ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -用-, *用*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[用, yòng, ㄩㄥˋ] to use, to employ, to apply; use
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 51
[甫, fǔ, ㄈㄨˇ] to begin; man, father; great; a distance of ten li
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,152
[甩, shuǎi, ㄕㄨㄞˇ] to throw away, to fling, to discard
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [ideographic] The opposite of "to use" 用,  Rank: 2,603
[甭, béng, ㄅㄥˊ] "there is no need"
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 needed 用; 用 also provides the pronunciation,  Rank: 3,396
[甬, yǒng, ㄩㄥˇ] path; river in Ningbo; Ningbo
Radical: Decomposition: 用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 4,038
[甯, níng, ㄋㄧㄥˊ] peaceful
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  心 (xīn ㄒㄧㄣ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 5,935
[甪, lù, ㄌㄨˋ] surname
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòng, ㄩㄥˋ, ] to use, #78 [Add to Longdo]
使[shǐ yòng, ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] to use; to employ; to apply; to make use of, #284 [Add to Longdo]
[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization, #349 [Add to Longdo]
[cǎi yòng, ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to adopt; to employ; to use, #540 [Add to Longdo]
[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize, #552 [Add to Longdo]
[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] user, #823 [Add to Longdo]
[yìng yòng, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] to use; to apply; application; applicable, #884 [Add to Longdo]
[bù yòng, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, ] need not, #1,223 [Add to Longdo]
[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] cost; expenditure; expense, #1,238 [Add to Longdo]
[yòng yú, ㄩㄥˋ ㄩˊ, ] use in; use on; use for, #1,664 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ようじ, youji] (n) กิจ, ธุระ, สิ่งที่ต้องทำ
[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง
[ようい, youi] เตรียมไว้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ようせん, yousen] การเช่าเรือ
[ようと, youto] การใช้ประโยชน์
[ようご, yougo] (n) ศัพท์เฉพาะ
[ようへい, youhei] (n ) ยุทธศิลป์ เป็นศาสตร์ทางทหารแขนงกว้าง เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างยุทธวิธีกับยุทธศาสตร์
[you, you] เป้าหมาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ようち, youchi] Thai: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よう, you] (n,n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See を足す) call of nature; excretion; (P) [Add to Longdo]
いて表す[もちいいてひょうす, mochiiitehyousu] (exp,v5s) (See 使って表す) express ... in terms of ... [Add to Longdo]
いる[もちいる, mochiiru] (v1,vt) to use; to make use of; to utilize; to utilise; (P) [Add to Longdo]
うる[もちうる, mochiuru] (v5r) (lit. form of いる) (See いる) to use; to make use of; to utilize [Add to Longdo]
が有る[ようがある, yougaaru] (exp) to have things to do [Add to Longdo]
に足りない[ようにたりない, younitarinai] (adj-i) of no use; useless [Add to Longdo]
に立つ[ようにたつ, younitatsu] (exp,v5t) to be of use (service) [Add to Longdo]
を足す[ようをたす, youwotasu] (exp,v5s) (1) to take care of some business; to go on an errand; (2) to relieve oneself; to do one's business; to go to the toilet [Add to Longdo]
[ようい, youi] (n,vs) preparation; arrangements; provision; getting ready; laying out (e.g. a meal); (P) [Add to Longdo]
意にかかる;意に掛かる[よういにかかる, youinikakaru] (exp,v5r) to set about preparations [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
"May I help you?" "Yes, I'm looking for a dress."「何かごは?」「ドレスを探しています」
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.「自分を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖書からの引です。
"Trust me," he said.「信して」と彼は言った。
"The accused" is a legal term.「被告人」という言葉は法律語である。
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.「美しい」とか「醜い」といった言葉は相対的な語である。
One thousand dollars will cover all the expenses for the party.1000ドルあればパーティーの費全部をまかなえるだろう。
$100 will cover all your expenses for the trip.100ドルあれば旅行の費としては十分だろう。
Do you have a tatami room for ten people?10人の畳の部屋はありますか。
There are over 15 different kinds of pies.15種類以上のパイをご意しています。
Be sure to take medicine three times a day.1日3回必ず薬を服する。
Take the medicine three times a day.1日に3回、この薬を服しなさい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.[CN] 不 Trust (1990)
Handy.[JA] 器 Survivor Zero (2014)
I didn't know what to expect. A cricket can't be too careful, you know.[JA] コオロギは心深いのです Pinocchio (1940)
No.[CN] 不 Nobody's Fool (1994)
It's useless.[CN] 没 The Wrong Man (1956)
- Quiet! Let's get outta here before something else happens.[JA] 行こう 長居は無 Pinocchio (1940)
And anytime you need me, you know, just whistle.[JA] がある時は口笛を Pinocchio (1940)
Push![CN] 力! Howl's Moving Castle (2004)
Keep it.[CN] 不找了 Angel Face (1953)
Careful now, Figaro.[JA] 心しろ Pinocchio (1940)
No.[CN] 不 Carrie (2002)
Huh![CN] 我能这东西 A Simple Plan (1998)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ようご, yougo] term [Add to Longdo]
語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]
語解説[ようごかいせつ, yougokaisetsu] glossary [Add to Longdo]
語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]
語集[ようごしゅう, yougoshuu] vocabulary, glossary [Add to Longdo]
語表[ようごひょう, yougohyou] basic list [Add to Longdo]
紙スタッカー[ようしスタッカー, youshi sutakka-] form stacker [Add to Longdo]
紙トレイ[ようしトレイ, youshi torei] paper tray [Add to Longdo]
紙切れ[ようしきれ, youshikire] out of paper [Add to Longdo]
紙送り[ようしおくり, youshiokuri] form feed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] ANGELEGENHEIT, GESCHAEFT [Add to Longdo]
[よう, you] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
いる[もちいる, mochiiru] gebrauchen, brauchen, benutzen [Add to Longdo]
[ようじ, youji] Beschaeftigung, Arbeit, Geschaeft [Add to Longdo]
[ようけん, youken] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
[ようい, youi] Vorbereitung, Bereitschaft [Add to Longdo]
[ようすい, yousui] Leitungswasser [Add to Longdo]
水池[ようすいち, yousuichi] Wasserreservoir [Add to Longdo]
[ようご, yougo] Ausdruck, Fachausdruck, Wortschatz, Sprache [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top