ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

実行

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -実行-, *実行*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary
実行[じっこう, jikkou] ปฏิบัติ, ดำเนินการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
実行委員長[じっこういいんちょう, jikkouiinchou] (n) ประธานกรรมการดำเนินงาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
実行[じっこうちゅう, jikkouchuu] TH: อยู่ในระหว่างดำเนินการ  EN: internal execution

Japanese-English: EDICT Dictionary
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]
実行に移す[じっこうにうつす, jikkouniutsusu] (exp, v5s) to put into effect; to put into practice [Add to Longdo]
実行に移る[じっこうにうつる, jikkouniutsuru] (v5r) to put into action [Add to Longdo]
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] (n) { comp } execute cycle [Add to Longdo]
実行ファイル[じっこうファイル, jikkou fairu] (n) { comp } executable file [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] (n) { comp } execution profile [Add to Longdo]
実行レベル[じっこうレベル, jikkou reberu] (n) { comp } run level [Add to Longdo]
実行[じっこうい, jikkoui] (n) (abbr) (See 実行委員・じっこういいん) action committee; executive committee [Add to Longdo]
実行委員[じっこういいん, jikkouiin] (n) action committee; executive committee [Add to Longdo]
実行委員会[じっこういいんかい, jikkouiinkai] (n) executive committee [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One of the most important things you have to do right now is to carry out the plan.あなたがすぐにしなければならない最も大切なことの一つは、その計画を実行することだ。
We expect you to carry out what you have once promised.あなたが一度約束した事は実行して頂きたい。
Without your support, we probably won't be able to put this plan into practice.あなたの援助がなければ、計画を実行できないだろう。
I will carry it out if you agree to our plan.あなたの賛成が得られれば、この計画を実行します。
Did you carry out your plan?あなたは、計画を実行しましたか。
You should carry out your first plan.あなたはあなたの最初の計画を実行すべきだ。
You'll find some difficulty carrying out the plan.あなたはその案を実行するのに少々苦労するでしょう。
You should carry out your first plan.あなたは最初の計画を実行すべきだ。
You must carry out your first plan.あなたは自分の最初の計画を実行しなければならない。
You should carry out your own plan.あなたは自分自身の計画を実行すべきです。
The Englishman likes doing better than talking.あのイギリス人は語ることよりも実行することが好きだ。
Although much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.エメット理論の応用については数多くの研究がなされているが、実際に実行可能かどうかについてはほとんどわかっていない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, tea. - So you mean to go through with your plan?[JP] - では いよいよ実行するのか? The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We need a system where the politicians sit down and discuss the problem... agree what's in the best interest of all the people... and then do it.[JP] 政治家がじっくりと 議論できるシステムが必要だ 人々の最善の利益に同意し それを実行できるような Star Wars: Attack of the Clones (2002)
-You see, my orders don't quite seem...[JP] - 私は、まだ指令を実行してません・・ Forbidden Planet (1956)
We are sceptical ourselves and we are running crosschecking routines to determine reliability of this conclusion.[JP] 信じ難い結論なので 信頼性判断の為に―― 再チェックルーチンを実行中だ 2001: A Space Odyssey (1968)
I'm forced now to contact base for new instructions.[JP] 私は、この指令実行のため 連絡基地に留まります Forbidden Planet (1956)
But the signals aren't going anywhere because the night before you cut in and trick out the alarm system computer to turn itself and the video recorders off 20 minutes before you enter.[JP] しかし通報はどこにも行かない... 前の晩に侵入して警報システムとビデオを... ...実行の20分前から 無効に設定しておけばいい Heat (1995)
The sturdiest sword I ever made will never stand up to the test![JP] わしが鍛えた最良の剣も 実行には役立たぬ Siegfried (1980)
You're to think about the evidence we've cooked up to incriminate Mundt.[JP] ムントを陥れるための 作戦を実行してほしい The Spy Who Came In from the Cold (1965)
This is the best thing to do? I've got plans, I'm going away after, so the reward is worth the stretch.[JP] 計画があり実行もできる 刑務所に見合う報酬はあるだろう Heat (1995)
Next night we go to Stansyck's.[JP] 次の夜に実行する Hollow Triumph (1948)
Master, please perform that scene from the Battle of Yashima![JP] マスター、そのシーンを実行してください。 屋島の戦いから! Pom Poko (1994)
I'll tell you this:[JP] これだけは断言できる 責任感・勇気・実行 Space Cowboys (2000)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run [Add to Longdo]
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] execute cycle [Add to Longdo]
実行ファイル[じっこうファイル, jikkou fairu] executable file [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile [Add to Longdo]
実行レベル[じっこうレベル, jikkou reberu] run level [Add to Longdo]
実行可能[じっこうかのう, jikkoukanou] executable (an) [Add to Longdo]
実行可能プログラム[じっこうかのうプログラム, jikkoukanou puroguramu] executable program [Add to Longdo]
実行可能モジュール[じっこうかのうモジュール, jikkoukanou moju-ru] executable module [Add to Longdo]
実行可能試験項目[じっこうかのうしけんこうもく, jikkoukanoushikenkoumoku] executable test case [Add to Longdo]
実行可能試験項目群[じっこうかのうしけんこうもくぐん, jikkoukanoushikenkoumokugun] executable test suite [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
実行[じっこう, jikkou] verwirklichen, in_die_Tat_umsetzen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top