ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chastise

CH AE0 S T AY1 Z   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chastise-, *chastise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chastise[VT] ตำหนิ, See also: ติเตียน, วิจารณ์, Syn. criticize heavily
chastise[VT] ลงโทษ, See also: ทำโทษ, ลงทัณฑ์, Syn. chasten, correct, punish

English-Thai: Nontri Dictionary
chastise(vi) เฆี่ยน,ลงโทษ,ตี
chastisement(n) การลงโทษ,การสั่งสอน,การเฆี่ยนตี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chastised (vt ) ตำหนิอย่างรุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I chastise my body.ข้าขอชำระล้างร่างนี้ The Da Vinci Code (2006)
You do deserve, Dr. Karev, to be chastised for your stunningly poor decision making.คุณสมควรได้รับ,ดร.คาเรฟ,ในการตำหนิเพื่อให้ง Love/Addiction (2007)
No, she always chastises you.ไม่.. เธอขับไล่นายเสมอ The Itch (2008)
He's already been chastised. Second thing?เขาโดนตำหนิไปแล้วนี่ อย่างที่สองล่ะ Phoenix (2010)
Take a seat, as I only have a few moments before I must chastise the cafeteria cooks for selling our frozen vegetables on the black market.นั่งก่อนสิ ฉันมีเวลา แค่แปปเดียวก่อนที่จะต้องไปโรงอาหาร เพื่อขายผักแช่แข็งในตลาดมืด Nationals (2012)
And you sit beside this pretender and chastise me.และท่านนั่งเคียงข้างคนเสแสร้งนั่น และตำหนิข้า Garden of Bones (2012)
So, what, you came to chastise me at gunpoint?แล้วไง คุณมาเพื่อเอาปืนจ่อหัวฉันเป็นการสั่งสอนงั้นสิ ? The Return (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดนิสัย[V] correct, See also: chastise, reform, , Syn. ดัดสันดาน, Example: เขาดัดนิสัยลูกโดยไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านเป็นเวลา 3 วัน, Thai definition: สั่งสอนหรือลงโทษให้มีวินัยมากขึ้น, แก้นิสัยให้ดี
วินิต[V] scourge, See also: chastise, Thai definition: ทรมานให้เรียบร้อย, Notes: (บาลี)
ดัดสันดาน[V] correct, See also: chastise, Syn. ดัดนิสัย, สั่งสอน, ลงโทษ, แก้ไข, Example: เราควรจะต้องดัดสันดานเขาเสียบ้าง, Thai definition: แก้นิสัยให้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัดนิสัย[v.] (dat nisai) EN: correct ; chastise   FR: corriger
ดัดสันดาน[v.] (datsandān) EN: correct ; chastise   FR: corriger ; défaire de
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ลงอาชญา[v.] (long-ātyā) EN: punish ; penalize ; chastise   
ลงโทษ[v.] (longthōt) EN: punish ; penalize ; chastise   FR: punir ; sanctionner ; châtier (litt.)
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct   FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
วินิต[v.] (winit) EN: scourge ; chastise   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHASTISE    CH AE0 S T AY1 Z
CHASTISED    CH AE0 S T AY1 Z D
CHASTISES    CH AE0 S T AY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chastise    (v) tʃˈæstˈaɪz (ch a1 s t ai1 z)
chastised    (v) tʃˈæstˈaɪzd (ch a1 s t ai1 z d)
chastises    (v) tʃˈæstˈaɪzɪz (ch a1 s t ai1 z i z)
chastisement    (n) tʃˈæstˈaɪzmənt (ch a1 s t ai1 z m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
苛める(P);虐める[いじめる, ijimeru] (v1,vt) (uk) to tease; to torment; to persecute; to chastise; (P) [Add to Longdo]
灸を据える;灸をすえる[きゅうをすえる, kyuuwosueru] (exp,v1) (1) to scold; to chastise; (2) to burn moxa on the skin [Add to Longdo]
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy) [Add to Longdo]
懲らしめ[こらしめ, korashime] (n) chastisement [Add to Longdo]
懲らしめる;懲しめる(io)[こらしめる, korashimeru] (v1,vt) to chastise; to punish; to discipline [Add to Longdo]
懲らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to chastise; to punish; to discipline [Add to Longdo]
懲悪[ちょうあく, chouaku] (n) chastisement for evildoing; punishment [Add to Longdo]
膺懲[ようちょう, youchou] (n,vs) punishment; chastisement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chastise \Chas*tise"\ (ch[a^]s*t[imac]z"; ch[a^]s"t[imac]z), v.
   t. [imp. & p. p. {Chastised} (ch[a^]s*t[imac]zd"); p. pr. &
   vb. n. {Chastising}.] [OE. chastisen; chastien + ending -isen
   + modern -ise, -ize, L. -izare, Gr. -i`zein. See {Chasten}.]
   1. To inflict pain upon, by means of stripes, or in any other
    manner, for the purpose of punishment or reformation; to
    punish, as with stripes.
    [1913 Webster]
 
       How fine my master is! I am afraid
       He will chastise me.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I am glad to see the vanity or envy of the canting
       chemists thus discovered and chastised. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce to order or obedience; to correct or purify; to
    free from faults or excesses.
    [1913 Webster]
 
       The gay, social sense, by decency chastised.
                          --Thomson.
 
   3. To criticize (a person) strongly and directly in order to
    correct behavior.
 
   Syn: castigate, objurgate, chasten, correct, dress down.
     [PJC]
 
   Syn: See {Chasten}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chastise
   v 1: censure severely; "She chastised him for his insensitive
      remarks" [syn: {chastise}, {castigate}, {objurgate},
      {chasten}, {correct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top