ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

average

AE1 V ER0 IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -average-, *average*
Possible hiragana form: あう゛ぇらげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
average(n) ค่าเฉลี่ย, Syn. mean, midpoint, median
average(adj) โดยเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. mean, medium, median
average(adj) ปานกลาง, Syn. medium, normal, ordinary
average(vt) หาค่าเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. make, earn, perform, do
average out(phrv) คิดเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย -vt, vi. คิดเฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย.

English-Thai: Nontri Dictionary
average(adj) โดยเฉลี่ย, โดยทั่วไป, โดยมาก
average(n) ค่าเฉลี่ย, ส่วนมาก, คนทั่วไป
average(vi) คิดเฉลี่ย, เฉลี่ยเท่าๆกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
averageค่าเฉลี่ย, ส่วนเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average๑. ความเสียหาย๒. การเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
averageการเฉลี่ย, การกำหนดส่วนเฉลี่ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
averageค่าเฉลี่ย [ มีความหมายเหมือนกับ mean ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
average accelerationความเร่งเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
average adjusterผู้เจรจาตกลงวินาศภัยทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
average age at marriageอายุเฉลี่ยเมื่อสมรส [ ดู mean age at marriage ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average agentตัวแทนจัดการความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
average annual rateอัตราเฉลี่ยรายปี, อัตราเฉลี่ยต่อปี [ ดู mean annual rate ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average bondกรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Averageค่าเฉลี่ย [TU Subject Heading]
Averageถัวเฉลี่ย [การบัญชี]
Averageปกติ, ค่าเฉลี่ย [การแพทย์]
Average (Maritime law)การเฉลี่ยค่าเสียหาย (ในการประกันภัยทางทะเล) [เศรษฐศาสตร์]
Average (Maritime law)การเฉลี่ยความเสียหาย (กฎหมายพาณิชยนาวี) [TU Subject Heading]
average annual floodaverage annual flood, ปริมาณน้ำหลากรายปีเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Average collection periodระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย [การบัญชี]
Average costต้นทุนถัวเฉลี่ย [การบัญชี]
average deviation [ mean deviation ]ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล ที่ได้จากการเฉลี่ยค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลแต่ละค่าจากค่ากลางของข้อมูลชุดนั้น ซึ่งค่ากลางอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือมัธยฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Average Duration Per Caseระยะเวลาป่วยโดยเฉลี่ยต่อราย, Example: คือจำนวนวันเฉลี่ยของการเจ็บป่วยต่อบุคคล ซึ่งใช้วัดระยะเวลาของการเจ็บป่วย หาได้จากอัตราส่วนระหว่างจำนวนวันเจ็บป่วยของผู้เจ็บป่วยทั้งหมด ต่อจำนวนประชากรเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน บางครั้งเรียกอัตราส่วนนี้ว่า อัตราการไร้สมรรถภาพ (disability rate) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not the way two strangers get to know each other on the average desert. This is the way.ที่จริงนี่ไม่ใช่วิธีที่คนแปลกหน้า 2 คน ทำความรู้จักกันในทะเลทรายเลย The Little Prince (1974)
Lifetime average .356, third highest in history.เฉลี่ย .356 ต่อฤดูกาล สูงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ Field of Dreams (1989)
If you'd been an ordinary, average father, like the other guys' dads, you'd have understood that.ถ้า.. พ่อจะเป็นพ่อธรรมดา, เหมือนพ่อทั่วๆไป, เหมือนพ่อของคนอื่น, พ่อคงเข้าใจเรื่องนั้น. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I'm an average nobody.ผมกลายเป็นคนไม่มีตัวตน Goodfellas (1990)
The average Tibetan wouldn't think to thrust himself forward this way.คนทิเบตทั่วไปไม่มีใครคิดจะ ผลักดันตัวเองให้ไปทางนี้แน่ Seven Years in Tibet (1997)
Multiply the result by the average out-of-court settlement.--ชายผู้รับผิดชอบอย่างนั้น Fight Club (1999)
Looks like your average kid.ดูเหมือนจะไม่ได้ล้อเล่นนะ Street Fighter Alpha (1999)
When a student's average score increases +1?เมื่อคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มขึ้น +1? ... GTO (1999)
5 hundred. You know how many people on average read one copy?รู้ไหมโดยเฉลี่ย ฉบับนึงมีคนอ่านกี่คน The Pianist (2002)
Just any bar. Just your average American bar.บาร์แบบไหนก็ได้ แบบอเมริกันน่ะ Love Actually (2003)
I'll raise my average above 50 on the next mid-term.ผมจะทำคะแนนเฉลี่ยให้มากกว่า50 คะแนน ในการสอบกลางภาคครั้งต่อไป My Tutor Friend (2003)
How do you expect to raise your average from 8 to 50?เธอคิดว่าจะทำให้คะแนนดีขึ้น จาก8เป็น50 ได้ยังไง? My Tutor Friend (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
averageAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
averageAfter doing quality work, his average has gone up marvellously.
averageAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
averageA person with average intelligence would understand that.
averageAt worst, I will get an average mark.
averageBecause an average person doesn't need 3D, or high whatchacallit speeds.
averageEach year the world's population increases on average by two percent.
averageHe has a high batting average.
averageHe is a cut above the average college student.
averageHe studied ten hours a day on average.
averageHe studies ten hours a day on average.
averageHe walks seven miles a day on an average.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับปานกลาง(n) average, See also: medium, Example: ชนชั้นกลางเช่นเขาย่อมจะมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง
อายุขัย(n) average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count Unit: ปี, Thai Definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ค่ากลาง(n) mean, See also: average, medium, median, Syn. ค่าเฉลี่ย, ค่าถัวเฉลี่ย
ค่าถัวเฉลี่ย(n) mean, See also: average, medium, median, ordinary, moderate, Syn. ค่ากลาง, ค่าเฉลี่ย, Example: คะแนนนี้คิดจากการคำนวณหาค่าถัวเฉลี่ยจากกลุ่มคะแนนทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย(n) mean, See also: average, medium, median, ordinary, moderate, Syn. ค่ากลาง, ค่าถัวเฉลี่ย, Example: จากการสำรวจใน 3 ครั้งแรกระหว่างค.ศ. 1981 - 1987 นั้นค่าเฉลี่ยของเพศสัมพันธ์นักเรียนมัธยมญี่ปุ่นสูงขึ้นสม่ำเสมอสอดคล้องกับการเปิดกว้างมากขึ้น
คิดเฉลี่ย(v) average, Example: เขาต้องเสียดอกเบี้ยซึ่งคิดเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นปีละ 2% ของเงินต้น
ตัวกลาง(n) mean, See also: average, Example: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข, Thai Definition: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ
ถัว(v) average, See also: share, divide, take the mean, Syn. เฉลี่ย, Example: พวกเขาถัวเงินกันทุกครั้งที่ไปกินอาหารร่วมกัน, Thai Definition: ทำให้มีส่วนเสมอกัน
ถัวเฉลี่ย(v) average, See also: take the mean, Syn. เฉลี่ย, Example: รายได้ของเราสองคนเมื่อถัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณคนละ 15, 000 บาท, Thai Definition: ทำให้มีส่วนเท่าๆ กัน
ถัวเฉลี่ย(adj) average, Syn. เฉลี่ย, Example: ปัจจุบันประชาชนมีอายุถัวเฉลี่ยมากขึ้น, Thai Definition: ที่มีส่วนเท่าๆ กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุเฉลี่ย[āyu chalīa] (n, exp) EN: average age
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life  FR: espérance de vie [ f ]
เฉลี่ย[chalīa] (v) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty  FR: partager ; répartir
เฉลี่ย[chalīa] (adj) EN: average ; mean  FR: moyen
โดยเฉลี่ย[dōi chalīa] (adj) EN: average
โดยเฉลี่ย[dōi chalīa] (adv) EN: on the average ; on average  FR: en moyenne
จำนวนเฉลี่ย[jamnūan chalīa] (n, exp) EN: average number ; average amount
ค่าเฉลี่ย[khāchalīa] (n) EN: mean ; average  FR: moyenne [ f ] ; valeur moyenne [ f ]
ขนาดโดยเฉลี่ย[khanāt dōi chalīa] (n, exp) EN: average size  FR: taille moyenne [ f ]
ความเสียหายเฉพาะ[khwāmsīahāi chaphǿ] (n, exp) EN: particular average

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AVERAGE AE1 V ER0 IH0 JH
AVERAGE AE1 V R IH0 JH
AVERAGED AE1 V R IH0 JH D
AVERAGES AE1 V R IH0 JH IH0 Z
AVERAGE'S AE1 V R IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
average (v) ˈævərɪʤ (a1 v @ r i jh)
averaged (v) ˈævərɪʤd (a1 v @ r i jh d)
averages (v) ˈævərɪʤɪz (a1 v @ r i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平均[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, ] average, #911 [Add to Longdo]
平均值[píng jūn zhí, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓˊ, ] average value, #14,000 [Add to Longdo]
平平[píng píng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ, ] average; mediocre, #18,051 [Add to Longdo]
均值[jūn zhí, ㄐㄩㄣ ㄓˊ, ] average value, #18,335 [Add to Longdo]
一般人[yī bān rén, ㄧ ㄅㄢ ㄖㄣˊ, ] average person [Add to Longdo]
平均剂量[píng jūn jì liàng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] average dose [Add to Longdo]
平均收入[píng jūn shōu rù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, ] average income [Add to Longdo]
平均气温[píng jūn qì wēn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] average temperature [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anteil der geprüften Stückeaverage fraction inspected [Add to Longdo]
mittlerer Anteil voll geprüfter Loseaverage total inspection [Add to Longdo]
Bewertung { f } zu Durchschnittspreisenaverage cost method [Add to Longdo]
Branchenspanne { f }average industry margin [Add to Longdo]
mittlerer Durchschlupfaverage outgoing quality [Add to Longdo]
Durchschlupfgrenze { f }average outgoing quality limit (AOQL) [Add to Longdo]
Durchschnitt { m } | Durchschnitte { pl } | im Durchschnitt | über dem Durchschnitt | den Durchschnitt ermitteln | guter Durchschnitt | arithmetischer Durchschnittaverage | averages | averaged | above average | to average out | fair average | arithmetic average [Add to Longdo]
Durchschnitts-Gemeinkostensatz { m }average burden rate [Add to Longdo]
Durchschnitts-Gemeinkostensatz { m }average overhead rate [Add to Longdo]
Durchschnitts-Stückkosten { pl }average unit cost [Add to Longdo]
Durchschnitts-Stundenverdienst { m }average hourly earnings [Add to Longdo]
Durchschnittsalter { n }average age [Add to Longdo]
Durchschnittsbetrag { m }average amount [Add to Longdo]
Durchschnittseinkommen { n }average income [Add to Longdo]
Durchschnittseinstandspreis { m }average cost price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
あるある[aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
アベレージ[abere-ji] (n) average [Add to Longdo]
アベレージゴルファー[abere-jigorufa-] (n) average golfer [Add to Longdo]
エントロピー;エントロピ[entoropi-; entoropi] (n) (1) entropy; (2) mean information content; average information content [Add to Longdo]
ダウ式平均株価[ダウしきへいきんかぶか, dau shikiheikinkabuka] (n) Dow-Jones averages [Add to Longdo]
ダウ平均[ダウへいきん, dau heikin] (n) (abbr) (See ダウ式平均株価) the Dow (i.e. the Dow Jones Industrial Average) [Add to Longdo]
ダウ平均株価[ダウへいきんかぶか, dau heikinkabuka] (n) Dow-Jones average; (P) [Add to Longdo]
バッティングアベレージ[batteinguabere-ji] (n) batting average [Add to Longdo]
フツメン[futsumen] (n) (sl) (See イケめん, 普通) normal, average looking guy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
条件付き平均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
標準[ひょうじゅん, hyoujun] standard (a-no), average, level, norm [Add to Longdo]
平均[へいきん, heikin] mean (a-no), average [Add to Longdo]
平均トラヒック[へいきんトラヒック, heikin torahikku] average traffic [Add to Longdo]
平均レート[へいきんレート, heikin re-to] average rate [Add to Longdo]
平均光パワー[へいきんひかりパワー, heikinhikari pawa-] average power [Add to Longdo]
平均情報量[へいきんじょうほうりょう, heikinjouhouryou] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Average \Av"er*age\, n. [OF. average, LL. averagium, prob. fr.
   OF. aver, F. avoir, property, horses, cattle, etc.; prop.
   infin., to have, from L. habere to have. Cf. F. av['e]rage
   small cattle, and avarie (perh. of different origin) damage
   to ship or cargo, port dues. The first meaning was perhaps
   the service of carting a feudal lord's wheat, then charge for
   carriage, the contribution towards loss of things carried, in
   proportion to the amount of each person's property. Cf.
   {Aver}, n., {Avercorn}, {Averpenny}.]
   1. (OLd Eng. Law) That service which a tenant owed his lord,
    to be done by the work beasts of the tenant, as the
    carriage of wheat, turf, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. avarie damage to ship or cargo.] (Com.)
    (a) A tariff or duty on goods, etc. [Obs.]
    (b) Any charge in addition to the regular charge for
      freight of goods shipped.
    (c) A contribution to a loss or charge which has been
      imposed upon one of several for the general benefit;
      damage done by sea perils.
    (d) The equitable and proportionate distribution of loss
      or expense among all interested.
      [1913 Webster]
 
   {General average}, a contribution made, by all parties
    concerned in a sea adventure, toward a loss occasioned by
    the voluntary sacrifice of the property of some of the
    parties in interest for the benefit of all. It is called
    general average, because it falls upon the gross amount of
    ship, cargo, and freight at risk and saved by the
    sacrifice. --Kent.
 
   {Particular average} signifies the damage or partial loss
    happening to the ship, or cargo, or freight, in
    consequence of some fortuitous or unavoidable accident;
    and it is borne by the individual owners of the articles
    damaged, or by their insurers.
 
   {Petty averages} are sundry small charges, which occur
    regularly, and are necessarily defrayed by the master in
    the usual course of a voyage; such as port charges, common
    pilotage, and the like, which formerly were, and in some
    cases still are, borne partly by the ship and partly by
    the cargo. In the clause commonly found in bills of
    lading, "primage and average accustomed," average means a
    kind of composition established by usage for such charges,
    which were formerly assessed by way of average. --Arnould.
    --Abbott. --Phillips.
    [1913 Webster]
 
   3. A mean proportion, medial sum or quantity, made out of
    unequal sums or quantities; an arithmetical mean. Thus, if
    A loses 5 dollars, B 9, and C 16, the sum is 30, and the
    average 10.
    [1913 Webster]
 
   4. Any medial estimate or general statement derived from a
    comparison of diverse specific cases; a medium or usual
    size, quantity, quality, rate, etc. "The average of
    sensations." --Paley.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. In the English corn trade, the medial price of the
    several kinds of grain in the principal corn markets.
    [1913 Webster]
 
   {On an average}, taking the mean of unequal numbers or
    quantities.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Average \Av"er*age\, a.
   1. Pertaining to an average or mean; medial; containing a
    mean proportion; of a mean size, quality, ability, etc.;
    ordinary; usual; as, an average rate of profit; an average
    amount of rain; the average Englishman; beings of the
    average stamp.
    [1913 Webster]
 
   2. According to the laws of averages; as, the loss must be
    made good by average contribution.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Average \Av"er*age\, v. t. [imp. & p. p. {Averaged} (?); p. pr.
   & vb. n. {Averaging}.]
   1. To find the mean of, when sums or quantities are unequal;
    to reduce to a mean.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide among a number, according to a given proportion;
    as, to average a loss.
    [1913 Webster]
 
   3. To do, accomplish, get, etc., on an average.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Average \Av"er*age\, v. i.
   To form, or exist in, a mean or medial sum or quantity; to
   amount to, or to be, on an average; as, the losses of the
   owners will average twenty five dollars each; these spars
   average ten feet in length.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 average
   adj 1: approximating the statistical norm or average or expected
       value; "the average income in New England is below that
       of the nation"; "of average height for his age"; "the
       mean annual rainfall" [syn: {average}, {mean(a)}]
   2: lacking special distinction, rank, or status; commonly
     encountered; "average people"; "the ordinary (or common) man
     in the street" [syn: {average}, {ordinary}]
   3: lacking exceptional quality or ability; "a novel of average
     merit"; "only a fair performance of the sonata"; "in fair
     health"; "the caliber of the students has gone from mediocre
     to above average"; "the performance was middling at best"
     [syn: {average}, {fair}, {mediocre}, {middling}]
   4: around the middle of a scale of evaluation; "an orange of
     average size"; "intermediate capacity"; "medium bombers"
     [syn: {average}, {intermediate}, {medium}]
   5: relating to or constituting the most frequent value in a
     distribution; "the modal age at which American novelists
     reach their peak is 30" [syn: {modal(a)}, {average}]
   6: relating to or constituting the middle value of an ordered
     set of values (or the average of the middle two in a set with
     an even number of values); "the median value of 17, 20, and
     36 is 20"; "the median income for the year was $15,000" [syn:
     {median(a)}, {average}]
   n 1: a statistic describing the location of a distribution; "it
      set the norm for American homes" [syn: {average}, {norm}]
   2: (sports) the ratio of successful performances to
     opportunities
   3: an intermediate scale value regarded as normal or usual; "he
     is about average in height"; "the snowfall this month is
     below average"
   v 1: amount to or come to an average, without loss or gain; "The
      number of hours I work per work averages out to 40" [syn:
      {average}, {average out}]
   2: achieve or reach on average; "He averaged a C"
   3: compute the average of [syn: {average}, {average out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top