Search result for

manure

(54 entries)
(0.0465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manure-, *manure*
Possible hiragana form: まぬれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manure[N] ปุ๋ยธรรมชาติ, See also: ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่ทำจากมูลสัตว์, Syn. drug, organic, fertilizer
manure[VT] ใส่ปุ๋ยคอก, Syn. fertilize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manure(มะเนียว'เออะ) n. ปุ๋ย,ปุ๋ยธรรมชาติ,ปุ๋ยคอก,มูลที่ใช้เป็นปุ๋ย. vt. ใส่ปุ๋ย

English-Thai: Nontri Dictionary
manure(n) ปุ๋ย,ปุ๋ยคอก
manure(vt) หว่านปุ๋ย,ใส่ปุ๋ย,ใช้ปุ๋ย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manureมูล [TU Subject Heading]
Manure ปุ๋ยคอก [สิ่งแวดล้อม]
Manure มูลสัตว์, ปุ๋ยคอก [สิ่งแวดล้อม]
Manureปุ๋ย [การแพทย์]
Manure gaseก๊าซมูลสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manure gasesก๊าซจากปุ๋ยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Manuresปุ๋ยธรรมชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I smell manure.เด็กๆจำได้มั้ย? Bedtime Stories (2008)
You can catch even more flies with manure. What's your point? It's a...แต่ถ้าใช้อึ จะได้แมลงได้มากกว่าอีก/Nพูดมามีประเด็นอะไร ให้ตายสิ หอมน่ากินชะมัด The Gothowitz Deviation (2009)
The dna fingerprint from the e coli found in the manureDNA ของสารอีควอไลน์ ที่พบในมูลสัตว์ Bad Seed (2009)
Single mom with two teenage kids and manure caked under my fingernails.ม่ายสาวลูกสอง กับ ปุ๋ยคอกในซอกเล็บ 17 Again (2009)
Actually, it's steer manure.จริงๆแล้วเป็นกลิ่นปุ๋ยน่ะ Assassins (2011)
Mm! Whew! Steer manure's not your favorite aphrodisiac?ทำให้ฉันรู้ว่า คุณสำคัญแค่ไหน กลิ่นปุ๋ยคงไม่ได้ทำให้คุณคึกคักล่ะสิ Assassins (2011)
I have never worked harder in my life to keep a relationship, and if I have to in a pile of steer manure to prove it to you, then I'll do it!ฉันไม่เคยพยายามมากขนาดนี้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์มาก่อน และต่อให้ฉันต้องไปมาคลุกอยู่ในกองปุ๋ยขี้วัวนี่ ถ้ามันจะพิสูจน์ฉันได้ ฉันก็จะทำ Assassins (2011)
This stinks of manure. All of it.มันเต็มไปด้วยกลิ่นของเสีย ทั้งหมดเลย Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Aiyoh! Must you fall in a place filled with manure?อี๋ ล้มลงที่ที่ม้าขี้พอดีเลย Episode #1.1 (2011)
Manure.ขี้ Episode #1.1 (2011)
It's manure.มันคือขี้ Episode #1.1 (2011)
Manure!ขี้ Episode #1.1 (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุ๋ยคอก[N] manure, See also: stable manure, farmyard manure, cow manure, Syn. ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยมูลสัตว์, ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: ชาวไร่ชาวนาใช้ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรียสารให้แก่ดิน
ปุ๋ย[N] fertilizer, See also: manure, compost, Example: การดูแลรักษาไม้ประดับไม้ผลและพืชผักสวนครัวที่ปลูกควรใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินและฉีดยาฆ่าแมลงเป็นครั้งคราว, Thai definition: สิ่งที่ช่วยบำรุงพันธุ์ไม้ให้งอกงามเติบโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิ่มปุ๋ย[v. exp.] (phoēm pūi) EN: apply additional manure ; apply fertilizer   FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser
ปุ๋ย[n.] (pui) EN: fertilizer ; manure   FR: engrais [m] ; fertlisant [m] ; compost [m] ; amendement [m] ; fumier [m] ; fumure [f]
ปุ๋ยคอก[n.] (pui khøk) EN: barnyard manure ; stable mabure   
ปุ๋ยมูลสัตว์[n. exp.] (pui mūn sat) EN: stable manure   FR: fumier [m]
ปุ้งกี๋[n.] (pungkī) EN: clamshell shaped manure basket ; manure basket   
โรยปุ๋ย[v. exp.] (rōi pui) EN: spread manure   
หว่านปุ๋ย[n. exp.] (wān pui) EN: spread manure   

CMU English Pronouncing Dictionary
MANURE    M AH0 N UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manure    (v) (m @1 n y u@1 r)
manured    (v) (m @1 n y u@1 d)
manures    (v) (m @1 n y u@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dünger {m} | Kunstdünger {m}manure | artificial manure [Add to Longdo]
Dungstreuer {m}manure spreader [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
下肥[しもごえ, shimogoe] (n) manure; night soil [Add to Longdo]
寒肥[かんごえ, kangoe] (n) winter manure [Add to Longdo]
牛糞;牛ふん[ぎゅうふん, gyuufun] (n) cattle manure; cow dung; cowpat; bullshit [Add to Longdo]
鶏糞[けいふん, keifun] (n) poultry manure; chicken droppings [Add to Longdo]
水肥[すいひ, suihi] (n) liquid manure [Add to Longdo]
積み肥[つみごえ, tsumigoe] (n) compost; manure [Add to Longdo]
追い肥[おいごえ, oigoe] (n) (adding) extra fertilizer or manure (fertiliser) [Add to Longdo]
追肥[ついひ, tsuihi] (n) (adding) extra fertilizer or manure (fertiliser) [Add to Longdo]
[こえ, koe] (n) manure; night soil; dung; fertiliser; fertilizer; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] manure; dung [Add to Longdo]
粪肥[fèn féi, ㄈㄣˋ ㄈㄟˊ, / ] manure; dung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 manure \ma*nure"\ (m[.a]*n[=u]r"), n.
   Any matter which makes land productive; a fertilizing
   substance. Especially,, dung, the contents of stables and
   barnyards, decaying animal or vegetable substances, etc.
   --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manure \Ma*nure"\ (m[.a]*n[=u]r"), v. t. [imp. & p. p. {Manured}
   (m[.a]*n[=u]rd"); p. pr. & vb. n. {Manuring}.] [Contr, from
   OF. manuvrer, manovrer, to work with the hand, to cultivate
   by manual labor, F. man[oe]uvrer. See {Manual}, {Ure},
   {Opera}, and cf. {Inure}.]
   1. To cultivate by manual labor; to till; hence, to develop
    by culture. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To whom we gave the strand for to manure. --Surrey.
    [1913 Webster]
 
       Manure thyself then; to thyself be improved;
       And with vain, outward things be no more moved.
                          --Donne.
    [1913 Webster]
 
   2. To apply manure to; to enrich, as land, by the application
    of a fertilizing substance.
    [1913 Webster]
 
       The blood of English shall manure the ground.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manure
   n 1: any animal or plant material used to fertilize land
      especially animal excreta usually with litter material
   v 1: spread manure, as for fertilization [syn: {manure}, {muck}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top