Search result for

admire

(75 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admire-, *admire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admire[VT] นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)

English-Thai: Nontri Dictionary
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here. I do have to admire her determinationฉันนับถือความมุ่งมั่นของเธอจริง ๆ There Might be Blood (2008)
I admire your confidence, pilot.ข้าชื่นชมในความเชื่อมั่นของพวกเจ้า เหล่านักบิน Shadow of Malevolence (2008)
I really admire the anonymous way that you are livingข้าชอบการใช้ชีวิตแบบอิสระของเจ้าเช่นนั้นจริงๆ Iljimae (2008)
You know, for someone in your predicament, I admired your spirit!เธอรู้นี่ สำหรับใครบางคนที่เธอลำบากใจ ฉันเลื่อมใสเธอจริงๆ! The Secret of Moonacre (2008)
Bolt, I've admired you such a long time and there is something I always wanted to tell you if I ever get a chance to meet you.โบลท์ ฉันน่ะ นับถือนายมานานมากแล้ว \ และมีบางอย่างที่ฉันอยากจะบอกนายมาตลอด ถ้าฉันมีโอกาสได้พบกับนายน่ะ / และตอนนี้ฉัน... Bolt (2008)
Be useful to her, amuse her. She'll admire your spirit.รับใช้และให้ความอภิรมย์แก่พระองค์ พระองค์จะนับถือใจของลูก The Other Boleyn Girl (2008)
He's very big admirer of yours, madame.ท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณเลยครับ มาดาม New York, I Love You (2008)
He's a great admirer of yours, madame.ท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณครับ คุณผู้หญิง New York, I Love You (2008)
I brought you a present, those shoes you admired.ผมเอาของขวัญมาให้ท่านด้วย รองเท้าพวกนั้นที่ท่านชื่นชม Frost/Nixon (2008)
That is what I admire about you, rra.นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ฉันชื่นชมในตัวคุณพี่ชาย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
But I do admire her for her honesty, really I do.ฉันนับถือความตรงไปตรงมาของเธอ จริงๆ Nights in Rodanthe (2008)
I don't think there's much she admires about me lately.ฉันไม่คิดว่าเธอจะมีเท่าฉัน ความนับถือของเธอที่มีกับฉันเมือเร็วๆนี้ Nights in Rodanthe (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admireAll who knew admired him.
admireAmericans admire Lincoln for his honesty.
admireAnne has many admirers.
admireEverybody admired his courage.
admireEveryone admired his courage.
admireEveryone admires the pictures painted by him.
admireForeigners admire Mt. Fuji.
admireHe admired my new car.
admireHe could not but admire her.
admireHe is admired as a writer.
admireHe is such a great artist that we all admire.
admireHe is such a teacher as we all admire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทิดทูน[V] admire, See also: esteem, respect, worship, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, เชิดชูยกย่อง, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, Example: ประชาชาติไทยเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นวีรกษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย, Thai definition: เชิดชูไว้เป็นที่เคารพ
ยกย่องชมเชย[V] praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
พิสมัย[V] admire, See also: adore, love, pleasure, Syn. ชื่นชม, ชื่นชอบ, Example: เขาไม่พิสมัยสาวอวบ แต่ชอบสาวร่างบางโปร่งมากกว่า, Thai definition: รู้สึกพึงพอใจหรือชอบใจ
เปิดหมวกให้[V] praise, See also: admire, eulogize, laud, extol, Syn. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Ant. ตำหนิ, Example: การแสดงครั้งนี้ทุกคนเปิดหมวกให้เขา
เปิดหมวกให้[V] praise, See also: admire, eulogize, appreciate, Syn. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Ant. ตำหนิ, Example: การแสดงครั้งนี้ทุกคนพร้อมใจกันเปิดหมวกให้เขา, Thai definition: แสดงความยกย่องชมเชย
สรรเสริญ[V] praise, See also: admire, laud, extol, eulogize, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, สรเสริญ, เทิดทูน, Example: ประชาชนต่างพากันสรรเสริญคุณงามความดีที่เขาทำให้กับสังคม, Thai definition: กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี
นิยมชมชอบ[V] admire, See also: be in flavor of, like, be fond of, Syn. ชื่นชอบ, ชื่นชม, ชื่นชมยินดี, Ant. เกลียด, ไม่ชอบ, Example: เด็กผู้หญิงมักนิยมชมชอบนักร้องที่หน้าตามากกว่าความสามารถ, Thai definition: ยอมรับนับถือด้วยความชื่นชอบ
ชื่นชม[V] admire, See also: praise, commend, eulogize, appreciate, laud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมชมชอบ, ศรัทธา, ชมชอบ, Example: นึกถึงหนังสือที่เขาเขียนรวมเล่มใหญ่ๆ แล้วก็น่าชื่นชมความสามารถของคนเขียน, Thai definition: กล่าวถึงด้วยความพอใจ
กลัวใจ[V] admire from the bottom of one's heart, Example: ลูกข้ามันกล้าเล่นกับเงินหมื่นเงินพันเหมือนเป็นเงินร้อย ข้าละกลัวใจมันนัก, Thai definition: หวาดหวั่นใจในความใจถึงของเขา หรือทึ่งในความใจถึงของเขา
ชวนชม[ADJ] admired, Thai definition: น่าชม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เชิดชูยกย่อง[v. exp.] (choētchū yokyǿng) EN: admire   
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: admired   
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
เลื่อมใส[v.] (leūamsai) EN: have faith in ; believe in ; admire   FR: croire en ; avoir foi en

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRE    AE0 D M AY1 R
ADMIRED    AH0 D M AY1 ER0 D
ADMIRER    AE0 D M AY1 R ER0
ADMIRES    AE0 D M AY1 R Z
ADMIRERS    AH0 D M AY1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admire    (v) (@1 d m ai1 @ r)
admired    (v) (@1 d m ai1 @ d)
admirer    (n) (@1 d m ai1 r @ r)
admires    (v) (@1 d m ai1 @ z)
admirers    (n) (@1 d m ai1 r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佩服[pèi fú, ㄆㄟˋ ㄈㄨˊ, ] admire, #6,249 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] admire, #8,876 [Add to Longdo]
赞美[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, / ] admire; applause; praise; to eulogize, #9,811 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛でる[めでる, mederu] (v1,vt) to love; to admire [Add to Longdo]
愛読者[あいどくしゃ, aidokusha] (n) subscriber; reader; admirer [Add to Longdo]
引く手[ひくて, hikute] (n) admirer; inducer [Add to Longdo]
感じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r,vi) to be impressed; to greatly admire [Add to Longdo]
見上げる(P);見あげる[みあげる, miageru] (v1,vt) (1) to look up at; to raise one's eyes; (2) to look up to; to admire; to respect; (P) [Add to Longdo]
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony [Add to Longdo]
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire [Add to Longdo]
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer [Add to Longdo]
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently [Add to Longdo]
崇拝者[すうはいしゃ, suuhaisha] (n) worshipper; admirer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admire \Ad*mire"\, v. i.
   To wonder; to marvel; to be affected with surprise; --
   sometimes with at.
   [1913 Webster]
 
      To wonder at Pharaoh, and even admire at myself.
                          --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admire \Ad*mire"\, v. t. [imp. & p. p. {Admired}; p. pr. & vb.
   n. {Admiring}.] [F. admirer, fr. L. admirari; ad + mirari to
   wonder, for smirari, akin to Gr. ? to smile, Skr. smi, and E.
   smile.]
   1. To regard with wonder or astonishment; to view with
    surprise; to marvel at. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Examples rather to be admired than imitated.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To regard with wonder and delight; to look upon with an
    elevated feeling of pleasure, as something which calls out
    approbation, esteem, love, or reverence; to estimate or
    prize highly; as, to admire a person of high moral worth,
    to admire a landscape.
    [1913 Webster]
 
       Admired as heroes and as gods obeyed. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: Admire followed by the infinitive is obsolete or
      colloquial; as, I admire to see a man consistent in his
      conduct.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To esteem; approve; delight in.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admire
   v 1: feel admiration for [syn: {admire}, {look up to}] [ant:
      {look down on}]
   2: look at with admiration

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top