ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -全-, *全*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[全, quán, ㄑㄩㄢˊ] whole, entire, complete; to preserve
Radical: Decomposition: 入 (rù ㄖㄨˋ)  玉 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [ideographic] Jade 玉 put away 入 for safe-keeping,  Rank: 124

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] all; whole; entire; every; complete; surname Quan, #371 [Add to Longdo]
[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] entire country; nationwide, #299 [Add to Longdo]
[ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ, ] safe; secure; safety; security, #361 [Add to Longdo]
[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] complete; whole; totally; entirely, #495 [Add to Longdo]
[quán bù, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ, ] whole; entire; complete, #583 [Add to Longdo]
[quán miàn, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, ] all-around; comprehensive; total; overall, #682 [Add to Longdo]
[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, ] entire; total; global, #836 [Add to Longdo]
[quán shěng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˇ, ] the whole province, #1,597 [Add to Longdo]
[quán tǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] all; entire, #2,274 [Add to Longdo]
世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] worldwide; entire world, #2,503 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すべて, subete] (n) ทั้งหมด, See also: S. 部,
[ぜんたい, zentai] (n) ทั้งหมด
[ぜんぶ, zenbu] (n) ทั้งหมด, See also: S. て,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぜんいん, zen'in] (n ) ทุกคน, สมาชิกทุกคน, สมาชิกทั้งหมด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
[ぜんぶ, zenbu] Thai: ทั้งหมด English: all
[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
[ぜんこく, zenkoku] Thai: ระดับชาติ English: national

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぜん, zen] (n) (1) all; whole; entire; complete; overall; (pref) (2) pan-; omni-; toti-; (P) [Add to Longdo]
うする[まっとうする, mattousuru] (vs-s) (See う,くする) to accomplish; to fulfill; to carry out [Add to Longdo]
か無かの法則[ぜんかむかのほうそく, zenkamukanohousoku] (n) all-or-none law [Add to Longdo]
[まったき, mattaki] (n) perfect; complete; whole; sound; intact [Add to Longdo]
[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See くもう) good grief (expression of exasperation); (P) [Add to Longdo]
くする[まったくする, mattakusuru] (vs-s) (See うする) to accomplish; to fulfill; to carry out [Add to Longdo]
くの所[まったくのところ, mattakunotokoro] (exp) entirely [Add to Longdo]
くの浪費[まったくのろうひ, mattakunorouhi] (n) sheer waste [Add to Longdo]
くもう[まったくもう, mattakumou] (exp,int) (uk) good grief (expression of exasperation) [Add to Longdo]
く以て[まったくもって, mattakumotte] (exp) as a matter of fact [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Then I will be all yours," said the little white rabbit.「そのときわたしはてあなたのものよ」と小さい白いウサギはいいました。
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年体の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
"You must be tired after a long day." "No, not in the least."「長い1日だったのでお疲れでしょう」「いいえ、然」
One thousand dollars will cover all the expenses for the party.1000ドルあればパーティーの費用部をまかなえるだろう。
Ten houses were burned down.10戸が焼した。
As many as ten students stood up all at once.10人もの学生がく同時に立ち上がった。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが株式市場の崩壊でてを失った。
I found them all but one.1つを除いて部見つかった。
A meter is not quite equivalent to a yard.1メートルは1ヤードとは完に同等ではない。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以内にあなた方が員、流暢な英語を話しているようにしてあげます。
By 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.2030年までには、人口の21パーセントが65歳を越すようになる。
Two houses were burned down in the fire.2軒の家がその火事で焼した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it safe?[CN] 安吗? Full Circle with Michael Palin (1997)
Family?[JA] 員? Interstellar (2014)
Is it safe?[CN] 安吗? The Signal (2007)
It's safe now.[JA] もう大丈夫よ、ここは安 Bambi (1942)
- Not quite.[CN] - 不完 Summer Lovers (1982)
Strike.[CN]  Funny Face (1957)
For of all the deer in the forest, not one has lived half so long.[JA] 森のすべての鹿が安に暮らしていた わけじゃない・・・そう・・・多くの・・・ Bambi (1942)
No.[CN] 不完 The Poseidon Adventure (1972)
Totally.[JA] く。 Minute Man (2014)
All of us.[JA] 員。 Something Nice Back Home (2008)
Not exactly.[CN] 不 The Grandfather (2009)
Bingo![CN] 中I Idle Hands (1999)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
加算器[ぜんかさんき, zenkasanki] full adder [Add to Longdo]
稼働時間[ぜんかどうじかん, zenkadoujikan] busy period [Add to Longdo]
[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character [Add to Longdo]
角カナ[ぜんかくかな, zenkakukana] full width kana (characters) [Add to Longdo]
角文字[ぜんかくもじ, zenkakumoji] full width character [Add to Longdo]
桁上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
減算器[ぜんげんさんき, zengensanki] full subtracter [Add to Longdo]
国書誌[ぜんこくしょし, zenkokushoshi] national bibliography [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まったく, mattaku] ganz, vollstaendig [Add to Longdo]
[ぜんたい, zentai] Gesamtheit, vollstaendig, allgemein [Add to Longdo]
[ぜんりょく, zenryoku] die_ganze_Kraft, alle_Kraefte [Add to Longdo]
[ぜんこく, zenkoku] das_ganze_Land [Add to Longdo]
[ぜんかい, zenkai] voellige_Genesung [Add to Longdo]
[ぜんぜん, zenzen] ueberhaupt_nicht, vollkommen [Add to Longdo]
[ぜんしょう, zenshou] voellig_abbrennen [Add to Longdo]
[ぜんせい, zensei] bluehender_Zustand [Add to Longdo]
[ぜんぱん, zenpan] Allgemeinheit, Gesamtheit [Add to Longdo]
般的[ぜんぱんてき, zenpanteki] allgemein, insgesamt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top