Search result for

conceive

(66 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conceive-, *conceive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceive[VT] เข้าใจ, Syn. apprehend, understand
conceive[VT] คิด, Syn. consider, think
conceive[VI] ตั้งครรภ์, Syn. become pregnant
conceive[VT] ตั้งครรภ์
conceive as[PHRV] คิดว่าเป็น, See also: นึกว่าเป็น
conceive of[PHRV] มีความคิดเกี่ยวกับ, See also: นึกถึง, เกิดขึ้นในใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
misconceive(มิสคะซิฟว) vt.,vi. เข้าใจผิด
preconceive(พรีเคินซีฟว') vt. คิดไว้ก่อน,ไตร่ตรองไว้ก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
misconceive(vt) มีความเห็นที่ผิด,เข้าใจผิด
preconceive(vt) คิดล่วงหน้า,ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conceiveตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First of all, he was deployed on training exercises off Okinawa during the time I had to be conceived.แรกที่สุดเขาย้ายไปฝึกงานที่โอกินาวาระหว่างนั้น\ ..ฉันก็สร้างความฝันขึ้นมา Birthmarks (2008)
Early men could not have conceived it, much less built it.มนุษย์สมันนั้นรับไม่ได้ อย่าว่าแต่สร้างเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Where did she conceive you...เธอตั้งท้องที่ไหน... Episode #1.9 (2008)
Muntz conceived the craft for canine comfort.มันซ์ท ทำให้สุนัขเขาอยู่อย่างสบายในยาน Up (2009)
-Can you even conceive of boning a duck? -No, I can't.คุณนึกภาพออกบ้างมั้ย เลาะกระดูกเป็ดน่ะ / ไม่ล่ะ นึกไม่ออก Julie & Julia (2009)
they merely revolve from east to west, following the most perfect course ever conceived,มันแค่วนจาก ตะวันออก ไปตะวันตก ไปตามเส้นทางที่สมบูรณ์ที่สุด ที่เคยมีมา Agora (2009)
Might not have been the plan as conceived,ไม่ได้เป็นตามแผน ที่เราคิดฝันเอาไว้ Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
But I could not conceive.แต่ข้าไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ The Sins of the Father (2009)
Could it be that you conceived a child with that man?เป็นไปได้มั้ย คุณคิดว่าใช่เด็กคนนั้นรึเปล่า Postman to Heaven (2009)
I could have been conceived this weekend.I could have been conceived this weekend. Hot Tub Time Machine (2010)
Where was he conceived, Father?รู้มั้ยที่ไหนอยู่ในใจเขาหลวงพ่อ The American (2010)
Was he conceived here under the trees at night like all the other bastards?ในใจเขาอยู่ที่นี่ใต้ต้นไม้ตอนกลางคืน เหมือนกับพวกชั่วคนอื่นๆ The American (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conceiveHe conceived a deep hatred for them.
conceiveI cannot conceive why she has done such a thing.
conceiveI can't conceive how I could have made such a mistake.
conceiveI can't conceive of her deceiving me.
conceiveI can't conceive of living without him.
conceiveI conceived of the plan while I was smoking.
conceiveNo one conceived his words to be important.
conceiveShe is happy to have conceived a baby by him.
conceiveThe ancients conceived of the world as flat.
conceiveThey conceived a plan to surprise the enemy.
conceiveWe cannot conceive science without a hypothesis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
คิด[V] think, See also: conceive, imagine, Syn. นึก, Example: เขาคิดแบบแปลนบ้านไว้อย่างสวยหรู, Thai definition: ทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ
ตั้งท้อง[V] conceive, See also: be pregnant, be in pregnancy, be in the family way, Syn. ตั้งครรภ์, มีบุตร, มีท้อง, ท้อง, Ant. แท้ง, Example: เธอตั้งท้องโดยการทำกิ๊ฟ
ตั้งครรภ์[V] pregnant, See also: conceive, Syn. มีครรภ์, ตั้งท้อง, มีท้อง, Ant. แท้ง, Example: หล่อนตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้ว, Thai definition: มีลูกในท้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive   FR: produire ; fournir
คิด[v.] (khit) EN: consider ; conceive ; suppose   FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire
คิดฝัน[v. exp.] (khit fan) EN: dream ; imagine ; fancy ; conjecture ; conceive   FR: rêver ; imaginer
เกิด[v.] (koēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive   FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
นึกในใจ[v. exp.] (neuk nai jai) EN: imagine ; picture in mind ; conceive in the mind   
รังเกียจ [v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate   FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea   FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEIVE    K AH0 N S IY1 V
CONCEIVED    K AH0 N S IY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conceive    (v) (k @1 n s ii1 v)
conceived    (v) (k @1 n s ii1 v d)
conceives    (v) (k @1 n s ii1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial [Add to Longdo]
既成概念[きせいがいねん, kiseigainen] (n) stereotype; preconceived idea; preconceived notion [Add to Longdo]
虚心坦懐[きょしんたんかい, kyoshintankai] (n) with an open and calm mind; with no preconceived notions; without reserve; frank; candid [Add to Longdo]
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]
子供を妊む[こどもをはらむ, kodomowoharamu] (exp,v5m) to conceive; to become pregnant [Add to Longdo]
子作り[こづくり, kodukuri] (n) (1) having children; (2) attempting to conceive [Add to Longdo]
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months) [Add to Longdo]
宿す[やどす, yadosu] (v5s,vt) (1) to keep (guest); (2) to conceive; (3) to carry (virus); (4) to entrust; (P) [Add to Longdo]
垂直思考[すいちょくしこう, suichokushikou] (n) rigid (stereotypical) thinking that adheres to preconceived notions [Add to Longdo]
先入観[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
构想[gòu xiǎng, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] conceive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conceive \Con*ceive"\, v. i.
   1. To have an embryo or fetus formed in the womb; to breed;
    to become pregnant.
    [1913 Webster]
 
       A virgin shall conceive, and bear a son. --Isa. vii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   2. To have a conception, idea, or opinion; think; -- with of.
    [1913 Webster]
 
       Conceive of things clearly and distinctly in their
       own natures.             --I. Watts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conceive \Con*ceive"\, v. t. [imp. & p. p. {Conceived}; p. pr. &
   vb. n. {Conceiving}.] [OF. conzoivre, concever, conceveir, F.
   concevoir, fr. L. oncipere to take, to conceive; con- +
   capere to seize or take. See {Capable}, and cf.
   {Conception}.]
   1. To receive into the womb and begin to breed; to begin the
    formation of the embryo of.
    [1913 Webster]
 
       She hath also conceived a son in her old age. --Luke
                          i. 36.
    [1913 Webster]
 
   2. To form in the mind; to plan; to devise; to generate; to
    originate; as, to conceive a purpose, plan, hope.
    [1913 Webster]
 
       It was among the ruins of the Capitol that I first
       conceived the idea of a work which has amused and
       exercised near twenty years of my life. --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
       Conceiving and uttering from the heart words of
       falsehood.              --Is. lix. 13.
    [1913 Webster]
 
   3. To apprehend by reason or imagination; to take into the
    mind; to know; to imagine; to comprehend; to understand.
    "I conceive you." --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       O horror, horror, horror! Tongue nor heart
       Cannot conceive nor name thee!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       You will hardly conceive him to have been bred in
       the same climate.           --Swift.
 
   Syn: To apprehend; imagine; suppose; understand; comprehend;
     believe; think.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conceive
   v 1: have the idea for; "He conceived of a robot that would help
      paralyzed patients"; "This library was well conceived"
      [syn: {gestate}, {conceive}, {conceptualize},
      {conceptualise}]
   2: judge or regard; look upon; judge; "I think he is very
     smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is
     her boyfriend"; "The racist conceives such people to be
     inferior" [syn: {think}, {believe}, {consider}, {conceive}]
   3: become pregnant; undergo conception; "She cannot conceive";
     "My daughter was conceived in Christmas Day"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top