ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

centralisation

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -centralisation-, *centralisation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centralisation[N] การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง, Syn. centralization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centralisation(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディセントラリゼーション[, deisentorarize-shon] (n) decentralization; decentralisation [Add to Longdo]
一元化[いちげんか, ichigenka] (n,vs) unification; centralization; centralisation; (P) [Add to Longdo]
集権[しゅうけん, shuuken] (n) centralization (e.g. power); centralisation [Add to Longdo]
集権排除[しゅうけんはいじょ, shuukenhaijo] (n) decentralization; decentralisation [Add to Longdo]
地方分権[ちほうぶんけん, chihoubunken] (n) decentralization of power; decentralisation of power; (P) [Add to Longdo]
中央集権化[ちゅうおうしゅうけんか, chuuoushuukenka] (n,vs) centralization of power; centralisation of power [Add to Longdo]
分権[ぶんけん, bunken] (n) decentralization of authority; decentralisation of authority; (P) [Add to Longdo]
分権化[ぶんけんか, bunkenka] (n,vs) decentralization (of power); decentralisation [Add to Longdo]
分散[ぶんさん, bunsan] (n,vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 centralisation \centralisation\ n.
   same as {centralization}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 centralisation
   n 1: the act of consolidating power under a central control
      [syn: {centralization}, {centralisation}] [ant:
      {decentralisation}, {decentralization}]
   2: gathering to a center [syn: {centralization},
     {centralisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top