ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

行動

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -行動-, *行動*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行动[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] operation; action; to move; mobile, #807 [Add to Longdo]
爬行动物[pá xíng dòng wù, ㄆㄚˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] reptile, #62,962 [Add to Longdo]
人民行动党[rén mín xíng dòng dǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] People's Action Party (ruling party in Singapore) [Add to Longdo]
社会行动[shè huì xíng dòng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] social actions [Add to Longdo]
行动方案[xíng dòng fāng àn, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄢˋ, / ] program of action [Add to Longdo]
行动计划[xíng dòng jì huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] action plan [Add to Longdo]
行动电话[xíng dòng diàn huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mobile telephone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
行動[こうどう, koudou] (n,vs,adj-no) action; conduct; behaviour; behavior; mobilization; mobilisation; (P) [Add to Longdo]
行動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] (n) behavioral science; behavioural science [Add to Longdo]
行動[こうどうがく, koudougaku] (n) praxiology; ethology [Add to Longdo]
行動経済学[こうどうけいざいがく, koudoukeizaigaku] (n) behavioral economics; behavioural economics [Add to Longdo]
行動計画[こうどうけいかく, koudoukeikaku] (n) plan of action [Add to Longdo]
行動原理[こうどうげんり, koudougenri] (n) behavioral principle; principle (value) governing one's conduct [Add to Longdo]
行動主義[こうどうしゅぎ, koudoushugi] (n,adj-no) behaviorism; behaviourism [Add to Longdo]
行動主義心理学[こうどうしゅぎしんりがく, koudoushugishinrigaku] (n) behavioral psychology [Add to Longdo]
行動障害[こうどうしょうがい, koudoushougai] (n) behavioral disorder; behavioural disorder [Add to Longdo]
行動生態学[こうどうせいたいがく, koudouseitaigaku] (n) behavioral ecology; behavioural ecology [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
That kind of behaviour affects your honour.ああいう行動は君の名誉にかかわる。 [M]
I am filled with admiration for your bravery.あなたの勇敢な行動には感嘆しています。
It is better for you to act by legal means.あなたは合法的手段で行動する方がよい。
You must act according to your principles.あなたは自分の主義に従って行動をとらなければならない。
You should act according to your conscience.あなたは自分の良心に従って行動すべきだ。
Two traits of Americans are generosity and energy.アメリカ人気質の二つの特質は寛大さと行動力だ。
That kind of behavior is characteristic of the boy.ある種の行動はその少年に特徴的だ。
Such behavior is beneath his dignity.あんな行動は彼の体面を汚すものだ。
An Englishman would act in a different way.イギリス人ならもっと違った行動をとるだろう。
How can you justify your behavior?いったいどうやってあなたは自分の行動を正当化するのですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aye, aye, sir. Stand by to go about![CN] 準備行動 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- They'll remain there until the action is over. - Aye, aye, sir.[CN] 她們要一直呆到我們的行動結束 是長官 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Mr. Bush, beat to quarters and clear for action![CN] 布什先生 召喚水兵進入戰鬥崗位 準備行動 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Let's go.[CN] 我們行動 From Paris with Love (2010)
Oh, I begin to understand. This is a rescue party.[CN] 哦,我明白了,這是場營救行動 The Uninvited (1944)
Exalt in your revenge, Kriemhild![CN] 克裏米爾特,對你的復仇行動滿意吧? ! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
But what separates us is there are people who can activate it... and become champion.[JA] だが その信念を 行動に移せた者だけが チャンピオンになれる CounterPunch (2017)
He only came around to raise his voice, puff his chest, and beat us into behaving.[JA] 彼は彼の声を上げるために周りに来ただけで、 彼の胸をパフ、 私たちは行動に襲いかかった。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Because I'm the one who's acted completely out of bounds?[JA] 私は行動しているから 完全に範囲外か? 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Well, Mossad wasn't acting alone.[JA] モサドは単独行動ではなかった Alt.truth (2017)
If we don't act now, we'll achieve nothing.[JA] 我々が今行動しなければ 我々は何も達成できない 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
We'll be able to hear everything that's going on, and we will not make any moves till we confirm that Grimes has the list with him.[JA] 何が起こっているか 全て聞くことができる 任意の動きで 行動してくれ 私たちはグライムスがリストを 持っている事を確認する 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
行動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] behavioral science [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
行動[こうどう, koudou] Handeln, Verhalten, Massnahme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top