ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deaden

D EH1 D AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deaden-, *deaden*
Possible hiragana form: であでん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deaden with[PHRV] ทำให้ชาเพราะ (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ทำให้ไร้ความรู้สึกเพราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deaden(เดด'เดิน) vt. ทำให้ชา,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้ vi. ตาย,กลายเป็นตาย, See also: deadener n., Syn. mute

English-Thai: Nontri Dictionary
deaden(vt) ทำให้มึน,ทำให้ชา,ทำให้ไม่รู้สึก,ทำให้หย่อนลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything I see, taste, do, it is all deadened because of this, defective eyes, weak-ass nose, lousy instincts.ทุกอย่างที่ฉันเห็น ลิ้มรส หรือทำ มันไร้ความรู้สึกไปหมดเพราะสิ่งนี้ สายตาที่บกพร่อง จมูกที่อ่อนแอ (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
"a rare genetic disorder which deadens the nerve endings,ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้ยาก \ซึ่งทำให้ปลายประสาทชา Game Ogre (2012)
It would deaden the nerves, and, uh...มันจะทำลายระบบประสาท \แล้วก็.. Game Ogre (2012)
Well, you'd think a prostitute would deaden the pain with anything she could find.คุณคิดว่าโสเภณีจะทำให้ความเจ็บปวดด้านชา ด้วยอะไรก็ได้ที่เธอหามาได้ The Method in the Madness (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deadenThe noise was deadened by the insulation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถึงทางตัน[v. exp.] (theung thāng tan) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future   FR: être dans une impasse

CMU English Pronouncing Dictionary
DEADEN    D EH1 D AH0 N
DEADENING    D EH1 D AH0 N IH0 NG
DEADENING    D EH1 D N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deaden    (v) dˈɛdn (d e1 d n)
deadens    (v) dˈɛdnz (d e1 d n z)
deadened    (v) dˈɛdnd (d e1 d n d)
deadening    (v) dˈɛdnɪŋ (d e1 d n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
迷宮入り[めいきゅういり, meikyuuiri] (adj-no) going unsolved; unanswered; unresolved; deadend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deaden \Dead"en\ (d[e^]d"'n), v. t. [imp. & p. p. {Deadened}
   (d[e^]d"'nd); p. pr. & vb. n. {Deadening}.] [From {Dead}; cf.
   AS. d?dan to kill, put to death. See {Dead}, a.]
   1. To make as dead; to impair in vigor, force, activity, or
    sensation; to lessen the force or acuteness of; to blunt;
    as, to deaden the natural powers or feelings; to deaden a
    sound.
    [1913 Webster]
 
       As harper lays his open palm
       Upon his harp, to deaden its vibrations.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To lessen the velocity or momentum of; to retard; as, to
    deaden a ship's headway.
    [1913 Webster]
 
   3. To make vapid or spiritless; as, to deaden wine.
    [1913 Webster]
 
   4. To deprive of gloss or brilliancy; to obscure; as, to
    deaden gilding by a coat of size.
    [1913 Webster]
 
   5. To render impervious to sound, as a wall or floor; to
    deafen.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deaden
   v 1: make vague or obscure or make (an image) less visible;
      "muffle the message" [syn: {dampen}, {deaden}, {damp}]
   2: cut a girdle around so as to kill by interrupting the
     circulation of water and nutrients; "girdle the plant" [syn:
     {girdle}, {deaden}]
   3: make vapid or deprive of spirit; "deadened wine"
   4: lessen the momentum or velocity of; "deaden a ship's headway"
   5: become lifeless, less lively, intense, or active; lose life,
     force, or vigor
   6: make less lively, intense, or vigorous; impair in vigor,
     force, activity, or sensation; "Terror blunted her feelings";
     "deaden a sound" [syn: {deaden}, {blunt}] [ant: {animate},
     {enliven}, {invigorate}, {liven}, {liven up}]
   7: convert (metallic mercury) into a grey powder consisting of
     minute globules, as by shaking with chalk or fatty oil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top