Search result for

feed

(139 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feed-, *feed*.
English-Thai: Longdo Dictionary
foliar feed(n) การให้อาหารโดยฉีดพ่นทางใบ
heavy feeder(n) พืชที่กินปุ๋ยมากหรือบ่อย เช่น A basic rule is to remember NOT to plant a heavy feeder after a light feeder, plant a heavy feeder then a light feeder or a root crop.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
feedback[คำ-ติ-ชม] (n ) คำติชม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feed    [VI] กิน
feed    [VT] ให้อาหาร, See also: ขุนอาหาร, ป้อนอาหาร, ใส่ปุ๋ย
feed    [N] อาหาร, See also: อาหารสัตว์, Syn. fodder, forage, pasture, mash
feeder    [N] ผู้ให้อาหาร, See also: ผู้ป้อนอาหาร, เครื่องให้อาหาร, อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์
feeder    [N] ที่ใส่อาหารสัตว์
feeder    [N] อาหาร, See also: ปริมาณอาหารที่ให้
feed in    [PHRV] ป้อนเข้าไป, See also: ป้อนเข้า, หยอดเข้าไป
feed on    [PHRV] อยากเป็นที่ยอมรับของ, Syn. lap up
feed on    [PHRV] ได้รับ (สิ่งพึงพอใจ) จาก
feed on    [PHRV] ให้อาหารกับ, See also: ป้อนอาหารให้กับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feed๑. ป้อน๒. การป้อน๓. ตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feeder] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feed๑. ป้อน๒. การป้อน๓. ตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feeder] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feedback๑. -ป้อนกลับ๒. ผลป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feedbackผลป้อนกลับ, การป้อนกลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
feedback๑. -ป้อนกลับ๒. ผลป้อนกลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feedback carburetorคาร์บูเรเตอร์แบบป้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
feederตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feed ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feederตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feed ๓] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feeding๑. การให้อาหาร๒. การกิน [มีความหมายเหมือนกับ feeding, oral ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding centre; centre, hungerศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feed additivesวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed Back Mechanismกลไกควบคุมย้อนกลับ [การแพทย์]
Feed Devices, Positiveเครื่องป้อนสาร [การแพทย์]
Feed industryอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed processingกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed Waterท่อป้อนน้ำเข้า [การแพทย์]
Feed, Bottomวิธีป้อนเข้าทางด้านล่าง [การแพทย์]
Feed, Squeousการป้อนที่เป็นน้ำ [การแพทย์]
feedbackป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์]
Feedbackสัญญาณป้อนกลับ,ข้อมูลย้อนหลัง,การติชม,การป้อนกลับ,ระบบป้อนกลับ,การไหลกลับ,ข้อมูลสะท้อนกลับ,ควบคุม,ปฏิกิริยาย้อนกลับสะท้อน,การสะท้อนกลับ,การควบคุมย้อนกลับ,การป้อนกลับ,การให้ข้อติชม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feedOne hundred dollars is just chicken feed.
feedBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
feedDon't bite the hand that feeds you.
feedGloria, don't let him feed you that line about his wife not understanding him.
feedThere is enough here to feed the whole family.
feedThese animals feed on grass.
feedI feed data into a computer.
feedDon't feed the dog.
feedPlease feed the dog every day.
feedThat animal feeds on flesh.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish,nurture
feedbackn. การไหลกลับของพลังงาน,การป้อนข้อมูลแก่อุปกรณ์ควบคุม
feedlotn. ที่ดินเลี้ยงปศุสัตว์ให้อ้วนเพื่อกิน.
breast-feedvt. ให้นมเด็ก (จากเต้านม) ,ดูดนม
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
chicken feedn. จำนวนเงินที่น้อยมาก,เงินปลีก
form feedป้อนกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ส่วนที่ใช้ป้อนกระดาษเข้าสู่จุดสัมผัสของเครื่องพิมพ์ มักใช้กับกระดาษที่ต่อกันเป็นม้วนหรือพับ เช่นกระดาษต่อเนื่อง (continuous paper)
friction feedป้อนฝืดหมายถึง การป้อนกระดาษให้เข้าที่โดยวิธีทำให้เกิดความฝืด เพื่อกันไม่ให้กระดาษ ลื่นไหลเร็วจนเกินไป
line feedป้อนบรรทัดใช้ตัวย่อว่า LF เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัดดู carriage return หรือ Return key ประกอบ
manual feedป้อนด้วยมือหมายถึง การทำด้วยมือแทนการสั่งให้ทำงานอัตโนมัติ เป็นต้นว่า การส่งกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ทีละแผ่นด้วยมือ แทนที่จะให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเองจากถาดใส่กระดาษ (tray) โดยปกติ จะใช้วิธีนี้ เมื่อต้องสั่งพิมพ์งานที่ไม่ใช้กระดาษขนาดมาตรฐาน เช่น ซองจดหมายฯ

English-Thai: Nontri Dictionary
feed(vt) เลี้ยง,ให้อาหาร,ป้อน,ขุน,กระตุ้น,กระเดือก,กินอาหาร
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
feeder(n) ผู้ป้อนอาหาร,ผู้เลี้ยง,ผู้กระตุ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องสูบน้ำ    [N] feed pump
ชามข้าวสุนัข    [N] feeding bowl, See also: dog bowl
ประทังชีวิต    [V] support oneself, one's family, See also: feed and clothe, Example: พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทำงานเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิต, Thai definition: ทำให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้
เครื่องปั๊มน้ำ    [N] water pump, See also: feed pump, Syn. เครื่องสูบน้ำ, Example: เครื่องปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับมนุษย์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทำให้น้ำมีแรงดันมากขึ้น
ขุน    [V] feed, See also: fatten, fertilize, Syn. เลี้ยงดู, Example: เจ้าของฟาร์มพยายามขุนหมูให้มีน้ำหนักมากๆ เพื่อราคาที่สูงขึ้น, Thai definition: ให้อาหารสัตว์เพื่อให้อ้วนท้วนสมบูรณ์
ป้อน    [V] feed, Syn. ให้อาหาร, Example: นักสัตววิทยากำลังต้องใช้อาหารป้อนลูกหมีแพนด้าที่ถูกแม่ทอดทิ้ง, Thai definition: เอาอาหารส่งให้ถึงปากหรือใส่ปากให้กิน
ภร    [V] support, See also: feed, bring up, raise, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, Notes: (บาลี)
ทอดหญ้า    [V] feed animal with grass, See also: give an animal grass, Example: คนงานทอดหญ้าให้วัวที่อยู่ในฟาร์ม, Thai definition: ให้หญ้าแก่สัตว์
ปรนปรือ    [V] nourish, See also: feed, take care of, foster, cherish, nurse, nurture, Syn. บำรุง, เลี้ยงดู, บำเรอ, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ, Ant. ทิ้งขว้าง, ละเลย, ทอดทิ้ง, Example: เธอปรนปรือความปรารถนาของเขาเมื่อเขาป่วยไข้, Thai definition: บำรุงเลี้ยงดูให้สมบูรณ์ยิ่งขี้น
เลี้ยงดู [V] give someone a treat, See also: feed, Syn. เลี้ยง, Example: เขามักเลี้ยงดูเพื่อนฝูงอยู่เสมอ, Thai definition: เลี้ยงอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชามข้าวสุนัข[n. exp.] (chām khāo sunak) EN: feeding bowl ; dog bowl   FR: écuelle [f]
ฟีดแบ็ค[X] (fītbaek) EN: feedback   
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
การป้อนกลับ[n. exp.] (kān pøn klap) EN: feedback   
ข้อมูลป้อนกลับ[n. exp.] (khømūn pøn klap) EN: feedback   
ขวดใส่น้ำ[n. exp.] (khūat sai nām) EN: feeding oottle ; water bottle   
ขุน[v.] (khun) EN: feed ; fatten ; fertilize   FR: gaver ; engraisser
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently   
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: feed ; breed ; nurture   FR: nourrir ; élever
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: provide nourishment ; nourish ; feed   

CMU English Pronouncing Dictionary
FEED    F IY1 D
FEEDS    F IY1 D Z
FEEDER    F IY1 D ER0
FEEDERS    F IY1 D ER0 Z
FEEDING    F IY1 D IH0 NG
FEEDLOT    F IY1 D L AA2 T
FEEDLOTS    F IY1 D L AA2 T S
FEEDINGS    F IY1 D IH0 NG Z
FEEDBACK    F IY1 D B AE2 K
FEEDSTOCK    F IY1 D S T AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feed    (v) (f ii1 d)
feeds    (v) (f ii1 d z)
feeder    (n) (f ii1 d @ r)
feeders    (n) (f ii1 d @ z)
feeding    (v) (f ii1 d i ng)
feedback    (n) (f ii1 d b a k)
feeding-bottle    (n) - (f ii1 d i ng - b o t l)
feeding-bottles    (n) - (f ii1 d i ng - b o t l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speiserohr {n}feed pipe [Add to Longdo]
Speisepumpe {f}feed pump [Add to Longdo]
Förderpumpe {f}feed pump [Add to Longdo]
Speiseventil {n}feed valve [Add to Longdo]
Speisewasser {n}feed water [Add to Longdo]
Führungsloch {n}feed hole [Add to Longdo]
Transportrolle {f}feed roll [Add to Longdo]
Einzugstraversenkühlung {f} [techn.]feed traverse cooling [Add to Longdo]
Vorschub {m} | automatischer Vorschubfeed rate | automatic feed [Add to Longdo]
Zuführung {f}; Transport {m}; Vorschub {m} | automatische Zufuhrfeed | auto feed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance [Add to Longdo]
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] (n) {comp} card feed [Add to Longdo]
カットシートフィーダ[, kattoshi-tofi-da] (n) {comp} cut-sheet feeder [Add to Longdo]
シートフィーダ[, shi-tofi-da] (n) {comp} sheet feeder [Add to Longdo]
スプーンフィーディング[, supu-nfi-deingu] (n) spoon-feeding [Add to Longdo]
スプロケットフィード[, supurokettofi-do] (n) {comp} sprocket feed [Add to Longdo]
デーリーサテライトフィード[, de-ri-sateraitofi-do] (n) daily satellite feed [Add to Longdo]
トラクタフィーダ[, torakutafi-da] (n) {comp} tractor feeder [Add to Longdo]
トラクタフィード[, torakutafi-do] (n) {comp} tractor feed [Add to Longdo]
ナイフエッジ[, naifuejji] (n) knifeedge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǔ, ㄅㄨˇ, ] feed [Add to Longdo]
哺育[bǔ yù, ㄅㄨˇ ㄩˋ, ] feed; nurture; foster [Add to Longdo]
哺养[bǔ yǎng, ㄅㄨˇ ㄧㄤˇ, / ] feed; rear [Add to Longdo]
回馈[huí kuì, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄨㄟˋ, / ] feedback [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] feed a horse with grain; horse feed [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] feed pigs and dogs; to rear [Add to Longdo]
饲料[sì liào, ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] feed; fodder [Add to Longdo]
饲槽[sì cáo, ㄙˋ ㄘㄠˊ, / ] feeding trough [Add to Longdo]
饲养者[sì yǎng zhě, ㄙˋ ㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, / ] feeder [Add to Longdo]
喂养[wèi yǎng, ㄨㄟˋ ㄧㄤˇ, / ] feeding; nutrition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] card feed [Add to Longdo]
シートフィーダ[しーとふぃーだ, shi-tofi-da] sheet feeder [Add to Longdo]
スプロケットフィード[すぷろけっとふぃーど, supurokettofi-do] sprocket feed [Add to Longdo]
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed [Add to Longdo]
ピンフィード[ぴんふぃーど, pinfi-do] pin feed [Add to Longdo]
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback [Add to Longdo]
フォームフィード[ふぉーむふぃーど, fo-mufi-do] form feed (FF) [Add to Longdo]
フリクションフィード[ふりくしょんふぃーど, furikushonfi-do] friction feed [Add to Longdo]
ペーパフィード[ぺーぱふぃーど, pe-pafi-do] paper feed [Add to Longdo]
ラインフィード[らいんふぃーど, rainfi-do] line feed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fee \Fee\ (f[=e]), v. t. [imp. & p. p. {Feed} (f[=e]d); p. pr. &
   vb. n. {Feeing}.]
   To reward for services performed, or to be performed; to
   recompense; to hire or keep in hire; hence, to bribe.
   [1913 Webster]
 
      The patient . . . fees the doctor.    --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      There's not a one of them but in his house
      I keep a servant feed.          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feed \Feed\ (f[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Fed} (f[e^]d); p. pr.
   & vb. n. {Feeding}.] [AS. f[=e]dan, fr. f[=o]da food; akin to
   OS. f[=o]dian, OFries. f[=e]da, f[=o]da, D. voeden, OHG.
   fuottan, Icel. f[ae][eth]a, Sw. f["o]da, Dan. f["o]de.
   [root]75. See {Food}.]
   1. To give food to; to supply with nourishment; to satisfy
    the physical huger of.
    [1913 Webster]
 
       If thine enemy hunger, feed him.   --Rom. xii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       Unreasonable creatures feed their young. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To satisfy; gratify or minister to, as any sense, talent,
    taste, or desire.
    [1913 Webster]
 
       I will feed fat the ancient grudge I bear him.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Feeding him with the hope of liberty. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill the wants of; to supply with that which is used or
    wasted; as, springs feed ponds; the hopper feeds the mill;
    to feed a furnace with coal.
    [1913 Webster]
 
   4. To nourish, in a general sense; to foster, strengthen,
    develop, and guard.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt feed my people Israel.   --2 Sam. v. 2.
    [1913 Webster]
 
       Mightiest powers by deepest calms are fed. --B.
                          Cornwall.
    [1913 Webster]
 
   5. To graze; to cause to be cropped by feeding, as herbage by
    cattle; as, if grain is too forward in autumn, feed it
    with sheep.
    [1913 Webster]
 
       Once in three years feed your mowing lands.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   6. To give for food, especially to animals; to furnish for
    consumption; as, to feed out turnips to the cows; to feed
    water to a steam boiler.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mach.)
    (a) To supply (the material to be operated upon) to a
      machine; as, to feed paper to a printing press.
    (b) To produce progressive operation upon or with (as in
      wood and metal working machines, so that the work
      moves to the cutting tool, or the tool to the work).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feed \Feed\, v. i.
   1. To take food; to eat.
    [1913 Webster]
 
       Her kid . . . which I afterwards killed because it
       would not feed.            --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   2. To subject by eating; to satisfy the appetite; to feed
    one's self (upon something); to prey; -- with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       Leaving thy trunk for crows to feed upon. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To be nourished, strengthened, or satisfied, as if by
    food. "He feeds upon the cooling shade." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To place cattle to feed; to pasture; to graze.
    [1913 Webster]
 
       If a man . . . shall put in his beast, and shall
       feed in another man's field.     --Ex. xxii. 5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feed \Feed\, n.
   1. That which is eaten; esp., food for beasts; fodder;
    pasture; hay; grain, ground or whole; as, the best feed
    for sheep.
    [1913 Webster]
 
   2. A grazing or pasture ground. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An allowance of provender given to a horse, cow, etc.; a
    meal; as, a feed of corn or oats.
    [1913 Webster]
 
   4. A meal, or the act of eating. [R.]
    [1913 Webster]
 
       For such pleasure till that hour
       At feed or fountain never had I found. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The water supplied to steam boilers.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.)
    (a) The motion, or act, of carrying forward the stuff to
      be operated upon, as cloth to the needle in a sewing
      machine; or of producing progressive operation upon
      any material or object in a machine, as, in a turning
      lathe, by moving the cutting tool along or in the
      work.
    (b) The supply of material to a machine, as water to a
      steam boiler, coal to a furnace, or grain to a run of
      stones.
    (c) The mechanism by which the action of feeding is
      produced; a feed motion.
      [1913 Webster]
 
   {Feed bag}, a nose bag containing feed for a horse or mule.
    
 
   {Feed cloth}, an apron for leading cotton, wool, or other
    fiber, into a machine, as for carding, etc.
 
   {Feed door}, a door to a furnace, by which to supply coal.
 
   {Feed head}.
    (a) A cistern for feeding water by gravity to a steam
      boiler.
    (b) (Founding) An excess of metal above a mold, which
      serves to render the casting more compact by its
      pressure; -- also called a {riser}, {deadhead}, or
      simply {feed} or {head} --Knight.
 
   {Feed heater}.
    (a) (Steam Engine) A vessel in which the feed water for
      the boiler is heated, usually by exhaust steam.
    (b) A boiler or kettle in which is heated food for stock.
      
 
   {Feed motion}, or {Feed gear} (Mach.), the train of mechanism
    that gives motion to the part that directly produces the
    feed in a machine.
 
   {Feed pipe}, a pipe for supplying the boiler of a steam
    engine, etc., with water.
 
   {Feed pump}, a force pump for supplying water to a steam
    boiler, etc.
 
   {Feed regulator}, a device for graduating the operation of a
    feeder. --Knight.
 
   {Feed screw}, in lathes, a long screw employed to impart a
    regular motion to a tool rest or tool, or to the work.
 
   {Feed water}, water supplied to a steam boiler, etc.
 
   {Feed wheel} (Mach.), a kind of feeder. See {Feeder}, n., 8.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feed
   n 1: food for domestic livestock [syn: {feed}, {provender}]
   v 1: provide as food; "Feed the guests the nuts"
   2: give food to; "Feed the starving children in India"; "don't
     give the child this tough meat" [syn: {feed}, {give}] [ant:
     {famish}, {starve}]
   3: feed into; supply; "Her success feeds her vanity"
   4: introduce continuously; "feed carrots into a food processor"
     [syn: {feed}, {feed in}]
   5: support or promote; "His admiration fed her vanity"
   6: take in food; used of animals only; "This dog doesn't eat
     certain kinds of meat"; "What do whales eat?" [syn: {feed},
     {eat}]
   7: serve as food for; be the food for; "This dish feeds six"
   8: move along, of liquids; "Water flowed into the cave"; "the
     Missouri feeds into the Mississippi" [syn: {run}, {flow},
     {feed}, {course}]
   9: profit from in an exploitatory manner; "He feeds on her
     insecurity" [syn: {prey}, {feed}]
   10: gratify; "feed one's eyes on a gorgeous view" [syn: {feed},
     {feast}]
   11: provide with fertilizers or add nutrients to; "We should
     fertilize soil if we want to grow healthy plants" [syn:
     {fertilize}, {fertilise}, {feed}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top