ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

savage

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savage-, *savage*
Possible hiragana form: さう゛ぁげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savage(adj) โหดร้าย, See also: ดุร้าย, รุนแรง, โกรธจัด, Syn. uncivilized, barbaric, crude
savagely(adv) อย่างป่าเถื่อน, See also: อย่างหยาบคาย, อย่างโหดร้าย, Syn. cruelly, viciously, indecently
savagery(n) ความดุร้าย, See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ, Syn. cruelty, ferocity, inhumanity, violence
savageness(n) ความป่าเถื่อน, See also: ความโหดร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savage(แซฟ'วิจฺ) adj. ดุร้าย, ป่าเถื่อน, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, เหมือนคนบ้า, โกรธจัด, หยาบคาย, รุนแรง, See also: savagely adv. savageness n., Syn. barbarous, wild, inhuman
savagery(แซฟ'วิจเจอรี) n. ความดุร้าย, ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ, Syn. cruelty, ferocity, barbarity

English-Thai: Nontri Dictionary
savage(adj) ป่าเถื่อน, ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ, หยาบคาย
savage(n) คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนโหดเหี้ยม, คนอำมหิต
savageness(n) ความป่าเถื่อน, ความอำมหิต, ความดุร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ
savagery(n) ความป่าเถื่อน, ความอำมหิต, ความดุร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Wachootoo are savages. If they catch you, they'll be merciless.พวกวาชูตูน่ะป่าเถื่อน ถ้าโดนจับได้คุณถูกบูชายันแน่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Savage, you are not in the position to ask for anything.คนป่าเถื่อน, แกไม่สามารถต่อรองกับเรา หรือว่า ขออะไร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Got to keep a sense of decorum. Otherwise we'll all end up like savages.เตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้สึกของ มารยาท มิฉะนั้นเราทุกคนจะจบลงเช่นป่า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Like a civilized gentleman, not some savage.ก็พูดแบบคนมีอารยธรรมเขาพูดกัน ไม่ใช่แบบคนป่าเยี่ยงนี้ Snow White: A Tale of Terror (1997)
Savage. Extreme, rude cruel, not to trust!ชาติชั่ว ใจทราม The Red Violin (1998)
- You made us look like savages.- คุณทำให้เรามีลักษณะเหมือนคนป่า Showtime (2002)
Back! Back, you savages! Back!กลับไป กลับไป พวกบ้า กลับไป Toy Story (1995)
He tells that beige savage what to do.เขาบอกว่าโหดสีเบจว่าจะทำอย่างไร The Birdcage (1996)
They are aliens. Savage aliens from the savage future.พวกมนุษย์ต่างดาวแน่ ๆ มนุษย์ต่างดาวชั่วร้าย จากอนาคต Madagascar (2005)
They are savages! Tonight we die.พวกเค้าป่าเถื่อน คืนนี้เราต้องตายกันหมด Madagascar (2005)
To see whether these are savage killers.จะได้รู้ว่าพวกนั้นเป็นนักฆ่าป่าเถื่อนรึเปล่า Madagascar (2005)
- He's going savage.เขาบ้าไปแล้ว! Madagascar (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
savageA savage tribe lived there in those days.
savageHe demanded that the savage dog be kept tied up.
savageHe is quite a savage.
savageHis head had been shattered by a savage blow from some heavy weapon.
savageIn culture, they are on the same plane as savages.
savageMusic has charms to soothe a savage breast.
savageThe primitive man was frightened at the sight of a savage beast.
savageThere are still some savage tribes on that island.
savageThe savage in man is never quite eradicated.
savageThe savage robbed me of my precious jewels and ran away.
savageThe young man who has not wept is a savage, and the old man who will not laugh is a fool.
savageYears of resistance to misfortune ended when the settlers' village was overcome by the savages and their hopes and lives came to the bitter end.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเถื่อน(n) barbarian, See also: savage, Syn. คนป่า, คนดง, คนดอย, Example: ความกลัวของคนเถื่อนที่ถึงกับนั่งไหว้รูปปั้นนั้น ไม่ใช่ความโง่เขลาแต่อย่างใด, Thai Definition: คนที่อยู่ในป่าในดงซึ่งห่างไกลความเจริญ
คนป่าเถื่อน(n) barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, Example: จิตใจของเขายังเป็นพวกคนป่าเถื่อนอยู่จึงโหดเหี้ยมขนาดนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ยังไม่เจริญ, คนไร้อารยธรรม
อนารยชน(n) barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, คนดิบ, คนป่าเถื่อน, Example: คนกลุ่มนี้ชอบทำตัวเป็นอนารยชนที่ไม่มีการพัฒนาเลย, Thai Definition: คนที่ยังไม่เจริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนป่าเถื่อน[khon pā theūoen] (n) EN: savage  FR: sauvage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
savage
savage
savaged
savages
savages
savagely
savagery

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savage
savaged
savages
savagely
savagery
savageness

WordNet (3.0)
savage(n) a member of an uncivilized people, Syn. barbarian
savage(v) attack brutally and fiercely
savage(v) criticize harshly or violently, Syn. pillory, crucify, blast
savagely(adv) wildly; like an animal
savageness(n) the property of being untamed and ferocious, Syn. savagery
barbarian(adj) without civilizing influences; ; ; ; -Margaret Meade, Syn. savage, wild, barbaric, uncivilised, uncivilized
barbarous(adj) (of persons or their actions) able or disposed to inflict pain or suffering, Syn. roughshod, brutal, vicious, savage, fell, cruel
beast(n) a cruelly rapacious person, Syn. savage, wildcat, wolf, brute
feral(adj) wild and menacing, Syn. savage, ferine
ferocious(adj) marked by extreme and violent energy, Syn. savage, furious, fierce

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Savage

a. [ F. sauvage, OF. salvage, fr. L. silvaticus belonging to a wood, wild, fr. silva a wood. See Silvan, and cf. Sylvatic. ] 1. Of or pertaining to the forest; remote from human abodes and cultivation; in a state of nature; wild; as, a savage wilderness. [ 1913 Webster ]

2. Wild; untamed; uncultivated; as, savage beasts. [ 1913 Webster ]

Cornels, and savage berries of the wood. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. Uncivilized; untaught; unpolished; rude; as, savage life; savage manners. [ 1913 Webster ]

What nation, since the commencement of the Christian era, ever rose from savage to civilized without Christianity? E. D. Griffin. [ 1913 Webster ]

4. Characterized by cruelty; barbarous; fierce; ferocious; inhuman; brutal; as, a savage spirit. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Ferocious; wild; uncultivated; untamed; untaught; uncivilized; unpolished; rude; brutish; brutal; heathenish; barbarous; cruel; inhuman; fierce; pitiless; merciless; unmerciful; atrocious. See Ferocious. [ 1913 Webster ]

Savage

n. 1. A human being in his native state of rudeness; one who is untaught, uncivilized, or without cultivation of mind or manners. [ 1913 Webster ]

2. A man of extreme, unfeeling, brutal cruelty; a barbarian. [ 1913 Webster ]

Savage

v. t. To make savage. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Its bloodhounds, savaged by a cross of wolf. Southey. [ 1913 Webster ]

Savagely

adv. In a savage manner. [ 1913 Webster ]

Savageness

n. The state or quality of being savage. [ 1913 Webster ]

Wolves and bears, they say,
Casting their savageness aside have done
Like offices of pity. Shak. [ 1913 Webster ]

Savagery

n. [ F. sauvagerie. ] 1. The state of being savage; savageness; savagism. [ 1913 Webster ]

A like work of primeval savagery. C. Kingsley. [ 1913 Webster ]

2. An act of cruelty; barbarity. [ 1913 Webster ]

The wildest savagery, the vilest stroke,
That ever wall-eyed wrath or staring rage
Presented to the tears of soft remorse. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Wild growth, as of plants. Shak. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ,   /  ] savage; cruel; fierce #13,770 [Add to Longdo]
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ,   /  ] savage #13,770 [Add to Longdo]
猖狂[chāng kuáng, ㄔㄤ ㄎㄨㄤˊ,  ] savage; furious #19,284 [Add to Longdo]
暴行[bào xíng, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄥˊ,  ] savage act; outrage; atrocity #19,473 [Add to Longdo]
野人[yě rén, ㄧㄝˇ ㄖㄣˊ,  ] savage people #28,706 [Add to Longdo]
蛮荒[mán huāng, ㄇㄢˊ ㄏㄨㄤ,   /  ] savage; wild; uncivilized territory #48,813 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒ぶる[あらぶる, araburu] (v5r, vi) (arch) (See 荒ぶる神) to be savage; to be wild; to be unruly [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na, n) bloodthirsty; brutal; savage [Add to Longdo]
蕃夷[ばんい, ban'i] (n) savages; barbarians [Add to Longdo]
蕃族;蛮族[ばんぞく, banzoku] (n) savage tribe [Add to Longdo]
蕃地[ばんち, banchi] (n) savage land [Add to Longdo]
蛮夷[ばんい, ban'i] (n) barbarian; savage [Add to Longdo]
蛮人;蕃人[ばんじん, banjin] (n) savage; barbarian; aboriginal [Add to Longdo]
蛮的[ばんてき, banteki] (adj-na) savage; barbarous; rustic [Add to Longdo]
蛮民[ばんみん, banmin] (n) savage people [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top