Search result for

liz

(104 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liz-, *liz*
English-Thai: Longdo Dictionary
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด
globalization(n) โลกาภิวัตน์, R. localization

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lizard[N] สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกหรือตุ๊กแก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lizard(ลิซ'เซิร์ด) n. สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Lacertilia (Sauria) ได้แก่ จิ้งจก,ตุ๊กแก,จิ้งเหลน,กิ้งก่า,เหี้ย,แย้,หนังของสัตว์ดังกล่าว
acetylize(อะเซท' ทิไลซ) vt., vi. acetylate - acetylization ., n.
alizarin(อะลิซ' ซาริน) n., chem. สีย้อมชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมชนิดอื่น
alkalise alkalize(แอค' คะไลซ) vt. ทำให้เป็นด่าง, เปลี่ยนให้เป็นด่าง -alkalization, alkalisation n.
blizzard(บลิซ'เซิร์ด) n. พายุหิมะ
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) {capitalized,capitalised,capitalizing,capitalising,capitalizes,capitalises} vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่,เสนอทุนให้,ให้ทุน,ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น,ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat
centralization(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
centralized systemระบบศูนย์กลางหมายถึง วิธีการประมวลผลที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ผ่านศูนย์กลางจากเครื่องปลายทาง (terminal) การเรียกหาข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะใช้ จะเรียกจากศูนย์กลางทั้งหมดดู terminal ประกอบ
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
lizard(n) จิ้งจก,ตุ๊กแก,ตะกวด
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
blizzard(n) พายุหิมะ
capitalization(n) การใช้ทุน,การใช้ประโยชน์
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์,ใช้เป็นทุน,เขียนตัวโต
centralization(n) การรวบรวม,การรวมอำนาจ
centralize(vt) รวบรวม,รวมอำนาจ
civilization(n) อารยธรรม,ความเจริญ
civilize(vt) ทำให้มีอารยธรรม,ทำให้จริญ,ทำให้มีการศึกษา
commercialize(vt) ทำให้เป็นการค้า,ทำให้เป็นเงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A lot. She had these great eyes just like Liz Taylor's.ดวงเธอตาเธอมีเสน่ห์ เหมือนกับ ลิซ เทเลอร์ Goodfellas (1990)
Talk about your big lizards.มันเอ่อ ตัวใหญ่จะตาย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
I'm in Las Vegas. I'm Liza Minnelli.อยู่ในลาสเวกัส\ ฉันนอนอยู่กลางวงไพ่แล้ว... The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- Oh, ya big lizard!- โอ้, จิ้งเหลนยักษ์! Toy Story (1995)
Say there, Lizard and Stretchy Dog, let me show you something.บอกทีสิ, คุณไดโนเสาร์และมาสปริง แล้วฉันจะให้ดูอะไรดีๆ Toy Story (1995)
My dearest Lizzy, I hope yourjourney has been as delightful as you anticipated.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ฉันหวังว่าการเดินทางของเธอ จะสนุกสนานเหมือนที่เธอหวังไว้ Episode #1.5 (1995)
Dearest Lizzy, since writing the above, something has occurred of a most unexpected and serious nature.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ตั้งแต่เขียนจดหมายฉบับที่แล้ว บางสิ่งได้เกิดขึ้น โดยที่ไม่ได้นึกฝันและเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ Episode #1.5 (1995)
My dearest Lizzy, I hardly know what to write, but I have bad news!ลิซซี่ที่รักยิ่ง ฉันไม่รู้เลยว่าจะเขียนอะไรดี ฉันมีข่าวร้ายมาก Episode #1.5 (1995)
- It is possible, Lizzy!-มันอาจจะเป็นไปได้นะลิซซี่ Episode #1.5 (1995)
- Lizzy! I am so glad to see you.-ลิซซี่ ฉันดีใจที่ได้เห็นเธอนะ Episode #1.5 (1995)
I am so happy to see you, Lizzy. Come.ฉันดีใจมากๆ ที่ได้เจอเธอนะลิซซี่ มาเถอะ Episode #1.5 (1995)
Oh, Lizzy!โอ ลิซซี่ Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lizThat hut is crawling with lizards and insects.
lizStan has always carried a torch for Liz.
lizLiz has been dead for eight years.
lizFor example, lizards can change the color of their skin and blend with the trees and leaves around them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ๊กแก[N] lizard fish, See also: Saurida tumbil, Syn. ปลาตุ๊กแก, Example: ปลาตุ๊กแกคือปลาเก๋าที่เราชอบกินกันนั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาเก๋าชนิดหนึ่งในวงศ์ Serraniead ที่มีสีต่างๆ เป็นแต้ม ด่าง, ดวง, ลาย หรือจุดประคล้ำทึบ
จิ้งจก[N] lizard, See also: a small reptile, Syn. จั๊กกิ้ม, Example: เมื่อผมเปิดไฟก็จะมีแมลงเล็กแมลงน้อยบินมาให้จิ้งจกกิน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ในประเทศไทยมีหลายชนิด ลำตัวแบน มีหาง ผิวหนังเปลี่ยนสีได้ ตีนเหนียว อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยะ[adj.] (āraya) EN: civilized   FR: civilisé
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people   FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathēt) EN: civilized country   FR: pays civilisé [m]
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization   FR: civilisation [f]
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
ได้คิด[v. exp.] (dāi khit) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
เหี้ย[n.] (hīa) EN: monitor lizard ; water lizard ; iguana   FR: iguane [m] ; varan [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIZ    L IH1 Z
LIZA    L IY1 Z AH0
LIZHI    L IH1 Z IY0
LIZAK    L IH1 Z AH0 K
LIZZY    L IH1 Z IY0
LIZZIE    L IH1 Z IY0
LIZARD    L IH1 Z ER0 D
LIZARDS    L IH1 Z ER0 D Z
LIZOTTE    L IH2 Z AO1 T
LIZABETH    L IH1 Z AH0 B EH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Liz    (n) (l i1 z)
Liza    (n) (l ai1 z @)
Lizzy    (n) (l i1 z ii)
lizard    (n) (l i1 z @ d)
lizards    (n) (l i1 z @ d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Polizei(n) |die| ตำรวจ
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, See also: die Polizistin
Polizei(n) |die, nur Sg.| ตำรวจ, กองตำรวจ (ใช้เรียกโดยรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงหมายถึงนายตำรวจ) เช่น Der Gastwirt rief die Polizei. เจ้าของร้านอาหารเรียกตำรวจ , See also: Related: Polizist
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น Ein Schulkamerad ist Polizist geworden. เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งกลายเป็นนายตำรวจ , See also: Related: Polizei, Polizistin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lizenz {f} | Lizenzen {pl} | gegenseitige Lizenz | eine Lizenz erteilen | eine Lizenz habenlicence; license [Am.] | licences; licenses | cross-licence; cross-license | to grant a licence; to grant a license | to hold a licence; to hold a license [Am.] [Add to Longdo]
Lizenzgeber {m}; Lizenzgeberin {f}licenser; licensor [Add to Longdo]
Lizenzgebühr {f}licence fee [Add to Longdo]
Lizenzgebühr {f} | Lizenzgebühren {pl}royalty | royalties [Add to Longdo]
Lizenznehmer {m}; Lizenznehmerin {f}; Lizenzinhaber {m}; Lizenzinhaberin {f}licensee; licence holder [Add to Longdo]
Lizenzvereinbarung {f} | Endnutzer-Lizenzvereinbarunglicence agreement; license agreement | end user licence agreement (EULA) [Add to Longdo]
Lizenzvertrag {m}licensing agreement; license agreement [Add to Longdo]
Lizenz für ...... franchise [Add to Longdo]
Lizenzentzug {m}withdrawal of licence [Add to Longdo]
lizenzieren | lizenziertto license | licensed [Add to Longdo]
lizenzfrei {adj}royalty-free [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก
See also: S. hey, A. hello, R. here

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜥蜴[xī yì, ㄒㄧ ㄧˋ, ] lizard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization [Add to Longdo]
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
メタライズ[めたらいず, metaraizu] metalize (vs) [Add to Longdo]
ローカライズ[ろーからいず, ro-karaizu] localize (vs) [Add to Longdo]
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top