ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cultivate

K AH1 L T AH0 V EY2 T   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cultivate-, *cultivate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cultivate[VT] เตรียมดินสำหรับเพาะปลูก, Syn. work the soil, plow
cultivate[VT] ไถดิน, See also: พรวนดิน
cultivate[VT] ทำให้พัฒนาขึ้น, Syn. advance, encourage
cultivate[VT] ฝึกฝน, See also: ให้การศึกษา, ปลูกฝัง, Syn. nurture, educate, teach
cultivate[VT] เพาะปลูก, Syn. plant, grow, farm
cultivated[ADJ] ซึ่งเตรียมเพื่อเพาะปลูก
cultivated[ADJ] ซึ่งมีความรู้ดี, See also: ซึ่งได้รับการปลูกฝัง, Syn. knowledgeable, well-educated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cultivate(คัล'ทะเวท) {cultivated.cultivating,cultivates} vt. เพาะปลูก,เพาะ,ปลูก (พืช) ,เลี้ยง,พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น อุทิศตัวให้กับ
uncultivated(อันคัล'ทิเวททิด) adj. ไม่ได้เพราะปลูก,ไม่ได้รับการอบรม,ป่าเถื่อน,หยาบคาย

English-Thai: Nontri Dictionary
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
uncultivated(adj) ยังไม่ได้เพาะปลูก,ไม่ได้รับการอบรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cultivated areaพื้นที่เพาะปลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultivatedเพาะปลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hothouses where Himmler cultivated rare plants.เรือนเพาะชำที่ "ฮิมม์เลอร์" ปลูกพืชหายาก Night and Fog (1956)
It's affected and as cultivated as usual.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในศิลปะและวัฒนธรรม Wild Reeds (1994)
And so... these days, I'm also involved with children's literature I want to help cultivate truly literate adultsดังนั้น เดี๋ยวนี้ผมจึงหันไปสนใจ วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อที่จะช่วยพัฒนานักอ่านในอนาคต Always - Sunset on Third Street (2005)
Cease negative actions, cultivate positive actions, and tame your mind.หยุดกระทำบาปกรรมทั้งปวง สร้างทำแต่กรรมดี ชำระจิตให้สงบผ่องใส Milarepa (2006)
So too are the relationships I cultivate.เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่ผมปลูกเพาะ The British Invasion (2007)
So too are the relationships I cultivate.ความสัมพันธ์ก็เหมือนกัน ผมฝึกฝนเอง Our Father (2008)
years ago, when i worked with the defense department, we were tasked with a program designed to cultivate soldiers.นานมาแล้ว ตอนที่ฉันยังทำงานอยู่กับกระทรวงกลาโหม พวกเราได้ค้นคว้าเกี่ยวกับโครงการ The Same Old Story (2008)
cultivate?ออกแบบการพัฒนาทางทหาร The Same Old Story (2008)
I have cultivated a lookI have cultivated a look Brave New World (2008)
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต Home (2009)
All we have to do is learn to cultivate the sun.สิ่งที่เราต้องทำคือ การเรียนรู้ที่จะสร้างผลผลิตจากดวงอาทิตย์ Home (2009)
I can feel it in my hands and my chest, and that seed has to be nurtured, cultivated until it grows into a full-blown rage.ฉันรู้สึกว่ามันอยู่ในมือและในอกฉัน ที่ถูกบ่มเพาะ ถูกพรวนดินเลี้ยงดูจนมันโตเต็มที่ I Agree, It Wasn't Funny (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cultivateAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
cultivateAnyone can cultivate their interest in music.
cultivateBecause of the difference in climate, the same crop is not cultivated in the North and East of the country.
cultivateCultivate the wilderness.
cultivateFarmers cultivate the soil.
cultivateGood habits should be cultivated in childhood.
cultivateHis mother tried to cultivate her son's interest in art.
cultivatePicture books will cultivate the minds of children.
cultivateShe cultivated her mind by reading many books.
cultivateSports are effective to cultivate friendship.
cultivateThat farmer cultivated a 200 acre plantation.
cultivateThe farmer cultivates a variety of crops.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้นที่เพาะปลูก[N] cultivated area, Count unit: พื้นที่
ทำการเกษตร[V] cultivate, See also: farm, plant, Syn. ทำการกสิกรรม, ทำการเพาะปลูก, ทำไร่ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, Example: การทำลายป่านั้นส่วนใหญ่เกิดจากเกษตรกรเข้าไปตัดฟันเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตร
เพาะปลูก[V] cultivate, See also: plant, grow, Syn. เพาะเลี้ยง, Example: น้ำท่วมคราวนี้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้, Thai definition: ทำให้ต้นไม้หรือเมล็ดงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตต่อไป
ฝึกนิสัย[V] behave, See also: cultivate, educate, teach, Example: คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องฝึกนิสัยให้เด็กค่อยๆ เรียนรู้และเกิดความเข้าใจว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ, Thai definition: หัดนิสัยให้เป็นไปตามที่ต้องการ
เรือกสวน[N] cultivated land, See also: plantation, orchard, Example: วิถีชีวิตของคนชนบทผูกพันอยู่กับเรือกสวนไร่นา, Thai definition: พื้นที่ทำสวน
กล้วยน้ำว้า[N] Cultivated banana, See also: Musa sapientum Linn., Example: กล้วยที่อยู่ในสวนของลุงเป็นกล้วยน้ำว้าเสียเป็นส่วนใหญ่, Count unit: ลูก, หวี, เครือ
เพาะ[V] cultivate, See also: plant, grow, Example: ถ้าเรานำเมล็ดไปเพาะในดินหรือในที่เหมาะสม ก็เกิดเป็นพืชตามพันธุ์นั้นๆ, Thai definition: ทำให้งอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēm pī yøng) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom,   
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thāng phrarātchamaitrī) EN: cultivate friendly relations   
เจก [n.] (jēk) EN: banana ; cultivated banana   
เกษตร[n.] (kasēt) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil   FR: terre (agricole) [f] ; champ [m] ; terrain [m]
กล้วยหอม[n. exp.] (klūay høm) EN: big banana ; cultivated banana ; Gros Michel and cavendish banana   FR: grande banane [f] ; banane de culture [f]
กล้วยกะลิอ่อง[n. exp.] (klūay kaliøng) EN: banana ; cultivated banana   FR: banane de culture [f]
กล้วยมะนิอ่อง [n. exp.] (klūay maniøng) EN: banana ; cultivated banana   FR: banane de culture [f]
มะแว้ง [n.] (mawaēng) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   
มะแว้งเครือ[n.] (mawaēng khreūa) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   

CMU English Pronouncing Dictionary
CULTIVATE    K AH1 L T AH0 V EY2 T
CULTIVATED    K AH1 L T AH0 V EY2 T IH0 D
CULTIVATES    K AH1 L T IH0 V EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cultivate    (v) kˈʌltɪvɛɪt (k uh1 l t i v ei t)
cultivated    (v) kˈʌltɪvɛɪtɪd (k uh1 l t i v ei t i d)
cultivates    (v) kˈʌltɪvɛɪts (k uh1 l t i v ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] cultivated field, #23,699 [Add to Longdo]
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, ] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa), #37,979 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] cultivate (land); to hunt, #46,131 [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] cultivate; repair; teacher's pay, #147,865 [Add to Longdo]
家培[jiā péi, ㄐㄧㄚ ㄆㄟˊ, ] cultivated; home grown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
ゼラニウム[, zeraniumu] (n) (See ペラルゴニウム,風露草) geranium (usu. a cultivated pelargonium) (lat [Add to Longdo]
園芸品種[えんげいひんしゅ, engeihinshu] (n) cultivar; cultivated variety of a plant [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
開墾地[かいこんち, kaikonchi] (n) cultivated land [Add to Longdo]
耕す[たがやす, tagayasu] (v5s,vt) to till; to plow; to plough; to cultivate; (P) [Add to Longdo]
耕作地[こうさくち, kousakuchi] (n) cultivated land [Add to Longdo]
耕作放棄地[こうさくほうきち, kousakuhoukichi] (exp) fields and rice paddies that have been abandoned and are no longer cultivated [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) [Add to Longdo]
修める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to study; to complete (a course); to cultivate; to master; (2) to order (one's life); (3) to repair (a fault one has committed); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cultivate \Cul"ti*vate\ (k?l"t?-v?t), v. t. [imp. & p. p.
   {Cultivated} (-v?`t?d); p. pr. & vb. n. {Cultivating}
   (-v?`-t?ng).] [LL. cultivatus, p. p. of cultivare to
   cultivate, fr. cultivus cultivated, fr. L. cultus, p. p. of
   colere to till, cultivate. Cf. {Colony}.]
   1. To bestow attention, care, and labor upon, with a view to
    valuable returns; to till; to fertilize; as, to cultivate
    soil.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct special attention to; to devote time and thought
    to; to foster; to cherish.
    [1913 Webster]
 
       Leisure . . . to cultivate general literature.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To seek the society of; to court intimacy with.
    [1913 Webster]
 
       I ever looked on Lord Keppel as one of the greatest
       and best men of his age; and I loved and cultivated
       him accordingly.           --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To improve by labor, care, or study; to impart culture to;
    to civilize; to refine.
    [1913 Webster]
 
       To cultivate the wild, licentious savage. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The mind of man hath need to be prepared for piety
       and virtue; it must be cultivated to the end.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   5. To raise or produce by tillage; to care for while growing;
    as, to cultivate corn or grass.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cultivate
   v 1: foster the growth of
   2: prepare for crops; "Work the soil"; "cultivate the land"
     [syn: {cultivate}, {crop}, {work}]
   3: teach or refine to be discriminative in taste or judgment;
     "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She
     is well schooled in poetry" [syn: {educate}, {school},
     {train}, {cultivate}, {civilize}, {civilise}]
   4: adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment;
     "domesticate oats"; "tame the soil" [syn: {domesticate},
     {cultivate}, {naturalize}, {naturalise}, {tame}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top