ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chasten

CH EY1 S AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chasten-, *chasten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chasten[VT] ตำหนิอย่างรุนแรง
chasten[VT] ทำให้รุนแรงน้อยลง, See also: ทำให้อ่อนลง, Syn. moderate, temper
chasten[VT] ลงโทษ, See also: ทำโทษ, Syn. chastise, punish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งสอน[V] teach someone a lesson, See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct, Syn. ให้บทเรียน, Example: หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป, Thai definition: ทำให้หลาบจำ
สั่งสอน[V] teach someone a lesson, See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct, Syn. ให้บทเรียน, Example: หากไม่สั่งสอนเสียบ้าง พวกนี้ก็จะเหิมเกริม เที่ยวก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนอยู่ร่ำไป, Thai definition: ทำให้หลาบจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
หลาบจำ[v.] (lāpjam) EN: be chastened   FR: se souvenir de la leçon
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour   FR: punir ; sanctionner
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct   FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHASTEN CH EY1 S AH0 N
CHASTENED CH EY1 S AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chasten (v) tʃˈɛɪsn (ch ei1 s n)
chastens (v) tʃˈɛɪsnz (ch ei1 s n z)
chastened (v) tʃˈɛɪsnd (ch ei1 s n d)
chastening (v) tʃˈɛɪsnɪŋ (ch ei1 s n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chasten \Chas"ten\ (ch[=a]"s'n), v. t. [imp. & p. p. {Chastened}
   (-s'nd); p. pr. & vb. n. {Chastening}.] [OE. chastien, OF.
   Chastier, F. Ch?tier, fr. L. castigare to punish, chastise;
   castus pure + agere to lead, drive. See {Chaste}, {Act}, and
   cf. {Castigate}, {Chastise}.]
   1. To correct by punishment; to inflict pain upon the purpose
    of reclaiming; to discipline; as, to chasten a son with a
    rod.
    [1913 Webster]
 
       For whom the Lord loveth he chasteneth. --Heb. xii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   2. To purify from errors or faults; to refine.
    [1913 Webster]
 
       They [classics] chasten and enlarge the mind, and
       excite to noble actions.       --Layard.
 
   Syn: To chastise; punish; correct; discipline; castigate;
     afflict; subdue; purify.
 
   Usage: To {Chasten}, {Punish}, {Chastise}. To chasten is to
      subject to affliction or trouble, in order to produce
      a general change for the better in life or character.
      To punish is to inflict penalty for violation of law,
      disobedience to authority, or intentional wrongdoing.
      To chastise is to punish a particular offense, as with
      stripes, especially with the hope that suffering or
      disgrace may prevent a repetition of faults.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chasten
   v 1: censure severely; "She chastised him for his insensitive
      remarks" [syn: {chastise}, {castigate}, {objurgate},
      {chasten}, {correct}]
   2: restrain [syn: {chasten}, {moderate}, {temper}]
   3: correct by punishment or discipline [syn: {tame}, {chasten},
     {subdue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top