ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clean

K L IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clean-, *clean*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clean(vt) เตรียม (ปลา) สำหรับทำอาหาร
clean(vt) ทำความสะอาด, Syn. cleanse, clean up, wash
clean(vt) ทำให้ว่างเปล่า
clean(adj) ที่ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพย์ติด
clean(adj) ที่ไม่มีอาวุธ
clean(adj) บริสุทธิ์, See also: ที่ไม่มีบาป, Syn. pure, sinless
clean(adj) ยุติธรรม, Syn. fair
clean(vi) สะอาด
clean(adj) สะอาด, Syn. dirtless, Ant. dirty
clean(adv) อย่างสมบูรณ์, See also: อย่างทั้งหมด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clean(คลีน) adj. สะอาด, เกลี้ยง, หมดจด, ไม่มีมลทิน, บริสุทธิ์, สุจริต, ไม่หยาบคาย, ไม่มีกัมมันตภาพรังสี, ไม่มีรอยแก้, ไม่มีอุปสรรค์, เป็นระเบียบเรียบร้อย, ไม่มีทั้งสิ้น, ไร้เดียงสา, ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด, รักสะอาด, สมบูรณ์, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น. vt. ลบออก, ขจัดออก. v
clean-bredadj. เป็นพันธุ์บริสุทธิ์
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด, โกนเคราเสียเกลี้ยง
cleaner(คลีน'เนอะ) n. คนทำความสะอาด, สิ่งที่ทำความสะอาด
cleanhandsn. ความซื่อตรง, ความบริสุทธิ์
cleanly(คลีน'ลี) adj., adv. สะอาด, รักสะอาด, อย่างสะอาด, อย่างเรียบร้อย., See also: cleanliness n.
cleanse(คลีนซ) { cleansed, cleansing, cleanses } vt. ทำให้สะอาด vi. กลายเป็นสะอาด, See also: cleansable adj.
cleanser(เคลน'เซอะ) n. ของเหลวที่ใช้ทำความสะอาด, คนทำความสะอาด, สิ่งหรือเครื่องมือทำความสะอาด
cleanupn. การชำระล้าง, กระบวนการชำระล้าง
dry-clean(ไดร'คลีน) vt. ซักแห้ง., See also: dry cleaner n. ดูdry-clean

English-Thai: Nontri Dictionary
clean(adj) สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, ไร้มลทิน, เกลี้ยง
clean(vt) ทำให้สะอาด, ทำให้บริสุทธิ์, ขจัดออก, ลบออก, ชำระล้าง, กวาด
CLEAN-clean-cut(adj) สะอาด, หมดจด, เฉียบขาด, มั่นคง
cleaner(n) คนทำความสะอาด
cleanliness(n) การรักษาความสะอาด, การทำความสะอาด
cleanly(adv) อย่างสะอาด, อย่างหมดจด, อย่างเรียบร้อย
cleanness(n) ความสะอาด, ความหมดจด, ความเกลี้ยงเกลา, ความบริสุทธิ์
cleanse(vt) ทำให้สะอาด, ทำให้บริสุทธิ์, ชำระล้าง
cleanser(n) น้ำยาทำความสะอาด, คนทำความสะอาด
unclean(adj) สกปรก, โสมม, ชั่วร้าย, มีมลทิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clean cut basisหลักการตัดภาระผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clean handกระทำโดยสุจริต, มือสะอาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clean sweep๑. แบบขาดลอย (การชนะเลือกตั้ง)๒. การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทั้งชุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clean-up fundทุนสำรองสุดท้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleaning of data fileการตรวจชำระแฟ้มข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleanser, interdentalเครื่องทำความสะอาดระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clean bombคลีนบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย (ดู dirty bomb ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Clean Development Mechanismกลไกการพัฒนาที่สะอาด [การทูต]
Clean Development Mechanismกลไกการพัฒนาที่สะอาด [เศรษฐศาสตร์]
Clean Productionการผลิตไร้มลพิษ, การผลิตสะอาด, Example: การผลิตในอุสาหกรรม ซึ่งมีการปรับปรุงให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการบริหารอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต การกำจัดกากและความปลอดภัย [สิ่งแวดล้อม]
Clean riverแม่น้ำสะอาด, แม่น้ำชั้นดี, Example: แม่น้ำซึ่งไม่ปรากฎว่ามีภาวะมลพิษ และสามารถให้น้ำสะอาดดื่มได้โดยผ่านกระบวนการทำน้ำประปาแบบธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
Clean Riverแม่น้ำสะอาด, แม่น้ำชั้นดี, Example: แม่น้ำซึ่งไม่ปรากฎว่ามีภาวะมลพิษ และสามารถให้น้ำสะอาดดื่มได้ โดยผ่านกระบวนการทำน้ำประปาแบบธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
Clean roomsห้องสะอาด [TU Subject Heading]
Clean technologyเทคโนโลยีสะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clean technologyเทคโนโลยีสะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clean Technologyเทคโนโลยีสะอาด, เทคโนโลยีไร้มลพิษ, Example: กรรมวิธีการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
clean(n, adj) สะอาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You clean the fireplace.คุณทำความสะอาดเตาผิง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He even wiped the knife clean of fingerprints.เขายังเช็ดทำความสะอาดมีดของลายนิ้วมือ 12 Angry Men (1957)
It was on the shelf in the corner, under his clean shirt.มันเป็นบนหิ้งในมุมที่ ภายใต้เสื้อของเขาสะอาด The Old Man and the Sea (1958)
You see, the thing about fighting a desert war is that it is a clean war.คุณจะเห็นสิ่งที่เกี่ยวกับการต่อสู้ สงครามทะเลทรายก็คือว่ามัน เป็นสงครามที่สะอาด How I Won the War (1967)
- Now, then, you're all clean for gangrene. Don't loose me down.ไม่หลวมฉันลง How I Won the War (1967)
-They're clean and exterminated.- พวกเขากำลังทำความสะอาดและกำจัด The Godfather (1972)
Clean it up!Clean it up! The Godfather (1972)
Clean it up!Clean it up! The Godfather (1972)
Clean it up!Clean it up! The Godfather (1972)
I said, clean it up!I said, clean it up! The Godfather (1972)
Clean it up!Clean it up! The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cleanA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
cleanA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
cleanAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
cleanAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
cleanAfter I cleaned the window, I could see through it clearly.
cleanAll of us were busy cleaning the room.
cleanAll you have to do is to clean your room.
cleanA new broom sweeps clean. [ Proverb ]
cleanAnn always keep her room clean.
cleanA pistol bullet went clean through his leg.
cleanAre your hands clean?
cleanAs we need fresh air, so fish need clean water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำสะอาด(n) clean water, Ant. น้ำสกปรก, Example: เมื่อกรดด่างหรือสารเคมีเข้าตาควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดที่พอจะหาได้ทันที
ร้านซักแห้ง(n) dry-cleaner's, See also: cleaner's, Example: วันศุกร์นี้ เขาได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดร้านซักแห้งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด, Count Unit: ร้าน
ล้างน้ำ(v) wash, See also: clean, rinse, cleanse, Example: ขณะแกะสลักเผือกไม่ควรล้างน้ำเพราะจะทำให้มีเมือกและคัน, Thai Definition: ทำให้สะอาดโดยใช้น้ำ
หมดจด(adv) cleanly, See also: purely, clearly, Syn. สะอาด, บริสุทธิ์, ใสสะอาด, Ant. สกปรก, เปรอะเปื้อน, Example: ถ้าจะดูว่าบ้านใดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดหมดจดแล้ว ให้ดูครัวเป็นสำคัญ, Thai Definition: สะอาด, ไม่มีตำหนิ
ขจัดคราบ(v) wipe, See also: clean, brush, rub, Syn. กำจัดคราบ, Example: ผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ขจัดคราบบนผ้าได้สะอาดหมดจด
เกลี้ยง(adv) completely, See also: cleanly, entirely, wholly, totally, Syn. หมดเกลี้ยง, หมด, เรียบ, Example: บัตรภาพยนต์ขายเกลี้ยงชั่วระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง, Thai Definition: หมดไม่มีเหลือ, ไม่มีอะไรติดอยู่
ปัดกวาด(v) dust, See also: clean, sweep, tidy up, clear away, Example: ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ชาวบ้านเก็บปัดกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจดสำหรับต้อนรับปีใหม่, Thai Definition: ปัดและกวาดให้สะอาด
ปัดถู(v) clean, See also: dust, sweep, tidy up, clear away, Example: จอโทรทัศน์ของคุณจะมีฝุ่นมากกว่าบริเวณอื่นถ้าไม่ได้ปัดถูทำความสะอาด, Thai Definition: ปัดและถูให้สะอาด
แผ้ว(v) clear, See also: clean, get rid of, Syn. แผ้วถาง, Example: ชาวเขาพากันแผ้วป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน, Thai Definition: ทําให้เตียน สะอาด หรือหมดสิ้นไป
แผ้ว(v) clear, See also: clean, sweep, reclaim, open up, Syn. แผ้วถาง, ถาง, Example: พวกชาวเขาช่วยกันแผ้วป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน, Thai Definition: ทําให้เตียน สะอาด หรือหมดสิ้นไป, มักใช้ประกอบกับคําอื่น เช่น แผ้วถาง แผ้วกวาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสุจิ[asuji] (adj) EN: unclean ; impur  FR: impur
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere  FR: innocent ; non coupable
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: pure ; clean ; immaculate  FR: pur ; sain ; immaculé
ชำระ[chamra] (v) EN: wash ; clean ; have an ablution  FR: nettoyer ; laver ; épurer
ชำระใจ[chamrajai] (v) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent  FR: se confesser
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: clean ; wash ; cleanse ; rinse
เช็ด[chet] (v) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub  FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดถู[chetthū] (v) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean
ฟอก[føk] (v) EN: purify ; clean ; cleanse  FR: purifier ; raffiner
เอี่ยมอ่อง[īem-ǿng] (adv) EN: cleanly ; spotlessly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLEAN K L IY1 N
CLEANS K L IY1 N Z
CLEANUP K L IY1 N AH2 P
CLEANLY K L IY1 N L IY0
CLEANSE K L EH1 N Z
CLEANER K L IY1 N ER0
CLEANED K L IY1 N D
CLEANEST K L IY1 N AH0 S T
CLEANUPS K L IY1 N AH2 P S
CLEANERS K L IY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clean (v) klˈiːn (k l ii1 n)
cleans (v) klˈiːnz (k l ii1 n z)
cleanup (n) klˈiːnˈʌp (k l ii1 n uh1 p)
cleaned (v) klˈiːnd (k l ii1 n d)
cleaner (n) klˈiːnər (k l ii1 n @ r)
cleanly (j) klˈɛnliː (k l e1 n l ii)
cleanly (a) klˈiːnliː (k l ii1 n l ii)
cleanse (v) klˈɛnz (k l e1 n z)
clean-up (n) klˈiːn-ʌp (k l ii1 n - uh p)
cleaners (n) klˈiːnəz (k l ii1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; completely; only #1,801 [Add to Longdo]
干净[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] clean; neat #3,551 [Add to Longdo]
清洁[qīng jié, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] clean; purity #4,544 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] clean #6,576 [Add to Longdo]
洁净[jié jìng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] clean; to cleanse #14,203 [Add to Longdo]
擦拭[cā shì, ㄘㄚ ㄕˋ,  ] clean; cleanse #17,446 [Add to Longdo]
抹布[mǒ bù, ㄇㄛˇ ㄅㄨˋ,  ] cleaning rag #28,277 [Add to Longdo]
清剿[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ,  ] clean-up operation; suppress (bandits) #33,533 [Add to Longdo]
洗涤剂[xǐ dí jì, ㄒㄧˇ ㄉㄧˊ ㄐㄧˋ,    /   ] cleaning agent; detergent #37,412 [Add to Longdo]
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ,     /    ] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean #53,456 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Purosicherheitsbank { f }clean safety bench [Add to Longdo]
Reingas { n }clean gas [Add to Longdo]
Reingaswert { m }clean gas value [Add to Longdo]
Reinraum { m } | modularer Reinraum | Reinraum { m } für die Herstellung pharmazeutischer und ähnlicher Produkteclean room; cleanroom | modular cleanroom | health care cleanroom [Add to Longdo]
Reinraumausführungsprotokoll { n }clean construction protocol [Add to Longdo]
Reinraumkabine { f }clean booth [Add to Longdo]
sauber; rein { adj } | sauberer; reiner | am saubersten; am reinstenclean | cleaner | cleanest [Add to Longdo]
Bring Ordnung in dein Leben!Clean up your act! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely #1,177 [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
透明[とうめい, toumei] (adj-na, adj-no, n) transparency; cleanness; (P) #7,064 [Add to Longdo]
公明党[こうめいとう, koumeitou] (n) New Komeito (Japanese political party); New Clean Government Party; Justice Party; (P) #7,641 [Add to Longdo]
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P) #7,947 [Add to Longdo]
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n, vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P) #9,734 [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]
掃除[そうじ, souji] (n, vs) cleaning; sweeping; (P) #10,810 [Add to Longdo]
清掃[せいそう, seisou] (n, vs) cleaning; (P) #11,072 [Add to Longdo]
始末(P);仕末(iK)[しまつ, shimatsu] (n, vs) (1) management; dealing; settlement; (2) cleaning up; getting rid of; (n) (3) end result (usu. bad); (P) #11,793 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルクリーンアップ[ふぁいるくりーん'あっぷ, fairukuri-n ' appu] file clean-up [Add to Longdo]
ファイル掃除[ファイルそうじ, fairu souji] file clean-up [Add to Longdo]
ヘッドクリーニングキット[へっどくりーにんぐきっと, heddokuri-ningukitto] head cleaning kit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clean \Clean\ (kl[=e]n), a. [Compar. {Cleaner} (kl[=e]n"[~e]r);
   superl. {Cleanest}.] [OE. clene, AS. cl[=ae]ne; akin to OHG.
   chleini pure, neat, graceful, small, G. klein small, and
   perh. to W. glan clean, pure, bright; all perh. from a
   primitive, meaning bright, shining. Cf. {Glair}.]
   1. Free from dirt or filth; as, clean clothes.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from that which is useless or injurious; without
    defects; as, clean land; clean timber.
    [1913 Webster]
 
   3. Free from awkwardness; not bungling; adroit; dexterous;
    as, a clean trick; a clean leap over a fence.
    [1913 Webster]
 
   4. Free from errors and vulgarisms; as, a clean style.
    [1913 Webster]
 
   5. Free from restraint or neglect; complete; entire.
    [1913 Webster]
 
       When ye reap the harvest of your land, thou shalt
       not make clean riddance of corners of thy field.
                          --Lev. xxiii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   6. Free from moral defilement; sinless; pure.
    [1913 Webster]
 
       Create in me a clean heart, O God.  --Ps. li. 10
    [1913 Webster]
 
       That I am whole, and clean, and meet for Heaven
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   7. (Script.) Free from ceremonial defilement.
    [1913 Webster]
 
   8. Free from that which is corrupting to the morals; pure in
    tone; healthy. "Lothair is clean." --F. Harrison.
    [1913 Webster]
 
   9. Well-proportioned; shapely; as, clean limbs.
    [1913 Webster]
 
   {A clean bill of health}, a certificate from the proper
    authority that a ship is free from infection.
 
   {Clean breach}. See under {Breach}, n., 4.
 
   {To make a clean breast}. See under {Breast}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clean \Clean\, adv.
   1. Without limitation or remainder; quite; perfectly; wholly;
    entirely. "Domestic broils clean overblown." --Shak.
    "Clean contrary." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the people were passed clean over Jordan.
                          --Josh. iii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   2. Without miscarriage; not bunglingly; dexterously. [Obs.]
    "Pope came off clean with Homer." --Henley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clean \Clean\ (kl[=e]n), v. t. [imp. & p. p. {Cleaned}
   (kl[=e]nd); p. pr. & vb. n. {Cleaning}.] [See {Clean}, a.,
   and cf. {Cleanse}.]
   To render clean; to free from whatever is foul, offensive, or
   extraneous; to purify; to cleanse.
   [1913 Webster]
 
   {To clean out}, to exhaust; to empty; to get away from (one)
    all his money. [Colloq.] --De Quincey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clean
   adv 1: completely; used as intensifiers; "clean forgot the
       appointment"; "I'm plumb (or plum) tuckered out" [syn:
       {clean}, {plumb}, {plum}]
   2: in conformity with the rules or laws and without fraud or
     cheating; "they played fairly" [syn: {fairly}, {fair},
     {clean}] [ant: {below the belt}, {unfairly}]
   adj 1: free from dirt or impurities; or having clean habits;
       "children with clean shining faces"; "clean white
       shirts"; "clean dishes"; "a spotlessly clean house";
       "cats are clean animals" [ant: {dirty}, {soiled},
       {unclean}]
   2: free of restrictions or qualifications; "a clean bill of
     health"; "a clear winner" [syn: {clean}, {clear}]
   3: (of sound or color) free from anything that dulls or dims;
     "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings";
     "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a
     light lilting voice like a silver bell" [syn: {clean},
     {clear}, {light}, {unclouded}]
   4: free from impurities; "clean water"; "fresh air" [syn:
     {clean}, {fresh}]
   5: (of a record) having no marks of discredit or offense; "a
     clean voting record"; "a clean driver's license"
   6: ritually clean or pure [ant: {impure}, {unclean}]
   7: not spreading pollution or contamination; especially
     radioactive contamination; "a clean fuel"; "cleaner and more
     efficient engines"; "the tactical bomb is reasonably clean"
     [syn: {clean}, {uncontaminating}] [ant: {contaminating},
     {dirty}]
   8: (of behavior or especially language) free from objectionable
     elements; fit for all observers; "good clean fun"; "a clean
     joke" [syn: {clean}, {unobjectionable}] [ant: {dirty}]
   9: free from sepsis or infection; "a clean (or uninfected)
     wound" [syn: {uninfected}, {clean}]
   10: morally pure; "led a clean life" [syn: {clean}, {clean-
     living}]
   11: (of a manuscript) having few alterations or corrections;
     "fair copy"; "a clean manuscript" [syn: {clean}, {fair}]
   12: (of a surface) not written or printed on; "blank pages";
     "fill in the blank spaces"; "a clean page"; "wide white
     margins" [syn: {blank}, {clean}, {white}]
   13: exhibiting or calling for sportsmanship or fair play; "a
     clean fight"; "a sporting solution of the disagreement";
     "sportsmanlike conduct" [syn: {clean}, {sporting}, {sporty},
     {sportsmanlike}]
   14: without difficulties or problems; "a clean test flight"
   15: thorough and without qualification; "a clean getaway"; "a
     clean sweep"; "a clean break"
   16: not carrying concealed weapons
   17: free from clumsiness; precisely or deftly executed; "he
     landed a clean left on his opponent's cheek"; "a clean
     throw"; "the neat exactness of the surgeon's knife" [syn:
     {clean}, {neat}]
   18: free of drugs; "after a long dependency on heroin she has
     been clean for 4 years"
   n 1: a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder
      height and then jerked overhead [syn: {clean and jerk},
      {clean}]
   v 1: make clean by removing dirt, filth, or unwanted substances
      from; "Clean the stove!"; "The dentist cleaned my teeth"
      [syn: {clean}, {make clean}] [ant: {begrime}, {bemire},
      {colly}, {dirty}, {grime}, {soil}]
   2: remove unwanted substances from, such as feathers or pits;
     "Clean the turkey" [syn: {clean}, {pick}]
   3: clean and tidy up the house; "She housecleans every week"
     [syn: {houseclean}, {clean house}, {clean}]
   4: clean one's body or parts thereof, as by washing; "clean up
     before you see your grandparents"; "clean your fingernails
     before dinner" [syn: {cleanse}, {clean}]
   5: be cleanable; "This stove cleans easily"
   6: deprive wholly of money in a gambling game, robbery, etc.;
     "The other players cleaned him completely"
   7: remove all contents or possession from, or empty completely;
     "The boys cleaned the sandwich platters"; "The trees were
     cleaned of apples by the storm" [syn: {clean}, {strip}]
   8: remove while making clean; "Clean the spots off the rug"
   9: remove unwanted substances from [syn: {scavenge}, {clean}]
   10: remove shells or husks from; "clean grain before milling it"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 clean
 
 
   1. adj. Used of hardware or software designs, implies ?elegance in the
   small?, that is, a design or implementation that may not hold any surprises
   but does things in a way that is reasonably intuitive and relatively easy
   to comprehend from the outside. The antonym is ?grungy? or {crufty}.
 
   2. v. To remove unneeded or undesired files in a effort to reduce clutter:
   ?I'm cleaning up my account.? ?I cleaned up the garbage and now have 100
   Meg free on that partition.?
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top