ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brutalize

B R UW1 T AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutalize-, *brutalize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brutalize(vt) ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, he's still recovering from his last interrogation, so if you're here to brutalize him again,ถ้าคุณมานี่เพื่อทรมานเค้าอีก Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTALIZE B R UW1 T AH0 L AY2 Z
BRUTALIZED B R UW1 T AH0 L AY2 Z D
BRUTALIZES B R UW1 T AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brutalize (v) brˈuːtəlaɪz (b r uu1 t @ l ai z)
brutalized (v) brˈuːtəlaɪzd (b r uu1 t @ l ai z d)
brutalizes (v) brˈuːtəlaɪzɪz (b r uu1 t @ l ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brutalize \Bru"tal*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Brutalized}; p.
   pr. & vb. n. {Brutalizing}.] [Cf. F. brutaliser.]
   To make brutal; beasty; unfeeling; or inhuman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brutalize \Bru"tal*ize\, v. i.
   To become brutal, inhuman, barbarous, or coarse and beasty.
   [R.]
   [1913 Webster]
 
      He mixed . . . with his countrymen, brutalized with
      them in their habits and manners.    --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brutalize
   v 1: treat brutally [syn: {brutalize}, {brutalise}]
   2: make brutal, unfeeling, or inhuman; "Life in the camps had
     brutalized him" [syn: {brutalize}, {brutalise}, {animalize},
     {animalise}]
   3: become brutal or insensitive and unfeeling [syn: {brutalize},
     {brutalise}, {animalize}, {animalise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top