ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accord

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accord-, *accord*, accor
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
accordian door(n) บานเฟี๊ยม เช่น The accordion door is pleated with many vertical folds and supported by rollers inserted in a track mounted at the top., Syn. accordion door

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accord(n) การตกลงร่วมกัน, See also: การยอมรับร่วมกัน, Syn. harmony
accord(n) ข้อตกลง, See also: สนธิสัญญา, สัญญา
accord(n) ความกลมกลืน, See also: ความสอดคล้อง
accord(vi,, vt) เห็นด้วย, See also: ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง, Syn. reconcile
accord(vt) ให้, See also: มอบ, ทำให้, Syn. grant, concede, bestlow
accordant(adj) ที่สอดคล้องกัน
according(adj) ที่ยอมรับร่วมกัน, See also: ที่เห็นด้วย, ที่เห็นพ้องต้องกัน, Syn. agreeing
accordion(n) หีบเพลง
accordance(n) การทำให้สอดคล้อง
accordance(n) การมอบรางวัลหรือตำแหน่งให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accord(อะคอร์ด') vi., vt., n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj., adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore
accordion(อะคอร์' เดียน) n., adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
bon accord)n. ความปรองดองซึ่งกันและกัน
disaccord(ดิสอะคอร์ด') vt., n. (การ) ไม่เห็นด้วย, ไม่ลงรอยกับ, ไม่สอดคล้องกับ

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, ความพร้อมใจ, ความกลมกลืนกัน
accord(vi, vt) สอดคล้อง, เห็นด้วย, ยินยอม, ให้
accordance(n) ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, ความพร้อมใจ, ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน, ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดคล้อง, ตาม
ACCORDING according to(pre) ตามที่, ตามนั้น
accordingly(adv) ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น, เพราะฉะนั้น
accordion(n) หีบเพลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accord๑. ตกลง, ยินยอม, ข้อตกลง๒. ข้อตกลงทางการระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accord๑. ข้อตกลง๒. ตกลง, ยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accordantร่วมแนว, ร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant drainage; concordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant foldชั้นหินคดโค้งร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant intrusionการแทรกซอนร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant summit levelยอดเขาร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordion doorบานเฟี้ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Accordian Pleatingลักษณะคล้ายหีบเพลงชัก [การแพทย์]
Accordionหีบเพลงชัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This barbaric lawlessness that's taking place at Ontario Airport only underscores the need... the necessity for this accord and for our continued vigilance and commitment to fighting terrorism around the world.ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการร่วมมือครั้งนี้ และย้ำให้มีการเฝ้าระวัง Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
But let this accord be proof that our two great nations stand together in their commitment to fight the enemies of peace and freedom.แต่ขอให้สนธิสัญญานี้พิสูจน์ว่าชาติอันยิ่งใหญ่ทั้งสอง ยืนหยัดร่วมกันในความพยายามต่อสู้ กับศัตรูแห่งสันติภาพและเสรีภาพ ยืนหยัดร่วมกันในความพยายามต่อสู้ กับศัตรูแห่งสันติภาพและเสรีภาพ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Precisely the kind of terrorist organization today's accord was designed to combat.ตกลงว่าจุดมุ่งหมายของผกก.ในวันนี้คือการทำสงคราม Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Stay on scofield.I want the license plate number on that accord and I want you to get it out on the wire.ดูเรื่องสกอลฟิลด์ไว้นะ ผมอยากได้ทะเบียนรถนั่น ผมอยากเอามันเข้าคุกให้ได้ Scan (2006)
COULD AN UPPER EAST SIDE PEACE ACCORD BE FAR OFF?อัพเพอร์อีสต์ไซด์จะสลบสุขได้รึยังล่ะ? Poison Ivy (2007)
He said he went there and asked them himself. Acting on his own accord while on suspension.เขาบอกว่าเขาไปถามงานที่นั่นด้วยตัวเอง ทำงานเองทุกอย่างตอนที่โดนพักงานน่ะ Absolute Boyfriend (2008)
The accord we've struck with Cendred was years in the making.เราทำข้อตกลงกับทางเซนเดรดไว้ ตั้งหลายปีแล้ว The Moment of Truth (2008)
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย Public Enemies (2009)
Because she's trying to keep the peace accord alive with the IRK.เพราะท่านกำลังพยายามรักษาสัญญาสันติภาพกับ IRK Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
If he does come, I shall accord him the chance to save the Jin clan, but if he does not, both Jingodo and Jinseung will meet their demise.ถ้าเขามา ข้าจะให้โอกาสเขาที่จะรักษาตระกูลจินเอาใว้ ถ้าเขาไม่มา ทั้งตระกูลจินและจินโกโดจะต้องตาบ Episode #1.4 (2010)
Then the peace accord happened.เมื่อมีสนธิสัญญาสงบศึก Lauren (2011)
That's accord to Gilko. That's his name, Ryan Gilko.นั่นแหละที่เกี่ยวกับกิลโค ชื่อของเขาคือ ไรอัน กิลโค Quill (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accordAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
accordAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
accordAccordingly I gave up my plans.
accordAccording the radio, it will snow tomorrow.
accordAccording the TV, it will rain tomorrow.
accordAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
accordAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
accordAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
accordAccording to a study, big women are more prone to have twins.
accordAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
accordAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
accordAccording to him, she is honest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกฎหมาย(adv) according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai Definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามระเบียบ(adv) according to regulations, Syn. ตามแบบแผน, ตามกฎกติกา, ตามข้อกำหนด, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบได้ว่าไม้ซุงนั้นทำออกมาโดยถูกต้องตามระเบียบ, Thai Definition: เป็นไปตามที่มีระเบียบกำหนดไว้
เป็นเวลา(adv) on time, See also: according to schedule, Syn. ตรงเวลา, Example: เด็กนักเรียนประจำต้องกินและนอนเป็นเวลาทุกวัน, Thai Definition: ถูกต้องตามกำหนดช่วงเวลาที่วางไว้
ก็ช่าง(adv) accordingly, Example: ผลการเจรจาในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่าง เขาไม่สน เพราะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้
สอดคล้องต้องกัน(v) match up, See also: accord with, conform to, harmonize with, tally with, Ant. แตกต่าง, Example: การสอบปากคำของเสี่ยอ้วนและเสี่ยแดงสอดคล้องต้องกัน
ตามกำหนด(adv) on schedule, See also: according to schedule, according to a fixed time, Example: คณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางตามกำหนดของตารางเวลาที่ตั้งไว้พอดี, Thai Definition: อย่างเป็นไปตามลำดับที่ตั้งไว้
ตามเหตุการณ์(adv) according to event, See also: according to occurrence, Syn. ตามรูปการณ์, Example: ถ้าดูตามเหตุการณ์แล้วฝ่ายเราน่าจะชนะ, Thai Definition: ตามแบบเรื่องราวที่เป็นไป
ความสอดคล้อง(n) accordance, See also: consistency, compatible, Syn. การพ้องกัน, Example: ส่วนของนโยบายการเงินและมาตรการทางการเงินนั้นเป็นนโยบายที่ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นแบบลอยตัว, Thai Definition: ลักษณะที่ไปด้วยกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน
พลอย(adv) accordingly, See also: along with, Syn. ประสม, ร่วมกัน, Example: เมื่อเราไม่รู้จักระบบใหม่นี้ เราก็เลยพลอยไม่รู้จักเครื่องมือด้วย, Thai Definition: ประสมด้วย, ตามไปด้วย
โดยอรรถ(adv) according to the essence of a matter, See also: by the text, Syn. ตามเนื้อความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคคอร์เดียน[aēkkhødīen] (n) EN: accordion  FR: accordéon [ m ]
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
เอาสิ[ao si] (v, exp) EN: ok  FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.
แบ่งตาม[baeng tām] (v, exp) EN: be classified according to
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
ชอบ[chøp] (v) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with  FR: être juste
ชอบด้วย[chøp dūay] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: conforme à ; en accord avec

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accord
accords
accord's
accorded
according
accordion
accordance
accordions
accordingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accord
accords
accorded
according
accordion
accordance
accordions
accordances
accordingly
according as

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy #158 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy #158 [Add to Longdo]
根据[gēn jù, ㄍㄣ ㄐㄩˋ,   /  ] according to; based on; basis; foundation #328 [Add to Longdo]
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ,  ] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of #675 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; to shine; to illuminate; to reflect; photograph #1,471 [Add to Longdo]
给予[jǐ yǔ, ㄐㄧˇ ㄩˇ,   /  ] accord; give; show (respect) #1,499 [Add to Longdo]
据悉[jù xī, ㄐㄩˋ ㄒㄧ,   /  ] according to reports; it is reported (that) #1,627 [Add to Longdo]
依据[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ,   /  ] according to; basis; foundation #2,142 [Add to Longdo]
[yī, ㄧ, ] according to; depend on; near to #3,197 [Add to Longdo]
随机[suí jī, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ,   /  ] according to the situation; pragmatic; random #5,074 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkommen { n }accord [ Am. ] [Add to Longdo]
Zusammenklang { m } | Zusammenklänge { pl }accord | accords [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P) #493 [Add to Longdo]
合意[ごうい, goui] (n, vs, adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P) #1,184 [Add to Longdo]
曰く[いわく, iwaku] (n) (1) pretext; history; past; story; (n-adv) (2) according to ...; ... says #5,074 [Add to Longdo]
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P) #5,474 [Add to Longdo]
に従い[にしたがい, nishitagai] (exp) in accordance with; according to #5,783 [Add to Longdo]
従って[したがって, shitagatte] (conj) (uk) (See にしたがって) therefore; consequently; accordingly; (P) #7,480 [Add to Longdo]
相場[そうば, souba] (n) (1) market price; (2) speculation (e.g. on stocks); (3) reputation (according to conventional wisdom); estimation; esteem; (P) #15,746 [Add to Longdo]
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k, vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey #17,076 [Add to Longdo]
従い[したがい, shitagai] (exp) in accordance with; subordinate to #17,860 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accord \Ac*cord"\, v. t. [imp. & p. p. {Accorded}; p. pr. & vb.
   n. {According}.] [OE. acorden, accorden, OF. acorder, F.
   accorder, fr. LL. accordare; L. ad + cor, cordis, heart. Cf.
   {Concord}, {Discord}, and see {Heart}.]
   1. To make to agree or correspond; to suit one thing to
    another; to adjust; -- followed by to. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Her hands accorded the lute's music to the voice.
                          --Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to an agreement, as persons; to reconcile; to
    settle, adjust, harmonize, or compose, as things; as, to
    accord suits or controversies.
    [1913 Webster]
 
       When they were accorded from the fray. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       All which particulars, being confessedly knotty and
       difficult can never be accorded but by a competent
       stock of critical learning.      --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To grant as suitable or proper; to concede; to award; as,
    to accord to one due praise. "According his desire."
    --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accord \Ac*cord"\, n. [OE. acord, accord, OF. acort, acorde, F.
   accord, fr. OF. acorder, F. accorder. See {Accord}, v. t.]
   1. Agreement or concurrence of opinion, will, or action;
    harmony of mind; consent; assent.
    [1913 Webster]
 
       A mediator of an accord and peace between them.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       These all continued with one accord in prayer.
                          --Acts i. 14.
    [1913 Webster]
 
   2. Harmony of sounds; agreement in pitch and tone; concord;
    as, the accord of tones.
    [1913 Webster]
 
       Those sweet accords are even the angels' lays. --Sir
    J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. Agreement, harmony, or just correspondence of things; as,
    the accord of light and shade in painting.
    [1913 Webster]
 
   4. Voluntary or spontaneous motion or impulse to act; --
    preceded by own; as, of one's own accord.
    [1913 Webster]
 
       That which groweth of its own accord of thy harvest
       thou shalt not reap.         --Lev. xxv. 5.
    [1913 Webster]
 
       Of his own accord he went unto you.  --2 Cor. vii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) An agreement between parties in controversy, by
    which satisfaction for an injury is stipulated, and which,
    when executed, bars a suit. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {With one accord}, with unanimity.
    [1913 Webster]
 
       They rushed with one accord into the theater. --Acts
                          xix. 29.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accord \Ac*cord"\, v. i.
   1. To agree; to correspond; to be in harmony; -- followed by
    with, formerly also by to; as, his disposition accords
    with his looks.
    [1913 Webster]
 
       My heart accordeth with my tongue.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy actions to thy words accord.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To agree in pitch and tone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accord
   n 1: harmony of people's opinions or actions or characters; "the
      two parties were in agreement" [syn: {agreement}, {accord}]
      [ant: {disagreement}, {dissension}, {dissonance}]
   2: concurrence of opinion; "we are in accord with your proposal"
     [syn: {accord}, {conformity}, {accordance}]
   3: a written agreement between two states or sovereigns [syn:
     {treaty}, {pact}, {accord}]
   4: sympathetic compatibility
   v 1: go together; "The colors don't harmonize"; "Their ideas
      concorded" [syn: {harmonize}, {harmonise}, {consort},
      {accord}, {concord}, {fit in}, {agree}]
   2: allow to have; "grant a privilege" [syn: {accord}, {allot},
     {grant}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 accord /akɔʀ/ 
  accord; accordance; agreement; concurrence; chord; concord

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top