Search result for

succeed

(75 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -succeed-, *succeed*, succe, succee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
succeed[VI] สำเร็จ, See also: ประสบความสำเร็จ, บังเกิดผล, สัมฤทธิ์ผล, Syn. achieve, accomplish, prosper, Ant. fail
succeed[VI] รับช่วงต่อ, See also: ดำเนินต่อ, สืบทอด, Syn. inherit
succeed[VT] ตามหลัง, See also: ตามมา, มาภายหลัง, Syn. come after, follow, ensue
succeed at[PHRV] ประสบความสำเร็จใน
succeed in[PHRV] ประสบความสำเร็จใน
succeed to[PHRV] รับช่วงต่อ, See also: ทำต่อ, สืบสานต่อ, Syn. accede to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
succeed(ซัคซีด') vi. ประสบความสำเร็จ,บรรลุผล,เจริญ,รับช่วง,ตามหลัง,เกิดต่อเนื่อง. vt. เกิดต่อเนื่อง,ตามหลัง., See also: succeedable adj. succeeder n. succeedingly adv., Syn. achieve,fulfill,follow

English-Thai: Nontri Dictionary
succeed(vt) บรรลุผล,สืบต่อ,รับช่วง,เจริญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aren't you the least bit worried I'll succeed?คุณไม่ได้เลวที่สุดหรอก ผมทำสำเร็จแน่? Chuck in Real Life (2008)
And if you succeed, if they make you a knight, it'll be because you have earned it, noble or not.และถ้าคุณสามารถผ่านการทดสอบได้เป็นอัศวิน นั่นก็เพราะว่าคุณมีความสามารถ ไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นตระกูลขุนนางหรือไม่ Lancelot (2008)
Succeed and you join the elite.ผ่านการทดสอบเจ้าจะได้เข้าร่วมเป็นนักรบชั้นยอด Lancelot (2008)
The person who'll succeed you is a 'no' from you as well.คนที่ติดตามคุณ เขาก็ไม่เอาคุณเหมือนกัน Beethoven Virus (2008)
Then I must've succeeded.ฉันต้องทำให้สำเร็จ Heartbreak Library (2008)
We succeeded.เราทำสำเร็จแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
Well, he almost succeeded.เขาเกือบทำสำเร็จ Babylon A.D. (2008)
Where I failed you might succeed.ที่ไหนที่ฉันล้มเหลว เธอจะประสบผลสำเร็จ The Secret of Moonacre (2008)
An opportunity in which, were you to succeed you could secure for yourself and for this family incalculable wealth and position.โอกาสที่เจ้าทำสำเร็จ เจ้าจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง และครอบครัว ด้วยความมั่นคั่งและฐานะที่ไม่สามารถคำนวณได้ The Other Boleyn Girl (2008)
People who attempt to succeed by swindling all fail no matter where they go.คนที่หวังจะประสบความสำเร็จโดยการโกงไพ่ ล้วนล้มเหลว ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหน Episode #1.5 (2008)
It's all my fault for not putting more pressure on you to succeed.มันเป็นความผิดฉันเอง ที่ไม่กดดันแกให้มากกว่านี้ The Love Guru (2008)
Two of them, I succeeded.จะต้องมีซักสองคนที่ทำสำเร็จ The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
succeedA diligent man will succeed in the long run.
succeedAfter all he could succeed.
succeedAfter all, he succeeded in passing the exam.
succeedAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
succeedA little more effort, and you will succeed.
succeedAlthough she studied hard, she did not succeed in the examination.
succeedA man of industry will succeed in life.
succeedA man of that cut will always succeed.
succeedA man will succeed to the same extent as he perseveres.
succeedA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
succeedA report came in that Apollo 11 succeeded in landing on the moon.
succeedAs was expected, he succeeded in winning the prize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ้นตัว[V] succeed in escaping, See also: get clear of, Syn. รอดตัว, Example: เขาพ้นตัวจากคดีเรื่องนี้ไปได้อย่างโล่งอก, Thai definition: รอดตัวไปได้
บรรลุเป้าหมาย[V] achieve, See also: succeed, accomplish, attain, fulfill, Syn. สำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: ครูต้องการให้นักเรียนทั้งชั้นบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆ, Thai definition: สำเร็จตามที่กำหนดไว้
สำเร็จผล[V] succeed, See also: be a success, accomplish, Syn. บรรลุผล, เป็นผล, สัมฤทธิ์ผล
สืบราชสมบัติ[V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสันตติวงศ์, สืบสาย, สืบตระกูล
สืบราชสันตติวงศ์[V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสมบัติ, สืบสาย, สืบตระกูล
ประสบผลสำเร็จ[V] succeed, See also: meet with success, make the grade, make it, be successful, prosper, thrive, flourish, make, Syn. ประสบความสำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: การลงทุนในบ้านและที่ดินเป็นการลงทุนที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงเกือบ 100%, Thai definition: ได้ผลตามที่ต้องการ หรือตามที่หวังไว้
สืบสาน[V] inherit, See also: succeed to, carry on, come to, Syn. สืบต่อ, สืบทอด, Example: ความเป็นช่างศิลปะของชาวล้านนายังคงสืบสานมาสู่ชาวล้านนาในปัจจุบันนี้อย่างไม่ขาดสาย, Thai definition: ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา
รอด[V] succeed, See also: triumph, be successful, accomplish, be victorious, Syn. พ้น, ผ่านพ้น, สำเร็จ, Example: ถ้าคนไทยร่วมกันทำธุรกิจนั้นจะไปรอดยาก เพราะไม่เข้าใจในการร่วมกันทำงาน, Thai definition: ถึงจุดหมายปลายทาง
เสวยราชย์[V] occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. ครองราชย์, เสวยราชสมบัติ, Example: พระนางเจ้าของเขาเสวยราชย์มาครบ 50 ปี
เสวยราชสมบัติ[V] occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. เสวยราชย์, ครองราชย์, Example: พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อยังทรงพระเยาว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsamret) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful   
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective   
ครองราชย์[v.] (khrøngrāt) EN: reign ; succeed to the throne   FR: régner
หลุด[v.] (lut) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released   FR: échapper
เป็นการ[v.] (penkān) EN: succeed ; accomplish ; complete   FR: réaliser ; réussir ; accomplir
เป็นผล[v.] (pen phon) EN: succeed ; work ; be successfu ; be fruitful ; result   FR: réussir
รอด[v.] (røt) EN: escape ; survive ; evade ; succeed   FR: échapper (à) ; se tirer de ; réchapper ; s'en tirer
รุ่งโรจน์[v.] (rungrōt) EN: prosper ; flourish ; succeed ; shine ; thrive ; become a success   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCCEED    S AH0 K S IY1 D
SUCCEEDS    S AH0 K S IY1 D Z
SUCCEEDED    S AH0 K S IY1 D AH0 D
SUCCEEDING    S AH0 K S IY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
succeed    (v) (s @1 k s ii1 d)
succeeds    (v) (s @1 k s ii1 d z)
succeeded    (v) (s @1 k s ii1 d i d)
succeeding    (v) (s @1 k s ii1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P) [Add to Longdo]
家を継ぐ[いえをつぐ, iewotsugu] (exp,v5g) to succeed to a house [Add to Longdo]
果せる[おおせる, ooseru] (v1,vi) to succeed in doing [Add to Longdo]
継ぐ(P);続ぐ;嗣ぐ;襲ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vt) to succeed (someone in a business or inheritance); (P) [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
遣って退ける[やってのける, yattenokeru] (v1,vt) to succeed (in doing); to pull something off; to manage (to do a job) [Add to Longdo]
己達せんと欲して人を達せしむ[おのれたっせんとほっしてひとをたっせしむ, onoretassentohosshitehitowotasseshimu] (exp) (arch) If you wish to succeed, first help others to succeed (from Analects of Confucius) [Add to Longdo]
後釜に座る[あとがまにすわる, atogamanisuwaru] (exp,v5r) (See 後釜) to take someone's place; to step into someone's shoes; to succeed someone in his post [Add to Longdo]
後続[こうぞく, kouzoku] (n,adj-no,vs) succeeding; following; trailing; (P) [Add to Longdo]
功を奏する[こうをそうする, kouwosousuru] (exp,vs-s) to succeed; to bear fruit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
继任[jì rèn, ㄐㄧˋ ㄖㄣˋ, / ] succeed sb in a job; successor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Succeed \Suc*ceed"\, v. i.
   1. To come in the place of another person, thing, or event;
    to come next in the usual, natural, or prescribed course
    of things; to follow; hence, to come next in the
    possession of anything; -- often with to.
    [1913 Webster]
 
       If the father left only daughters, they equally
       succeeded to him in copartnership.  --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
       Enjoy till I return
       Short pleasures; for long woes are to succeed!
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: To ascend the throne after the removal the
    death of the occupant.
    [1913 Webster]
 
       No woman shall succeed in Salique land. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To descend, as an estate or an heirloom, in the same
    family; to devolve. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To obtain the object desired; to accomplish what is
    attempted or intended; to have a prosperous issue or
    termination; to be successful; as, he succeeded in his
    plans; his plans succeeded.
    [1913 Webster]
 
       It is almost impossible for poets to succeed without
       ambition.               --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Spenser endeavored it in Shepherd's Kalendar; but
       neither will it succeed in English.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To go under cover. [A latinism. Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Will you to the cooler cave succeed! --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To follow; pursue. See {Follow}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Succeed \Suc*ceed"\, v. t. [imp. & p. p. {Succeeded}; p. pr. &
   vb. n. {Succeeding}.] [L. succedere, successum; sub under +
   cedere to go, to go along, approach, follow, succeed: cf. F.
   succ['e]der. See {Cede}, and cf. {Success}.]
   1. To follow in order; to come next after; hence, to take the
    place of; as, the king's eldest son succeeds his father on
    the throne; autumn succeeds summer.
    [1913 Webster]
 
       As he saw him nigh succeed.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To fall heir to; to inherit. [Obs. & R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To come after; to be subsequent or consequent to; to
    follow; to pursue.
    [1913 Webster]
 
       Destructive effects . . . succeeded the curse. --Sir
                          T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. To support; to prosper; to promote. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Succeed my wish and second my design. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 succeed
   v 1: attain success or reach a desired goal; "The enterprise
      succeeded"; "We succeeded in getting tickets to the show";
      "she struggled to overcome her handicap and won" [syn:
      {succeed}, {win}, {come through}, {bring home the bacon},
      {deliver the goods}] [ant: {fail}, {go wrong}, {miscarry}]
   2: be the successor (of); "Carter followed Ford"; "Will Charles
     succeed to the throne?" [syn: {succeed}, {come after},
     {follow}] [ant: {come before}, {precede}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top