ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chastise

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chastise-, *chastise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chastise(vt) ตำหนิ, See also: ติเตียน, วิจารณ์, Syn. criticize heavily
chastise(vt) ลงโทษ, See also: ทำโทษ, ลงทัณฑ์, Syn. chasten, correct, punish

English-Thai: Nontri Dictionary
chastise(vi) เฆี่ยน, ลงโทษ, ตี
chastisement(n) การลงโทษ, การสั่งสอน, การเฆี่ยนตี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
chastised(vt) ตำหนิอย่างรุนแรง

WordNet (3.0)
chastise(v) censure severely, Syn. castigate, objurgate, chasten, correct

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Chastise

v. t. [ imp. & p. p. Chastised p. pr. & vb. n. Chastising. ] [ OE. chastisen; chastien + ending -isen + modern -ise, -ize, L. -izare, Gr. -i`zein. See Chasten. ] 1. To inflict pain upon, by means of stripes, or in any other manner, for the purpose of punishment or reformation; to punish, as with stripes. [ 1913 Webster ]

How fine my master is! I am afraid
He will chastise me. Shak. [ 1913 Webster ]

I am glad to see the vanity or envy of the canting chemists thus discovered and chastised. Boyle. [ 1913 Webster ]

2. To reduce to order or obedience; to correct or purify; to free from faults or excesses. [ 1913 Webster ]

The gay, social sense, by decency chastised. Thomson.

3. To criticize (a person) strongly and directly in order to correct behavior.
Syn. -- castigate, objurgate, chasten, correct, dress down. [ PJC ]

Syn. -- See Chasten. [ 1913 Webster ]

chastised

adj. having bad behavior criticised and punished; as, the chastised child sat humbly in the corner.
Syn. -- corrected, disciplined. [ WordNet 1.5 ]

Chastisement

n. [ From Chastise. ] The act of chastising; pain inflicted for punishment and correction; discipline; punishment. [ 1913 Webster ]

Shall I so much dishonor my fair stars,
On equal terms to give him chastesement! Shak. [ 1913 Webster ]

I have borne chastisement; I will not offend any more. Job xxxiv. 31. [ 1913 Webster ]

Chastiser

n. One who chastises; a punisher; a corrector. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

The chastiser of the rich. Burke. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I chastise my body.ข้าขอชำระล้างร่างนี้ The Da Vinci Code (2006)
You do deserve, Dr. Karev, to be chastised for your stunningly poor decision making.คุณสมควรได้รับ, ดร.คาเรฟ, ในการตำหนิเพื่อให้ง Love/Addiction (2007)
No, she always chastises you.ไม่.. เธอขับไล่นายเสมอ The Itch (2008)
He's already been chastised. Second thing?เขาโดนตำหนิไปแล้วนี่ อย่างที่สองล่ะ Phoenix (2010)
Take a seat, as I only have a few moments before I must chastise the cafeteria cooks for selling our frozen vegetables on the black market.นั่งก่อนสิ ฉันมีเวลา แค่แปปเดียวก่อนที่จะต้องไปโรงอาหาร เพื่อขายผักแช่แข็งในตลาดมืด Nationals (2012)
And you sit beside this pretender and chastise me.และท่านนั่งเคียงข้างคนเสแสร้งนั่น และตำหนิข้า Garden of Bones (2012)
So, what, you came to chastise me at gunpoint?แล้วไง คุณมาเพื่อเอาปืนจ่อหัวฉันเป็นการสั่งสอนงั้นสิ ? The Return (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดนิสัย(v) correct, See also: chastise, reform, , Syn. ดัดสันดาน, Example: เขาดัดนิสัยลูกโดยไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านเป็นเวลา 3 วัน, Thai Definition: สั่งสอนหรือลงโทษให้มีวินัยมากขึ้น, แก้นิสัยให้ดี
วินิต(v) scourge, See also: chastise, Thai Definition: ทรมานให้เรียบร้อย, Notes: (บาลี)
ดัดสันดาน(v) correct, See also: chastise, Syn. ดัดนิสัย, สั่งสอน, ลงโทษ, แก้ไข, Example: เราควรจะต้องดัดสันดานเขาเสียบ้าง, Thai Definition: แก้นิสัยให้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัดนิสัย[dat nisai] (v) EN: correct ; chastise  FR: corriger
ดัดสันดาน[datsandān] (v) EN: correct ; chastise  FR: corriger ; défaire de
ขนาบ[khanāp] (v) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke  FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ลงอาชญา[long-ātyā] (v) EN: punish ; penalize ; chastise
ลงโทษ[longthōt] (v) EN: punish ; penalize ; chastise  FR: punir ; sanctionner ; châtier (litt.)
สั่งสอน[sangsøn] (v) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct  FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
วินิต[winit] (v) EN: scourge ; chastise

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
chastise
chastised
chastises

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chastise
chastised
chastises
chastisement

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n, vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
苛める(P);虐める[いじめる, ijimeru] (v1, vt) (uk) to tease; to torment; to persecute; to chastise; (P) [Add to Longdo]
灸を据える;灸をすえる[きゅうをすえる, kyuuwosueru] (exp, v1) (1) to scold; to chastise; (2) to burn moxa on the skin [Add to Longdo]
折檻[せっかん, sekkan] (n, vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy) [Add to Longdo]
懲らしめ[こらしめ, korashime] (n) chastisement [Add to Longdo]
懲らしめる;懲しめる(io)[こらしめる, korashimeru] (v1, vt) to chastise; to punish; to discipline [Add to Longdo]
懲らす[こらす, korasu] (v5s, vt) to chastise; to punish; to discipline [Add to Longdo]
懲悪[ちょうあく, chouaku] (n) chastisement for evildoing; punishment [Add to Longdo]
膺懲[ようちょう, youchou] (n, vs) punishment; chastisement [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top