ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invigorate

IH2 N V IH1 G ER0 IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invigorate-, *invigorate*
Possible hiragana form: いんう゛ぃごらて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invigorate(vt) ทำให้กระปี้กระเปร่า, See also: ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. strengthen, vitalize, refresh, Ant. weaken, enfeeble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invigorate(อินวิก'กะเรท) vt. เสริมกำลัง, เติมพลัง, ทำให้แข็งแรง, ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: invigoratingly adv. invigorator n. invigoration n. invigorative adj. invigoratively adv., Syn. animate, energize

English-Thai: Nontri Dictionary
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น, ทำให้ร่าเริง, เสริมกำลัง, เติมพลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We will invigorate the state troops and from there we will advance towards Berlin.แล้วเราจะยึดกำลังทางทหาร เพื่อครองเบอร์ลิน Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invigorateModerate exercise invigorates the blood circulation.
invigorateSpeaking with tongue in cheek is pardonable when trying to invigorate a patient for whom the doctor has given up hope.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[bamrung] (v) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up  FR: nourir
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
ประคองตัว[prakhøng tūa] (v, exp) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVIGORATE IH2 N V IH1 G ER0 IH0 T
INVIGORATED IH2 N V IH1 G ER0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invigorate (v) ˈɪnvˈɪgərɛɪt (i1 n v i1 g @ r ei t)
invigorated (v) ˈɪnvˈɪgərɛɪtɪd (i1 n v i1 g @ r ei t i d)
invigorates (v) ˈɪnvˈɪgərɛɪts (i1 n v i1 g @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invigorate \In*vig"or*ate\ ([i^]n*v[i^]g"[~e]r*[=a]t), v. t.
   [imp. & p. p. {Invigorated} ([i^]n*v[i^]g"[~e]r*[=a]`t[e^]d);
   p. pr. & vb. n. {Invigorating}.] [Pref. in- in + vigor.]
   To give vigor to; to strengthen; to animate; to give life and
   energy to.
   [1913 Webster]
 
      Christian graces and virtues they can not be, unless
      fed, invigorated, and animated by universal charity.
                          --Atterbury.
 
   Syn: To refresh; animate; exhilarate; stimulate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invigorate
   v 1: heighten or intensify; "These paintings exalt the
      imagination" [syn: {inspire}, {animate}, {invigorate},
      {enliven}, {exalt}]
   2: give life or energy to; "The cold water invigorated him"
     [syn: {quicken}, {invigorate}]
   3: make lively; "let's liven up this room a bit" [syn:
     {enliven}, {liven}, {liven up}, {invigorate}, {animate}]
     [ant: {blunt}, {deaden}]
   4: impart vigor, strength, or vitality to; "Exercise is
     invigorating" [syn: {invigorate}, {reinvigorate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top