Search result for

employ

(117 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employ-, *employ*.
English-Thai: Longdo Dictionary
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
employee provident fundกสจ.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employ    [VT] ใช้, Syn. manipulate, operate, use
employ    [VT] ว่าจ้าง, See also: จ้าง, จ้างงาน, Syn. hire
employee    [N] ลูกจ้าง, See also: พนักงาน, Syn. laborer, worker
employer    [N] นายจ้าง, See also: ผู้ว่าจ้าง, ผู้จ้าง, คนจ้าง, Syn. boss, owner, manager
employ at    [PHRV] จ่ายค่าจ้างให้กับ
employ at    [PHRV] จ่ายงานให้, Syn. employ in
employ in    [PHRV] จ้างให้ทำงานใน, Syn. employ at
employ in    [PHRV] ใช้เพื่อ
employ for    [PHRV] จ้างให้ทำเพราะ
employ for    [PHRV] จ้างให้ทำเพราะ, See also: จ้างให้ทำเนื่องจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employedผู้มีงานทำ, มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employed populationประชากรที่มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employeeลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employerนายจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employerนายจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employerนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employer's associationสมาคมนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employer's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee associationสมาคมลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitudeทัศนคติของลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitude surveysการสำรวจทัศนคติลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee empowermentการให้อำนาจพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee health promotionการส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee loyaltyความภักดีของพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee moraleขวัญในการทำงาน [TU Subject Heading]
Employee motivationแรงจูงใจในการทำงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
employYou can employ him.
employThat store employs eight clerks.
employHow many maids does that lady want to employ?
employThe outraged employee resigned at once.
employThis firm has a hundred employees.
employTwo thirds of the employees of this company are engineers.
employThat store employs twenty clerks.
employThe approach employed in this analysis was as follows.
employHowever, like America, Japan is predominantly a middle-class, middle-income country, and so wives do not employ maids, but attend to everything themselves.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employ(เอมพลอย') vt. จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้,ใช้สอย,ใช้เวลา. -n. การจ้าง,การว่าจ้าง,การบริการ,อาชีพ., See also: employability n. ดูemploy employable adj. ดูemploy employer n. ดูemploy, Syn. engage
employee(เอมพลอย'อี,เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe
employment(เอมพลอย'เมินทฺ) n. การจ้าง,การว่าจ้าง,ภาวะที่ถูกว่าจ้าง,อาชีพ,การงาน,ธุรกิจ,กิจกรรม, Syn. work
employment agencyสำนักงานจัดหางาน
unemployed(อันเอมพลอยดฺ') adj. ไม่มีงานทำ,ตกงาน,ไม่เป็นที่ใช้กันในปัจจุบัน. n. the unemployed ผู้ตกงาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ,การตกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
employ(vt) ใช้,จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้สอย
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง
employer(n) นายจ้าง,เจ้านาย,ผู้ว่าจ้าง
employment(n) การงาน,อาชีพ,การจ้าง,การว่าจ้าง
unemployed(adj) ว่างงาน,ตกงาน
unemployment(n) การว่างงาน,การตกงาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้างงาน    [V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
จัดจ้าง    [V] employ, See also: hire, Syn. จ้าง, Example: นักศึกษาภาคพิเศษจำเป็นต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในอัตราสูงกว่าภาคปกติ เพราะมหาวิทยาลัยต้องจัดจ้างอาจารย์พิเศษ, Thai definition: จ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จ้างวาน    [V] hire, See also: employ, Syn. จ้าง, ว่าจ้าง, Ant. รับจ้าง, Example: ไม่ว่าหล่อนจะจ้างวานอย่างไร เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ย, Thai definition: ให้ทำงานแทน โดยมีสิ่งของหรือค่าตอบแทนให้
ผู้จ้าง    [N] employer, See also: boss, Syn. นายจ้าง, Ant. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง, Example: ลูกจ้างเรียกร้องการขึ้นค่าแรงต่อผู้จ้าง
ผู้รับจ้าง    [N] employee, See also: hireling, Syn. ลูกจ้าง, Ant. ผู้จ้าง, Example: ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างทำการสำรวจให้แก่ภาครัฐ
ลูกจ้าง    [N] employee, See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand, Syn. ผู้รับจ้าง, Ant. นายจ้าง, Example: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับจ้างทำการงาน
ว่าจ้าง    [V] hire, See also: employ, engage, Syn. จ้าง, Example: ผู้เสียผลประโยชน์ว่าจ้างมือปืนมาสังหารผู้ตายเพราะถูกผู้ตายหักหลัง, Thai definition: ตกลงให้ทำงานโดยให้ค่าตอบแทน
อาศัย    [V] use, See also: employ, Syn. พึ่ง, Example: ขบวนรถไฟต้องอาศัยรถจักรทำหน้าที่ฉุดลากรถคันอื่นๆ ที่พ่วงอยู่ให้เคลื่อนที่ไปขบวน, Notes: (สันสกฤต)
ผู้ว่าจ้าง    [N] employer, See also: boss, proprietor, Syn. นายจ้าง, Ant. ลูกจ้าง, Example: ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
อุปโยค    [N] utilization, See also: employment, Syn. การใช้สอย, การทำให้เกิดประโยชน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุงาน[v. exp.] (banju ngān) EN: employ permanently   
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; apply   FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ช่วงชิงแรงงาน [v. exp.] (chūangching raēng-ngān) EN: poach employees   
จำนวนพนักงาน[n. exp.] (jamnūan phanakngān) FR: nombre d'employés [m] ; nombre de membres d'équipage [m]
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างแรงงาน [v. exp.] (jāng raēng-ngān) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers   FR: employer de la main-d'oeuvre
จ้างวาน[v. exp.] (jāng wān) EN: hire ; employ   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPLOY    EH0 M P L OY1
EMPLOY    AH0 M P L OY1
EMPLOYS    EH0 M P L OY1 Z
EMPLOYS    AH0 M P L OY1 Z
EMPLOYED    AH0 M P L OY1 D
EMPLOYER    EH0 M P L OY1 ER0
EMPLOYER    AH0 M P L OY1 ER0
EMPLOYED    EH0 M P L OY1 D
EMPLOYEE    AH0 M P L OY1 IY0
EMPLOYEE    EH0 M P L OY1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employ    (v) (i1 m p l oi1)
employs    (v) (i1 m p l oi1 z)
employed    (v) (i1 m p l oi1 d)
employee    (n) (e2 m p l oi ii1)
employer    (n) (i1 m p l oi1 @ r)
employees    (n) (e2 m p l oi ii1 z)
employers    (n) (i1 m p l oi1 @ z)
employing    (v) (i1 m p l oi1 i ng)
employable    (j) (i1 m p l oi1 @ b l)
employment    (n) (i1 m p l oi1 m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
オーバードクター[, o-ba-dokuta-] (n) unemployed person with a PhD (wasei [Add to Longdo]
キャバクラ嬢[キャバクラじょう, kyabakura jou] (n) (See キャバクラ) female cabaret club employee [Add to Longdo]
キャバ嬢[キャバじょう, kyaba jou] (n) (See キャバクラ嬢) female cabaret club employee [Add to Longdo]
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) [Add to Longdo]
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei [Add to Longdo]
ハンドキャリアー[, handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei [Add to Longdo]
バイト敬語[バイトけいご, baito keigo] (n) (See 敬語) Keigo used by employees in restaurants and other businesses [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best [Add to Longdo]
人尽其材[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best; also written 人盡其才|人尽其才 [Add to Longdo]
雇佣[gù yōng, ㄍㄨˋ ㄩㄥ, / ] employ; hire [Add to Longdo]
雇员[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] employee [Add to Longdo]
就业率[jiù yè lǜ, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, / ] employment rate [Add to Longdo]
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] employee; person employed in a trade or profession [Add to Longdo]
性工作[xìng gōng zuò, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] employment as sex worker; prostitution [Add to Longdo]
雇主[gù zhǔ, ㄍㄨˋ ㄓㄨˇ, ] employer [Add to Longdo]
雇員[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, ] employee; also written 僱員|雇员 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Employ \Em*ploy"\, n. [Cf. F. emploi.]
   That which engages or occupies a person; fixed or regular
   service or business; employment.
   [1913 Webster]
 
      The whole employ of body and of mind.  --Pope.
   [1913 Webster]
 
   {In one's employ}, in one's service.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Employ \Em*ploy"\, v. t. [imp. & p. p. {Employed}; p. pr. & vb.
   n. {Employing}.] [F. employer, fr. L. implicare to fold into,
   infold, involve, implicate, engage; in + plicare to fold. See
   {Ply}, and cf. {Imply}, {Implicate}.]
   1. To inclose; to infold. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To use; to have in service; to cause to be engaged in
    doing something; -- often followed by in, about, on, or
    upon, and sometimes by to; as:
    (a) To make use of, as an instrument, a means, a material,
      etc., for a specific purpose; to apply; as, to employ
      the pen in writing, bricks in building, words and
      phrases in speaking; to employ the mind; to employ
      one's energies.
      [1913 Webster]
 
         This is a day in which the thoughts . . . ought
         to be employed on serious subjects. --Addison.
    (b) To occupy; as, to employ time in study.
    (c) To have or keep at work; to give employment or
      occupation to; to intrust with some duty or behest;
      as, to employ a hundred workmen; to employ an envoy.
      [1913 Webster]
 
         Jonathan . . . and Jahaziah . . . were employed
         about this matter.        --Ezra x. 15.
      [1913 Webster]
 
         Thy vineyard must employ the sturdy steer
         To turn the glebe.        --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   {To employ one's self}, to apply or devote one's time and
    attention; to busy one's self.
 
   Syn: To use; busy; apply; exercise; occupy; engross; engage.
     See {Use}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 employ
   n 1: the state of being employed or having a job; "they are
      looking for employment"; "he was in the employ of the city"
      [syn: {employment}, {employ}] [ant: {unemployment}]
   v 1: put into service; make work or employ for a particular
      purpose or for its inherent or natural purpose; "use your
      head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't use this
      tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was
      applied to many projects"; "How do you utilize this tool?";
      "I apply this rule to get good results"; "use the plastic
      bags to store the food"; "He doesn't know how to use a
      computer" [syn: {use}, {utilize}, {utilise}, {apply},
      {employ}]
   2: engage or hire for work; "They hired two new secretaries in
     the department"; "How many people has she employed?" [syn:
     {hire}, {engage}, {employ}] [ant: {can}, {dismiss},
     {displace}, {fire}, {force out}, {give notice}, {give the
     axe}, {give the sack}, {sack}, {send away}, {terminate}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top