ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

employ

EH0 M P L OY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employ-, *employ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employ(vt) ใช้, Syn. manipulate, operate, use
employ(vt) ว่าจ้าง, See also: จ้าง, จ้างงาน, Syn. hire
employee(n) ลูกจ้าง, See also: พนักงาน, Syn. laborer, worker
employer(n) นายจ้าง, See also: ผู้ว่าจ้าง, ผู้จ้าง, คนจ้าง, Syn. boss, owner, manager
employ at(phrv) จ่ายค่าจ้างให้กับ
employ at(phrv) จ่ายงานให้, Syn. employ in
employ in(phrv) จ้างให้ทำงานใน, Syn. employ at
employ in(phrv) ใช้เพื่อ
employ for(phrv) จ้างให้ทำเพราะ
employ for(phrv) จ้างให้ทำเพราะ, See also: จ้างให้ทำเนื่องจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employ(เอมพลอย') vt. จ้าง, ว่าจ้าง, ใช้, ใช้สอย, ใช้เวลา. -n. การจ้าง, การว่าจ้าง, การบริการ, อาชีพ., See also: employability n. ดูemploy employable adj. ดูemploy employer n. ดูemploy, Syn. engage
employee(เอมพลอย'อี, เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe
employment(เอมพลอย'เมินทฺ) n. การจ้าง, การว่าจ้าง, ภาวะที่ถูกว่าจ้าง, อาชีพ, การงาน, ธุรกิจ, กิจกรรม, Syn. work
employment agencyสำนักงานจัดหางาน
unemployed(อันเอมพลอยดฺ') adj. ไม่มีงานทำ, ตกงาน, ไม่เป็นที่ใช้กันในปัจจุบัน. n. the unemployed ผู้ตกงาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ, การตกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
employ(vt) ใช้, จ้าง, ว่าจ้าง, ใช้สอย
employee(n) ลูกจ้าง, พนักงาน, ผู้ถูกว่าจ้าง
employer(n) นายจ้าง, เจ้านาย, ผู้ว่าจ้าง
employment(n) การงาน, อาชีพ, การจ้าง, การว่าจ้าง
unemployed(adj) ว่างงาน, ตกงาน
unemployment(n) การว่างงาน, การตกงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employedผู้มีงานทำ, มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employed populationประชากรที่มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employeeลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employerนายจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employerนายจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employerนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employer's associationสมาคมนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employer's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee associationสมาคมลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitudeทัศนคติของลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitude surveysการสำรวจทัศนคติลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee empowermentการให้อำนาจพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee health promotionการส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee loyaltyความภักดีของพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee moraleขวัญในการทำงาน [TU Subject Heading]
Employee motivationแรงจูงใจในการทำงาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
employee provident fundกสจ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mean, you employ Mr. Baker as your attorney but you can't walk down the street with him?แปลว่า คุณจ้างคุณเบเกอร์เป็นทนาย แต่คุณก็เดินกับเขาไม่ได้ Gandhi (1982)
My name is Fulton Greenwall, and I'm here to employ your services in the retrieval of a lost animal.ผมชื่อฟูลตัน กรีนวอล ผมมานี่เพื่อเสนองานให้คุณ... ...ในการตามหาสัตว์ที่สูญหาย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Tell me, when is the occasion going to arise for him to employ this word?บอกฉันหน่อย, เมื่อไหร่ที่เขาจะได้ใช้ คำๆ นี้จริงๆ The Education of Little Tree (1997)
Let's move on to the next desperate lot and employ them and raise their level up.ถ้าอย่างนั้นก็ย้ายโรงงานไปที่อื่นที่ลำบากดีกว่า ไปจ้างงานและช่วยยกระดับประชาชนที่อื่นต่อดีกว่าไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน The Corporation (2003)
Davian employs a cellular structure at his organization.เดเวียนวางระบบเซลลูลาร์ ในอาคาร Mission: Impossible III (2006)
Jack will be free, a privateer in the employ of England.แจ็คจะได้รับอิสระ และ.. เป็นกัปตันตรวจการ ให้รัฐบาลอังกฤษ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I suggest you employ it.พิจารณาถึงชะตากรรมของผู้หญิง 300 (2006)
Cornelius, I employ you to see wiz.คอร์นีเลียสผมต้องการชี้ให้เห็นเหตุผล Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Do you really think the people that employ me... were just gonna bend over and take your little stunt... killing the senator?แกคิดเอาจริงๆเหรอ ว่าคนที่จ้างชั้น.. จะก้มกราบแล้วปล่อยแกไปจากการฆ่าโหดท่านวุฒิฯ ? Shoot 'Em Up (2007)
I'm really sorry, but I just can't afford to employ you anymore.ฉันขอโทษจริงๆ แต่ฉันจ้างเธอไม่ได้อีกแล้ว All in the Family (2008)
i resigned from the employ of the united states government after only one year.ผมได้ลาออกจากการว่าจ้างของรัฐบาลสหัฐ หนึ่งปีหลังจากนั้น The Same Old Story (2008)
So, why don't we employ the truth?และนั่นทำให้เราต้องการความจริง Won't Get Fueled Again (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employAbility is the only factor considered in promoting employees.
employA bulldozer was employed for leveling the lane.
employAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
employAmong our employees he's recognized as a towering figure.
employAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
employAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
employAn employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.
employAs he was an honest man, I employed him.
employAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
employA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
employBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
employDiscard the old employee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้างงาน(v) employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai Definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
จัดจ้าง(v) employ, See also: hire, Syn. จ้าง, Example: นักศึกษาภาคพิเศษจำเป็นต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในอัตราสูงกว่าภาคปกติ เพราะมหาวิทยาลัยต้องจัดจ้างอาจารย์พิเศษ, Thai Definition: จ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จ้างวาน(v) hire, See also: employ, Syn. จ้าง, ว่าจ้าง, Ant. รับจ้าง, Example: ไม่ว่าหล่อนจะจ้างวานอย่างไร เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ย, Thai Definition: ให้ทำงานแทน โดยมีสิ่งของหรือค่าตอบแทนให้
ผู้จ้าง(n) employer, See also: boss, Syn. นายจ้าง, Ant. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง, Example: ลูกจ้างเรียกร้องการขึ้นค่าแรงต่อผู้จ้าง
ผู้รับจ้าง(n) employee, See also: hireling, Syn. ลูกจ้าง, Ant. ผู้จ้าง, Example: ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างทำการสำรวจให้แก่ภาครัฐ
ลูกจ้าง(n) employee, See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand, Syn. ผู้รับจ้าง, Ant. นายจ้าง, Example: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับจ้างทำการงาน
ว่าจ้าง(v) hire, See also: employ, engage, Syn. จ้าง, Example: ผู้เสียผลประโยชน์ว่าจ้างมือปืนมาสังหารผู้ตายเพราะถูกผู้ตายหักหลัง, Thai Definition: ตกลงให้ทำงานโดยให้ค่าตอบแทน
อาศัย(v) use, See also: employ, Syn. พึ่ง, Example: ขบวนรถไฟต้องอาศัยรถจักรทำหน้าที่ฉุดลากรถคันอื่นๆ ที่พ่วงอยู่ให้เคลื่อนที่ไปขบวน, Notes: (สันสกฤต)
ผู้ว่าจ้าง(n) employer, See also: boss, proprietor, Syn. นายจ้าง, Ant. ลูกจ้าง, Example: ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
อุปโยค(n) utilization, See also: employment, Syn. การใช้สอย, การทำให้เกิดประโยชน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุงาน[banju ngān] (v, exp) EN: employ permanently
ใช้[chai] (v) EN: use ; employ ; take ; consume ; apply   FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à
ใช้งาน[chai-ngān] (v, exp) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable  FR: être utilisable
ใช้ผิด[chai phit] (v, exp) EN: misuse ; misapply  FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ช่วงชิงแรงงาน[chūangching raēng-ngān] (v, exp) EN: poach employees
จำนวนพนักงาน[jamnūan phanakngān] (n, exp) FR: nombre d'employés [ m ] ; nombre de membres d'équipage [ m ]
จ้าง[jāng] (v) EN: hire ; employ ; engage  FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[jāng-ngān] (v) EN: employ ; hire ; contract ; procure  FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างแรงงาน[jāng raēng-ngān] (v, exp) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers  FR: employer de la main-d'oeuvre
จ้างวาน[jāng wān] (v, exp) EN: hire ; employ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMPLOY EH0 M P L OY1
EMPLOY IH0 M P L OY1
EMPLOYS IH0 M P L OY1 Z
EMPLOYS EH0 M P L OY1 Z
EMPLOYER IH0 M P L OY1 ER0
EMPLOYEE IH0 M P L OY1 IY0
EMPLOYEE EH0 M P L OY1 IY0
EMPLOYED IH0 M P L OY1 D
EMPLOYED EH0 M P L OY1 D
EMPLOYER EH0 M P L OY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employ (v) ˈɪmplˈɔɪ (i1 m p l oi1)
employs (v) ˈɪmplˈɔɪz (i1 m p l oi1 z)
employed (v) ˈɪmplˈɔɪd (i1 m p l oi1 d)
employee (n) ˌɛmplɔɪˈiː (e2 m p l oi ii1)
employer (n) ˈɪmplˈɔɪər (i1 m p l oi1 @ r)
employees (n) ˌɛmplɔɪˈiːz (e2 m p l oi ii1 z)
employers (n) ˈɪmplˈɔɪəz (i1 m p l oi1 @ z)
employing (v) ˈɪmplˈɔɪɪŋ (i1 m p l oi1 i ng)
employable (j) ˈɪmplˈɔɪəbl (i1 m p l oi1 @ b l)
employment (n) ˈɪmplˈɔɪmənt (i1 m p l oi1 m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] employee; person employed in a trade or profession #8,739 [Add to Longdo]
雇员[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] employee #12,664 [Add to Longdo]
雇佣[gù yōng, ㄍㄨˋ ㄩㄥ, / ] employ; hire #13,198 [Add to Longdo]
雇主[gù zhǔ, ㄍㄨˋ ㄓㄨˇ, ] employer #13,462 [Add to Longdo]
就业率[jiù yè lǜ, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, / ] employment rate #22,566 [Add to Longdo]
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best #47,032 [Add to Longdo]
人尽其材[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best; also written 人盡其才|人尽其才 [Add to Longdo]
性工作[xìng gōng zuò, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] employment as sex worker; prostitution [Add to Longdo]
雇員[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, ] employee; also written 僱員|雇员 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使用[しよう, shiyou] (n, vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P) #123 [Add to Longdo]
出身[しゅっしん, shusshin] (n, adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P) #155 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
採用[さいよう, saiyou] (n, vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P) #975 [Add to Longdo]
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u, vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) #1,049 [Add to Longdo]
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private #1,054 [Add to Longdo]
仕事[しごと, shigoto] (n, vs, adj-no) (1) work; job; business; occupation; employment; vocation; task; (2) { physics } work; (P) #1,420 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n, n-suf) employment; (P) #1,758 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) #2,186 [Add to Longdo]
首(P);頸;頚[くび(P);クビ, kubi (P); kubi] (n) (1) neck; (2) head; (3) unemployed person; (P) #2,551 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Employ \Em*ploy"\, n. [Cf. F. emploi.]
   That which engages or occupies a person; fixed or regular
   service or business; employment.
   [1913 Webster]
 
      The whole employ of body and of mind.  --Pope.
   [1913 Webster]
 
   {In one's employ}, in one's service.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Employ \Em*ploy"\, v. t. [imp. & p. p. {Employed}; p. pr. & vb.
   n. {Employing}.] [F. employer, fr. L. implicare to fold into,
   infold, involve, implicate, engage; in + plicare to fold. See
   {Ply}, and cf. {Imply}, {Implicate}.]
   1. To inclose; to infold. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To use; to have in service; to cause to be engaged in
    doing something; -- often followed by in, about, on, or
    upon, and sometimes by to; as:
    (a) To make use of, as an instrument, a means, a material,
      etc., for a specific purpose; to apply; as, to employ
      the pen in writing, bricks in building, words and
      phrases in speaking; to employ the mind; to employ
      one's energies.
      [1913 Webster]
 
         This is a day in which the thoughts . . . ought
         to be employed on serious subjects. --Addison.
    (b) To occupy; as, to employ time in study.
    (c) To have or keep at work; to give employment or
      occupation to; to intrust with some duty or behest;
      as, to employ a hundred workmen; to employ an envoy.
      [1913 Webster]
 
         Jonathan . . . and Jahaziah . . . were employed
         about this matter.        --Ezra x. 15.
      [1913 Webster]
 
         Thy vineyard must employ the sturdy steer
         To turn the glebe.        --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   {To employ one's self}, to apply or devote one's time and
    attention; to busy one's self.
 
   Syn: To use; busy; apply; exercise; occupy; engross; engage.
     See {Use}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 employ
   n 1: the state of being employed or having a job; "they are
      looking for employment"; "he was in the employ of the city"
      [syn: {employment}, {employ}] [ant: {unemployment}]
   v 1: put into service; make work or employ for a particular
      purpose or for its inherent or natural purpose; "use your
      head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't use this
      tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was
      applied to many projects"; "How do you utilize this tool?";
      "I apply this rule to get good results"; "use the plastic
      bags to store the food"; "He doesn't know how to use a
      computer" [syn: {use}, {utilize}, {utilise}, {apply},
      {employ}]
   2: engage or hire for work; "They hired two new secretaries in
     the department"; "How many people has she employed?" [syn:
     {hire}, {engage}, {employ}] [ant: {can}, {dismiss},
     {displace}, {fire}, {force out}, {give notice}, {give the
     axe}, {give the sack}, {sack}, {send away}, {terminate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top