ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

specialization

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specialization-, *specialization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
specialization(n) ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specializationความชำนัญพิเศษ, การมีความชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specialization; specialisationการชำนาญเฉพาะวิชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
specialization[สเปเชียล ไล้เซชั่น] (n) จุดประสงค์เฉพาะ (ถ้าเขียนแบบอังกฤษจะเขียนเป็น Specialisation)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specializationA high degree of specialization is required in that company.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชำนาญเฉพาะด้าน[khwām chamnān chaphǿ dān] (n, exp) EN: specialization

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
specialization

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specialization
specializations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专业化[zhuān yè huà, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ,    /   ] specialization #8,421 [Add to Longdo]
特化[tè huà, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄚˋ,  ] specialization [Add to Longdo]
脑功能特化[nǎo gōng néng tè huà, ㄋㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄊㄜˋ ㄏㄨㄚˋ,      /     ] specialization of brain function [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
畑(P);畠[はたけ(P);はた, hatake (P); hata] (n) (1) field (for fruits, vegetables, etc.); cultivated land; vegetable plot; kitchen garden; plantation; (n, suf) (2) (はたけ only) (ばたけ when suf) field (of specialization); sphere; area; (3) (はたけ only) (col) womb; birth; birthplace; (P) #4,326 [Add to Longdo]
専修[せんしゅう, senshuu] (n, vs) specialization; specialisation; (P) #7,847 [Add to Longdo]
分化[ぶんか, bunka] (n, vs) specialization; specialisation; (P) #14,153 [Add to Longdo]
垂直分業[すいちょくぶんぎょう, suichokubungyou] (n) vertical international specialization (specialisation) [Add to Longdo]
専門化[せんもんか, senmonka] (n, vs) specialization; specialisation [Add to Longdo]
専門性[せんもんせい, senmonsei] (n) specialization; specialty; speciality; expertise [Add to Longdo]
特化[とっか, tokka] (n, vs) specialization; specialisation [Add to Longdo]
分業[ぶんぎょう, bungyou] (n, vs) division of labor; division of labour; specialization; specialisation; assembly-line production; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specialization \Spe`cial*i*za"tion\, n.
   1. The act of specializing, or the state of being
    spezialized.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) The setting apart of a particular organ for the
    performance of a particular function. --Darwin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specialization
   n 1: the act of specializing; making something suitable for a
      special purpose [syn: {specialization}, {specialisation}]
   2: the special line of work you have adopted as your career;
     "his specialization is gastroenterology" [syn:
     {specialization}, {specialisation}, {specialty},
     {speciality}, {specialism}]
   3: (biology) the structural adaptation of some body part for a
     particular function; "cell differentiation in the developing
     embryo" [syn: {specialization}, {specialisation},
     {differentiation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top