ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appreciate

AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appreciate-, *appreciate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciate(vi) (ราคา) ขึ้น
appreciate(vt) ขึ้นราคา
appreciate(vt) ยกย่อง, See also: ชื่นชม, Syn. value, esteem, cherish, Ant. despise, disdain
appreciate(vt) สำนึกบุญคุณ, See also: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า, Syn. thank, welcome, be appreciative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า, แสดงความพอใจ, ชมเชย, ชื่นชม, ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize, acknowledge

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า, เล็งเห็น, ยกย่อง, ชมเชย, สำนึกบุญคุณ, ซาบซึ้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I appreciate that.เชื่อคุณจริงๆ The Great Dictator (1940)
You don't appreciate what a good time you were having.นายไม่ได้อยู่ดู สิ่งที่ดีที่สุดที่นายมี The Great Dictator (1940)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคืออยู่ Help! (1965)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคือ 'รอบ Help! (1965)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคือ 'รอบ Help! (1965)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคือ 'รอบ Help! (1965)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคือ 'รอบ Help! (1965)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคือ 'รอบ Help! (1965)
You do appreciate beauty, don't you?ที่คุณทำชื่นชมความงามไม่ได้คุณ? The Godfather (1972)
I'd sure appreciate it, sir, if you could find it in your heart to hang him up by his neck until he was dead.ผมจะซึ้งใจมาก ถ้านายท่าน... ...เอามันแขวนคอจนม่องเท่ง Blazing Saddles (1974)
I don't think you appreciate the gut reaction people have to these things.ผมว่าคุณคงนึกภาพปฎิกิริยาของผู้คน กับเรื่องพวกนี่ออกนะ Jaws (1975)
Larry, I appreciate it. I'm just reacting to what I was told.ลาร์รี่ ผมนึกออกสิ ผมเเค่ออกความเห็น Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciateAlmost everybody appreciates good food.
appreciateA musician can appreciate small differences in sounds.
appreciateAny comments will be gratefully appreciated.
appreciateAny input would be appreciated!
appreciateAnything you could do in support of their effort would be very much appreciated.
appreciateAppreciate the importance of propaganda in politics.
appreciateChris does not appreciate how Beth lost his clock he lent her.
appreciateHe appreciate Japanese culture.
appreciateHe appreciates his parents' love.
appreciateHe cannot appreciate friendship.
appreciateHe learned to appreciate literature.
appreciateHer abilities are not appreciated in school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นคุณค่า(v) appreciate, See also: gratify, acknowledge, Syn. เห็นค่า, Ant. ไม่เห็นคุณค่า, Example: ปัจจุบันนี้ ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของยาสมุนไพรมากขึ้น, Thai Definition: เล็งเห็นถึงสิ่งดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สำนึก(v) realize, See also: appreciate, Syn. รู้ตัว, รับรู้
เข้าถึง(v) appreciate, See also: regard, Example: คนพวกนี้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ง่าย เพราะมีจิตศรัทธามากเหลือเกิน, Thai Definition: เข้าใจหรือรู้ความหมายอย่างลึกซึ้ง
รู้คุณค่า(v) appreciate the value (of), Example: นักอ่านที่ดีควรจะรู้จักเลือกหนังสืออ่าน และรู้คุณค่าของสิ่งที่อ่าน
ซาบซึ้ง(v) appreciate, See also: be grateful, be thankful for, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ปลื้มปิติ, Example: ราษฎรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai Definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปิติปลาบปลื้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เคารพนับถือ[khaoropnaptheū] (v, exp) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate  FR: respecter ; estimer
สำนึก[samneuk] (v) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with  FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สำนึกบุญคุณ[samneuk bunkhun] (v, exp) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome
ซาบซึ้ง[sāpseung] (v) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPRECIATE AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T
APPRECIATED AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 D
APPRECIATES AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciate (v) ˈəprˈiːʃɪɛɪt (@1 p r ii1 sh i ei t)
appreciated (v) ˈəprˈiːʃɪɛɪtɪd (@1 p r ii1 sh i ei t i d)
appreciates (v) ˈəprˈiːʃɪɛɪts (@1 p r ii1 sh i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
評価[ひょうか, hyouka] (n) (1) valuation; estimation; assessment; evaluation; (vs) (2) to value; to assess; to estimate value; (3) to appreciate; to value highly; to acknowledge the value (of something); (P) #865 [Add to Longdo]
認める[みとめる, mitomeru] (v1, vt) (1) to recognize; to recognise; to appreciate; (2) to observe; to notice; (3) to admit; to approve; (P) #4,039 [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) #12,187 [Add to Longdo]
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp, adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P) [Add to Longdo]
ご苦労さん;御苦労さん[ごくろうさん, gokurousan] (exp) I appreciate your efforts [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b, vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m, vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P) [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
解す[げす, gesu] (v5s, vt) (1) (See 解する) to understand; to appreciate; (2) to interpret [Add to Longdo]
解する[かいする, kaisuru] (vs-s, vt) (1) to understand; to appreciate; (2) to interpret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appreciate \Ap*pre"ci*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Appreciated};
   p. pr. & vb. n. {Appreciating}.] [L. appretiatus, p. p. of
   appretiare to value at a price, appraise; ad + pretiare to
   prize, pretium price. Cf. {Appraise}.]
   1. To set a price or value on; to estimate justly; to value.
    [1913 Webster]
 
       To appreciate the motives of their enemies.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise the value of; to increase the market price of; --
    opposed to {depreciate}. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
       Lest a sudden peace should appreciate the money.
                          --Ramsay.
    [1913 Webster]
 
   4. To be sensible of; to distinguish.
    [1913 Webster]
 
       To test the power of bees to appreciate color.
                          --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Appreciate}, {Estimate}, {Esteem}.
 
   Usage: Estimate is an act of judgment; esteem is an act of
      valuing or prizing, and when applied to individuals,
      denotes a sentiment of moral approbation. See
      {Estimate}. Appreciate lies between the two. As
      compared with estimate, it supposes a union of
      sensibility with judgment, producing a nice and
      delicate perception. As compared with esteem, it
      denotes a valuation of things according to their
      appropriate and distinctive excellence, and not simply
      their moral worth. Thus, with reference to the former
      of these (delicate perception), an able writer says.
      "Women have a truer appreciation of character than
      men;" and another remarks, "It is difficult to
      appreciate the true force and distinctive sense of
      terms which we are every day using." So, also, we
      speak of the difference between two things, as
      sometimes hardly appreciable. With reference to the
      latter of these (that of valuation as the result of a
      nice perception), we say, "It requires a peculiar cast
      of character to appreciate the poetry of Wordsworth;"
      "He who has no delicacy himself, can not appreciate it
      in others;" "The thought of death is salutary, because
      it leads us to appreciate worldly things aright."
      Appreciate is much used in cases where something is in
      danger of being overlooked or undervalued; as when we
      speak of appreciating the difficulties of a subject,
      or the risk of an undertaking. So Lord Plunket,
      referring to an "ominous silence" which prevailed
      among the Irish peasantry, says, "If you knew how to
      appreciate that silence, it is more formidable than
      the most clamorous opposition." In like manner, a
      person who asks some favor of another is apt to say,
      "I trust you will appreciate my motives in this
      request." Here we have the key to a very frequent use
      of the word. It is hardly necessary to say that
      appreciate looks on the favorable side of things. we
      never speak of appreciating a man's faults, but his
      merits. This idea of regarding things favorably
      appears more fully in the word appreciative; as when
      we speak of an appreciative audience, or an
      appreciative review, meaning one that manifests a
      quick perception and a ready valuation of excellence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appreciate \Ap*pre"ci*ate\, v. i.
   To rise in value. [See note under {Rise}, v. i.] --J. Morse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appreciate
   v 1: recognize with gratitude; be grateful for
   2: be fully aware of; realize fully; "Do you appreciate the full
     meaning of this letter?" [syn: {appreciate}, {take account}]
   3: hold dear; "I prize these old photographs" [syn: {prize},
     {value}, {treasure}, {appreciate}]
   4: gain in value; "The yen appreciated again!" [syn:
     {appreciate}, {apprize}, {apprise}, {revalue}] [ant:
     {depreciate}, {devaluate}, {devalue}, {undervalue}]
   5: increase the value of; "The Germans want to appreciate the
     Deutsche Mark" [syn: {appreciate}, {apprize}, {apprise}]
     [ant: {depreciate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top