ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

文化

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -文化-, *文化*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文化[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural, #296 [Add to Longdo]
文化大革命[Wén huà Dà gé mìng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] Cultural Revolution (1966-1976), #7,111 [Add to Longdo]
文化[wén huà gōng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, / ] cultural palace, #24,765 [Add to Longdo]
良渚文化[Liáng zhǔ wén huà, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Liangzhu (c. 3400-2250 BC), neolithic culture of Changjiang delta, #66,756 [Add to Longdo]
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery), #82,453 [Add to Longdo]
龙山文化[Lóng shān wén huà, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄢ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Longshan culture, #83,068 [Add to Longdo]
香港文化中心[Xiāng gǎng Wén huà Zhōng xīn, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] Hong Kong Cultural Center, #120,695 [Add to Longdo]
英国文化协会[Yīng guó wén huà xié huì, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] British council, #134,239 [Add to Longdo]
西方文化[xī fāng wén huà, ㄒㄧ ㄈㄤ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 西] Western culture, #286,356 [Add to Longdo]
文化[gǔ wén huà, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] ancient civilization, #642,118 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文化交流[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
文化[ぶんか, bunka] (n ) วัฒนธรรม
文化遺産[bunka isan] มรดกทางวัฒนธรรม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture
文化[ぶんか, bunka] Thai: อารยธรรม English: civilization

Japanese-English: EDICT Dictionary
文化[ぶんか, bunka] (n) (1) culture; civilization; civilisation; (2) Bunka era (1804.2.11-1818.4.22); (P) [Add to Longdo]
文化の日[ぶんかのひ, bunkanohi] (n) Culture Day Holiday (Nov 3) [Add to Longdo]
文化遺産[ぶんかいさん, bunkaisan] (n) cultural heritage; (P) [Add to Longdo]
文化映画[ぶんかえいが, bunkaeiga] (n) cultural film [Add to Longdo]
文化科学[ぶんかかがく, bunkakagaku] (n) cultural science (Rickert's "Kulturwissenschaft") [Add to Longdo]
文化革命[ぶんかかくめい, bunkakakumei] (n) cultural revolution [Add to Longdo]
文化観光省[ぶんかかんこうしょう, bunkakankoushou] (n) Minister for Culture and Tourism [Add to Longdo]
文化勲章[ぶんかくんしょう, bunkakunshou] (n) Order of Culture; Order of Cultural Merit; (P) [Add to Longdo]
文化[ぶんかけい, bunkakei] (adj-f) cultural [Add to Longdo]
文化[ぶんかけん, bunkaken] (n) cultural sphere [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What do you mean by cultural relativism?文化相対主義」とはどういう意味ですか。
There are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.アマゾンのジャングルやニューギニア島には、いわゆる原始的な文化があり、ヨーロッパやアジアやアフリカにはいわゆる進歩した文化がある。しかし、このいずれの文化の言語も同じように進歩しており、複雑なのである。
The American culture had been transplanted from Europe.アメリカの文化はヨーロッパから移植されたものだ。
In American culture, speech is golden.アメリカ文化では、雄弁は金である。
The manners and customs of a country reflect its culture.ある国の風習、習慣はその国の文化を反映している。
Many cultures, many stories, and pretty girls.いろんな文化があって、たくさんの物語があって、可愛い女の子もいる。
I learned about Greek culture.ギリシャ文化について学んだ。
This might lead us to believe that a simple culture would make use of a simple language, that a complex culture would make use of a complex language, and so on.こう考えると、単純な文化は単純な言語を使用し、複雑な文化は複雑な言語を使用するなどと信じてしまうかも知れない。
The purpose of this text is to deepen the understanding of black culture.このテキストの目的は、黒人の文化への理解を深めることである。
With this one exception, it is quite wrong to suppose that a simple culture will also have a simple language.この一点を除いて、文化が単純だとその言語も単純だと考えるのはまったく間違っている。
Let us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.この関連で、西欧イデオロギーの韓国の文化への影響について考えてみよう。
Cultures of the East and the West are mixed in this country.この国では東西の文化が交じり合っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is one particular cultural difference... which I wish to explore academically at Princeton.[CN] 我希望进入贵校后... 能探索 一种特定的文化差异 Spanglish (2004)
This pyramid contains the features of all three cultures.[CN] 这座金字塔包含了这三种文化的特征 AVP: Alien vs. Predator (2004)
It developed alongside the culture of jazz and swing music.[JA] ジャズの音楽の文化と 一緒に育ってきた スイングみたいな (悠里子)うん うん In Tears Again (2015)
One expert tells me this has features reminiscent of the Aztecs.[CN] 一位专家告诉我,具有阿芝台克文化的遗留特征 AVP: Alien vs. Predator (2004)
- If Russians have culture...[CN] 要是俄罗斯人有自己的文化 Mirage (2004)
My culture.[JA] 私の文化 Myriad (2016)
The pyramid contains all three cultures.[CN] 金字塔包含了三种文化 AVP: Alien vs. Predator (2004)
If I understand, more and more, that the gender issue is supposed to be addressed as a cultural construct, not as something created by God,[JA] 性は1つではないとわかれば すべてが変わると思う 性は文化的背景により―  ()
In the Fabonan culture this surrendal weapon...[JA] ファボナーンの 文化に於いて Star Trek Beyond (2016)
The only thing American about this place is that it used to be British.[JA] この国には 英国から来た文化しかない X-Men: Apocalypse (2016)
Russia is a civilization, it has culture.[CN] 俄罗斯是一个很文明的国家 他们有自己的文化 Mirage (2004)
She stepped across the cultural divide.[CN] 她终于跨越了文化鸿沟 Spanglish (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
文化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
文化[ぶんか, bunka] Kultur [Add to Longdo]
文化[ぶんかさい, bunkasai] Kulturfest (an Universitaeten) [Add to Longdo]
文化[ぶんかざい, bunkazai] Kulturgut, Kulturdenkmal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top