ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

複雑

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -複雑-, *複雑*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
複雑[ふくざつ, fukuzatsu] (n adj) ยุ่งยาก, ซับซ้อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
複雑[ふくざつ, fukuzatsu] (adj-na) (See ややこしい) complex; complicated; (P) [Add to Longdo]
複雑[ふくざつさ, fukuzatsusa] (n) complexity; (P) [Add to Longdo]
複雑[ふくざつか, fukuzatsuka] (n,vs) complication [Add to Longdo]
複雑怪奇[ふくざつかいき, fukuzatsukaiki] (adj-na,n) complicated and mysterious [Add to Longdo]
複雑奇怪[ふくざつきかい, fukuzatsukikai] (n,adj-na) complex and mysterious (bizarre); complicated and inscrutable [Add to Longdo]
複雑骨折[ふくざつこっせつ, fukuzatsukossetsu] (n) compound fracture [Add to Longdo]
複雑[ふくざつせい, fukuzatsusei] (n) complexity [Add to Longdo]
複雑訴訟形態[ふくざつそしょうけいたい, fukuzatsusoshoukeitai] (n) class action lawsuit; class action [Add to Longdo]
複雑多岐[ふくざつたき, fukuzatsutaki] (n,adj-na) complex and wide-ranging; labyrinthine [Add to Longdo]
複雑多様[ふくざつたよう, fukuzatsutayou] (n,adj-na) complex and multifarious [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.アマゾンのジャングルやニューギニア島には、いわゆる原始的な文化があり、ヨーロッパやアジアやアフリカにはいわゆる進歩した文化がある。しかし、このいずれの文化の言語も同じように進歩しており、複雑なのである。
That is a very complex machine.あれはとても複雑な機械だ。
The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.いく層もの卸業者の存在が特色である日本の流通機構は、複雑でコストもかかる。
This complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.こうした複雑な状況が生じるのは、周囲の環境それ自体から得られる信号が不十分なものとなりうるからである。
This might lead us to believe that a simple culture would make use of a simple language, that a complex culture would make use of a complex language, and so on.こう考えると、単純な文化は単純な言語を使用し、複雑な文化は複雑な言語を使用するなどと信じてしまうかも知れない。
Those four words carried not only a lot of complex information, but also the persuasive force of a proverb.この(英語で)4語はたくさんの複雑な情報を伝えるばかりでなく、諺の持つ説得力もあるのである。
The mechanism of this machine is complicated.この機械のメカニズムは複雑です。
This child solved the complicated mathematics problem easily.この子は複雑な数学の問題を簡単に解いた。
This form looks kind of complicated. Help me fill it out.この書式はやや複雑そうだ。書きこむのを手伝ってくれ。
The problem is complicated by his personality.この問題は彼の性格と複雑にからんでいる。
This story is too complex for children.この話は子供には複雑すぎる。
I have mixed feelings about this.これには複雑な気持ちだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your parking pass is in the envelope, along with the parking rules, which are, let's say, complicated.[JA] 駐車許可証は 封筒に入ってる 駐車規則に従ってね まあ複雑なの Sock Puppets (2017)
However complicated my life was, his was 1,000 times more.[JA] どんなに自分の人生が複雑でも 彼の方がもっと上回るわ Sock Puppets (2017)
But it is an insidious verb. It is there.[JA] 胸のことは とても複雑な問題なのよ  ()
The body is part of a complex negotiation.[JA] 体の問題は すごく複雑だと思うわ  ()
Can you see? There is a corporate issue.[JA] でも これは 複雑な問題でしょ  ()
It is the weirdest.[JA] 一番 複雑なの  ()
It's complicated.[JA] 複雑なんだ Stalker's Prey (2017)
Yeah, there's been a complication.[JA] 複雑な事情がある The Secret of Sales (2017)
Situation's complicated enough already.[JA] 状況は複雑 Eastwatch (2017)
Well... it was complicated.[JA] ああ... 複雑なんだ A Flash of Light (2017)
For most trans people, this transition is very complicated.[JA] 多くの人にとって 変化の過程は とても複雑なの  ()
He told me they have a complicated relationship, but they talk all the time.[JA] 少しだけ 2人の関係は複雑だけど よく話をすると聞いてます Stalker's Prey (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
複雑命令セットコンピュータ[ふくざつめいれいセットコンピュータ, fukuzatsumeirei settokonpyu-ta] Complex Instruction Set Computer, CISC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
複雑[ふくざつ, fukuzatsu] kompliziert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top