ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fashion

F AE1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fashion-, *fashion*
Possible hiragana form: ふぁしおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fashion(n) แฟชั่น, See also: รูปแบบที่กำลังนิยม, สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม, วิธีการที่กำลังนิยม, Syn. manner, method, style
fashion(vt) ทำให้เป็นรูปร่าง, See also: ทำให้เป็นลวดลาย, Syn. create, make, shape
fashioner(n) ช่างออกแบบเสื้อผ้า, See also: นักออกแบบ, ดีไซเนอร์, Syn. designer
fashion on(phrv) ทำตาม, See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ, Syn. model after, pattern after
fashion on(phrv) เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ), See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion to(phrv) ทำให้สอดคล้องกับ (เช่น รูปร่าง, รสนิยม), See also: ทำให้เข้ากับ
fashionable(adj) ทันสมัย, See also: เป็นที่นิยม, นำสมัย, Syn. popular, up-to-date, stylish, Ant. old-fashioned, outdated
fashionably(adv) ตามสมัย, See also: ตามความนิยม, อย่างนำสมัย
fashion from(phrv) ทำมาจาก, Syn. form from, make from, make of, make out of
fashion upon(phrv) ทำตาม, See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ, Syn. model after, pattern after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fashion(แฟช'เชิน) n. แฟชั่น, รูปแบบ, วิธีการ, สิ่งที่กำลังนิยมกัน, แบบสมัยนิยม, คนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม, ความนิยมกัน. -Phr. (in fashion ตามสมัย) . -Phr. (out fashion ล้าสมัย), Syn. make, style, mode, shape, form
fashionableadj. ทันสมัย, ตามสมัยนิยม. -n. บุคคลที่ทันสมัย., See also: fashionableness n., Syn. stylish, -A. outdated
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
fashion(n) รูปแบบ, แบบ, สมัย, แฟชั่น, สมัยนิยม
fashion(vt) ทำแบบ, ปั้น, สลักเสลา
fashionable(adj) ตามแฟชั่น, ทันสมัย, ตามสมัยนิยม
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย, หัวโบราณ, หัวเก่า, คร่ำครึ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fashionสมัยนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fashionเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]
Fashion merchandisingธุรกิจแฟชั่น [TU Subject Heading]
Fashion photographyการถ่ายภาพแฟชั่น [TU Subject Heading]
Fashion showsการแสดงแบบเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fashion artistช่างฝีมือทางแฟชั่นเสื้อผ้า
fashion victim(slang) คนที่พยายามแต่งตัวตามแฟชั่นแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
fashionist(n) ผู้นำแฟชัน, See also: ดารา, นางแบบ, Syn. นักแฟชัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, you did it for fashion Or some voice insideOh, you did it for fashion Or some voice inside Mannequin: On the Move (1991)
And one of these for the wife. Loves her fashion mags.แล้วนี่ให้เมียผม นิตยสารแฟชั่น The Truman Show (1998)
I simply meant to open conversation in controversial fashion mem is so fond of.I simply meant to open conversation in controversial fashion mem is so fond of. Anna and the King (1999)
A fashion major?เอกแฟชั่น? Legally Blonde (2001)
Yes, but your major is fashion merchandising.ก็จริง เเต่ว่าเธอเรียนเเผนกการจัดการเเฟชั่น Legally Blonde (2001)
I have a bachelor's degree in fashion merchandising... from CULA, and I was a Zeta Lambda Nu sweetheart... president of my sorority, Delta Nu... and last year, I was homecoming queen.ฉันจบปริญญาตรี เอกแฟชั่นดีไซน์ จากซียูแอลเอ และฉันเป็นเทพีเซต้า แลมบาด้า นู เป็นประธานสมาคมนักศึกษาสตรี Legally Blonde (2001)
You think that I am in the fashion show?ผมว่าคุณแก้ผ้าไป แหล่มเลย Sex Is Zero (2002)
Which is better? That, or choosing photos for your vacuous fashion magazine?แล้วอะไรดีกว่ากันล่ะ ที่คุณคอยเลือกรูปแฟชั่นสุดเริ่ดไว้ลงนิตยสารงั้นรึ Hope Springs (2003)
We'll help you set a new fashion trend!พวกเราจะช่วยเธอให้เธอทันสมัย Shrek 2 (2004)
Move in an orderly fashion to security checkpoints.เคลื่อนที่อย่างมีระเบียบ ไปที่จุดเช็คความปลอดภัย Resident Evil: Apocalypse (2004)
Being raised by a man put me behind in the makeup and fashion departments.การเลี้ยงดูจากผู้ชาย ย่อมทำให้ฉันห่างไกลจาก เรื่องการแต่งตัว และแฟชั่นเริ่ดหรู A Cinderella Story (2004)
Fashion by KIM Kyung Mi.Fashion by KIM Kyung Mi Romance of Their Own (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fashionA black coat is in fashion this winter.
fashionAerobics is all the fashion.
fashionA fashion model must have a good carriage.
fashionAfter a year's practice, she plays the piano after a fashion.
fashionDon't follow the fashion.
fashionFaded jeans are still in fashion.
fashionFashion designers are breaking with tradition.
fashionFashion in the eighteenth century emphasized the bosom.
fashionFashions change quickly.
fashionFashions grow old and die.
fashionFashions of thirty years ago have come back in style.
fashionGirls think much of fashion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านขายเสื้อผ้า(n) clothes shop, See also: fashion house
ตามแฟชั่น(adv) fashionably, See also: in fashion, Syn. ตามสมัยนิยม, Ant. ล้าหลัง, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักใช้คำพูดตามแฟชั่น, Thai Definition: ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
สมัยนิยม(n) fashion, See also: vogue (word), mode, Syn. แบบอย่าง, แฟชั่น, ความนิยม, Example: แม่เขาเป็นคนหัวโบราณ ไม่ยอมให้เขาไว้ผมทรงแปลกๆ หรือแต่งกายตามสมัยนิยม
ตามสมัยนิยม(adv) fashionably, Syn. ตามแฟชั่น, Example: เด็กวัยรุ่นพากันแต่งตัวตามสมัยนิยม จนขาดความเป็นตัวของตัวเองไป, Thai Definition: ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ตามสมัย(adv) fashionably, See also: stylishly, in vogue, up to date, Syn. ตามสมัยนิยม, Example: แฟชั่นเสื้อผ้ามักเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น
แบบเสื้อ(n) pattern, See also: fashion, Example: หล่อนให้ความสำคัญกับแบบเสื้อและแบบผมที่ต้องทันสมัยอยู่เสมอ, Thai Definition: รูปลักษณะของเสื้อผ้า
รองทรง(n) a hair style short in back but long on top, See also: fashion of wearing the hair in a long tuft or bunch, Thai Definition: ทรงผมผู้ชายที่ตัดข้างล่างสั้นข้างบนยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบเสื้อ[baēp seūa] (n) EN: pattern ; fashion
โบราณ[bōrān] (adj) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional  FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[chang thāiphāp faēchan] (n, exp) EN: fashion photographer  FR: photographe de mode [ m ]
แฟชั่น[faēchan] (n) EN: fashion ; vogue  FR: mode [ f ]
แฟชั่นโชว์[faēchan chō] (n, exp) EN: fashion show  FR: défilé de mode [ m ]
หัวเก่า[hūakao] (adj) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school of thought  FR: conservateur
เก๋ไก๋[kēkai] (v) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy
ครึ[khreu] (adj) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent  FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ล้าสมัย[lāsamai] (adj) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated  FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
นักออกแบบแฟชั่น[nak økbaēp faēchan] (n, exp) EN: fashion designer  FR: créateur de mode [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FASHION F AE1 SH AH0 N
FASHIONS F AE1 SH AH0 N Z
FASHION'S F AE1 SH AH0 N Z
FASHIONED F AE1 SH AH0 N D
FASHIONING F AE1 SH AH0 N IH0 NG
FASHIONABLE F AE1 SH AH0 N AH0 B AH0 L
FASHIONABLE F AE1 SH N AH0 B AH0 L
FASHIONABLY F AE1 SH AH0 N AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fashion (v) fˈæʃən (f a1 sh @ n)
fashions (v) fˈæʃənz (f a1 sh @ n z)
fashioned (v) fˈæʃənd (f a1 sh @ n d)
fashioning (v) fˈæʃənɪŋ (f a1 sh @ n i ng)
fashionable (j) fˈæʃənəbl (f a1 sh @ n @ b l)
fashionably (a) fˈæʃənəbliː (f a1 sh @ n @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时尚[shí shàng, ㄕˊ ㄕㄤˋ,   /  ] fashion #1,264 [Add to Longdo]
风靡[fēng mǐ, ㄈㄥ ㄇㄧˇ,   /  ] fashionable #14,630 [Add to Longdo]
时兴[shí xīng, ㄕˊ ㄒㄧㄥ,   /  ] fashionable; popular #48,104 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mode { f } | Moden { pl } | Mode werdenfashion | fashions | to come into fashion [Add to Longdo]
Modenschau { f } | Modenschauen { pl }fashion show | fashion shows [Add to Longdo]
Modeschöpfer { m }fashion designer; couturier [Add to Longdo]
Modeschöpferin { f }fashion designer; couturiere [Add to Longdo]
Modezeitschrift { f }; Modemagazin { n }fashion magazine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モード[mo-do] (n) mode; fashion; (P) #2,218 [Add to Longdo]
流行(P);流行り[はやり(P);りゅうこう(流行)(P), hayari (P); ryuukou ( ryuukou )(P)] (n, vs, adj-no) fashion; fad; vogue; craze; (P) #3,245 [Add to Longdo]
ファッション[fasshon] (n) fashion; (P) #4,490 [Add to Longdo]
クール[ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger #6,335 [Add to Longdo]
灯台(P);燈台(oK)[とうだい, toudai] (n) (1) lighthouse; (2) old-fashioned interior light fixture comprising a wooden pole with an oil-filled dish and a wick atop it; (P) #6,858 [Add to Longdo]
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない, 切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り, 限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf, ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P) #7,403 [Add to Longdo]
ファッションモデル[fasshonmoderu] (n) fashion model #10,052 [Add to Longdo]
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P) #13,451 [Add to Longdo]
埴輪[はにわ, haniwa] (n) haniwa (unglazed earthen objects fashioned in ancient Japan) #14,478 [Add to Longdo]
流儀[りゅうぎ, ryuugi] (n) (1) style; fashion; (2) (See 流派) school (e.g. of poetry) #19,457 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
懐古的[かいこてき, kaikoteki] old fashioned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fashion \Fash"ion\, n. [OE. fasoun, facioun, shape, manner, F.
   facon, orig., a making, fr. L. factio a making, fr. facere to
   make. See {Fact}, {Feat}, and cf. {Faction}.]
   [1913 Webster]
   1. The make or form of anything; the style, shape,
    appearance, or mode of structure; pattern, model; as, the
    fashion of the ark, of a coat, of a house, of an altar,
    etc.; workmanship; execution.
    [1913 Webster]
 
       The fashion of his countenance was altered. --Luke
                          ix. 29.
    [1913 Webster]
 
       I do not like the fashion of your garments. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The prevailing mode or style, especially of dress; custom
    or conventional usage in respect of dress, behavior,
    etiquette, etc.; particularly, the mode or style usual
    among persons of good breeding; as, to dress, dance, sing,
    ride, etc., in the fashion.
    [1913 Webster]
 
       The innocent diversions in fashion.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
       As now existing, fashion is a form of social
       regulation analogous to constitutional government as
       a form of political regulation.    --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   3. Polite, fashionable, or genteel life; social position;
    good breeding; as, men of fashion.
    [1913 Webster]
 
   4. Mode of action; method of conduct; manner; custom; sort;
    way. "After his sour fashion." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {After a fashion}, to a certain extent; of a sort; sort of.
    
 
   {Fashion piece} (Naut.), one of the timbers which terminate
    the transom, and define the shape of the stern.
 
   {Fashion plate}, a pictorial design showing the prevailing
    style or a new style of dress.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fashion \Fash"ion\, v. t. [imp. & p. p. {Fashioned}; p. pr. &
   vb. n. {Fashioning}.] [Cf. F. faconner.]
   1. To form; to give shape or figure to; to mold.
    [1913 Webster]
 
       Here the loud hammer fashions female toys. --Gay.
    [1913 Webster]
 
       Ingenious art . . .
       Steps forth to fashion and refine the age. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To fit; to adapt; to accommodate; -- with to.
    [1913 Webster]
 
       Laws ought to be fashioned to the manners and
       conditions of the people.       --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To make according to the rule prescribed by custom.
    [1913 Webster]
 
       Fashioned plate sells for more than its weight.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To forge or counterfeit. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Fashioning needle} (Knitting Machine), a needle used for
    widening or narrowing the work and thus shaping it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fashion
   n 1: how something is done or how it happens; "her dignified
      manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode
      of existence"; "in the characteristic New York style"; "a
      lonely way of life"; "in an abrasive fashion" [syn:
      {manner}, {mode}, {style}, {way}, {fashion}]
   2: characteristic or habitual practice
   3: the latest and most admired style in clothes and cosmetics
     and behavior
   4: consumer goods (especially clothing) in the current mode
   v 1: make out of components (often in an improvising manner);
      "She fashioned a tent out of a sheet and a few sticks"
      [syn: {fashion}, {forge}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top