ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -员-, *员*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[员, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 200

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] person; employee; member, #3,256 [Add to Longdo]
[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel, #266 [Add to Longdo]
[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc, #1,231 [Add to Longdo]
工作人[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
[chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] member, #1,489 [Add to Longdo]
[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official, #1,503 [Add to Longdo]
[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee, #1,512 [Add to Longdo]
[duì yuán, ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] team member, #1,661 [Add to Longdo]
[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council, #2,234 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Waiter?[CN] 服务 Sorry, Wrong Number (1948)
Tutor?[CN] 辅导 .. Keith (2008)
Mom, you get botox?[CN] 过气女演嚣张什么嘛 Episode #1.2 (2004)
- Senator.[CN] - 参议 Good Night (2013)
Ah![CN] 每个演的梦想啊! And the Look of the Irish (2015)
Congressman?[CN] 议 Striptease (1996)
Commies?[CN] 共产党 The Man with the Golden Gun (1974)
Excuse me![CN] 服务 Who Pooped the Bed? (2008)
- Yes.[CN] - 抄写 Copying Beethoven (2006)
One minute.[CN] 巡视? Dirty Harry (1971)
The actor?[CN] -演 The Seventh Seal (1957)
"At Big Shanty we will steal the train while the passengers and the crew are at dinner, and proceeding North we will burn every bridge, cutting off the supplies of the army now facing you."[CN] 趁旅客与工作人晚餐时 我们在大森地劫走火车 往北走,我们将烧毁每一座桥 The General (1926)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top