ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fertilization

F ER2 T AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fertilization-, *fertilization*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fertilization[N] การผสมพันธุ์, See also: การทำให้เกิดผล, Syn. insemination, impregnation, implantation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation

English-Thai: Nontri Dictionary
fertilization(n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fertilizationการทำให้มีลูก, การผสมเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fertilization; fecundation; fertilisationการผสมเชื้อ, การปฏิสนธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fertilization; fertilisationการปฏิสนธิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fertilizationการทำให้มีลูก,การปฏิสนธิ,ระยะผสม,การผสมพันธุ์,การผสมเชื้อ [การแพทย์]
fertilizationการปฏิสนธิ, กระบวนการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียผสมกัน เกิดเป็นไซโกต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fertilization (Biology)ปฏิสนธิ (ชีววิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fertilization (Biology)การปฏิสนธิ [TU Subject Heading]
Fertilization in vitroการปฏิสนธิในหลอดแก้ว [TU Subject Heading]
Fertilization in Vitroการผสมเทียมในหลอดทดลอง,เด็กหลอดแก้ว,ขบวนการผสมเทียมในหลอดแก้ว,ทารกในหลอดแก้ว [การแพทย์]
Fertilization in vitro, Humanการปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์ [TU Subject Heading]
Fertilization in vitro, Human (Islamic law)การปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Fertilization of plants by insectsการผสมพันธุ์พืชโดยแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Implanting a woman with an embryo created by any means other than fertilization is illegal.ใส่ใจกับผู้หญิงที่ มีทารกในครรภ์ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการปฏิสนธิ มันผิดกฎหมาย Resurrection (2008)
Using in vitro fertilization and a surrogate uterus to gift humanity with our progeny.ใช้ตัวเร่งการเจริญพันธุ์ และมดลูกเทียมเพื่อช่วยทำกิฟท์เด็ก ให้เป็นทายาทของเราเอง The Robotic Manipulation (2010)
How many in vitro fertilizations did Miss Hansen have before she gave birth to Jonah?คุณแฮนเซ่นทำเด็กหลอดแก้วกี่ครั้ง กว่าจะต้องท้องโจนาห์ Tower Heist (2011)
Like in vitro fertilization.- อย่างเช่นการตั้งท้องนอกมดลูก Boy Parts (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FERTILIZATION    F ER2 T AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fertilization    (n) fˌɜːʳtəlaɪzˈɛɪʃən (f @@2 t @ l ai z ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポミクシス[, apomikushisu] (n) apomixis (seed development without fertilization) [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
交配[こうはい, kouhai] (n,vs) mating; crossbreeding; cross-fertilization; cross-fertilisation [Add to Longdo]
施肥[せひ, sehi] (n,vs) manuring; fertilization; fertilisation [Add to Longdo]
自家受精[じかじゅせい, jikajusei] (n) self-fertilization; self-fertilisation [Add to Longdo]
受精(P);授精[じゅせい, jusei] (n,vs) fertilization; fertilisation; impregnation; pollination; (P) [Add to Longdo]
受胎[じゅたい, jutai] (n,vs) conception; fertilization; fertilisation; (P) [Add to Longdo]
受粉[じゅふん, jufun] (n,vs) pollinization; pollinisation; fertilization; fertilisation [Add to Longdo]
人工受紛[じんこうじゅふん, jinkoujufun] (n) artificial fertilization (of plants); artificial fertilisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fertilization \Fer`ti*li*za"tion\, n.
   1. The act or process of rendering fertile.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) The act of fecundating or impregnating animal or
    vegetable germs; esp., the process by which in flowers the
    pollen renders the ovule fertile, or an analogous process
    in flowerless plants; fecundation; impregnation.
    [1913 Webster]
 
   {Close fertilization} (Bot.), the fertilization of pistils by
    pollen derived from the stamens of the same blossom.
 
   {Cross fertilization}, fertilization by pollen from some
    other blossom. See under {Cross}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fertilization
   n 1: creation by the physical union of male and female gametes;
      of sperm and ova in an animal or pollen and ovule in a
      plant [syn: {fertilization}, {fertilisation},
      {fecundation}, {impregnation}]
   2: making fertile as by applying fertilizer or manure [syn:
     {fertilization}, {fertilisation}, {fecundation}, {dressing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top