Search result for

delocalize

(6 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delocalize-, *delocalize*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา delocalize มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *delocalize*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delocalizevt. ทำให้ออกจากที่เดิม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delocalizedเคลื่อนที่ได้,เคลื่อนย้าย [การแพทย์]
Electrons, Delocalizedอิเลกตรอนที่เคลื่อนที่ไปมาได้ [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  delocalize
      v 1: remove from the proper or usual locality

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top