ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -解-, *解*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[解, jiě, ㄐㄧㄝˇ] to explain; to loosen; to unfasten, to untie
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  刀 (dāo ㄉㄠ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] To cut 刀 the horns 角 off of an ox 牛; 角 also provides the pronunciation,  Rank: 201

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, ] to divide; to break up; to split; to separate; to dissolve; to solve; to melt; to remove; to untie; to loosen; to open; to emancipate; to explain; to understand; to know; a solution; a dissection, #1,887 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] transport under guard, #1,887 [Add to Longdo]
[Xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] surname Xie, #1,887 [Add to Longdo]
[liǎo jiě, ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] to understand; to realize; to find out, #323 [Add to Longdo]
[jiě jué, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] to settle (a dispute); to resolve; to solve, #351 [Add to Longdo]
[lǐ jiě, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to comprehend; understanding; comprehension; to understand, #1,137 [Add to Longdo]
[jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, / ] explanation; to explain; to interpret; to resolve, #1,192 [Add to Longdo]
[jiě fàng, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ, ] to liberate; to emancipate; liberation; refers to the Communists' victory over the Nationalists in 1949, #2,433 [Add to Longdo]
[huǎn jiě, ㄏㄨㄢˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] to ease; to help relieve (a crisis), #3,449 [Add to Longdo]
放军[jiě fàng jūn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army (i.e. the Chinese army), #4,683 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいけつ, kaiketsu] (vt) การแก้ปัญหา / การจัดการกับ ปัญหาหรือความลำบากหรือความยุ่งยาก ให้ดีขึ้นหรือหมดไป / ทางออกของปัญหา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かいめい, kaimei] (n vt) การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
[かいめい, kaimei] (n vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
[かいやく, kaiyaku] (n) ยกเลิกสัญญา
[かいほう, kaihou] การปลดเปลืองจากภาระหน้าที่
[kaitai, kaitai] (n vt) แยกชิ้นส่วน, ถอดออกมาเป็นชิ้นๆ
[かいさん, kaisan] 1.ยุบ(สภา องค์กร กลุ่ม) 2.แยกพล 3.แยกวง
[かいとう, kaitou] (adv) ทำให้ละลาย,ทำให้ใจอ่อน,ทำให้หายโกรธ,ทำให้บรรเทา
[かいせき, kaiseki] (n) การวิเคราะห์
析する[かいせきする, kaisekisuru] (vt) การวิเคราะห์
[かいこ, kaiko] (n ) การเลิกจ้าง,การไล่ออกจากงาน,การปลดพนักงานออก , See also: R. 雇する

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ける[とける, tokeru] Thai: คลายออกได้ English: to loosen
[とく, toku] Thai: แก้ไขปัญหา English: to solve
[とく, toku] Thai: ตอบปัญหา English: to answer
[とく, toku] Thai: คลี่คลาย English: to untie

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) solution (of equation) [Add to Longdo]
かす(P);梳かす;融かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) (1) to comb out; (2) to melt; (P) [Add to Longdo]
きほぐす(P);す;[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P) [Add to Longdo]
き櫛[ときぐし, tokigushi] (n) wide-toothed comb [Add to Longdo]
き物;物;ほどき物[ほどきもの;ときもの(き物;物), hodokimono ; tokimono ( toki mono ; kai mono )] (n) unsewing; clothes to be unsewn [Add to Longdo]
き放す[ときはなす, tokihanasu] (v5s,vt) to liberate; to set free [Add to Longdo]
き放つ[ときはなつ, tokihanatsu] (v5t,vt) to release [Add to Longdo]
き方[ときかた, tokikata] (n) manner of solving [Add to Longdo]
き明かす[ときあかす, tokiakasu] (v5s,vt) to explain; to dispel doubts [Add to Longdo]
[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two problems remained unsolved.2つの問題が未決のままであった。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理し合い、お互いの長所を尊重していた。
General Motors laid off 76,000 its workers.GMは7万6000人の従業員を雇した。
Time will do the rest.あとは時が決するでしょう。
I can't make out what you are trying to say.あなたが何を言おうとしているのか理できない。
You and I must understand one another, and that without delay.あなたと私は、お互いに理し合わねばならぬ。
Since it is you, I have confidence you can solve it.あなたなら決できるものと確信しています。
You have a sense of humor.あなたにはユーモアをする心がある。
I can't make heads or tails of what you said.あなたのおっしゃったことが、ちっとも理できません。
Your answer is anything but satisfactory to us.あなたの答には私たちとしてはまったく不満だ。
Your views are quite opposite to mine.あなたの見は私とは正反対です。
What you say does not make any sense to me.あなたの言うことは私には全く理できない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花木) 僕にしか明できない理屈を 生み出すためです Emotions (2017)
He reminds me of Floyd.[JA] エリー・セックバック ボクシング説者 エリー・セックバック ボクシング説者 ヤングフロイドだね CounterPunch (2017)
Smash![CN]  SEAL Team VI (2008)
It's gonna sound crazy, what I'm about to say, but he reminds me of Floyd Mayweather.[JA] どこかメイウェザーを 思い起こさせる どこかメイウェザーを 思い起こさせる エリー・セックバック ボクシング説者 CounterPunch (2017)
I see.[CN] 了 Tokyo Story (1953)
Okay.[JA] (慎)了 Choices (2017)
I see.[CN] 我了 The Bird with the Crystal Plumage (1970)
Dismissed![CN]  Bastards (2006)
I made 20 defenses, so I don't believe in giving' up belts.[JA] 20回 防衛した私には 理できない CounterPunch (2017)
Fire me?[CN] 雇我? Hollywood Ending (2002)
Understood.[CN] 了 Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex Solid State Society (2006)
After we've settled things at this house,[JA] この家の いろんなことが決したら Ready (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かい, kai] solution (of an equation) [Add to Longdo]
ける[とける, tokeru] to solve (an equation) [Add to Longdo]
[かいけつ, kaiketsu] resolution (vs), solution [Add to Longdo]
[かいしゃく, kaishaku] interpretation (vs) [Add to Longdo]
釈型言語[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] interpretive language [Add to Longdo]
釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal [Add to Longdo]
釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs) [Add to Longdo]
釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
集合[かいしゅうごう, kaishuugou] set of solutions [Add to Longdo]
[かいしょう, kaishou] resolution (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[とかす, tokasu] kaemmen [Add to Longdo]
[とく, toku] aufloesen, loesen [Add to Longdo]
ける[とける, tokeru] sich_loesen [Add to Longdo]
[かいぼう, kaibou] Obduktion, Autopsie [Add to Longdo]
剖学[かいぼうがく, kaibougaku] Anatomie [Add to Longdo]
[かいほう, kaihou] Befreiung, Emanzipation [Add to Longdo]
[かいさん, kaisan] Aufloesung_einer_Versammlung, Aufloesung_einer_Firma [Add to Longdo]
[かいせき, kaiseki] Analyse [Add to Longdo]
毒剤[げどくざい, gedokuzai] Gegenmittel, Gegengift [Add to Longdo]
[かいけつ, kaiketsu] Loesung, Ausgleich, Schlichtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top