize (v) fˈɜːʳtəlaɪz (f @@1 t @ l ai z)
fertilized (v) fˈɜːʳtəlaɪzd (f @@1 t @ l ai z d)
fertilizer (n) fˈɜːʳtəlaɪzər (f @@1 t @ l ai z @ r)
fertilizes (v) fˈɜːʳtəlaɪzɪz (f @@1 t @ l ai z i z)
fertilizers (n) fˈɜːʳtəlaɪzəz (f @@1 t @ l ai z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化肥[huà féi, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˊ, ] fertilizer, #8,680 [Add to Longdo]
肥料[féi liào, ㄈㄟˊ ㄌㄧㄠˋ, ] fertilizer; manure, #10,714 [Add to Longdo]
施肥[shī féi, ㄕ ㄈㄟˊ, ] fertilize, #13,741 [Add to Longdo]
受精卵[shòu jīng luǎn, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄢˇ, ] fertilized ovum, #39,449 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ肥料[カリひりょう, kari hiryou] (n) potash fertilizer; potash fertiliser [Add to Longdo]
リン酸肥料;燐酸肥料[リンさんひりょう(リン酸肥料);りんさんひりょう(燐酸肥料), rin sanhiryou ( rin san hiryou ); rinsanhiryou ( rin san hiryou )] (n) phosphate fertilizer; phosphate fertiliser [Add to Longdo]
液肥[えきひ, ekihi] (n) liquid fertilizer; liquid fertiliser [Add to Longdo]
化学肥料[かがくひりょう, kagakuhiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser; (P) [Add to Longdo]
化成肥料[かせいひりょう, kaseihiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser [Add to Longdo]
魚肥[ぎょひ, gyohi] (n) fertilizer made from fish parts (fertiliser) [Add to Longdo]
金肥[きんぴ;かねごえ, kinpi ; kanegoe] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser [Add to Longdo]
酸性肥料[さんせいひりょう, sanseihiryou] (n) acid fertilizer; acid fertiliser [Add to Longdo]
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) [Add to Longdo]
受精卵[じゅせいらん, juseiran] (n) fertilized eggs; fertilised eggs; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fertilize \Fer"ti*lize\, v. t. [imp. & p. p. {Fertilized}; p.
   pr. & vb. n. {Fertilizing}.] [Cf. F. fertiliser.]
   1. To make fertile or enrich; to supply with nourishment for
    plants; to make fruitful or productive; as, to fertilize
    land, soil, ground, and meadows.
    [1913 Webster]
 
       And fertilize the field that each pretends to gain.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To fecundate; as, to fertilize flower. --A. R. Wallace.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fertilize
   v 1: provide with fertilizers or add nutrients to; "We should
      fertilize soil if we want to grow healthy plants" [syn:
      {fertilize}, {fertilise}, {feed}]
   2: make fertile or productive; "The course fertilized her
     imagination" [syn: {fertilize}, {fecundate}, {fertilise}]
   3: introduce semen into (a female) [syn: {inseminate},
     {fecundate}, {fertilize}, {fertilise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top