ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muster

M AH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muster-, *muster*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muster(vt) รวบรวม, Syn. accumulate
muster(n) การรวบรวม, Syn. accumulation
muster(vt) ชุมนุม, See also: รวมแถว, Syn. convoke, gather, assemble, conscript, Ant. disperse, scatter
muster(n) การชุมนุม, See also: การรวมพล, การรวมแถว, Syn. conscription
muster(n) กลุ่มผู้ชุมนุม, See also: กลุ่มคนที่มารวมพล, กลุ่มคนที่มารวมแถว, Syn. crowd
muster up(phrv) ชุมนุม, See also: รวมกลุ่มกัน
muster up courage(idm) ทำให้กล้า, Syn. pluck up, screw up
muster up support(idm) รวมคน, See also: รวบรวม, สนับสนุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muster(มัส'เทอะ) vt., vi., n. (การ) ชุมนุม, รวบรวม, รวมแถว., Syn. summon

English-Thai: Nontri Dictionary
muster(n) การรวมพล, การรวบรวม, การชุมนุม
muster(vt) รวบรวม, รวมพล, ชุมนุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Muster the gun crew!พลปืนใหญ่ รวมพล The Great Dictator (1940)
Apparently, this is all the park service could muster up.เทาที่ดู นี่คือที่รวมตัวของพวกจนท.พาร์คเซอร์วิส Wendigo (2005)
Bear a hand. Muster your courage, men.พิสูจน์ให้เห็นค่าของเขา ในการรบ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
exactly, and if you could muster that kind of moral courage, i think i could forgive you.ใช่เลย แต่ถ้าคุณรวบรวมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ ฉันว่าฉันให้อภัยคุณได้ Opening Doors (2008)
Stow your gear, use the head, and we'll muster in the Ready Room at 1500.เอาของไปเก็บ ตอนนี้ต้องใช้สมอง ไปพบกันที่ห้องสรุปภารกิจในเวลา 15.00 100 Million BC (2008)
To be ready for change, we steady our hearts, curb our fears, muster our forces, and look for signs in the stars.เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/Nเราทำจิตใจให้มั่นคง ขจัดความกลัว รวบรวมพลังกล้า และมองหาสัญญาณในหมู่ดาว Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
But if the Crown Prince stands here only waiting for them, who would ever muster the courage to turn their backs on Baegeuk?แต่ถ้าหากองค์รัชทายาท รอพวกเขาอยู่เพียงลำพัง ใครจะเป็นคนกล้าเข้าไปหาแพกิอุล The Kingdom of the Winds (2008)
So I hope you can muster up a little more enthusiasm for the "I dos."ฉันว่าคุณน่าจะทำเป็นตื่นเต้นกว่านี้สักนิด ตอนคุณกล่าว ตกลง รับฉันเป็นภรรยานะคะ If It's Only in Your Head (2009)
Yeah? That pass muster with you?อย่างงั้นเข้ามาตรฐานนายมั้ย? Peleliu Hills (2010)
Do I need to muster up some courage?ฉัน... ต้องรวบรวมความกล้าใช่มั๊ย Personal Taste (2010)
Hey, if you can't muster up the appropriate respect, เฮ่ย ถ้าเธอไม่สุมหัวชมกันด้วยความเคารพ First Blood (2010)
Muster your courage! Drive 'em to shore!รวบรวมความกล้าไว้ ต้อนพวกมันไปที่ชายฝั่ง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
musterHe mustered up his courage to talk to a foreigner.
musterShe finally mustered up the courage to ask him for more money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดมกำลัง(v) mobilize (one's) forces, See also: muster (one's) strength, Syn. รวมกำลัง, Example: มีการโทรขู่ลอบวางระเบิดสถานีรถไฟ ใน 5 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังค้นทุกจุดแต่ไม่พบ, Thai Definition: รวมกำลังพร้อมๆ กันอย่างเร่งด่วน
ระดมกำลัง(v) mobilize (one's) forces, See also: muster (one's) strength, Syn. รวมกำลัง, Example: มีการโทรขู่ลอบวางระเบิดสถานีรถไฟ ใน 5 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังค้นทุกจุดแต่ไม่พบ, Thai Definition: รวมกำลังพร้อมๆ กันอย่างเร่งด่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุม[chum] (v) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster
ชุมนุม[chumnum] (v) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate  FR: rassembler ; rallier
ระดม[radom] (v) EN: mobilize = mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; come in force  FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
รวมตัว[rūamtūa] (v) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together  FR: rassembler
รวบ[rūap] (v) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate  FR: rassembler ; réunir ; ramasser
ยกพวก[yok phūak] (v, exp) EN: gather ; assemble ; congregate ; muster  FR: assembler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MUSTER M AH1 S T ER0
MUSTERS M AH1 S T ER0 Z
MUSTERED M AH1 S T ER0 D
MUSTERING M AH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muster (v) mˈʌstər (m uh1 s t @ r)
musters (v) mˈʌstəz (m uh1 s t @ z)
mustered (v) mˈʌstəd (m uh1 s t @ d)
mustering (v) mˈʌstərɪŋ (m uh1 s t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mustervertrag { m }model contract [Add to Longdo]
Muster { n } | als Muster dienen fürsample | to sample [Add to Longdo]
Muster { n }; Vorbild { n } | Muster { pl }pattern | patterns [Add to Longdo]
Muster { n }; Vorbild { n } | Muster { pl }; Vorbilder { pl }paragon | paragons [Add to Longdo]
Muster { n }; Modell { n }model [Add to Longdo]
Muster { n }; Prototyp { m }prototype [Add to Longdo]
Musterabschnitt { m }; Stoffprobe { f }swatch [Add to Longdo]
Musterbeispiel { n }perfect example [Add to Longdo]
Musterbeispiel { n }; Beispiel { n }paradigm [Add to Longdo]
Musterbetrieb { m }model plant [Add to Longdo]
Musterbuch { n }pattern book; sample book [Add to Longdo]
Musterehe { f }perfect marriage; ideal marriage [Add to Longdo]
Mustererkennung { f }recognition of pattern [Add to Longdo]
Mustererkennung { f }; Zeichenerkennung { f }pattern recognition [Add to Longdo]
Musterexemplar { n }perfect specimen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糾合(P);鳩合[きゅうごう, kyuugou] (n, vs) rally; muster; (P) [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n, adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
駆り集める;駆集める;狩り集める;狩集める[かりあつめる, kariatsumeru] (v1, vt) to round up; to gather; to muster; to mobilize; to mobilise [Add to Longdo]
軍籍[ぐんせき, gunseki] (n) military or naval register; muster roll [Add to Longdo]
召集令[しょうしゅうれい, shoushuurei] (n) mustering-out order; callup [Add to Longdo]
振り絞る[ふりしぼる, furishiboru] (v5r, vt) (1) to muster (one's strength); (2) to strain (e.g. one's voice) [Add to Longdo]
勢揃い;勢ぞろい;勢揃(io)[せいぞろい, seizoroi] (n, vs) array; muster; line-up; full force [Add to Longdo]
点呼[てんこ, tenko] (n, vs) roll-call; muster; (P) [Add to Longdo]
度胸を据える[どきょうをすえる, dokyouwosueru] (exp, v1) (obsc) (See 覚悟を決める) to muster one's courage; to resolve oneself; to ready oneself for what is to come [Add to Longdo]
奮い起こす;奮い起す(io)[ふるいおこす, furuiokosu] (v5s, vt) to muster (e.g. courage); to gather; to collect; to pluck up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
意匠[いしょう, ishou] Muster, Design, Entwurf, Idee [Add to Longdo]
手本[てほん, tehon] Muster, Vorlage [Add to Longdo]
[がら, gara] Muster, Design, Typus, Charakter [Add to Longdo]
模様[もよう, moyou] Muster, Musterung, Aussehen, -Lage [Add to Longdo]
範例[はんれい, hanrei] Musterbeispiel [Add to Longdo]
篤農家[とくのうか, tokunouka] mustergueltiger_Landwirt [Add to Longdo]
見本[みほん, mihon] Muster, Probe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muster \Mus"ter\, n. [OE. moustre, OF. mostre, moustre, F.
   montre, LL. monstra. See {Muster}, v. t.]
   1. Something shown for imitation; a pattern. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A show; a display. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   3. An assembling or review of troops, as for parade,
    verification of numbers, inspection, exercise, or
    introduction into service.
    [1913 Webster]
 
       The hurried muster of the soldiers of liberty.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       See how in warlike muster they appear,
       In rhombs, and wedges, and half-moons, and wings.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The sum total of an army when assembled for review and
    inspection; the whole number of effective men in an army.
    [1913 Webster]
 
       And the muster was thirty thousands of men.
                          --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       Ye publish the musters of your own bands, and
       proclaim them to amount of thousands. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. Any assemblage or display; a gathering.
    [1913 Webster]
 
       Of the temporal grandees of the realm, mentof their
       wives and daughters, the muster was great and
       splendid.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Muster book}, a book in which military forces are
    registered.
 
   {Muster file}, a muster roll.
 
   {Muster master} (Mil.), one who takes an account of troops,
    and of their equipment; a mustering officer; an inspector.
    [Eng.]
 
   {Muster roll} (Mil.), a list or register of all the men in a
    company, troop, or regiment, present or accounted for on
    the day of muster.
 
   {To pass muster}, to pass through a muster or inspection
    without censure.
    [1913 Webster]
 
       Such excuses will not pass muster with God. --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muster \Mus"ter\, v. i.
   To be gathered together for parade, inspection, exercise, or
   the like; to come together as parts of a force or body; as,
   his supporters mustered in force. "The mustering squadron."
   --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muster \Mus"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Mustered}; p. pr. & vb.
   n. {Mustering}.] [OE. mustren, prop., to show, OF. mostrer,
   mustrer, moustrer, monstrer, F. montrer, fr. L. monstrare to
   show. See {Monster}.]
   1. To collect and display; to assemble, as troops for parade,
    inspection, exercise, or the like. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To summon together; to enroll in service; to get
    together. "Mustering all its force." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       All the gay feathers he could muster. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {To muster troops into service} (Mil.), to inspect and enter
    troops on the muster roll of the army.
 
   {To muster troops out of service} (Mil.), to register them
    for final payment and discharge.
 
   {To muster up}, to gather up; to succeed in obtaining; to
    obtain with some effort or difficulty.
    [1913 Webster]
 
       One of those who can muster up sufficient
       sprightliness to engage in a game of forfeits.
                          --Hazlitt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muster
   n 1: a gathering of military personnel for duty; "he was thrown
      in the brig for missing muster"
   2: compulsory military service [syn: {conscription}, {muster},
     {draft}, {selective service}]
   v 1: gather or bring together; "muster the courage to do
      something"; "she rallied her intellect"; "Summon all your
      courage" [syn: {muster}, {rally}, {summon}, {come up},
      {muster up}]
   2: call to duty, military service, jury duty, etc.

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Muster /mustr/ 
  model; pattern; patterns; prototype; sample

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top