ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -垄-, *垄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[垄, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] grave, mound; furrow, ridge
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,336

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǒng duàn, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] enjoy market dominance; monopolize, #3,698 [Add to Longdo]
[lǒng, ㄌㄨㄥˇ, / ] monopolize, #25,957 [Add to Longdo]
[dì lǒng, ㄉㄧˋ ㄌㄨㄥˇ, / ] lines on ridges on ploughed field, #207,929 [Add to Longdo]
[fǎn lǒng duàn, ㄈㄢˇ ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] anti-trust legislation; anti-monopoly [Add to Longdo]
断贩卖[lǒng duàn fàn mài, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ ㄈㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] monopoly [Add to Longdo]
寡头[guǎ tóu lǒng duàn, ㄍㄨㄚˇ ㄊㄡˊ ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] oligopoly [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He built it from nothing, and this big monopoly come by and should be fought.[CN] 他白手起家,然后这家断企业 就来兴风作浪,不能让他们得逞 The V.I.P.s (1963)
A new company, a monopoly service, rock solid[CN] 新的公司断的服务 Abhijaan (1962)
I'll wear no monopoly.[CN] 我不要穿断者的东西 One, Two, Three (1961)
FULL MONOPOLY NOW![CN] 现在就全部断! 所有石油属于巴西国家石油公司。 Jango (1984)
You want a monopoly service?[CN] 你想要断吗? Abhijaan (1962)
Busting up these trusts and monopolies is at the very root of the problem of creating a just society.[CN] 打击这些托拉斯和断组织正是建立正义社会的釜底抽薪办法 McCabe & Mrs. Miller (1971)
...leaving myself and the phone company the only two going monopolies in this nation for years to come.[CN] 以后全部 Live and Let Die (1973)
A man or a woman at work. Some furrows in a plowed field.[CN] 一个工作中的男人或女人 犁过的田地中的几条 Lust for Life (1956)
We must know who the signers are to prosecute them for breaking the anti-trust laws.[CN] 一定要知道是谁签署的 以控告他们违反反断法例 Gilda (1946)
Here like everywhere, the capital Monopolize all the national production[CN] 在这片土地上 断资本家 断了国家所有的产品 Red Psalm (1972)
That doesn't impress you. Is it worth getting shot at for the pleasure of monopolising it?[CN] 值得为了断它而被人杀死吗? Gilda (1946)
I'm talking about busting up these trusts and monopolies.[CN] 我在说关于打击这些托拉斯和断组织的公司 McCabe & Mrs. Miller (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top