ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -球-, *球*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[球, qiú, ㄑㄧㄡˊ] ball, globe, sphere; round
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  求 (qiú ㄑㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 628

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] ball; sphere, #571 [Add to Longdo]
[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, ] entire; total; global, #836 [Add to Longdo]
[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc, #1,231 [Add to Longdo]
[qiú duì, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] soccer team (or rugby, basketball etc), #1,373 [Add to Longdo]
[zú qiú, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ, ] football; soccer, #1,633 [Add to Longdo]
[qiú mí, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, ] soccer fan; crazy about ball sports, #2,310 [Add to Longdo]
[dì qiú, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, ] the Earth; planet, #2,689 [Add to Longdo]
[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] basketball, #4,157 [Add to Longdo]
[qiú chǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] stadium; sports ground; court; pitch; field; golf course, #4,312 [Add to Longdo]
[wǎng qiú, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] tennis, #5,613 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅうだん, kyuudan] (n) ทีมเบสบอลอาชีพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] (n) (1) {math} sphere; (suf,ctr) (2) counter for balls (in baseball); (P) [Add to Longdo]
[きゅうい, kyuui] (n) (pitcher's) stuff; (P) [Add to Longdo]
威の有る投;威のある投[きゅういのあるとうきゅう, kyuuinoarutoukyuu] (n) (baseball) powerful delivery [Add to Longdo]
[きゅうえん, kyuuen] (n) baseball all-star game [Add to Longdo]
[きゅうかい, kyuukai] (n) the baseball world; (P) [Add to Longdo]
[きゅうぎ, kyuugi] (n) billiards [Add to Longdo]
[きゅうぎ, kyuugi] (n) ball game (e.g. baseball, tennis, soccer); (P) [Add to Longdo]
[きゅうきん, kyuukin] (n,adj-no) coccus; (P) [Add to Longdo]
[きゅうけい, kyuukei] (n,adj-no) globular or spherical shape [Add to Longdo]
形嚢[きゅうけいのう, kyuukeinou] (n) sacculus; saccule [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you like sports?" "Yes, I like baseball, among other things."「スポーツは好きですか」「はい特に野が好きです」
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地の反対側だと考えればそんなに高くはないわよ」と言う。 [F]
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野の試合を見に行った。
To what degree are you interested in baseball?あなたはどの程度野に興味があるのですか。
Did you play baseball yesterday?あなたは昨日野をしましたか。
That is our baseball field.あれが私たちの野場です。
Do you know baseball?あなたは野を知っていますか。
It's too dark to play baseball now.あまり暗くて野ができません。
Just as the America like baseball, the British like cricket.アメリカ人が野を好むように、イギリス人はクリケットを好む。
I had never seen such an exciting baseball game before.あんなに興奮する野の試合は見たことがなかったよ。
No, I can't. I have to watch a baseball game on TV.いいや、出来ないよ。テレビで野の試合を見なくちゃならないんだ。
No matter how old I get, I'll still have the energy to play ping-pong.いくら年を取ってもまだ卓をやる元気はある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet this robot of yours is beyond the combined resources... . ..of all Earth's physical science.[JA] だが、このロボットは 貴男の分野の知識を超えている 地のあらゆる科学さえもね Forbidden Planet (1956)
As you recollect from your briefing lectures, this is an Earth-type planet.[JA] 既に全員が知っていると思うが 此所は地型惑星だ Forbidden Planet (1956)
Earth![JA] 地 Kin-dza-dza! (1986)
A Red Ball.[CN] 红 Minority Report (2002)
-Well, what's wrong with Earth?[JA] - さて、地に問題でも? Forbidden Planet (1956)
Life's like a ball game, you got to take a swing at whatever comes along before you wake up and find it's the ninth innings.[JA] 人生って 野と同じ... どんなでも バット振らなきゃ あっという間に9回よ Detour (1945)
Steel![CN] 铁 Max Steel (2016)
An eyeball.[CN] 眼 Compound Fracture (2014)
Ball.[CN]  Malicious (1995)
Well, naturally not. You're from Earth.[JA] まぁ、そんな事ありませんわ あなた方、地から来られたのね Forbidden Planet (1956)
Icouldtell.[CN] 想要 A Dog's Purpose (2017)
Earth?[JA] 地 Forbidden Planet (1956)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たま, tama] Ball, Kugel [Add to Longdo]
[きゅうじょう, kyuujou] Baseballstadion, Baseballplatz [Add to Longdo]
[きゅうけい, kyuukei] Zwiebel (einer Pflanze), Knolle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top