Search result for

ระดม

(57 entries)
(0.0396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระดม-, *ระดม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดม[V] mobilize, See also: assemble, muster, gather, come in force, Example: คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต, Thai definition: รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
ระดมสมอง[V] brainstorm, Syn. ระดมความคิด, ระดมความคิดเห็น, Example: เวลานี้ให้หัวหน้ากลุ่มทุกคนระดมสมองสมาชิกในกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำหนดให้, Thai definition: รวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
ระดมกำลัง[V] mobilize (one's) forces, See also: muster (one's) strength, Syn. รวมกำลัง, Example: มีการโทรขู่ลอบวางระเบิดสถานีรถไฟ ใน 5 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังค้นทุกจุดแต่ไม่พบ, Thai definition: รวมกำลังพร้อมๆ กันอย่างเร่งด่วน
ระดมกำลัง[V] mobilize (one's) forces, See also: muster (one's) strength, Syn. รวมกำลัง, Example: มีการโทรขู่ลอบวางระเบิดสถานีรถไฟ ใน 5 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังค้นทุกจุดแต่ไม่พบ, Thai definition: รวมกำลังพร้อมๆ กันอย่างเร่งด่วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระดมก. ทำพร้อม ๆ กัน เช่น ระดมยิง
ระดมรวบรวม, รวมเข้าด้วยกัน, เช่น ระดมทุน ระดมคนช่วยกันทำงาน.
ระดมพลก. เกณฑ์ทหารเข้าประจำกองทัพอย่างรีบด่วน.
ซ้องระดมกัน, ทำพร้อม ๆ กัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Concentrate fire on the closest Republic cruiser.ระดมยิงไปที่ยานสาธารณรัฐลำที่ใกล้ที่สุด Downfall of a Droid (2008)
Clone forces rally.กองทัพโคลนระดมพล Rookies (2008)
I want everyone to bring an idea in 2 days.ฉันต้องการให้ทุกคนช่วยกันระดมความคิดในสองวันนี้ Heartbreak Library (2008)
I'll announce the results for the open call for ideas.ฉันจะประกาศผลเรื่องการระดมความคิด Heartbreak Library (2008)
Well, I'm sold, Dent, and I'm gonna throw you a fundraiser.เอาล่ะเดนท์ ผมจะจัดงานระดมทุนให้คุณ The Dark Knight (2008)
One fundraiser with my pals you'll never need another cent.งานระดมทุนครั้งเดียว กับเพื่อนๆผม คุณจะไม่ต้องหาอีกซักสตางค์เดียว The Dark Knight (2008)
We need to overrun the main garrison from the west.เราต้องระดมตีที่มั่นหลักจากฝั่งตะวันตก 24: Redemption (2008)
- Yes. Let's brainstorm it.-ใช่มาระดมสมองกันเถอะ Marley & Me (2008)
But in February, your personal lawyer came to Washington to start the raising of $219,000 of hush money to be paid to the burglars.แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทนายส่วนตัวของท่านมาที่วอชิงตัน เพื่อระดมเงินจำนวน 219,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่าปิดปากพวกโจรย่องเบานั่น Frost/Nixon (2008)
- Alert all defenses. - Yes, sir.ระดมหน่วยป้องกันทั้งหมด รับทราบครับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The FBI is devoting its full resources to the manhunt.เอฟบีไอ กำลังระดมพลล่าอย่างเต็มที่ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
So he's going to try and rally his people behind him by striking back at the U.S.เขาต้องการจะปลุกระดมคน มาโจมตีสหรัฐฯ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize = mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; come in force   FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
ระดมกำลัง[v. exp.] (radom kamlang) EN: mobilize = mobilise (Am.) ; mobilize forces   
ระดมความคิด[v. exp.] (radom khwāmkhit) EN: brainstorm   
ระดมความคิดเห็น[v. exp.] (radom khwām khithen) EN: brainstorm   
ระดมฟันแทง[v. exp.] (radom fan thaēng) EN: attack   
ระดมสมอง[v. exp.] (radom samøng) EN: brainstorm   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bombard[VT] ระดม (คำถาม ความคิด คำวิจารณ์) เข้าใส่, Syn. assail
concert[VI] ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน
concert[VT] ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน, Syn. plan together, devise
enfilade[VT] ยิงกราด, See also: ระดมยิงไปตามแนวรบ
levy on[PHRV] เรียกเก็บ, See also: ระดม, Syn. levy upon
levy upon[PHRV] เรียกเก็บ, See also: ระดม, Syn. levy on
marshal[VI] รวมกำลัง, See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง, Syn. assemble, combine, Ant. divide
marshal[VT] รวมกำลัง, See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง, Syn. assemble, combine, Ant. divide
mobilize[VI] ระดมกำลัง, See also: ชุมนุมคน, รวมพล, Syn. assemble, gather, Ant. immobilize
mobilize[VT] ระดมกำลัง, See also: ชุมนุมคน, รวมพล, Syn. assemble, gather, Ant. immobilize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder,bombardment n.
cannon(แคน'เนิน) {cannoned,cannoning,cannons} n. ปืนใหญ่,ปืนครก,ปืน,ขโมย. vi.,vt. ระดมยิง
cannonade(แคน'นะเนด') {cannonaded,cannonading,cannonades} n. การระดมยิงด้วยปืนใหญ่ . vt. vi. โจมตีด้วยปืนใหญ่
fan(แฟน) {fanned,fanning,fans} n. พัด,พัดลม,เครื่องเป่า,คนคลั่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใด,คนคลั่ง v. พัด,กระตุ้น,ปลุกระดม,ขับไล่,แผ่ออกคล้ายพัด,กระพือปีก,ปลิวสะพัด, See also: fanner n.
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น,กระตุ้น,ปลุกระดม,ก่อกวน,ส่งเสริม,โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น,การกระตุ้น,การปลุกระดม,การชโลมด้วยน้ำอุ่น,การทายา, Syn. instigtion
fusilade(ฟิว'ซะเลด,-ลาด) n. การระดมยิงพร้อมกัน,การปล่อยออกมาอย่างโหมระดม. vt. ระดมยิง,โหมระดม,โหมโจมตีติดต่อกัน
levy(เลฟ'วี) {levied,levying,levies} n. การจัดเก็บ,การชักส่วน,การเกณฑ์,การเก็บภาษี,ทหารเกณฑ์. v. จัดเก็บ,จัดเก็บภาษี,เกณฑ์,เรียกระดม,ชักส่วน,หักเงินส่วนแบ่ง,ยึดทรัพย์สิน,อายัดทรัพย์สิน., See also: levier n. ดูlevy, Syn. asses

English-Thai: Nontri Dictionary
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
cannonade(n) การระดมยิงปืนใหญ่
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ
foment(vt) ประคบด้วยน้ำอุ่น,ก่อกวน,ทำให้เกิด,ปลุกระดม,ปลุกปั่น
fusillade(n) การระดมยิง,การกระหน่ำยิง
fusillade(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ระดมโจมตี
levy(n) การเลือกเก็บ,การระดมพล,ส่วนชัก,ทหารเกณฑ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
raise moneyระดมทุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top