ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deaden

D EH1 D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deaden-, *deaden*
Possible hiragana form: であでん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deaden with(phrv) ทำให้ชาเพราะ (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ทำให้ไร้ความรู้สึกเพราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deaden(เดด'เดิน) vt. ทำให้ชา, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้ vi. ตาย, กลายเป็นตาย, See also: deadener n., Syn. mute

English-Thai: Nontri Dictionary
deaden(vt) ทำให้มึน, ทำให้ชา, ทำให้ไม่รู้สึก, ทำให้หย่อนลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"a rare genetic disorder which deadens the nerve endings,ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้ยาก \ซึ่งทำให้ปลายประสาทชา Game Ogre (2012)
It would deaden the nerves, and, uh...มันจะทำลายระบบประสาท \แล้วก็.. Game Ogre (2012)
Well, you'd think a prostitute would deaden the pain with anything she could find.คุณคิดว่าโสเภณีจะทำให้ความเจ็บปวดด้านชา ด้วยอะไรก็ได้ที่เธอหามาได้ The Method in the Madness (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deadenThe noise was deadened by the insulation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถึงทางตัน[theung thāng tan] (v, exp) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future   FR: être dans une impasse

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEADEN D EH1 D AH0 N
DEADENING D EH1 D AH0 N IH0 NG
DEADENING D EH1 D N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deaden (v) dˈɛdn (d e1 d n)
deadens (v) dˈɛdnz (d e1 d n z)
deadened (v) dˈɛdnd (d e1 d n d)
deadening (v) dˈɛdnɪŋ (d e1 d n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
迷宮入り[めいきゅういり, meikyuuiri] (adj-no) going unsolved; unanswered; unresolved; deadend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deaden \Dead"en\ (d[e^]d"'n), v. t. [imp. & p. p. {Deadened}
   (d[e^]d"'nd); p. pr. & vb. n. {Deadening}.] [From {Dead}; cf.
   AS. d?dan to kill, put to death. See {Dead}, a.]
   1. To make as dead; to impair in vigor, force, activity, or
    sensation; to lessen the force or acuteness of; to blunt;
    as, to deaden the natural powers or feelings; to deaden a
    sound.
    [1913 Webster]
 
       As harper lays his open palm
       Upon his harp, to deaden its vibrations.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To lessen the velocity or momentum of; to retard; as, to
    deaden a ship's headway.
    [1913 Webster]
 
   3. To make vapid or spiritless; as, to deaden wine.
    [1913 Webster]
 
   4. To deprive of gloss or brilliancy; to obscure; as, to
    deaden gilding by a coat of size.
    [1913 Webster]
 
   5. To render impervious to sound, as a wall or floor; to
    deafen.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deaden
   v 1: make vague or obscure or make (an image) less visible;
      "muffle the message" [syn: {dampen}, {deaden}, {damp}]
   2: cut a girdle around so as to kill by interrupting the
     circulation of water and nutrients; "girdle the plant" [syn:
     {girdle}, {deaden}]
   3: make vapid or deprive of spirit; "deadened wine"
   4: lessen the momentum or velocity of; "deaden a ship's headway"
   5: become lifeless, less lively, intense, or active; lose life,
     force, or vigor
   6: make less lively, intense, or vigorous; impair in vigor,
     force, activity, or sensation; "Terror blunted her feelings";
     "deaden a sound" [syn: {deaden}, {blunt}] [ant: {animate},
     {enliven}, {invigorate}, {liven}, {liven up}]
   7: convert (metallic mercury) into a grey powder consisting of
     minute globules, as by shaking with chalk or fatty oil

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top