Search result for

วัฒนธรรม

   
69 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัฒนธรรม-, *วัฒนธรรม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Thai wisdomวัฒนธรรมไทย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (n ) intangible cultural heritage

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัฒนธรรม[N] culture, See also: civilization, way of life, Example: ผู้คนมากมายเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัฒนธรรมน. สิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cross-cultureวัฒนธรรมต่างสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political cultureวัฒนธรรมทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture, politicalวัฒนธรรมทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, subject-participantวัฒนธรรมทางการเมืองแบบข้าแผ่นดินมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subject-participant political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองแบบข้าแผ่นดินมีส่วนร่วม [ดู parochial-subject political culture ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, parochial-subjectวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบข้าแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parochial-subject political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบข้าแผ่นดิน [ดู subject-participant political culture ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, parochial-participant; parochial-participant political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parochial-participant political culture; political culture, parochial-participantวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic culture; culture, civicวัฒนธรรมพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corporate cultureวัฒนธรรมองค์กร [การจัดการความรู้]
Safety cultureวัฒนธรรมความปลอดภัย, พฤติกรรมขององค์กรและบุคคลในองค์กร ที่สะท้อนการได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งจากการอบรม การเรียนรู้และการถ่ายทอด จนเกิดเป็นนิสัยและเจตคติที่ให้ความสำคัญต่อการระวังป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี ย่อมรู้ดีว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ต้องติดมาตรปริมาณรับรังสี ต้องใช้เครื่องมือหยิบจับสารกัมมันตรังสี มีวัสดุและอุปกรณ์กำบังรังสีที่พอเพียง รวมทั้งการสวมแว่นตาและหน้ากากกันไอระเหย ให้เหมาะสมตามลักษณะของงาน [นิวเคลียร์]
Corporate cultureวัฒนธรรมองค์การ [TU Subject Heading]
Cultureวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Culture and tourismวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Culture in literatureวัฒนธรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Culture in motion picturesวัฒนธรรมในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Material cultureวัฒนธรรมทางวัตถุ [TU Subject Heading]
Political cultureวัฒนธรรมทางการเมือง [TU Subject Heading]
Subcultureวัฒนธรรมย่อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was really a challenge, introducing them to our Western culture.มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก การแนะนำ ให้พวกเขารู้จักวัฒนธรรมตะวันตก Airplane! (1980)
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site.ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And we come from an ancient civilization.และเรามาจากวัฒนธรรมโบราณ Gandhi (1982)
He speaks a dozen languages, knows every local custom.เขาพูดภาษาอื่นๆได้ถึง 12 ภาษา, รู้จักวัฒนธรรมของทุกๆแห่งเป็นอย่างดี. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
A rally at the Institute of Aryan Culture.มีการชุมนุมที่สถาบันวัฒนธรรมของอารยัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This is Anglo-Soviet cultural exchange. We smile, we exchange culture.นี่คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแองโกลวีท เรายิ้มเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Russia House (1990)
We're experiencing a high reading on one of our indicators.คนที่มีความรู้แน่นปึ้กไปทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรม ปรัชญา ปัญหาชีวิตผู้หญิง นา กา ยอน Hero (1992)
Remember, our biggest asset in an emergency is calm, clear thinking.ส่วนชั้นเคยทำที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมที่ 'Old Korea Daily' ชื่อนากายอนค่า เอาล่ะ งั้นก้อตั้งใจทำงานล่ะ Hero (1992)
They prospered... in business, science, education, the arts.ศิลปะวัฒนธรรม Schindler's List (1993)
It's affected and as cultivated as usual.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในศิลปะและวัฒนธรรม Wild Reeds (1994)
It looks as though I've been accepted into your culture.มันดูราวกับว่าฉันต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคุณ Toy Story (1995)
His father is in the arts. He's on the Council of Cultural Arts.พ่อของเขาอยู่ในศิลปะ เขาเป็นคนในสภาแห่งศิลปะวัฒนธรรม The Birdcage (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัฒนธรรม[n.] (watthanatham = watthanātham) EN: culture ; civilization ; way of life   FR: culture [f] ; civilisation [f]
วัฒนธรรมจีน[n. exp.] (watthanatham Jīn) EN: Chinese culture   FR: culture chinoise [f]
วัฒนธรรมตะวันตก[n. exp.] (watthanatham Tawan-tok) EN: Western culture   FR: culture occidentale [f]
วัฒนธรรมตะวันออก[n. exp.] (watthanatham Tawan-øk) EN: Oriental culture   FR: culture orientale [f]
วัฒนธรรมทางจิตใจ[n. exp.] (watthanatham thāng jitjai) EN: spiritual culture ; non material culture   
วัฒนธรรมบริษัท[n. exp.] (watthanatham børisat) EN: corporate culture   FR: culture d'entreprise [f]
วัฒนธรรมมวลชน[n. exp.] (watthanatham mūanchon) EN: mass culture   
วัฒนธรรมวิสาหกิจ[n. exp.] (watthanatham wisākahit) EN: enterprise culture   FR: culture d'entreprise [f]
วัฒนธรรมองค์การ[n. exp.] (watthanatham ongkān) EN: organizational culture ; organization culture   
วัฒนธรรมแห่งกรีก[n. exp.] (watthanatham haeng krīk) EN: Greek civilization   FR: civilisation grecque [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterculture[N] วัฒนธรรมที่แปลกต่างจากที่มีอยู่ในสังคม
culture[N] วัฒนธรรม, Syn. civilization, society, way of life
Hellenism[N] วัฒนธรรมหรือความเจริญรุ่งเรืองของกรีกโบราณ
mores[N] ประเพณี, See also: วัฒนธรรม, Syn. culture, custom, ethics

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
assyriology(อะเซอริออล'โลจี) n. การศึกษาประวัติศาสตร์ภาษา วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของ Assyria -Assyriologist, n.
brahmin(บรา'มิน) n.,พราหมณ์,ผู้ที่มีความรู้และวัฒนธรรมสูง,ผู้มีความรู้ที่ชอบอยู่ห่าง ๆ -Brahminism n. ศาสนาพราหมณ์
canadian(คะเน'เดียน) adj.,n. (เกี่ยว) กับแคนาดา (คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ)
chinese(ไช'นิส) n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน,คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน,ภาษา,วัฒนธรรม)
civilisation(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
civilization(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี

English-Thai: Nontri Dictionary
cultural(adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง
uncivilized(adj) ป่าเถื่อน,ไม่เจริญ,ไม่มีวัฒนธรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文化[ぶんか, bunka] (n ) วัฒนธรรม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture

German-Thai: Longdo Dictionary
Kultur(n) |die, pl. Kulturen| วัฒนธรรม, ความศิวิไล
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top