Search result for

(66 entries)
(0.0679 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -解-, *解*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいけつ, kaiketsu] (vt) การแก้ปัญหา / การจัดการกับ ปัญหาหรือความลำบากหรือความยุ่งยาก ให้ดีขึ้นหรือหมดไป / ทางออกของปัญหา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かいめい, kaimei] (n vt) การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
[かいめい, kaimei] (n vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
[かいやく, kaiyaku] (n) ยกเลิกสัญญา
[かいほう, kaihou] การปลดเปลืองจากภาระหน้าที่
[kaitai, kaitai] (n vt) แยกชิ้นส่วน, ถอดออกมาเป็นชิ้นๆ
[かいさん, kaisan] 1.ยุบ(สภา องค์กร กลุ่ม) 2.แยกพล 3.แยกวง
[かいとう, kaitou] (adv) ทำให้ละลาย,ทำให้ใจอ่อน,ทำให้หายโกรธ,ทำให้บรรเทา
[かいせき, kaiseki] (n) การวิเคราะห์
析する[かいせきする, kaisekisuru] (vt) การวิเคราะห์
[かいこ, kaiko] (n ) การเลิกจ้าง,การไล่ออกจากงาน,การปลดพนักงานออก , See also: R. 雇する

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ける[とける, tokeru] Thai: คลายออกได้ English: to loosen
[とく, toku] Thai: แก้ไขปัญหา English: to solve
[とく, toku] Thai: ตอบปัญหา English: to answer
[とく, toku] Thai: คลี่คลาย English: to untie

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[解, jiě, ㄐㄧㄝˇ] to explain; to loosen; to unfasten, to untie
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  刀 (dāo ㄉㄠ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] To cut 刀 the horns 角 off of an ox 牛; 角 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) solution (of equation) [Add to Longdo]
かす(P);梳かす;融かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) (1) to comb out; (2) to melt; (P) [Add to Longdo]
きほぐす(P);す;[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P) [Add to Longdo]
き櫛[ときぐし, tokigushi] (n) wide-toothed comb [Add to Longdo]
き物;物;ほどき物[ほどきもの;ときもの(き物;物), hodokimono ; tokimono ( toki mono ; kai mono )] (n) unsewing; clothes to be unsewn [Add to Longdo]
き放す[ときはなす, tokihanasu] (v5s,vt) to liberate; to set free [Add to Longdo]
き放つ[ときはなつ, tokihanatsu] (v5t,vt) to release [Add to Longdo]
き方[ときかた, tokikata] (n) manner of solving [Add to Longdo]
き明かす[ときあかす, tokiakasu] (v5s,vt) to explain; to dispel doubts [Add to Longdo]
[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
容易に理できるような本を読みなさい。Read such books as can be easily understood.
要点を学生に十分理させた。I brought the point home to the student.
来年どんな事が起こるのからない。There is no telling what may happen next year.
乱暴なことをしなくてもその問題は決できる。You can solve the problem in non-violent ways.
してもらうのがずいぶん難しいと思いました。I found it rather difficult to make myself understood.
率直にいえばなぜ君が行きたいのか理しにくい。 [M]Frankly speaking, it is difficult to understand why you want to go.
しました。That would be fine.
両家の何代にもわたる不和を消するために、両家の指導者を会わせるべきだ。Both leaders should be brought together to ring down the curtain on generations of feuding between the two clans.
両国は危機決に向けて交渉をするでしょう。The two countries will negotiate a settlement to the crisis.
両者は決に向かって一歩踏み出した。Both parties took a step towards a solution.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, ] to divide; to break up; to split; to separate; to dissolve; to solve; to melt; to remove; to untie; to loosen; to open; to emancipate; to explain; to understand; to know; a solution; a dissection [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] transport under guard [Add to Longdo]
[Xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] surname Xie [Add to Longdo]
[jiě fá, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄚˊ, ] to relieve tiredness; to freshen up [Add to Longdo]
[jiě gù, ㄐㄧㄝˇ ㄍㄨˋ, / ] to fire; to sack; to dismiss [Add to Longdo]
[jiě miǎn, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄧㄢˇ, ] to avoid (difficulties); to open up a siege [Add to Longdo]
[jiě dòng, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] thaw [Add to Longdo]
[jiě pōu, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, ] to dissect (an animal); to analyze; anatomy [Add to Longdo]
剖学[jiě pǒu xué, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] anatomy [Add to Longdo]
剖室[jiě pōu shì, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ ㄕˋ, ] a dissecting room [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かい, kai] solution (of an equation) [Add to Longdo]
ける[とける, tokeru] to solve (an equation) [Add to Longdo]
[かいけつ, kaiketsu] resolution (vs), solution [Add to Longdo]
[かいしゃく, kaishaku] interpretation (vs) [Add to Longdo]
釈型言語[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] interpretive language [Add to Longdo]
釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal [Add to Longdo]
釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs) [Add to Longdo]
釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
集合[かいしゅうごう, kaishuugou] set of solutions [Add to Longdo]
[かいしょう, kaishou] resolution (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[とかす, tokasu] kaemmen [Add to Longdo]
[とく, toku] aufloesen, loesen [Add to Longdo]
ける[とける, tokeru] sich_loesen [Add to Longdo]
[かいぼう, kaibou] Obduktion, Autopsie [Add to Longdo]
剖学[かいぼうがく, kaibougaku] Anatomie [Add to Longdo]
[かいほう, kaihou] Befreiung, Emanzipation [Add to Longdo]
[かいさん, kaisan] Aufloesung_einer_Versammlung, Aufloesung_einer_Firma [Add to Longdo]
[かいせき, kaiseki] Analyse [Add to Longdo]
毒剤[げどくざい, gedokuzai] Gegenmittel, Gegengift [Add to Longdo]
[かいけつ, kaiketsu] Loesung, Ausgleich, Schlichtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top