ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -用-, *用*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, yòng, ㄩㄥˋ] to use, to employ, to apply; use
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  ?
Etymology: -, Rank: 51
[, fǔ, ㄈㄨˇ] to begin; man, father; great; a distance of ten li
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: -, Rank: 2152
[, shuǎi, ㄕㄨㄞˇ] to throw away, to fling, to discard
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] The opposite of "to use" 用, Rank: 2603
[, béng, ㄅㄥˊ] "there is no need"
Radical: , Decomposition:   不 [, ㄅㄨˋ]  用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: [ideographic] Not 不 needed 用; 用 also provides the pronunciation, Rank: 3396
[, yǒng, ㄩㄥˇ] path; river in Ningbo; Ningbo
Radical: , Decomposition:   ?  用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 4038
[, níng, ㄋㄧㄥˊ] peaceful
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    心 [xīn, ㄒㄧㄣ]  用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 5935
[, lù, ㄌㄨˋ] surname
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòng, ㄩㄥˋ, ] to use #78 [Add to Longdo]
使[shǐ yòng, ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] to use; to employ; to apply; to make use of #284 [Add to Longdo]
[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization #349 [Add to Longdo]
[cǎi yòng, ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to adopt; to employ; to use #540 [Add to Longdo]
[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize #552 [Add to Longdo]
[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] user #823 [Add to Longdo]
[yìng yòng, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] to use; to apply; application; applicable #884 [Add to Longdo]
[bù yòng, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, ] need not #1,223 [Add to Longdo]
[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] cost; expenditure; expense #1,238 [Add to Longdo]
[yòng yú, ㄩㄥˋ ㄩˊ, ] use in; use on; use for #1,664 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ようじ, youji] (n) กิจ, ธุระ, สิ่งที่ต้องทำ
[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง
[ようい, youi] เตรียมไว้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ようせん, yousen] การเช่าเรือ
[ようと, youto] การใช้ประโยชน์
[ようご, yougo] (n) ศัพท์เฉพาะ
[ようへい, youhei] (n) ยุทธศิลป์ เป็นศาสตร์ทางทหารแขนงกว้าง เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างยุทธวิธีกับยุทธศาสตร์
[you, you] เป้าหมาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ようち, youchi] TH: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よう, you] (n, n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See を足す) call of nature; excretion; (P) #187 [Add to Longdo]
[ようご, yougo] (n) (1) term; terminology; (2) wording; choice of words; phraseology; (P) #1,451 [Add to Longdo]
いる[もちいる, mochiiru] (v1, vt) to use; to make use of; to utilize; to utilise; (P) #2,489 [Add to Longdo]
[ようい, youi] (n, vs) preparation; arrangements; provision; getting ready; laying out (e.g. a meal); (P) #3,167 [Add to Longdo]
[ようと, youto] (n) use; usefulness; utility; service; purpose; (P) #3,594 [Add to Longdo]
[ようひん, youhin] (n) articles; supplies; parts; (P) #7,613 [Add to Longdo]
[ようほう, youhou] (n) directions; rules of use #8,323 [Add to Longdo]
[ようち, youchi] (n) site; (P) #8,852 [Add to Longdo]
[ようすい, yousui] (n) irrigation water; water for fire; city water; cistern water; (P) #9,416 [Add to Longdo]
[ようれい, yourei] (n) example; illustration; (P) #10,362 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
"May I help you?" "Yes, I'm looking for a dress."「何かごは?」「ドレスを探しています」
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.「自分を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖書からの引です。
"Trust me," he said.「信して」と彼は言った。
"The accused" is a legal term.「被告人」という言葉は法律語である。
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.「美しい」とか「醜い」といった言葉は相対的な語である。
One thousand dollars will cover all the expenses for the party.1000ドルあればパーティーの費全部をまかなえるだろう。
$100 will cover all your expenses for the trip.100ドルあれば旅行の費としては十分だろう。
Do you have a tatami room for ten people?10人の畳の部屋はありますか。
There are over 15 different kinds of pies.15種類以上のパイをご意しています。
Be sure to take medicine three times a day.1日3回必ず薬を服する。
Take the medicine three times a day.1日に3回、この薬を服しなさい。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.[CN] Trust (1990)
Handy.[JP] Survivor Zero (2014)
I didn't know what to expect. A cricket can't be too careful, you know.[JP] コオロギは心深いのです Pinocchio (1940)
No.[CN] Nobody's Fool (1994)
It's useless.[CN] The Wrong Man (1956)
- Quiet! Let's get outta here before something else happens.[JP] 行こう 長居は無 Pinocchio (1940)
And anytime you need me, you know, just whistle.[JP] がある時は口笛を Pinocchio (1940)
Push![CN] 力! Howl's Moving Castle (2004)
Keep it.[CN] 找了 Angel Face (1953)
Careful now, Figaro.[JP] 心しろ Pinocchio (1940)
No.[CN] Carrie (2002)
Huh![CN] 我能这东西 A Simple Plan (1998)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ようご, yougo] term [Add to Longdo]
語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]
語解説[ようごかいせつ, yougokaisetsu] glossary [Add to Longdo]
語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]
語集[ようごしゅう, yougoshuu] vocabulary, glossary [Add to Longdo]
語表[ようごひょう, yougohyou] basic list [Add to Longdo]
紙スタッカー[ようしスタッカー, youshi sutakka-] form stacker [Add to Longdo]
紙トレイ[ようしトレイ, youshi torei] paper tray [Add to Longdo]
紙切れ[ようしきれ, youshikire] out of paper [Add to Longdo]
紙送り[ようしおくり, youshiokuri] form feed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] ANGELEGENHEIT, GESCHAEFT [Add to Longdo]
[よう, you] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
いる[もちいる, mochiiru] gebrauchen, brauchen, benutzen [Add to Longdo]
[ようじ, youji] Beschaeftigung, Arbeit, Geschaeft [Add to Longdo]
[ようけん, youken] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
[ようい, youi] Vorbereitung, Bereitschaft [Add to Longdo]
[ようすい, yousui] Leitungswasser [Add to Longdo]
水池[ようすいち, yousuichi] Wasserreservoir [Add to Longdo]
[ようご, yougo] Ausdruck, Fachausdruck, Wortschatz, Sprache [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top