ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

converse

K AA1 N V ER0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -converse-, *converse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
converse(n) การสนทนา, See also: การพูดคุย, Syn. conversation
converse(vi) คุยโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์
converse(vi) สนทนา, See also: พูดคุย, Syn. talk, speak, have a talk with
converse(n) ความตรงกันข้าม, Syn. opposite, reverse
converse(adj) ที่ตรงกันข้าม, Syn. opposite, reversed
converse on(phrv) พูดคุยเกี่ยวกับ
converse with(phrv) พูดคุยกับ, See also: สนทนากับ
converse about(phrv) พูดคุยเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
converse(คันเวิร์ส') { conversed, conversing, converses } vi. สนทนา, คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา, การคุยกัน, ความตรงกันข้าม, การกลับกัน, คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม, ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
converse(adj) กลับกัน, ตรงกันข้าม, แปลง, เปลี่ยน
converse(n) ความตรงกันข้าม, คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม
converse(vi) สนทนา, ปฏิสันถาร, ติดต่อ, พูดคุย
conversely(adv) โดยตรงกันข้าม, โดยกลับกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
converseบทกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
i'm surprised m. i. t. even lets you converse with us pedestrian met uers so early.ฉันประหลาดใจ ทำไม M.I.Tยอมให้เธอติดต่อโลกภายนอกได้แต่เช้า Hidden (2005)
Well, it's just been fascinating to converse with someone from a normal society.น่าทึ่งมากเลยที่ได้พูดคุย กับคนจากสังคมปกติ The Wicker Man (2006)
I see no reason not to complete the tasks or to converse further.ผมรู้ว่าไม่มีเหตุผลอะไร ที่งานจะไม่สำเร็จ Reckoner (2009)
Ugh. I don't converse with liars or Lewinskys.เอิ่ม ฉันไม่คุยกับคนโกหกหรือเลวินสกี้ The Last Days of Disco Stick (2009)
Trust me, I know girls I can converse with who are way more annoying.เชื่อสิ ผมรู้จักผู้หญิงที่ผมมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้ คนที่ซึ่งน่ารำคาญกว่านี้มาก Politics of Human Sexuality (2009)
In the Tibetan teachings, the near-death experiencer can often converse with those who have already died.ชาวทิเบตสอนไว้ คนที่มีประสบการณ์ก่อนความตาย บ่อยครั้งที่ ได้ติดต่อกับคนที่ตายไปแล้ว Unearthed (2010)
I've tried to converse with him on a variety of subjects.ฉันพยายามปรับตัวพูดคุยกับเค้าหลยเรื่อง Murder House (2011)
I wish we could converse as two honest, intelligent men. I wish we could, too.แล้วเขาก็บอกข้าว่า เขาจะยกมันให้กับเรนลี่ย์ The Prince of Winterfell (2012)
If you haven't noticed we don't converse like that.หากคุณไม่ได้สังเกตเห็น เราไม่ได้พูดคุยอย่างนั้น Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Why will You not converse with me?ทำไมพระองค์ไม่บำบัดข้าบ้าง Noah (2014)
Are they using a game to converse with their heptapods?มันจะใช้เกมที่จะพูดคุยกับ เฮพ ทะพอดs ของมัน? Arrival (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
converse2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
converseDeaf people can converse in sign language.
converseHe conversed with those exchange students.
converseI hold the converse opinion.
conversePassengers shall not converse with the driver while the bus is in motion.
converseThe converse is also true.
converseWe conversed until late at night while eating cake and drinking tea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในทางกลับกัน(conj) conversely, See also: on the other hand, Syn. ในทางตรงกันข้าม, Example: ผู้บริหารโรงพยาบาลพิจารณาว่าควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลงด้วย
สนทนา(v) talk, See also: converse, speak, Syn. เล่า, บอก, พูด, เจรจา
วิสาสะ(v) speak, See also: converse, be acquainted, associate, get together, socialize, Example: ชาวบ้านจะมีโอกาสวิสาสะกันในทางสังคม ก็ในวันตรุษสารทนี่เอง, Thai Definition: สมาคม, พูดคุย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สนทนาปราศรัย(v) talk with, See also: converse, talk, have a conversation with, Syn. พูดคุย, สนทนา, โอภาปราศรัย, Example: ผู้ว่าฯ สนทนาปราศรัยกับนักข่าวอย่างเป็นกันเองในงานเลี้ยงน้ำชา, Thai Definition: ทักทายกันด้วยวาจา
สังสนทนา(v) converse, See also: talk, speak, Syn. สั่งสนทนา, คุย, พูดคุย, สนทนา, Example: องค์ประชุมกำลังสังสนทนาอย่างออกรสถึงประเด็นอันเผ็ดร้อน, Thai Definition: พูดจาหารือหรือพูดคุยกัน
เจรจา(v) negotiate, See also: converse, discuss, talk, confer, Syn. พูด, พูดจา, สนทนา, Example: เราต้องเจรจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนน้อมไม่แสดงอาการเย่อหยิ่งจองหองหรืออวดดี, Thai Definition: พูดจากันอย่างเป็นทางการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจรจา[jēnrajā = jēnjā] (v) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views  FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
คุย[khui] (v) EN: talk ; chat ; converse ; have a talk ; have a conversation  FR: bavarder ; converser ; causer ; discuter ; s'entretenir
คุยกัน[khui kan] (v) EN: chat together ; discuss  FR: bavarder ; discuter ; converser ; faire la causette ; tailler une bavette (inf.)
ในทางกลับกัน[nai thāng klapkan] (conj) EN: conversely ; on the other hand
พบปะสนทนา[phoppa sonthanā] (v, exp) EN: meet and converse  FR: discuter ensemble
พูดจา[phūtjā] (v) EN: converse ; speak ; confer  FR: converser
พูดคุย[phūtkhui] (v) EN: chat ; talk ; converse ; chatter ; discuss  FR: bavarder ; converser
สื่อสาร[seūsān] (v) EN: communicate ; chat ; speak ; talk ; chatter ; converse ; utter  FR: communiquer ; converser
สนทนา[sonthanā] (v) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak  FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)
สนทนาปราศรัย[sonthanā prāsai] (v, exp) EN: talk with ; converse with ; have a conversation with ; have a cordial talk with

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONVERSE K AA1 N V ER0 S
CONVERSE K AH0 N V ER1 S
CONVERSED K AH0 N V ER1 S T
CONVERSES K AA1 N V ER0 S AH0 Z
CONVERSES K AH0 N V ER1 S AH0 Z
CONVERSELY K AA1 N V ER0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
converse (n) kˈɒnvɜːʳs (k o1 n v @@ s)
converse (v) kˈənvˈɜːʳs (k @1 n v @@1 s)
conversed (v) kˈənvˈɜːʳst (k @1 n v @@1 s t)
converses (v) kˈənvˈɜːʳsɪz (k @1 n v @@1 s i z)
conversely (a) kˈənvˈɜːʳsliː (k @1 n v @@1 s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反过来[fǎn guo lái, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛ˙ ㄌㄞˊ, / ] conversely; in reverse order; in an opposite direction #11,606 [Add to Longdo]
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, / ] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view) #13,004 [Add to Longdo]
逆定理[nì dìng lǐ, ㄋㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] converse theorem (math.) #204,756 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenteil { n }; Umkehrung { f } | das Gegenteil behaupten | ganz im Gegenteilconverse | to argue the converse | quite the converse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎゃく, gyaku] (adj-na, n) (1) reverse; opposite; (2) converse (of a hypothesis, etc.); (P) #1,515 [Add to Longdo]
話す(P);咄す[はなす, hanasu] (v5s, vt) (1) to talk; to speak; to converse; to chat; (2) to tell; to explain; to narrate; to mention; to describe; to discuss; (3) to speak (a language); (P) #5,623 [Add to Longdo]
コンバース[konba-su] (n) converse [Add to Longdo]
引き替えに[ひきかえに, hikikaeni] (adv) conversely [Add to Longdo]
逆に[ぎゃくに, gyakuni] (adv) conversely; on the contrary [Add to Longdo]
翻って;飜って[ひるがえって, hirugaette] (adv) conversely; from another angle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Converse \Con*verse"\ (k[o^]n*v[~e]rs"), v. i. [imp. & p. p.
   {Conversed}; p. pr. & vb. n. {Conversing}.] [F. converser, L.
   conversari to associate with; con- + versari to be turned, to
   live, remain, fr. versare to turn often, v. intens. of
   vertere to turn See {Convert}.]
   1. To keep company; to hold intimate intercourse; to commune;
    -- followed by with.
    [1913 Webster]
 
       To seek the distant hills, and there converse
       With nature.             --Thomson.
    [1913 Webster]
 
       Conversing with the world, we use the world's
       fashions.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       But to converse with heaven 
       This is not easy.           --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage in familiar colloquy; to interchange thoughts
    and opinions in a free, informal manner; to chat; --
    followed by with before a person; by on, about,
    concerning, etc., before a thing.
    [1913 Webster]
 
       Companions
       That do converse and waste the time together.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We had conversed so often on that subject. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To have knowledge of, from long intercourse or study; --
    said of things.
    [1913 Webster]
 
       According as the objects they converse with afford
       greater or less variety.       --Locke.
 
   Syn: To associate; commune; discourse; talk; chat.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Converse \Con"verse\, n.
   1. Frequent intercourse; familiar communion; intimate
    association. --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
       'T is but to hold
       Converse with Nature's charms, and view her stores
       unrolled.               --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Familiar discourse; free interchange of thoughts or views;
    conversation; chat.
    [1913 Webster]
 
       Formed by thy converse happily to steer
       From grave to gay, from lively to severe. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Converse \Con"verse\, a. [L. conversus, p. p. of convertere. See
   {Convert}.]
   Turned about; reversed in order or relation; reciprocal; as,
   a converse proposition.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Converse \Con"verse\, n.
   1. (Logic) A proposition which arises from interchanging the
    terms of another, as by putting the predicate for the
    subject, and the subject for the predicate; as, no virtue
    is vice, no vice is virtue.
    [1913 Webster]
 
   Note: It should not (as is often done) be confounded with the
      contrary or opposite of a proposition, which is formed
      by introducing the negative not or no.
      [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A proposition in which, after a conclusion from
    something supposed has been drawn, the order is inverted,
    making the conclusion the supposition or premises, what
    was first supposed becoming now the conclusion or
    inference. Thus, if two sides of a sides of a triangle are
    equal, the angles opposite the sides are equal; and the
    converse is true, i.e., if these angles are equal, the two
    sides are equal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 converse
   adj 1: of words so related that one reverses the relation
       denoted by the other; "`parental' and `filial' are
       converse terms"
   2: turned about in order or relation; "transposed letters" [syn:
     {converse}, {reversed}, {transposed}]
   n 1: a proposition obtained by conversion
   v 1: carry on a conversation [syn: {converse}, {discourse}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top