Search result for

know

(136 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -know-, *know*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
knowledge management (n ) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดการความรู้ มีตัวอักษรย่อ (KM) คือ การจัดการความรู้ในองค์กรไม่ให้หายไป (สมองไหล) - เมื่อมีสมาชิกในองค์กรคนหนึ่งคนใดหายไปเพื่อไม่ให้ความรู้หายไปด้วย
knowledge visualizationความรู้ผ่านจักษุทัศน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
know    [VT] เข้าใจ, See also: ตระหนัก, ดูออก, มองออก, Syn. understand, comprehend, realize
know    [VT] จำได้
know    [VI] รับทราบ, See also: รับรู้, Syn. perceive
know    [VT] รู้, See also: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก
know    [VT] รู้จัก, See also: คุ้นเคย, Syn. recognize
know    [VT] เรียนรู้, See also: รู้, มีประสบการณ์
known    [VT] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา know, See also: รู้
known    [ADJ] ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป, Syn. recognized, admitted
know as    [PHRV] เรียกว่า, See also: เรียกชื่อว่า
know by    [PHRV] จำได้จาก (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย), See also: รู้ได้จาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
know-howความรู้จัดเจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
know-howความรู้ความชำนาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowbotวิทยยนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
knowbotวิทยยนต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowerผู้รู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledgeความรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge by acquaintanceความรู้โดยประจักษ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge by descriptionความรู้โดยบอกเล่า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge engineeringวิศวกรรมความรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
knowledge, a posterioriความรู้หลังประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Know-howความรู้ความชำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Knowing How to Learnการรู้วิธีหาความรู้ [การแพทย์]
Knowledgeความรู้ [การจัดการความรู้]
knowledgeความรู้, สิ่งที่ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกจัดรูปแบบและประมวลผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในปัญหาที่ต้องการนำข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้ไปแก้ไข [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Knowledgeความรู้, การรับรู้ [การแพทย์]
Knowledge Accessการเข้าถึงความรู้ [การจัดการความรู้]
Knowledge accessibilityการเข้าถึงความรู้ [การจัดการความรู้]
Knowledge Acquisitionการแสวงหาความรู้ [การจัดการความรู้]
Knowledge and learningความรู้และการเรียน [TU Subject Heading]
Knowledge applicationการประยุกต์ใช้ความรู้ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knowThey may not know anything about this.
knowThey don't know what they should do with the money.
knowThey may not know about it.
knowThey appear to know the fact.
knowThey do not know how to do it.
knowThey must have known it all along.
knowAll of them wanted to know my secret.
knowThey don't know what difficulties Tom went through in his youth.
knowThey wanted to know on what grounds he wished to quit.
knowThey are equally matched in their knowledge of French.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
know(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
know-how(โน'ฮาว) n. ความชำนาญ,ความรู้ว่าจะทำอย่างไร, Syn. savvy,expertise
know-it-all(โน'อิทออล) n. ผู้ที่กระทำตัวยังกะเป็นผู้รู้คนเดียว
knowable(โน'อะเบิล) adj. รู้ได้,เรียนรู้ได้, See also: knowability n. ดูknowable
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
knowledge(นอล'ลิดจฺ) n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเข้าใจ,ความตระหนัก,ข่าว, Syn. learning
knowledgeable(นอล'ลิดจะเบิล) adj. มีความรู้,เฉลียวฉลาด -S.,knowledgable.
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
known(โนน) v. กริยาช่อง 3 ของ know n. ปริมาณที่รู้แล้ว -S.known quantity
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
know(vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ
knowing(adj) ฉลาด,รอบรู้,หลักแหลม
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้
knowledge(n) ความรู้,ความเข้าใจ,ความรู้จัก
known(vt) pp ของ know
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
foreknow(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นการณ์ล่วงหน้า
foreknowledge(n) การรู้ล่วงหน้า,ฌาณ,การเห็นการณ์ล่วงหน้า
unknown(adj) ไม่มีใครรู้จัก,ไม่ทราบ,ไม่ปรากฏ,ลึกลับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้เท่าทัน    [V] see through someone's trick, See also: know someone's trick, Syn. รู้ทัน, Example: วิชากฎหมายสอนให้คนเราฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนทุจริตมิจฉาชีพทั้งหลาย, Thai definition: รู้เท่าและรู้ทัน
รู้เรื่องราว    [V] know, See also: realize, understand, Syn. ทราบเรื่องราว, Example: ตัวเธอเองแทบไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวพ่อเลย
คลังสมอง    [N] knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count unit: แห่ง, ที่
ล่วงรู้ความลับ    [V] know someone's secret, See also: reveal the secret, Ant. ปิดเป็นความลับ, รักษาความลับ, Example: ผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความลับนี้ได้, Thai definition: รู้ความลับของผู้อื่น
ความรู้เชิงปฏิบัติการ    [N] know-how, Example: นักวิจัยที่จะเข้ามาทำงานนี้จะต้องมีความรู้เชิงปฏิบัติการอย่างเชี่ยวชาญ, Thai definition: ความรู้ความสามารถในการลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆ
ความรู้เชิงปฏิบัติการ    [N] know-how
ตลาดวิชา    [N] knowledge market, Example: มหาวิทยาลัยรามคำแหงถือเป็นตลาดวิชาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้, Thai definition: แหล่งที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้โดยเสรี
แก่วิชา [ADJ] knowledgeable, Syn. รู้มาก
รู้ใจ    [V] know one's mind, See also: understand one's intention, Syn. รู้อกรู้ใจ, Example: ผมกับเขารู้จักกันมานานมาก หัวหกก้นขวิดมาด้วยกัน รู้ใจกันเป็นอย่างดี, Thai definition: รู้นิสัยใจคอดี
รู้ดี    [V] know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge   FR: ignorance [f]
ใบตอบรับ[n. exp.] (bai tøprap) EN: acknowledgement   
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
ใช้เงินอย่างระมัดระวัง[v. exp.] (chai ngoen yāng ramatrawang) EN: know how to handle money   
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
ได้ชื่อ [v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of   
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   

CMU English Pronouncing Dictionary
KNOW    N OW1
KNOWN    N OW1 N
KNOWS    N OW1 Z
KNOWNS    N OW1 N Z
KNOWER    N OW1 ER0
KNOWED    N OW1 D
KNOWING    N OW1 IH0 NG
KNOWLES    N OW1 L Z
KNOWLTON    N OW1 L T AH0 N
KNOWINGLY    N OW1 IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
know    (v) (n ou1)
known    (v) (n ou1 n)
knows    (v) (n ou1 z)
knowing    (v) (n ou1 i ng)
know-all    (n) - (n ou1 - oo l)
know-how    (n) - (n ou1 - h au)
know-alls    (n) - (n ou1 - oo l z)
knowingly    (a) (n ou1 i ng l ii)
knowledge    (n) (n o1 l i jh)
knowledgeable    (j) (n o1 l i jh @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK [Add to Longdo]
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, / ] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈) [Add to Longdo]
博识[bó shí, ㄅㄛˊ ㄕˊ, / ] knowledgeable; erudite; erudition; proficient [Add to Longdo]
博识多通[bó shí duō tōng, ㄅㄛˊ ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄊㄨㄥ, / ] knowledgeable and perspicacious (成语 saw) [Add to Longdo]
博识洽闻[bó shí qià wén, ㄅㄛˊ ㄕˊ ㄑㄧㄚˋ ㄨㄣˊ, / ] knowledgeable; erudite [Add to Longdo]
妇孺皆知[fù rú jiē zhī, ㄈㄨˋ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄝ ㄓ, / ] known to everyone; a household name [Add to Longdo]
已知[yǐ zhī, ㄧˇ ㄓ, ] known (to science) [Add to Longdo]
心得[xīn dé, ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ, ] knowledge gained [Add to Longdo]
所知[suǒ zhī, ㄙㄨㄛˇ ㄓ, ] known; what one knows [Add to Longdo]
百事通[bǎi shì tōng, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄊㄨㄥ, ] knowledgeable person; know all [Add to Longdo]
知己知彼[zhī jǐ zhī bǐ, ㄓ ㄐㄧˇ ㄓ ㄅㄧˇ, ] Know yourself; know your enemy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] acknowledge (ACK) [Add to Longdo]
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] acknowledgment [Add to Longdo]
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know [Add to Longdo]
知識[ちしき, chishiki] information, knowledge [Add to Longdo]
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base [Add to Longdo]
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
知識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference [Add to Longdo]
知識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information [Add to Longdo]
知識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system [Add to Longdo]
知識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Know \Know\ (n[=o]), n.
   Knee. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Know \Know\, v. i.
   1. To have knowledge; to have a clear and certain perception;
    to possess wisdom, instruction, or information; -- often
    with of.
    [1913 Webster]
 
       Israel doth not know, my people doth not consider.
                          --Is. i. 3.
    [1913 Webster]
 
       If any man will do his will, he shall know of the
       doctrine, whether it be of God, or whether I speak
       of myself.              --John vii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       The peasant folklore of Europe still knows of
       willows that bleed and weep and speak when hewn.
                          --Tylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To be assured; to feel confident.
    [1913 Webster]
 
   {To know of}, to ask, to inquire. [Obs.] " Know of your
    youth, examine well your blood." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Know \Know\ (n[=o]), v. t. [imp. {Knew} (n[=u]); p. p. {Known}
   (n[=o]n); p. pr. & vb. n. {Knowing}.] [OE. knowen, knawen,
   AS. cn[aum]wan; akin to OHG. chn[aum]an (in comp.), Icel.
   kn[aum] to be able, Russ. znate to know, L. gnoscere,
   noscere, Gr. gighw`skein, Skr. jn[=a]; fr. the root of E.
   can, v. i., ken. [root]45. See {Ken}, {Can} to be able, and
   cf. {Acquaint}, {Cognition}, {Gnome}, {Ignore}, {Noble},
   {Note}.]
   1. To perceive or apprehend clearly and certainly; to
    understand; to have full information of; as, to know one's
    duty.
    [1913 Webster]
 
       O, that a man might know
       The end of this day's business ere it come! --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There is a certainty in the proposition, and we know
       it.                  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Know how sublime a thing it is
       To suffer and be strong.       --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To be convinced of the truth of; to be fully assured of;
    as, to know things from information.
    [1913 Webster]
 
   3. To be acquainted with; to be no stranger to; to be more or
    less familiar with the person, character, etc., of; to
    possess experience of; as, to know an author; to know the
    rules of an organization.
    [1913 Webster]
 
       He hath made him to be sin for us, who knew no sin.
                          --2 Cor. v.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       Not to know me argues yourselves unknown. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To recognize; to distinguish; to discern the character of;
    as, to know a person's face or figure.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall know them by their fruits.  --Matt. vil.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       And their eyes were opened, and they knew him.
                          --Luke xxiv.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       To know
       Faithful friend from flattering foe. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       At nearer view he thought he knew the dead.
                          --Flatman.
    [1913 Webster]
 
   5. To have sexual intercourse with.
    [1913 Webster]
 
       And Adam knew Eve his wife.      --Gen. iv. 1.
    [1913 Webster]
 
   Note: Know is often followed by an objective and an
      infinitive (with or without to) or a participle, a
      dependent sentence, etc.
      [1913 Webster]
 
         And I knew that thou hearest me always. --John
                          xi. 42.
      [1913 Webster]
 
         The monk he instantly knew to be the prior. --Sir
                          W. Scott.
      [1913 Webster]
 
         In other hands I have known money do good.
                          --Dickens.
      [1913 Webster]
 
   {To know how}, to understand the manner, way, or means; to
    have requisite information, intelligence, or sagacity. How
    is sometimes omitted. " If we fear to die, or know not to
    be patient." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 know
   n 1: the fact of being aware of information that is known to few
      people; "he is always in the know"
   v 1: be cognizant or aware of a fact or a specific piece of
      information; possess knowledge or information about; "I
      know that the President lied to the people"; "I want to
      know who is winning the game!"; "I know it's time" [syn:
      {know}, {cognize}, {cognise}] [ant: {ignore}]
   2: know how to do or perform something; "She knows how to knit";
     "Does your husband know how to cook?"
   3: be aware of the truth of something; have a belief or faith in
     something; regard as true beyond any doubt; "I know that I
     left the key on the table"; "Galileo knew that the earth
     moves around the sun"
   4: be familiar or acquainted with a person or an object; "She
     doesn't know this composer"; "Do you know my sister?"; "We
     know this movie"; "I know him under a different name"; "This
     flower is known as a Peruvian Lily"
   5: have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or
     sensations; "I know the feeling!"; "have you ever known
     hunger?"; "I have lived a kind of hell when I was a drug
     addict"; "The holocaust survivors have lived a nightmare"; "I
     lived through two divorces" [syn: {know}, {experience},
     {live}]
   6: accept (someone) to be what is claimed or accept his power
     and authority; "The Crown Prince was acknowledged as the true
     heir to the throne"; "We do not recognize your gods" [syn:
     {acknowledge}, {recognize}, {recognise}, {know}]
   7: have fixed in the mind; "I know Latin"; "This student knows
     her irregular verbs"; "Do you know the poem well enough to
     recite it?"
   8: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
     everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
     intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the
     hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get
     laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have
     intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck},
     {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it},
     {bang}, {get it on}, {bonk}]
   9: know the nature or character of; "we all knew her as a big
     show-off"
   10: be able to distinguish, recognize as being different; "The
     child knows right from wrong"
   11: perceive as familiar; "I know this voice!"

Are you satisfied with the result?

Go to Top