ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worship

W ER1 SH AH0 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worship-, *worship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worship(vi) สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ
worship(vt) สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ, Syn. adore, glorify, venerate, Ant. defile, desecrate, profane
worship(n) พิธีบวงสรวง, See also: พิธีสักการะบูชา, พิธีกราบไหว้
worshiper(n) ผู้บูชา, See also: ผู้กราบไหว้, ผู้บวงสรวง
worshipful(adj) ซึ่งแสดงความเคารพบูชา, See also: ซึ่งแสดงความศรัทธาเลื่อมใส, Syn. pious, reverent
worshipfully(adv) อย่างเคารพบูชา
worshipfulness(n) การแสดงความแสดงความเคารพบูชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worship(เวอร์'ชิพ) vt., vi., n. (การ) บูชา, สักการะ, บวงสรวง, กราบไหว้, สวดมนต์, สิ่งที่บูชา, ใต้เท้า, ท่าน, ฐานะที่มีเกียรติ, See also: worshiper, worshipper n. worshippingly worshipingly adv., Syn. homage
worshipful(เวอร์'ชิพฟูล) adj. น่าบูชา, น่าสักการบูชา, น่าเคารพ, เต็มไปด้วยความเคารพ, ศรัทธา, เลื่อมใส, , See also: worshipfulness n., Syn. adoring, Ant. impious

English-Thai: Nontri Dictionary
worship(n) การสักการะ, การบวงสรวง, การบูชา, การสวดมนตร์, การนับถือ
worship(vt) นับถือ, บูชา, บวงสรวง, สักการะ, กราบไหว้, สวดมนตร์
worshipful(adj) น่านับถือ, น่าบูชา, น่าเคารพ, น่าสักการะ, น่าเลื่อมใส
worshipper(n) ผู้นับถือ, ผู้สักการะบูชา, ผู้บวงสรวง, ผู้สวดมนตร์
fireworship(n) การบูชาไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
worshipพิธีกรรมทางศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They will love you, they will worship you as a god.พวกเขาจะรักคุณ และบูชาคุณดั่งพระเจ้า The Great Dictator (1940)
you might think I'm silly to worship you the way I do, but in my estimation, you're a genius.คุณคงคิดว่า ฉันเพี้ยนที่หลงบูชาคุณ แต่ในสายตาของฉัน คุณเป็นอัจฉริยะ Spies Like Us (1985)
He worships me.จากนักข่าวกลายมาเป็นคนปลอกผงไม้ Hero (1992)
Do not worship me!เจ๋งเป้ง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
"Exalt the Lord our God and worship at His holy hill"."ชื่นชม พระองค์ พระเจ้าของเรา" "และบูชาพระองค์ที่ เนินเขาบริสุทธิ์" The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
"Exalt the Lord our God and worship at His holy hill"."ชื่นชมพระองค์ พระเจ้าของเรา" "และบูชาพระองค์ที่ เนินเขาบริสุทธิ์" The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
They worship you. You're like a god to them.พวกเขาบูชาคุณ /สำหรับพวกเขา คุณเป็นเหมือนกับพระเจ้า American History X (1998)
Jane, what if he worships you?เจน ถ้าเขาบูชาเธอล่ะ American Beauty (1999)
And everyone worships her because she's heaven.ใครๆก็ชอบเธอ เพราะเธอเป็นดาว Love Actually (2003)
And what's worse is that our naive students worship him, and it'll keep creating someone just like him.และที่เลวร้ายที่สุดก็คือ เหล่านักเรียนของเรากลับเทิดทูนบูชาเขา แล้วมันก็ทำให้มีคนแบบเขา เกิดเพิ่มขึ้นมาอีก Crazy First Love (2003)
All I asked for was a girl who would worship the dirt I walk on.ข้าแค่ถามหาสาวสักคนที่ยินดีและพร้อมใจ ที่จะก้าวเดินบนเส้นทางที่ขมุกขมัวกับข้าเท่านั้นเอง Mulan 2: The Final War (2004)
-Egyptians used to worship cats.นายก็รู้ คนอียิปต์ใช้บูชาแมว Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worship"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."
worshipHe is worshiped as a god by everyone.
worshipHe regarded her with worship in his eyes.
worshipHe worships money to exclusion of everything else.
worshipIt is money that many people worship most.
worshipLook up with worship in one's eyes.
worshipMorning worship begins at eleven o'clock.
worshipOn New Year's Day many Japanese go to the shrine to worship.
worshipSuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.
worshipThat tribe worships its ancestors.
worshipThe Greeks used to worship several gods.
worshipThe Hindus worship in temples.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สักการะ(v) worship, See also: pay homage to, make a pilgrimage to, offer sacrifices, Syn. สักการ, Example: เราข้ามถนนพระจันทร์เพื่อแวะไปสักการะอนุสาวรีย์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท, Thai Definition: บูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เคารพบูชา(v) worship, See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate, Syn. เทิดทูนบูชา, เคารพสักการะ, Example: ประชาชนมาเคารพบูชาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่พระมหาสถูปอันศักดิ์สิทธิ์, Thai Definition: แสดงอาการนับถือ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใส
พิธีกรรม(n) rite, See also: worship, ceremony, Syn. การสักการะ, พิธีบูชา, กรรมบูชา, Example: ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมหรือกิจกรรมบางอย่าง, Count Unit: แบบ, อย่าง, Thai Definition: การประกอบพิธีบูชา, การปฏิบัติในการทำพิธี
ละหมาด(n) worship of the Allah's kindness, Syn. นมาซ, Example: มุสลิมทุกคนต้องทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง, Thai Definition: พิธีกรรมเกี่ยวกับการนมัสการในศาสนาอิสลาม เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ปฏิบัติวันละ 5 เวลา
สักการะบูชา(v) worship (with offerings), See also: pay homage (with offerings), Syn. บูชา, สักการะ, บวงสรวง, Example: เขาไปสักการะบูชารอยพระพุทธบาทที่สระบุรี
สักการะบูชา(adj) worship, Syn. บูชา, สักการะ, บวงสรวง, Example: ดิฉันส่งเครื่องสักการะบูชาเหล่านี้ไปยังวิหาร
อัจนา(n) worship, See also: sacrifice, Thai Definition: การเซ่นสรวง, การถวาย, บูชานับถือ
ถือ(v) believe in, See also: worship, profess, Syn. นับถือ, เชื่อ, Example: เขาถือเอาคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ, Thai Definition: ยึดมั่นในหลักคำสอน
บูชา(v) worship, See also: adore, venerate, revere, Syn. นับถือ, ยกย่อง, เทิดทูนบูชา, Example: หล่อนบูชาความกล้าและความเสียสละของเขาอย่างที่จะไม่มีวันลืมเลือน, Thai Definition: ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือ หรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ
บูชากัณฑ์เทศน์(v) offer money or things to the monk who gives the sermon, See also: worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat, Syn. ติดกัณฑ์เทศน์, ถวายภัณฑ์เทศน์, Example: พุทธศาสนิกชนบูชากัณฑ์เทศน์ตามแต่กำลังศรัทธาของแต่ละบุคคล, Thai Definition: ติดกัณฑ์เทศน์ด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคนี[akkhanī] (n) EN: fire ; worship fire  FR: feu [ m ]
บวงสรวง[būangsūang] (v, exp) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity  FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บูชา[būchā] (v) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere  FR: adorer ; vénérer ; révérer
บูชากัณฑ์เทศน์[būchākanthēt] (v) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat
เคารพบูชา[khaorop būchā] (v, exp) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate   FR: adorer ; vénérer ; glorifier
กราบพระพุทธเจ้า[krāp Phra Phuttha Jao] (v, exp) EN: prostrate oneself to worship Buddha  FR: se prosterner devant le Bouddha
ลอยกระทง[Løi Krathong] (n, prop) EN: Loy Kratong Festival ; River Goddess worship ceremony  FR: fête des lumières [ f ] ; Loy Krathong [ m ]
นับถือ[naptheū] (v) EN: worship ; believe in ; adore  FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
ปฏิบัติบูชา[patibat būchā] (v, exp) EN: worship
พิธีกรรม[phithīkam] (n) EN: rite ; worship ; ritual ; ceremony ; service  FR: rite [ m ] ; culte [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORSHIP W ER1 SH AH0 P
WORSHIP W ER1 SH IH0 P
WORSHIPS W ER1 SH AH0 P S
WORSHIPER W ER1 SH AH0 P ER0
WORSHIPED W ER1 SH IH0 P T
WORSHIPERS W ER1 SH IH0 P ER0 Z
WORSHIPING W ER1 SH AH0 P IH2 NG
WORSHIPPED W ER1 SH AH0 P T
WORSHIPFUL W ER1 SH AH0 P F AH0 L
WORSHIPPERS W ER1 SH IH0 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worship (v) wˈɜːʳʃɪp (w @@1 sh i p)
worships (v) wˈɜːʳʃɪps (w @@1 sh i p s)
worshipful (j) wˈɜːʳʃɪpfəl (w @@1 sh i p f @ l)
worshipped (v) wˈɜːʳʃɪpt (w @@1 sh i p t)
worshipper (n) wˈɜːʳʃɪpər (w @@1 sh i p @ r)
worshippers (n) wˈɜːʳʃɪpəz (w @@1 sh i p @ z)
worshipping (v) wˈɜːʳʃɪpɪŋ (w @@1 sh i p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崇拜者[chóng bài zhě, ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ ㄓㄜˇ, ] worshipper #53,612 [Add to Longdo]
尊奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, ] worship; to revere; to venerate #77,764 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] worship ancestors #600,668 [Add to Longdo]
崇拜仪式[chóng bài yí shì, ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ ㄧˊ ㄕˋ, / ] worship service [Add to Longdo]
拜祭[bài jì, ㄅㄞˋ ㄐㄧˋ, ] worship [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verehrung { f } | Verehrungen { pl }worship | worships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対象[たいしょう, taishou] (n, adj-no) target; object (of worship, study, etc.); subject (of taxation, etc.); (P) #516 [Add to Longdo]
[はく, haku] (n) (1) count; earl; (2) (See 神祇官・2) chief official of the Department of Worship; (3) (arch) eldest brother; (pref, suf) (4) (abbr) (See 伯剌西爾・ブラジル) Brazil; Brazilian; (P) #1,991 [Add to Longdo]
本体[ほんたい, hontai] (n, adj-no) (1) substance; real form; (2) body (of a machine); (3) object of worship (at a shrine, temple, etc.); (4) noumenon; (P) #3,407 [Add to Longdo]
本尊[ほんぞん, honzon] (n) (1) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) (See 御本尊) the man himself; the person at the heart of the matter; (P) #7,184 [Add to Longdo]
礼拝[れいはい(P);らいはい, reihai (P); raihai] (n, vs, adj-no) (1) (れいはい only) worship (esp. Christian); adoration; divine service; (n, vs) (2) (らいはい only) worship (esp. Buddhist and Shinto); (P) #8,393 [Add to Longdo]
崇拝[すうはい, suuhai] (n, vs) worship; adoration; admiration; cult; (P) #12,302 [Add to Longdo]
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P) #13,524 [Add to Longdo]
拝殿[はいでん, haiden] (n) front shrine; hall of worship #13,857 [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (1) bowing one's head (in respect or worship); worship; (n-suf) (2) (hon) (after one's own name at the end of a letter) respectfully yours #15,410 [Add to Longdo]
お参り(P);御参り[おまいり, omairi] (n, vs) worship; shrine visit; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top