ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

average

AE1 V ER0 IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -average-, *average*
Possible hiragana form: あう゛ぇらげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
average(n) ค่าเฉลี่ย, Syn. mean, midpoint, median
average(adj) โดยเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. mean, medium, median
average(adj) ปานกลาง, Syn. medium, normal, ordinary
average(vt) หาค่าเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. make, earn, perform, do
average out(phrv) คิดเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย -vt, vi. คิดเฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย.

English-Thai: Nontri Dictionary
average(adj) โดยเฉลี่ย, โดยทั่วไป, โดยมาก
average(n) ค่าเฉลี่ย, ส่วนมาก, คนทั่วไป
average(vi) คิดเฉลี่ย, เฉลี่ยเท่าๆกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
averageค่าเฉลี่ย, ส่วนเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average๑. ความเสียหาย๒. การเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
averageการเฉลี่ย, การกำหนดส่วนเฉลี่ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
averageค่าเฉลี่ย [ มีความหมายเหมือนกับ mean ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
average accelerationความเร่งเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
average adjusterผู้เจรจาตกลงวินาศภัยทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
average age at marriageอายุเฉลี่ยเมื่อสมรส [ ดู mean age at marriage ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average agentตัวแทนจัดการความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
average annual rateอัตราเฉลี่ยรายปี, อัตราเฉลี่ยต่อปี [ ดู mean annual rate ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average bondกรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Averageค่าเฉลี่ย [TU Subject Heading]
Averageถัวเฉลี่ย [การบัญชี]
Averageปกติ, ค่าเฉลี่ย [การแพทย์]
Average (Maritime law)การเฉลี่ยค่าเสียหาย (ในการประกันภัยทางทะเล) [เศรษฐศาสตร์]
Average (Maritime law)การเฉลี่ยความเสียหาย (กฎหมายพาณิชยนาวี) [TU Subject Heading]
average annual floodaverage annual flood, ปริมาณน้ำหลากรายปีเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Average collection periodระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย [การบัญชี]
Average costต้นทุนถัวเฉลี่ย [การบัญชี]
average deviation [ mean deviation ]ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล ที่ได้จากการเฉลี่ยค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลแต่ละค่าจากค่ากลางของข้อมูลชุดนั้น ซึ่งค่ากลางอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือมัธยฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Average Duration Per Caseระยะเวลาป่วยโดยเฉลี่ยต่อราย, Example: คือจำนวนวันเฉลี่ยของการเจ็บป่วยต่อบุคคล ซึ่งใช้วัดระยะเวลาของการเจ็บป่วย หาได้จากอัตราส่วนระหว่างจำนวนวันเจ็บป่วยของผู้เจ็บป่วยทั้งหมด ต่อจำนวนประชากรเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน บางครั้งเรียกอัตราส่วนนี้ว่า อัตราการไร้สมรรถภาพ (disability rate) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not the way two strangers get to know each other on the average desert. This is the way.ที่จริงนี่ไม่ใช่วิธีที่คนแปลกหน้า 2 คน ทำความรู้จักกันในทะเลทรายเลย The Little Prince (1974)
Lifetime average .356, third highest in history.เฉลี่ย .356 ต่อฤดูกาล สูงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ Field of Dreams (1989)
If you'd been an ordinary, average father, like the other guys' dads, you'd have understood that.ถ้า.. พ่อจะเป็นพ่อธรรมดา, เหมือนพ่อทั่วๆไป, เหมือนพ่อของคนอื่น, พ่อคงเข้าใจเรื่องนั้น. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I'm an average nobody.ผมกลายเป็นคนไม่มีตัวตน Goodfellas (1990)
The average Tibetan wouldn't think to thrust himself forward this way.คนทิเบตทั่วไปไม่มีใครคิดจะ ผลักดันตัวเองให้ไปทางนี้แน่ Seven Years in Tibet (1997)
Multiply the result by the average out-of-court settlement.--ชายผู้รับผิดชอบอย่างนั้น Fight Club (1999)
Looks like your average kid.ดูเหมือนจะไม่ได้ล้อเล่นนะ Street Fighter Alpha (1999)
When a student's average score increases +1?เมื่อคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มขึ้น +1? ... GTO (1999)
5 hundred. You know how many people on average read one copy?รู้ไหมโดยเฉลี่ย ฉบับนึงมีคนอ่านกี่คน The Pianist (2002)
Just any bar. Just your average American bar.บาร์แบบไหนก็ได้ แบบอเมริกันน่ะ Love Actually (2003)
I'll raise my average above 50 on the next mid-term.ผมจะทำคะแนนเฉลี่ยให้มากกว่า50 คะแนน ในการสอบกลางภาคครั้งต่อไป My Tutor Friend (2003)
How do you expect to raise your average from 8 to 50?เธอคิดว่าจะทำให้คะแนนดีขึ้น จาก8เป็น50 ได้ยังไง? My Tutor Friend (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
averageAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
averageAfter doing quality work, his average has gone up marvellously.
averageAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
averageA person with average intelligence would understand that.
averageAt worst, I will get an average mark.
averageBecause an average person doesn't need 3D, or high whatchacallit speeds.
averageEach year the world's population increases on average by two percent.
averageHe has a high batting average.
averageHe is a cut above the average college student.
averageHe studied ten hours a day on average.
averageHe studies ten hours a day on average.
averageHe walks seven miles a day on an average.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับปานกลาง(n) average, See also: medium, Example: ชนชั้นกลางเช่นเขาย่อมจะมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง
อายุขัย(n) average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count Unit: ปี, Thai Definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ค่ากลาง(n) mean, See also: average, medium, median, Syn. ค่าเฉลี่ย, ค่าถัวเฉลี่ย
ค่าถัวเฉลี่ย(n) mean, See also: average, medium, median, ordinary, moderate, Syn. ค่ากลาง, ค่าเฉลี่ย, Example: คะแนนนี้คิดจากการคำนวณหาค่าถัวเฉลี่ยจากกลุ่มคะแนนทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย(n) mean, See also: average, medium, median, ordinary, moderate, Syn. ค่ากลาง, ค่าถัวเฉลี่ย, Example: จากการสำรวจใน 3 ครั้งแรกระหว่างค.ศ. 1981 - 1987 นั้นค่าเฉลี่ยของเพศสัมพันธ์นักเรียนมัธยมญี่ปุ่นสูงขึ้นสม่ำเสมอสอดคล้องกับการเปิดกว้างมากขึ้น
คิดเฉลี่ย(v) average, Example: เขาต้องเสียดอกเบี้ยซึ่งคิดเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นปีละ 2% ของเงินต้น
ตัวกลาง(n) mean, See also: average, Example: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข, Thai Definition: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ
ถัว(v) average, See also: share, divide, take the mean, Syn. เฉลี่ย, Example: พวกเขาถัวเงินกันทุกครั้งที่ไปกินอาหารร่วมกัน, Thai Definition: ทำให้มีส่วนเสมอกัน
ถัวเฉลี่ย(v) average, See also: take the mean, Syn. เฉลี่ย, Example: รายได้ของเราสองคนเมื่อถัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณคนละ 15, 000 บาท, Thai Definition: ทำให้มีส่วนเท่าๆ กัน
ถัวเฉลี่ย(adj) average, Syn. เฉลี่ย, Example: ปัจจุบันประชาชนมีอายุถัวเฉลี่ยมากขึ้น, Thai Definition: ที่มีส่วนเท่าๆ กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุเฉลี่ย[āyu chalīa] (n, exp) EN: average age
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life  FR: espérance de vie [ f ]
เฉลี่ย[chalīa] (v) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty  FR: partager ; répartir
เฉลี่ย[chalīa] (adj) EN: average ; mean  FR: moyen
โดยเฉลี่ย[dōi chalīa] (adj) EN: average
โดยเฉลี่ย[dōi chalīa] (adv) EN: on the average ; on average  FR: en moyenne
จำนวนเฉลี่ย[jamnūan chalīa] (n, exp) EN: average number ; average amount
ค่าเฉลี่ย[khāchalīa] (n) EN: mean ; average  FR: moyenne [ f ] ; valeur moyenne [ f ]
ขนาดโดยเฉลี่ย[khanāt dōi chalīa] (n, exp) EN: average size  FR: taille moyenne [ f ]
ความเสียหายเฉพาะ[khwāmsīahāi chaphǿ] (n, exp) EN: particular average

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AVERAGE AE1 V ER0 IH0 JH
AVERAGE AE1 V R IH0 JH
AVERAGED AE1 V R IH0 JH D
AVERAGES AE1 V R IH0 JH IH0 Z
AVERAGE'S AE1 V R IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
average (v) ˈævərɪʤ (a1 v @ r i jh)
averaged (v) ˈævərɪʤd (a1 v @ r i jh d)
averages (v) ˈævərɪʤɪz (a1 v @ r i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平均[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, ] average #911 [Add to Longdo]
平均值[píng jūn zhí, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓˊ, ] average value #14,000 [Add to Longdo]
平平[píng píng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ, ] average; mediocre #18,051 [Add to Longdo]
均值[jūn zhí, ㄐㄩㄣ ㄓˊ, ] average value #18,335 [Add to Longdo]
一般人[yī bān rén, ㄧ ㄅㄢ ㄖㄣˊ, ] average person [Add to Longdo]
平均剂量[píng jūn jì liàng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] average dose [Add to Longdo]
平均收入[píng jūn shōu rù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, ] average income [Add to Longdo]
平均气温[píng jūn qì wēn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] average temperature [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anteil der geprüften Stückeaverage fraction inspected [Add to Longdo]
mittlerer Anteil voll geprüfter Loseaverage total inspection [Add to Longdo]
Bewertung { f } zu Durchschnittspreisenaverage cost method [Add to Longdo]
Branchenspanne { f }average industry margin [Add to Longdo]
mittlerer Durchschlupfaverage outgoing quality [Add to Longdo]
Durchschlupfgrenze { f }average outgoing quality limit (AOQL) [Add to Longdo]
Durchschnitt { m } | Durchschnitte { pl } | im Durchschnitt | über dem Durchschnitt | den Durchschnitt ermitteln | guter Durchschnitt | arithmetischer Durchschnittaverage | averages | averaged | above average | to average out | fair average | arithmetic average [Add to Longdo]
Durchschnitts-Gemeinkostensatz { m }average burden rate [Add to Longdo]
Durchschnitts-Gemeinkostensatz { m }average overhead rate [Add to Longdo]
Durchschnitts-Stückkosten { pl }average unit cost [Add to Longdo]
Durchschnitts-Stundenverdienst { m }average hourly earnings [Add to Longdo]
Durchschnittsalter { n }average age [Add to Longdo]
Durchschnittsbetrag { m }average amount [Add to Longdo]
Durchschnittseinkommen { n }average income [Add to Longdo]
Durchschnittseinstandspreis { m }average cost price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
一般[いっぱん, ippan] (n, adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) #409 [Add to Longdo]
平均[へいきん(P);へいぎん(ok), heikin (P); heigin (ok)] (n, vs) (1) average; mean; (2) balance; equilibrium; (P) #1,485 [Add to Longdo]
中等[ちゅうとう, chuutou] (n, adj-no) second grade; medium quality; average; middle class; secondary grade; (P) #4,549 [Add to Longdo]
打率[だりつ, daritsu] (n) batting average; (P) #5,015 [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak #5,093 [Add to Longdo]
並(P);並み(P)[なみ, nami] (n, n-suf) (1) (See 中・ちゅう・1, 普通・1) average; medium; common; ordinary; (2) line; row of (e.g. houses); (3) mid-grade; (4) same level; equal; each (e.g. month); set of (e.g. teeth); (P) #7,934 [Add to Longdo]
例年[れいねん, reinen] (n-adv, n-t) average (normal, ordinary) year; every year; annually; (P) #15,329 [Add to Longdo]
あるある[aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
アベレージ[abere-ji] (n) average [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
条件付き平均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
標準[ひょうじゅん, hyoujun] standard (a-no), average, level, norm [Add to Longdo]
平均[へいきん, heikin] mean (a-no), average [Add to Longdo]
平均トラヒック[へいきんトラヒック, heikin torahikku] average traffic [Add to Longdo]
平均レート[へいきんレート, heikin re-to] average rate [Add to Longdo]
平均光パワー[へいきんひかりパワー, heikinhikari pawa-] average power [Add to Longdo]
平均情報量[へいきんじょうほうりょう, heikinjouhouryou] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top