ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adore

AH0 D AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adore-, *adore*
Possible hiragana form: あどれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adore(vt) ชอบมาก (คำไม่เป็นทางการ)
adore(vt) บูชา, See also: เคารพบูชา, กราบไหว้, Syn. venerate, revere
adore(vt) รัก, See also: รักอย่างลึกซึ้ง, Syn. love, cherish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adore(อะดอร์') vt., vi. นิยม, เคารพ, บูชา, รัก.
compradore(คอมพระดอร์') n. นายหน้า, นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
adore(vt) บูชา, เคารพ, นิยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just be yourself, and they'll all adore you.เป็นตัวของตัวเอง เเล้วพวกเขาก็จะชื่นชอบคุณ Rebecca (1940)
"I adore the behind"ฉันเคารพข้างหลัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And cute little Murray, whose mother adores him, is a...ส่วนเมอเรย์ตัวน้อย ซึ่งแม่รักเทิดทูนเป็น... Punchline (1988)
# Whom I adore ## กับคนที่ฉันรัก # Toy Story (1995)
What if she doesnt like me? She will adore you...ถ้านางไม่ชอบข้าล่ะ? Snow White: A Tale of Terror (1997)
I'm pleased to meet you. My mother adores you.ดีใจจังที่ได้เจอคุณ แม่ผมชอบคุณมาก Swimming Pool (2003)
He's adorable and he adores me, เขาน่ารัก แล้วก็ชอบฉันมากๆ แต่เป็นพวกติดหนึบน่ะ Wicker Park (2004)
I adore you.ฉันรักคุณจัง The Perfect Man (2005)
You know how I adore watching you dance...ชิโยะ พวกเขามาแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
Oh, yes, I adore her.โอ ใช่ค่ะ ฉันชอบหล่อนมาก Pride & Prejudice (2005)
- Michael Culp? He adores you. - Oh, yeah.ไมเคิล คาล เขาชื่นชมคุณมาก\ เหรอครับ The Da Vinci Code (2006)
Heroes adore girls.พระเอกบูชาเด็กผู้หญิง My Wife Is a Gangster 3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adoreDo you plan to go adored?
adoreHe adores going to the theater.
adoreHe adores his grandfather.
adoreHe adores the movies.
adoreHis family adored him and ill in a sense he was spoiled by them.
adoreHis students adored him.
adoreI adore going to the cinema.
adoreI adore the opera.
adoreI just adore your new hat.
adoreIt is important, in any age, to adore God and to respect one's parents.
adoreI took it for granted that they adored Hannah.
adoreShe adores cats.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสมัย(v) admire, See also: adore, love, pleasure, Syn. ชื่นชม, ชื่นชอบ, Example: เขาไม่พิสมัยสาวอวบ แต่ชอบสาวร่างบางโปร่งมากกว่า, Thai Definition: รู้สึกพึงพอใจหรือชอบใจ
อานก(v) love, See also: adore, be fond of, Syn. อานิก, เอ็นดู, รักใคร่, Notes: (เขมร)
ฮัก(v) love, See also: adore, Syn. รัก, Thai Definition: รัก, Notes: (ถิ่นเหนือ)
บูชา(v) worship, See also: adore, venerate, revere, Syn. นับถือ, ยกย่อง, เทิดทูนบูชา, Example: หล่อนบูชาความกล้าและความเสียสละของเขาอย่างที่จะไม่มีวันลืมเลือน, Thai Definition: ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือ หรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานก[ānok] (v) EN: love ; adore ; be fond of
บวงสรวง[būangsūang] (v, exp) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity  FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บูชา[būchā] (v) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere  FR: adorer ; vénérer ; révérer
ชอบมาก[chøp māk] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer
ชอบมากที่สุด[chøp māk thīsut] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
ใจรัก[jairak] (v) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in  FR: être fou amoureux ; adorer
เคารพบูชา[khaorop būchā] (v, exp) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate   FR: adorer ; vénérer ; glorifier
หลงใหล[longlai] (v) EN: be misguided ; dote on ; be fatuous  FR: raffoler ; adorer ; être dingue de (fam.)
ลูกเอ๋ย[lūk oēi] (n, exp) EN: my dear son ; little dear ; my good bot ; darling  FR: mon enfant chéri ; mon enfant adoré ; mon petit
นับถือ[naptheū] (v) EN: worship ; believe in ; adore  FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADORE AH0 D AO1 R
ADORED AH0 D AO1 R D
ADOREE AE0 D ER0 IY1
ADORES AH0 D AO1 R Z
ADOREES AE0 D ER0 IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adore (v) ˈədˈɔːr (@1 d oo1 r)
adored (v) ˈədˈɔːd (@1 d oo1 d)
adorer (n) ˈədˈɔːrər (@1 d oo1 r @ r)
adores (v) ˈədˈɔːz (@1 d oo1 z)
adorers (n) ˈədˈɔːrəz (@1 d oo1 r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱慕[ài mù, ㄞˋ ㄇㄨˋ, / ] adore; admire #21,366 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] TH: ที่อยู่  EN: address

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス(P);アドゥレッス[adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) { comp } (See メルアド) email address; (P) #4,183 [Add to Longdo]
メールアドレス[me-ruadoresu] (n) (See メアド) email address #19,292 [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) { comp } email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
アドレシング[adoreshingu] (n) { comp } addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] (adj-na) { comp } addressable [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[adoresukaunta] (n) { comp } address counter [Add to Longdo]
アドレスクラス[adoresukurasu] (n) { comp } address classes [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[adoresujienere-ta] (n) { comp } address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[adoresusukuri-ningu] (n) { comp } address screening [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adore \A*dore"\, v. t.
   To adorn. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Congealed little drops which do the morn adore.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 adore \a*dore"\ ([.a]*d[=o]r"), v. t. [imp. & p. p. {adored}
   ([.a]*d[=o]rd"); p. pr. & vb. n. {adoring}
   ([.a]*d[=o]r"[i^]ng).] [OE. aouren, anouren, adoren, OF.
   aorer, adorer, F. adorer, fr. L. adorare; ad + orare to
   speak, pray, os, oris, mouth. In OE. confused with honor, the
   French prefix a- being confused with OE. a, an, on. See
   {Oral}.]
   1. To worship with profound reverence; to pay divine honors
    to; to honor as a deity or as divine.
    [1913 Webster]
 
       Bishops and priests, . . . bearing the host, which
       he [James II.] publicly adored.    --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   2. To love in the highest degree; to regard with the utmost
    esteem and affection; to idolize.
    [1913 Webster]
 
       The great mass of the population abhorred Popery and
       adored Monmouth.           --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adore
   v 1: love intensely; "he just adored his wife"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top