ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compost

K AA1 M P OW0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compost-, *compost*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compost(n) การผสมผสาน, Syn. mixture, compound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compost(คอม'โพสทฺ) n. ส่วนผสมของสารอินทรีย์สำหรับเป็นปุ๋ย,ปุ๋ยผสม,การผสมกัน,สารผสม vi. ใส่ปุ๋ยลง,เอามาทำเป็นปุ๋ยผสม, Syn. composition

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compostปุ๋ยหมัก [TU Subject Heading]
Compostปุ๋ยหมัก, Example: สารอินทรีย์ซึ่งย่อยสลายแบบใช้อากาศ ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพดิน หรือเป็นปุ๋ย [สิ่งแวดล้อม]
Compost Manureปุ๋ยหมัก, Example: ปุ๋ยที่ได้มาจากการสลายตัวของสารอินทรีย์ โดยการกระทำของจุลินทรีย์ ซึ่งเตรียมได้จากการนำเศษของอินทรีย์วัสดุ หรือส่วนผสมของอินทรีย์วัสดุมากองสุมกัน รดน้ำให้ชื้นและปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดการสลายตัวทางชีวภาพ อาจผสมสารเคมีเข้าไปด้วย เพื่อช่วยให้ปุ๋ยหมักมีธาตุอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
compostable wasteขยะย่อยสลาย, ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compostingการหมักทำปุ๋ย, Example: วิธีการหมักขยะมูลฝอยเพื่อทำปุ๋ย โดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในขยะมูลฝอย โดยเฉพาะจุลินทรีย์พวกที่ต้องการออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในด้านความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน รวมทั้งอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน ผลผลิตที่ได้เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายเป็นผงหรือก้อนเล็กๆ สีน้ำตาล สามารถนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil conditioner) [สิ่งแวดล้อม]
Compostingการทำปุ๋ย, Example: การนำเอาของเสียหรือสลัดจ์มาหมักภายใต้สภาวะแอ นแอโรบิกหรือแอโรบิ เพื่อให้เกิดดการย่อยจนเสถียร สิ่งที่เหลือสามารถนำไปเป็นปุ๋ย หรือปรับสภาพดินได้ [สิ่งแวดล้อม]
Compostingการทำปุ๋ยหมัก, การหมักปุ๋ย, Example: เป็นกระบวนการชีววิทยาซึ่งสารอินทรีย์ในขยะจะ ถูกแปรสภาพให้เสถียร หรือคงตัวและใช้ทำปุ๋ยได้ หรือเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยวิธีหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปลงสารอินทรีย์ต่าง ๆ (ส่วนที่ย่อยสลายได้) ให้เป็นสารอาหารของพืชที่ค่อนข้างคงรูป เรียกว่า ปุ๋ย (Compost or Humuos)โดยอาศัยปฎิกริยาชีวเคมีของพวกจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Compost is cool. Now, stuff that in there, Eric.เปลือกไข่, ท็อปส์แครอท Twilight (2008)
Now, I am gonna make a steaming cup of compost tea.ได้เลยครับ เยี่ยมมาก ตอนนี้ผมจะได้เป็นแก้วแล้ว Twilight (2008)
A compost heap in your fridge.ซากปุ๋ยหมักในตู้เย็นคุณ The Dig (2011)
Because somewhere in this compost pile are several unfiled NAVCOMPT 2282 forms, along with your last two time cards, so if you'd like to get paid sometime in the near future, I suggest you start digging.เพราะบางแห่งข้างในกองภูเขาเลากานี้ มีแบบฟอร์มแนฟคอมม์ 2282 หลายใบ ที่รอให้คุณกรอก กับบัตรลงเวลา 2 ใบ Cyber Threat (2011)
Question--why is my brother wearing your compost pile?มีคำถาม... ทำไมน้องชายฉันถึงต้องสวมไอ้กองปุ๋ยหมักของคุณด้วย Original Sin (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุ๋ยหมัก(n) compost, See also: fertilizer, Syn. ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: ชาวสวนทำปุ๋ยหมักใช้เอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมักทำปุ๋ย[mak tham pūi] (v) EN: compost  FR: composter
ปุ๋ย[pui] (n) EN: fertilizer ; manure  FR: engrais [m] ; fertlisant [m] ; compost [m] ; amendement [m] ; fumier [m] ; fumure [f]
ปุ๋ยหมัก[pui mak] (n) EN: compost  FR: compost [m] ; terreau [m]
ใส่ปุ๋ยหมัก[sai pūi mak] (v) EN: compost

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPOST K AA1 M P OW0 S T
COMPOSTING K AA1 M P OW2 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compost (v) kˈɒmpɒst (k o1 m p o s t)
composts (v) kˈɒmpɒsts (k o1 m p o s t s)
composted (v) kˈɒmpɒstɪd (k o1 m p o s t i d)
composting (v) kˈɒmpɒstɪŋ (k o1 m p o s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壤土[rǎng tǔ, ㄖㄤˇ ㄊㄨˇ, ] compost; garden soil; loam, #70,653 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Komposter {m}compost maker [Add to Longdo]
Komposthaufen {m}compost heap [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンポスト[konposuto] (n) compost; (P) [Add to Longdo]
積み肥[つみごえ, tsumigoe] (n) compost; manure [Add to Longdo]
草肥[くさごえ, kusagoe] (n) compost [Add to Longdo]
堆肥;たい肥[たいひ, taihi] (n) compost [Add to Longdo]
配合土[はいごうど, haigoudo] (n) compost [Add to Longdo]
培養土[ばいようど, baiyoudo] (n) potting soil; planting mix; compost [Add to Longdo]
廐肥;厩肥;廏肥[きゅうひ, kyuuhi] (n) manure; compost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compost \Com"post\, v. t.
   1. To manure with compost.
    [1913 Webster]
 
   2. To mingle, as different fertilizing substances, in a mass
    where they will decompose and form into a compost.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compost \Com"post\ (?; 277), n. [OF. compost, fr. L. compositus,
   p. p. See {Composite}.]
   1. A mixture; a compound. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A sad compost of more bitter than sweet. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   2. (Agric.) A mixture for fertilizing land; esp., a
    composition of various substances (as muck, mold, lime,
    and stable manure) thoroughly mingled and decomposed, as
    in a compost heap.
    [1913 Webster]
 
       And do not spread the compost on the weeds
       To make them ranker.         --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compost
   n 1: a mixture of decaying vegetation and manure; used as a
      fertilizer
   v 1: convert to compost; "compost organic debris"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top